Blogi: Tarkastusyksiköstä päivää!

18. toukokuuta 2021

Kun Ruokaviraston nimi vahvistui, pohdimme sitä, että mitähän konepajayrittäjä sanoo, kun esittelemme itsemme: – Ruokaviraston tarkastusyksiköstä päivää. Olette saaneet tukea CNC-sorviin. Meidän pitäisi käydä tarkastamassa hanke, koska teille sopisi?

Vaikka yrittäjä ei toimi ruokasektorilla, hän voi saada Ruokaviraston tarkastajan vieraakseen, jos on saanut rahoitusta yrityksensä investointiin EU-osarahoitteisista maaseudun kehittämisvaroista. Ruokaviraston maaseudun kehittämisosastolla tekee töitä kymmenen henkilön tarkastusyksikkö, joka tarkastaa maaseudun yritys- ja hanketukia, neuvontakorvausta, maatalouden aloitus- ja investointitukia sekä elinkeinokalatalouden tukia. Tarkastamme tukea myöntävien ja maksavien viranomaisten päätöksentekoa sekä sitä, miten tuensaaja on toteuttanut rahoitetun toimenpiteen. Suurimman osan hankkeiden rahoituspäätöksistä tekevät ELY-keskukset.

Tarkastustyö vaatii laajaa osaamista

Tarkastajan on tunnettava kehittämistukien taustalla oleva laaja lainsäädäntöpaketti, johon kuuluvat EU:n varainhoitoasetus, lukuisat tukikelpoisuutta ja tarkastuksia koskevat EU-asetukset sekä kansallinen ohjelma ja siihen liittyvät kansalliset säädökset. Työtä ohjaavat myös kansainväliset tarkastusstandardit. Tarkastajalta vaaditaan siis varsin laajan lainsäädännön tuntemusta.

Hankkeiden toteuttajien kirjo on aikamoinen, koska rahoitusta myönnetään erilaisiin kohteisiin. Toisaalta tarkastuksemme kohteena voi olla tutkimuslaitos, oppilaitos, viranomaistaho tai Leader-ryhmä. Toisaalta tuensaaja voi olla navetan rakentaja, kalastaja, elintarvikeyritys tai mikä tahansa maaseudulla yritystoimintaa harjoittava yritys. Se voi olla kyläyhdistys, joka rakentaa tai korjaa kylätaloa. Tuensaaja voi olla myös paikallinen toimija, joka toteuttaa jonkin alueella matkailua ja alueen asukkaiden virkistäytymistä koskevan hankkeen, vaikka ulkoilureitistön tai monitoimihallin.

Tarkastusalue on siis monella tapaa laaja. Yksittäisen investoinnin osalta täytyy varmistaa, että investointi on myönnetty, maksettu ja toteutettu EU:n ja kansallisten säädösten mukaisesti. On selvitettävä tuensaajan sidonnaisuudet, kustannusten kilpailuttaminen, kirjanpidon oikeellisuus. Tarkastajilla on yleensä kaupallinen tai oikeustieteen koulutus.

Tarkastettavien tapaaminen on työssä parasta

Suurin osa työstä tehdään asiakirjojen ja erilaisiin tietojärjestelmiin tallennettujen tietojen avulla. Paikan päällä käydään tarkastamassa investoinnin olemassaolo tai haastattelemassa kehittämishankkeen toteuttaja. Tarkastuksen tuloksena voi olla esimerkiksi tukikelvottomien kustannuserien osalta tuen takaisinperintä.
Vaikka tarkastusmatkat ovat pitkiä niin tuensaajien tapaaminen on kuitenkin monen tarkastajamme mielestä parasta työssä. Koronapandemia on tuonut tarkastuksiin poikkeusmenettelyt. Tarkastuskäynti tehdään tietojärjestelmien avulla, etähaastatteluina ja investoinnit voidaan todetta vaikka paikkatietomerkityillä valokuvilla.

Tuensaajat ymmärtävät hyvin, että tarkastus kuuluu tukeen. Keräämme palautetta joka tarkastuksesta. Tarkastajien mukana kulkee aikamoinen asiantuntemus. Siitä on hyötyä tuensaajallekin ja palaute on ollut lähes poikkeuksetta positiivista. Jos joskus joudutaan perimään jotakin takaisin, sekin ymmärretään.

Tarkastuksen tarkastajat

Ruokavirasto tekee maaseudun kehittämistukien tarkastuksia osana maksajavirastotoimintaa (viljelijätukia tarkastavat ELY-keskukset). Maksajavirastona toimiminen tarkoittaa sitä, että Ruokavirasto maksaa EU:n rahoittamia tukia tuensaajille ja vastaa Euroopan komissiolle siitä, että Suomi toteuttaa EU:n rahoittamia tukijärjestelmiä säädösten mukaisesti.

Raportoimme tarkastuksemme yleisellä tasolla vuosittain EU:n komissiolle. Tarkastuksissa havaittujen virheiden määrän perusteella komissio ottaa kantaa siihen, toimiiko maksajaviraston tuen myöntämis- ja maksamisjärjestelmä niin, että se turvaa EU:n maaseuturahaston moitteettoman varainhoidon vaatimukset.
Komission pääosastot tekevät myös tarkastuksia Ruokaviraston ja aluehallinnon toimintaan maksajavirastotehtävissä. Komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston, DG Agrin, tarkastukset eivät ole vielä kovin valmentavia otteeltaan. Komissiolla on rahoituskorjauksia koskevat suuntaviivat, joissa virheiden perusteella on valmiit kaavat rahoitusoikaisujen määrän laskemiseen. Yksittäinen puute yhdessä komission tarkastamassa hankkeessa laajennetaan koko tukijärjestelmään. Jos virheitä havaitaan, kaavojen mukaan tulos on harvemmin alle miljoonan euron. Tämä asia on meillä jokaisen tarkastuksen osalta työtä kannustamassa.

Tarkastusyksikkömme on ollut osa Ruokavirastoa nyt parisen vuotta. Aika nopeasti tässä uuden viraston missio alkaa kuitenkin kirkastua. Kaikki olemme osaltamme kehittämässä elävää maaseutua ja turvallista ruokaa. Myös tuo CNC-sorvin hankkinut tuensaaja.

Heli PöyhönenHeli Pöyhönen
yksikönjohtaja
tarkastusyksikkö