Elintarvikemarkkinavaltuutettu

Elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtävänä on työskennellä elintarvikemarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi ja hyvien liiketapojen vastaisten käytäntöjen estämiseksi. Valtuutettu on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Valtuutetun toimisto on sijoitettu Ruokaviraston yhteyteen.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun virka perustuu 1.1.2019 voimaan tulleeseen elintarvikemarkkinalakiin (1121/2018). Uutta lakia sovelletaan eräin laissa tarkemmin säädetyin poikkeuksin elinkeinonharjoittajien välisiin elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden kauppaa koskeviin sopimuksiin ja käytäntöihin.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu antaa elintarvikeketjun toimintaan liittyviä suosituksia, lausuntoja ja ehdotuksia sekä tiedottaa ja neuvoo elintarvikeketjun toimijoita hyvistä liiketavoista. Valtuutetun on ennen suosituksen antamista pyydettävä lausuntoa elintarvikeketjun itsesääntelyelimeltä, jollaisena toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toiminnan pääpaino on erityisesti asioissa, joilla on elintarvikeketjun toimivuuden kannalta huomattavaa merkitystä tai joissa voidaan olettaa yleisimmin esiintyvän huomattavia ongelmia.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun nimittää valtioneuvosto enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. 

Elintarvikemarkkinavaltuutetun verkkosivusto

Yhteystiedot

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto
puh. 029 520 5533
sähköposti: etmv@etmv.fi

henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@etmv.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 27.3.2024