07 Myynti ja tarjoilu

Kaikki Oiva-ohjeet rekisteröidylle elintarviketoiminnalle.

7.1 Myynnin ja tarjoilun hygienia

Ohje/versio: 2237/04.02.00.01/2021/6, voimaantulo 2.1.2023

Huomioitavaa:

 • Ohje koskee myymälässä tapahtuvaa myyntiä ja tarjoilupaikoissa tapahtuvaa ruoan annostelua ja tarjolla oloa.
 • Ohje koskee helposti pilaantuvien myytävien, tarjoilupaikoissa annosteltavien ja tarjolla olevien elintarvikkeiden säilyvyyden sekä myynti- ja tarjollaoloajan hallintaa myynnin ja tarjoilun aikana.
 • Ohje koskee myös ruokien annostelua mm. sairaaloissa ja vanhainkodeissa.
 • Ensisijaisesti tarkastetaan pakkaamattomien elintarvikkeiden esilläpito.
 • Kaikkien elintarvikkeiden osalta tarkastetaan niiden sijoittelu muihin tuotteisiin kuin elintarvikkeisiin nähden.
 • Pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita saa pitää tarjolla vain kerran.
 • Pisarasuojauksen riittävyys on ensisijaisesti toimijan vastuulla. Valvojan tulisi tarkastuksella puuttua sellaisiin asioihin, jotka selvästi heikentävät tai vaarantavat elintarviketurvallisuutta.
 • Elintarvikkeiden säilyttämisen ja varastoinnin hygienia mukaan lukien itse valmistettujen ruokien säilytys ja merkinnät arvioidaan kohdassa 5.6.
 • Myynti- ja tarjoilulämpötilojen hallinta arvioidaan kohdassa 6.9.
 • Kylmänä säilytettävien elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta arvioidaan kohdassa 6.2.
 • Kuumana säilytettävien elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta arvioidaan kohdassa 6.3.
 • Tilojen puhtaus arvioidaan kohdassa 3.1.
 • Työvälineiden ja laitteiden puhtaus arvioidaan kohdassa 3.2.

Tarkastettavia asioita:

 • Mikrobiologisen ristikontaminaation estäminen palvelumyynnissä.
 • Elintarvikkeiden saastumisen estäminen myynnissä ja tarjoilupaikoissa tapahtuvassa ruoan annostelussa/tarjolla olossa.
 • Myynti-, tarjoilu- ja säilyvyysaika.
 • Tarjollaolokerrat.
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6. liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Elintarvikkeiden esillä pidossa myynnin tai tarjoilupaikoissa tapahtuvan ruoan annostelun/tarjolla olon aikana ei ole huomautettavaa.

Muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden myynti ei aiheuta elintarviketurvallisuuden heikentymistä myytävänä tai tarjolla oleville elintarvikkeille.

Elintarvikkeiden myynti-, tarjoilu- ja säilyvyysajat ovat hallinnassa.

Elintarvikkeiden tarjollaoloajat ovat hallinnassa.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Esimerkiksi:

Pakkaamattomat helposti pilaantuvat elintarvikkeet ovat esillä myynnin tai tarjoilupaikoissa tapahtuvan ruoan annostelun/tarjolla olon aikana siten, etteivät ne aiheuta ristikontaminaatiota tai ne ovat riittävästi suojattu muulta saastumiselta.

Muiden elintarvikkeiden esillä pidossa myynnin tai tarjoilupaikoissa tapahtuvan ruoan annostelun/tarjolla olon aikana on pieniä epäkohtia.

Muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden myynti ei aiheuta elintarviketurvallisuuden heikentymistä myytävänä tai tarjolla pidettäville elintarvikkeille.

Elintarvikkeiden myynti- ja säilyvyysajat ovat hallinnassa.

Elintarvikkeiden tarjollapitoajat ovat hallinnassa.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

Elintarvikkeet ovat esillä myynnin tai tarjoilupaikoissa tapahtuvan ruoan annostelun/tarjolla olon aikana siten, että ne voivat aiheuttaa ristikontaminaation vaaran tai elintarvikkeet voivat saastua.

Muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden myynti aiheuttaa elintarviketurvallisuuden heikentymistä myynnin tai tarjoilupaikoissa tapahtuvan ruoan annostelun/tarjolla olon aikana elintarvikkeille.

Elintarvikkeiden myynti- tai säilyvyysajoissa havaitaan epäkohtia, jotka voivat heikentää elintarviketurvallisuutta. Esimerkiksi tarkastuksella havaitaan, että myynnissä on yksittäisiä viimeisen käyttöpäivän ylittäneitä elintarvikkeita, niitä käytetään myymälässä elintarvikkeen valmistukseen tai myydään palvelumyynnissä.

Elintarvikkeiden tarjollaoloajoissa havaitaan epäkohtia, jotka voivat heikentää elintarviketurvallisuutta.

Helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita pidetään tarjolla useammin kuin kerran.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

Elintarvikkeiden esillä pito myynnin tai tarjolla olon aikana aiheuttaa elintarvikehygieenistä vaaraa.

Elintarvikehuoneistossa myydään elintarvikkeeksi kelpaamattomia tuotteita. Esimerkiksi viimeisen käyttöpäivän ylittäneitä elintarvikkeita myydään, niistä valmistetaan elintarvikkeita tai myydään palvelumyynnissä systemaattisesti.

Elintarvikehuoneistossa pidetään tarjolla elintarvikkeeksi kelpaamattomia tuotteita.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista 178/2002/EY
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta 852/2004/EY; 4 art., liite II, luku IX, kohta 3.
 • Elintarvikelaki 297/2021
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021
 • Ruokaviraston ohje 980/04.02.00.01/2022 ”Ohje rekisteröidyn elintarviketoiminnan elintarvikehygieniasta”.

Päivitykset versioon 6:

 • Ohjeen nimi muutettu.
 • Ohjeeseen on lisätty aiemmin riveillä 7.2 ja 7.3 arvioidut myynnin ja tarjoilun säilyvyys-, myynti- ja tarjoiluaikojen hallinta.
 • Muokattu viittauksia toisiin Oiva-ohjeisiin.
 • Lisätty viittaus Ruokaviraston ohjeeseen rekisteröidyn elintarviketoiminnan elintarvikehygieniasta.