Elintarvikeketjun valvonta

Suomen elintarvikeketjun turvallisuus ja laatu rakentuu usean eri tahon yhteistyönä. Elintarvikeketjun valvontaviranomaisten verkoston muodostavat kunnat, aluehallintovirastot, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Tulli, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Puolustusvoimat, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sekä Ruokavirasto. Lainsäädännön valmistelusta ja kehittämisestä vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Lisäksi elintarvikeketjun turvallisuuden ja laadun rakentamisessa keskeisessä roolissa ovat alan yritykset ja toiminnanharjoittajat, järjestöt, muut viranomaiset ja laboratoriot.  Ruokavirasto johtaa, ohjaa ja kehittää MMM:n hallinnonalalla elintarvikeketjun valvontaa. Tavoitteena on vaikuttava, tehokas, yhtenäinen ja riskiperusteisesti kohdistettu valvonta kaikissa ketjun vaiheissa.

Ruokavirasto suunnittelee, yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, valtakunnalliset tavoitteet elintarvikeketjun valvonnalle sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.  Toimintaa suunniteltaessa otetaan huomioon muun muassa toimialan strategiat ja toiminta- ja taloussuunnitelmat, valtion talousarvio sekä MMM:n ja Ruokaviraston välinen tulossopimus.

Strategista suunnittelua ja siitä johdettuja toimenpiteitä täydentää vuosittainen valvontasuunnitelmien ja -tulosten arviointi. Elintarvikeketjun valvonnassa noudatetaan toiminnan jatkuvan parantamisen periaatetta. Tämä tarkoittaa, että asetettuja toimenpidesuunnitelmia arvioidaan ja tarkastellaan vuosittain. Uudelleenarvioinnin yhteydessä otetaan huomioon muun muassa aikaisemmat valvontatulokset ja niiden edellyttämät korjaavat toimenpiteet, mahdolliset auditointihavainnot sekä lainsäädännön ja toimintaympäristön muutokset.

Nelikenttäkuva VASUsta, Jatkuva parantaminen elintarvikeketjun valvonnassa.

Jatkuva parantaminen elintarvikeketjun valvonnassa

Sivu on viimeksi päivitetty 28.10.2022