Seuraamussäännökset elintarvikeketjun lainsäädännössä

EU:n virallista valvontaa koskevan asetuksen (EU) No 2017/625 artiklan 139 mukaan jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan, että ne pannaan täytäntöön. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on viimeistään 14. päivänä joulukuuta 2019 ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle.

EU:n valvonta-asetuksen rikkomiseen sovellettavat seuraamussäännökset:

Yleislainsäädäntö General Legislation

Valtion virkamieslaki (750/1994) State Civil Servants Act
24 § Virkamiehelle annettava varoitus
25 § Virkasuhteen irtisanominen
33 § Virkasuhteen purkaminen

Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003) Municipal Civil Servants Act
35 § Viranhaltijasta johtuvat irtisanomisperusteet
41 § Virkasuhteen purkaminen

Rikoslaki (39/1889) Criminal Code
16 luku 7 § Rekisterimerkintärikos
16 luku 8 § Väärän todistuksen antaminen viranomaiselle
17 luku 14 § Eläinsuojelurikos
17 luku 14 a § Törkeä eläinsuojelurikos
30 luku 1 § Markkinointirikos
33 luku 1 § Väärennys
33 luku 2 § Törkeä väärennys
38 luku 1 § Salassapitorikos
38 luku 2 § Salassapitorikkomus
40 luku 1 § Lahjuksen ottaminen
40 luku 2 § Törkeä lahjuksen ottaminen
40 luku 3 § Lahjusrikkomus
40 luku 5 § Virkasalaisuuden rikkominen ja tuottamuksellinen virkasalaisuuden rikkominen
40 luku 7 § Virka-aseman väärinkäyttäminen
40 luku 8 § Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen
40 luku 9 § Virkavelvollisuuden rikkominen
40 luku 10 § Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
44 luku 1 § Terveysrikos
44 luku 2 § Terveydensuojelurikkomus
44 luku 4a § Eläintaudin leviämisvaaran aiheuttaminen
44 luku 12 § Varomaton käsittely
46 luku 1 § Säännöstelyrikos
46 luku 4 § Salakuljetus
48 luku 1 § Ympäristön turmeleminen
48 luku 2 § Törkeä ympäristön turmeleminen

Erityislainsäädäntö Special Legislation

Elintarvikelaki (297/2021) Food Act
Food Act in English. Legally binding only in Finnish and Swedish.
67 § Elintarvikevalvonnan seuraamusmaksu
70 § Rangaistussäännökset

Rehulaki (1263/2020) Feed Act
51 § Rehuvalvonnan seuraamusmaksu
60 § Rehulakirikkomus

Laki eläinten hyvinvoinnista (693/2023) Animal Welfare Act
14 luku 108 § Rikoslain rangaistussäännökset
14 luku 109 § Eläinsuojelurikkomus
14 luku 110 § Eläintenpitokielto
14 luku 110 § Menettämisseuraamus

Eläintautilaki (76/2021) Animal Deseases Act
95 § Rangaistussäännökset

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista (517/2015) Act on Animal By-Products
63 a § Sivutuotevalvonnan seuraamusmaksu
72 § Rangaistussäännökset

Laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (1069/2021) Animal Identification and Registration Act
36 § Eläinten tunnistamis- ja rekisteröintivalvonnan seuraamusmaksu
38 § Rangaistussäännökset

Kasvinterveyslaki (1110/2019) Plant Health Act
26 § Hallinnollinen seuraamusmaksu
30 § Rangaistussäännökset

Laki eläinten sekä eräiden tavaroiden tuontivalvonnasta (1277/2019) Import Control Act
15 § Tuontivalvonnan seuraamusmaksu
17 § Rangaistussäännökset

Laki luonnonmukaisesta tuotannosta (1330/2021) Organic Production Act
38 § Luomuvalvonnan seuraamusmaksu
41 § Luonnonmukaista tuotantoa koskevien säännösten rikkominen

Laki kasvinsuojeluaineista (1563/2011) Act on Plant Protection Products
41 § Kasvinsuojeluainerikkomus

Sivu on viimeksi päivitetty 12.12.2023