Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tavoitteena on varmistaa, että 

  • elintarvikkeet ovat turvallisia,
  • elintarvikkeet tai niistä annettavat tiedot eivät johda kuluttajaa harhaan,
  • toiminta, tuotteet sekä tuotteista annettavat tiedot täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset.

Elintarvikealan yritykset vastaavat omavalvonnallaan, että niiden toiminta ja elintarvikkeet täyttävät lainsäädännön vaatimukset.  Elintarvikevalvontaviranomaiset arvioivat yrityksen omavalvonnan toimivuutta ja riittävyyttä. 

Elintarvikevalvontaa tehdään elintarvikkeiden kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa. Valvonnan on oltava säännöllistä, riskeihin perustuvaa ja tarkoituksenmukaisella tiheydellä toistuvaa.

Elintarvikkeita valvoo usea viranomainen

Toimivaltainen valvontaviranomainen eli valvoja on yleisimmin kunnan viranhaltija. Kunnat tekevät suurimman osan elintarvikevalvonnasta. Ruokaviraston tarkastuseläinlääkärit ja Lapin aluehallintoviraston (AVIn) palveluksessa olevat eläinlääkärit valvovat teurastamoita, pienteurastamoita ja poroteurastamoita.

Tulli valvoo EU-jäsenmaista ja kolmansista maista tulevia muita kuin eläimistä saatavia elintarvikkeita. Kolmansista maista tulevia eläimistä saatavia elintarvikkeita valvoo Ruokavirasto.

Puolustusvoimat valvovat puolustusvoimien alueella elintarvikkeiden vaatimuksenmukaisuutta ja turvallisuutta.

Aluehallintoviraston tehtävänä on ohjata ja arvioida alueellaan olevien kuntien suorittamaa elintarvikevalvontaa.

Ruokavirasto johtaa ja kehittää elintarvikevalvontaa koko Suomen alueella.

 

Näille sivuille kootaan viralliseen elintarvikevalvontaan liittyvää ohjeistusta. Lisätietoa löytyy viranomaisille tarkoitetusta Pikantti-ekstranetistä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023