05 Elintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia

Julkaisupäivä: 1. heinäkuuta 2021

Kaikki Oivaohjeet rekisteröidylle elintarviketoiminnalle.

5.1 Elintarvikkeiden valmistuksen riskinhallinta

Ohje/versio: 2229/04.02.00.01/2021/7, voimaantulopäivä 1.7.2021

Arviointi ei näy Oiva-raportilla, ainoastaan tarkastuskertomuksessa.

Huomioitavaa:

 • Toimijan on varmistuttava siitä, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikekelpoisia ja että toiminnassa noudatetaan elintarvikelainsäädännön hygieniavaatimuksia. Toimijan on tunnistettava omaan toimintaansa liittyvät riskit ja hallittava niitä soveltuvilla riskinhallintamenetelmillä.
 • Tämän ohjeen mukaista arviointia käytetään, kun elintarvikkeen valmistukseen tai muuhun käsittelyyn liittyvää vaaratekijää hallitaan tuotannon aikana jollain sopivalla menetelmällä, joka on ollut tarpeen kuvata omavalvonnassa.
 • Tällaisilla menetelmillä tarkoitetaan esimerkiksi:
  • mikrobiriskin vähentämistä tai poistamista riittävällä kuumennuskäsittelyllä valmistuksen yhteydessä, esimerkiksi siipikarjatuotteiden kypsennystä syötäväksi, pastörointia, tms.
  • toksiinien aiheuttaman riskin poistamista, esimerkiksi korvasienten riittävää ja oikeaa ryöppäyskäsittelyä valmistuksen yhteydessä
  • loisten aiheuttaman riskin poistamista, esimerkiksi raaka-aineiden tai valmiin elintarvikkeen jäädyttämistä riittävän pitkäksi ajaksi
  • tai mitä tahansa toimijan toimintaansa liittyvien riskien perusteella valitsemaa, validoitua ja omavalvonnassa kuvattua menetelmää.
  • EHEC-ruokamyrkytysriskin hallitsemista medium-kypsennetyn (puolikypsän) jauhelihapihvin valmistuksessa tai tarjoilussa toimijan valitsemalla keinolla. Tämä asia arvioidaan liitteen 1 mukaan.
 • Tässä kohdassa arvioidaan sulattamisen, jäähdyttämisen, jäädyttämisen, pakastamisen ja jään valmistamisen hygieniaa sekä elintarvikkeiden tuotantoon tai elintarvikkeeksi tarkoitetun jään valmistusta ja varastointia.
 • Sulattamisen hygienialla tarkoitetaan esimerkiksi sulattamisessa käytettävän veden hygieniaa sekä sulattamisessa syntyvän veden hygieenistä poistamista.
 • Elintarvikkeita voidaan jäähdyttää erilaisilla tavoilla: ilmalla esimerkiksi jäähdytyskaapissa, vedellä esimerkiksi vesihauteessa tai jäällä esimerkiksi jäähauteessa. Ilmajäähdytyksen hygienialla tarkoitetaan esimerkiksi tiivistymisveden hallintaa jäähdytyskaapeissa. Vesijäähdytyksen hygienialla tarkoitetaan esimerkiksi jäähdytykseen käytettävien vesijäähdytysjärjestelmien ja jäähdytysveden hygieniaa. Jään osalta tarkoitetaan jäähdytykseen käytettävän jään hygieniaa.
 • Pakastamisen ja jäädyttämisen osalta hygieniaa arvioidaan sekä omaa tuotantoa varten pakastettavien/jäädytettävien että pakasteina/jäädytettyinä myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden osalta.
 • Elintarvikevalvontaviranomainen arvioi toimijan tuotantoprosesseihin liittyvien riskihallintamenetelmien oikeellisuuden ja riittävyyden samassa yhteydessä, kuin omavalvonnan riittävyys arvioidaan ohjeen 1.2 mukaan.
 • Tämän ohjeen mukaisesti arvioidaan:
  • onko valmistusprosessissa noudatettu omavalvonnassa kuvattuja riskinhallintakeinoja, joilla varmistetaan elintarvikkeiden säädöstenmukaisuus, sekä
  • onko riskinhallintamenetelmän toimivuuden säännöllistä varmistamista (verifiointi) kirjanpitoineen toteutettu riittävästi, ja
  • onko näistä olemassa riittävä dokumentointi
 • Tämän ohjeen mukaan ei tarkasteta sellaisia yleiseen hyvään tuotanto- ja käsittelyhygieniaan liittyviä asioita, kuten esim. puhtaanapitoa, työskentelyhygieniaa, käsihygieniaa, säilytyslämpötiloja, jäähdyttämistä, jne., joille on omat ohjeensa.
 • Elintarvikkeiden valmistuksen aikaista lämpötilahallintaa voidaan arvioida tämän ohjeen avulla yleisen riskinhallinnan periaatteiden mukaan, vaikkei säilytyslämpötiloja sovelleta tähän.

Tarkastettavat asiat:

 • Elintarvikkeiden valmistusprosessien vastaavuus ilmoitettuun toimintaan
 • Riskinhallintamenetelmien vastaavuus omavalvonnassa kuvattuihin menetelmiin
 • Riskinhallintamenetelmien oikea käyttö
 • Elintarvikkeiden sulatuksen, jäähdytyksen, jäädytyksen ja pakastamisen hygienia
 • Elintarvikkeiden tuotantoon tai elintarvikkeeksi tarkoitetun jään valmistuksen ja varastoinnin hygienia
 • Jäädytettyjen tai pakastettujen elintarvikkeiden sulattaminen
 • Riskinhallintamenetelmien säännöllisen toimivuuden varmistaminen omavalvonnan mukaisesti
 • Omavalvonnan mukaiset kirjaukset, poikkeamat ja korjaavien toimenpiteiden arviointi
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ” Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Elintarvikkeiden valmistusprosessit vastaavat ilmoitettua ja ovat tarkoitukseen soveltuvia. Valmistusprosesseissa käytetyt riskinhallintamenetelmät ovat tarkoitukseensa soveltuvat ja riittävät, vastaavat omavalvonnassa kuvattuja menetelmiä, ja niitä käytetään oikein.

Ilmajäähdytyksessä ei muodostu tiivistymisvettä tai vähäinen tiivistymisveden muodostuminen ja poistaminen on hallinnassa siten, että tiivistymisvettä ei putoa tuotteiden päälle, tiivistymisvesi ei valu pitkin lattiaa ja elintarvikkeiden saastuminen on estetty.

Vesijäähdytys tai jäällä jäähdyttäminen on toteutettu hygieenisellä tavalla.

Sulattaminen vedellä on toteutettu hygieenisesti. Sulattamisesta syntyneen veden poistaminen on toteutettu hygieenisellä tavalla.

Elintarvikkeiden tuotannossa tai elintarvikkeena käytettävän jään valmistus ja varastointi on järjestetty hygieenisesti ja asianmukaisesti.

Omavalvonnan mukaisella säännöllisellä seurannalla on varmistuttu siitä, että riskinhallintamenetelmät toimivat jatkuvasti kuten pitää. Säännöllisestä seurannasta on olemassa omavalvonnan mukainen kirjanpito.

Jos poikkeamia on ollut, ne on kirjattu, samoin kuin korjaavat toimenpiteet.
Korjaavat toimenpiteet ovat olleet riittävät ja oikeat.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Elintarvikkeiden valmistusprosessit vastaavat ilmoitettua ja ovat tarkoitukseen soveltuvia. Valmistusprosesseissa käytetyt riskinhallintamenetelmät ovat tarkoitukseensa soveltuvat ja riittävät, vastaavat omavalvonnassa kuvattuja menetelmiä, ja niitä käytetään oikein.

Ilmajäähdytyksessä muodostuu jonkin verran tiivistymisvettä mutta sen muodostuminen ja poistaminen on hallinnassa siten, että tiivistymisvettä ei putoa suojaamattomien tuotteiden päälle ja elintarvikkeiden saastuminen on estetty.

Vesijäähdytys tai jäällä jäähdyttäminen on toteutettu pääsääntöisesti hygieenisesti eikä elintarviketurvallisuus heikenny.

Vedellä sulattamisen hygieniassa on pieniä epäkohtia eikä elintarviketurvallisuus heikenny. Sulattamisessa syntyvän veden poistaminen on toteutettu siten, että elintarviketurvallisuus ei heikenny.

Elintarvikkeiden tuotannossa tai elintarvikkeena käytettävän jään valmistus ja varastointi on järjestetty pääsääntöisesti hygieenisesti ja asianmukaisesti eikä elintarviketurvallisuus heikenny.

Riskejä hallitaan omavalvonnan mukaisilla menetelmillä, mutta näiden menetelmien omavalvonnan mukaisessa säännöllisen toimivuuden varmistamisessa ja/tai siihen liittyvässä kirjanpidossa on pieniä puutteita.

Poikkeamien ja korjaavien toimenpiteiden kirjaamisessa on pieniä puutteita.
Korjaavat toimenpiteet ovat olleet riittävät ja oikeat.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Elintarvikkeiden valmistusprosesseissa käytetään menetelmiä, jotka eivät ole tarkoitukseensa soveltuvia ja/tai omavalvonnassa kuvattuja ja soveltuviksi arvioituja.

Ilmajäähdytyksessä muodostuu tiivistymisvettä ja sen muodostuminen ja poistaminen eivät ole riittävästi hallinnassa. Tiivistymisvettä voi pudota suojaamattomien elintarvikkeiden päälle aiheuttaen elintarvikkeiden saastumisriskin ja heikentäen elintarviketurvallisuutta.

Vesijäähdytyksessä tai jäällä jäähdyttämisessä on puutteita, joiden vuoksi elintarviketurvallisuus heikentyy.

Vedellä sulattamisessa on puutteita, joiden vuoksi elintarviketurvallisuus heikentyy. Sulattamisessa syntyvän veden poistamisessa on puutteita ja elintarviketurvallisuus heikentyy.

Elintarvikkeiden tuotannossa tai elintarvikkeena käytettävän jään valmistuksessa ja/tai varastoinnissa on puutteita ja elintarviketurvallisuus heikentyy.

Riittäviä tai soveltuvia riskinhallintamenetelmiä ei ole käytössä, tai omavalvonnassa kuvattuja ja riittäväksi ja soveltuvaksi arvioituja riskinhallintamenetelmiä ei käytetä, tai niiden käytössä on puutteita, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta.

Riskinhallintamenetelmien toimivuutta ei ole säännöllisellä seurannalla varmistettu.

Poikkeamista ja niiden mahdollisista korjaavista toimenpiteistä ei ole tietoa.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Valmistuksessa käytetään menetelmiä, jotka eivät sovellu tarkoitukseensa.

Ilmajäähdytyksessä muodostuu tiivistymisvettä ja sen muodostumista ja poistamista ei hallita tai se poistetaan siten että elintarvikkeiden saastumista ei ole estetty. Tiivistymisvettä putoaa suojaamattomien elintarvikkeiden päälle vaarantaen elintarviketurvallisuutta. Esimerkiksi: tiivistymisvettä kertyy likaiseen pintarakenteeseen, josta se putoaa suojaamattomien elintarvikkeiden päälle saastuttaen elintarvikkeet.

Vesijäähdytyksessä tai jäällä jäähdyttämisessä on puutteita, joiden vuoksi elintarvikkeiden turvallisuus vaarantuu.

Vedellä sulattamisessa on puutteita, joiden vuoksi elintarvikkeiden turvallisuus vaarantuu. Sulattamisessa syntyvän veden poistamisessa on puutteita, joiden vuoksi elintarvikkeiden turvallisuus vaarantuu.

Elintarvikkeiden tuotannossa tai elintarvikkeena käytettävän jään valmistuksessa ja/tai varastoinnissa on puutteita ja elintarvikkeiden turvallisuus vaarantuu.

Elintarvikkeiden valmistusprosesseissa ei ole käytössä riittäviä menetelmiä tunnettujen vaaratekijöiden poistamiseksi elintarvikkeesta, mistä syystä elintarviketurvallisuus vaarantuu.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002, artikla 14
 • Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004, artiklat 4 ja 5
 • Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004, liite III jakso VIII luku III D osa
 • Elintarvikelaki 297/2021
 • Eviran päätös viljellyn kalan vapauttamisesta tiettyjä kalastustuotteita koskevasta jäädytysvaatimuksesta 1773/0959/2012
 • Eviran ohje 16049 elintarvikkeiden pakastaminen ja jäädyttäminen elintarvikehuoneistossa
 • Medium-kypsennetyn jauhelihapihvin valmistus ja tarjoilu, suositus elintarvikealan toimijalle.


Päivitykset versioon 7:

 • Ohje numero 2229/04.02.00.01/2021/7 korvaa ohjeen 10336/6
 • Elintarvikelain numero päivitetty
 • Poistettu viittaus Eviran ohjeeseen ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta
 • Arviointi ei näy Oiva-raportilla, ainoastaan tarkastuskertomuksessa
 • Tarkastettaviin asioihin lisätty sulatuksen, jäähdytyksen, jäädytyksen ja pakastamisen hygienia
 • Tarkastettaviin asioihin lisätty elintarvikkeiden tuotantoon tai elintarvikkeeksi tarkoitetun jään valmistus ja varastointi
 • Elintarvikkeiden jäädyttämisen aloittaminen ilman tarpeetonta viivytystä jäädyttämistä edeltävien käsittelyvaiheiden jälkeen, jos jäädytettyjä elintarvikkeita on tarkoitus myydä suoraan kuluttajille, on siirretty ohjeeseen 6.6.

LIITE 1, Oiva-arviointiohje 5.1 Elintarvikkeiden valmistuksen riskinhallinta

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Toimijalla on käytössä medium-kypsennetyn jauhelihapihvin valmistukseen tai tarjoiluun liittyvä riskinhallintakeino.

Riskinhallintakeino voi olla toimijan esittämä menetelmä, jonka valvova viranomainen on arvioinut riittäväksi tai esimerkiksi jokin/jotkin seuraavista:

 • Toimija kysyy asiakkaalta millä kypsyysasteella asiakas haluaa tilata jauhelihapihvin.
 • Jauhelihan tai jauhelihapihvin valmistaja takaa, että jauheliha voidaan jättää mediumiksi.
 • Toimija käyttää medium-kypsennetyn jauhelihapihvin raaka-aineena jauhelihaa, joka on valmistettu ravintolassa tai toisessa elintarvikehuoneistossa Ruokaviraston suosituksessa kuvatulla tavalla kokolihapalasta.
 • Toimija antaa asiakkaalle kirjallisesti tiedon medium-kypsennetyn jauhelihapihvin EHEC-riskistä.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Toimijan valitseman riskinhallintakeinon (ks. kohta Oivallinen) toteuttamisessa tai omavalvontakuvauksessa on pieniä puutteita, esim.

 • Toimija on päättänyt kysyä asiakkailta, millä kypsyysasteella asiakas haluaa tilata jauhelihapihvin, mutta asiaa ei ole kuvattu omavalvonnassa.
 • Toimija on päättänyt antaa tiedon medium-kypsennetyn jauhelihapihvin EHEC-riskistä asiakkaille kirjallisesti, mutta se ei ole selkeästi nähtävillä kaikille asiakkaille.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Toimija valmistaa tai tarjoilee medium-kypsennettyjä jauhelihapihvejä, ja toimijalla ei ole käytössä mitään riskinhallintakeinoa medium-kypsennetyn jauhelihan suhteen.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Toimija valmistaa tai tarjoilee medium-jauhelihapihvejä tavalla, joka selkeästi vaarantaa elintarviketurvallisuuden. Esim. Korjattavaa-arvio on annettu toistuvasti eikä epäkohtia ole korjattu määräajassa.

5.5 Pakkaaminen

Ohje/versio: 2230/04.02.00.01/2021/4, voimaantulopäivä 1.7.2021

Huomioitavaa:

 • Ohje koskee kaikkien niiden materiaalien puhtautta ja/tai eheyttä, joihin elintarvikkeita kääritään, pakataan, varastoidaan tai kuljetetaan sekä elintarvikkeiden pakkaamista ennen asiakkaalle luovuttamista tai kuljettamista
 • Pakkausmateriaalilla tarkoitetaan mitä tahansa materiaalia, johon elintarvike on kääritty tai pakattu
 • Kääreellä tarkoitetaan tässä elintarvikkeen kanssa suoraan kosketukseen joutuvaa materiaalia, esimerkiksi maitotölkki
 • Kun yksi tai useampi kääritty elintarvike sijoitetaan toiseen säiliöön, kutsutaan sitä pakkaukseksi
 • Kuljetusastialla tarkoitetaan astiaa, johon pakkaamattomia elintarvikkeita sijoitetaan kuljetusta varten esim. ns. GN-vuoka
 • Kierrätettävällä kuljetuslaatikolla tarkoitetaan palautettavaa kuljetuslaatikkoa, jossa käärittyjä elintarvikkeita kuljetetaan elintarvikehuoneesta toiseen ja joka on useamman elintarvikehuoneiston yhteiskäytössä, esimerkiksi ns. leipälaatikot, maitolaatikot, lihalaatikot
 • Pakkausmateriaalien varastointitilan siisteys ja puhtaus tarkastetaan ohjeessa 3.1
 • Pakkausmateriaalien soveltuvuus elintarvikekäyttöön tarkastetaan ohjeessa 14.1 Pakkaus- ja muut elintarvikekontaktimateriaalit
 • Pakkausmerkinnät tarkastetaan ohjeissa 13. Elintarvikkeista annettavat tiedot (13.1-13.4).

Tarkastettavia asioita:

 • Kääreiden, pakkausten ja kuljetusastioiden puhtaus ja eheys
 • Omien tuotteiden varastointiin ja kuljetukseen käytettävien kierrätettävien kuljetuslaatikoiden puhtaus ja puhdistusmenetelmä
 • Pakkausmateriaalien käsittely ja säilytys
 • Pakkaaminen
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ” Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Elintarvikkeiden kääreet ja kuljetusastiat ovat puhtaita ja ehjiä ja pakkaukset ovat puhtaita ja niitä kaikkia varastoidaan siten, etteivät ne saastu.

Jos käytetään kierrätettäviä pakkauksia omien tuotteiden varastointiin tai kuljetukseen, ne ovat puhtaita ja niiden puhdistusmenetelmä on riittävä.

Elintarvikkeiden pakkaaminen tapahtuu pakkaamiseen soveltuvassa tilassa ja pakkausmateriaalien käsittely ja säilytys sekä pakkaaminen tapahtuu siten, että pakattava elintarvike ei saastu.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Elintarvikkeiden kääreet ovat puhtaita ja ehjiä.

Pakkausten ja kierrätettävien pakkausten puhtaudessa ja/tai niiden varastoinnissa ja/tai puhdistusmenetelmissä on pieniä epäkohtia, jotka eivät kuitenkaan heikennä elintarviketurvallisuutta, koska pakkauksissa säilytetään vain käärittyjä elintarvikkeita.

Muiden kuin helposti pilaantuvien elintarvikkeiden pakkaamistiloissa on pieniä epäkohtia, mutta elintarviketurvallisuus ei heikenny.

Elintarvikkeiden pakkaaminen tapahtuu pakkaamiseen soveltuvassa tilassa ja pakkausmateriaalien käsittely ja säilytys sekä pakkaaminen tapahtuu siten, että pakattava elintarvike ei saastu.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Elintarvikkeiden kääreet ja kuljetusastiat ovat puhtaita ja ehjiä, mutta pakkausten tai kierrätettävien pakkausten puhtaudessa on epäkohtia, jotka aiheuttavat elintarviketurvallisuuden heikentymistä.

Pakkausmateriaalien käsittelyssä, säilytyksessä tai pakkaamisessa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarvikkeiden turvallisuuden.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Pakkausmateriaalit ovat likaisia tai niitä säilytetään siten, että elintarvikkeiden turvallisuus vaarantuu.

Elintarvikkeiden pakkaaminen tapahtuu siten, että elintarvikkeiden turvallisuus vaarantuu.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta 852/2004/EY; 4 art., liite II, luku IV ja luku X
 • Elintarvikelaki 297/2021.


Päivitykset versioon 4:

 • Päivitetty elintarvikelain numero
 • Poistettu viittaus Eviran ohjeeseen ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta
 • Ohje numero 2230/04.02.00.01/2021/4 korvaa ohjeen 10223/3.