14 Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit

Kaikki Oiva-ohjeet rekisteröidylle elintarviketoiminnalle.

14.1 Pakkaus- ja muut elintarvikekontaktimateriaalit

Ohje/versio: 2178/04.02.00.01/2021/9, voimaantulopäivä 1.9.2022

Huomioitavaa:

Tämä kohta tarkastetaan myymälässä ja tarjoilupaikassa sekä muissa ilmoitetuissa ja hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa, kun toimija käsittelee, valmistaa, valmistuttaa, säilyttää, pakkaa, tuo (sisämarkkinoilta tai kolmansista maista), kuljettaa tai välittää (esim. agentuuritoiminta) elintarvikkeita. 

 • Tarkastus kohdistetaan elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuviin pakkaus- ja muihin materiaaleihin, koneisiin, laitteisiin, välineisiin ja tarvikkeisiin (esim. astiat, kuljetussäiliöt, työvälineet, kertakäyttökäsineet).
 • Kun tarkastus kohdistetaan elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuviin koneisiin, laitteisiin tai tarvikkeisiin, suositellaan samalla tarkastettavan niiden kunto ja eheys kohdassa 2.3 ja puhtaus kohdassa 3.2.
 • Tuotantohygienia pakkaamisen osalta tarkastetaan kohdassa 5.5.
 • Tarkastuskohteessa tarkastus priorisoidaan riskiperusteisesti ensisijaisesti rasvaisten elintarvikkeiden ja/tai korkeissa lämpötiloissa ja/tai pitkään säilytettävien elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuviin materiaaleihin
 • Elintarvikkeen suuri tuotantomäärä/markkinajohtajuus on myös materiaalien riskiperusteisen tarkastuksen peruste.

Tarkastettavia asioita:

Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein (esimerkiksi 1-3 tuotteesta/tarkastus, toiminnan laajuus ja luonne huomioiden) pakkaus- ja muihin elintarvikekontaktimateriaaleihin liittyvä vaatimustenmukaisuus mukaan lukien kontaktimateriaalien jäljitettävyys.

Toimintokohtaisesti tarkastetaan seuraavia asioita:

 • Toimija hallitsee pakkausmateriaalien sekä uusien laitteiden, välineiden ja tarvikkeiden elintarvikekelpoisuuden ja jäljitettävyyden.
 • Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaaleja käytetään oikein ja ottaen huomioon mahdolliset käytön rajoitukset (esim. että rasvaisille elintarvikkeille, kuumina myytäville tai säilytettäville elintarvikkeille käytetään vain tarkoitukseen soveltuvia pakkauskalvoja, -pusseja, -rasioita ja kertakäyttökäsineitä). Alumiinimateriaaleja (esim. kattilat, foliot) ei käytetä happamille elintarvikkeille eikä alumiinisten astioiden kanssa käytetä teräksisiä työvälineitä.
 • Jos toimija on havainnut, että lainsäädännön vaatimukset eivät täyty, on tämä ryhtynyt riittäviin korjaaviin toimenpiteisiin.
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

1. Myymälä ja tarjoilupaikka

 • Pakkausmateriaalien osalta tarkastus kohdistetaan vain toimipaikan itse käyttämiin pakkausmateriaaleihin
 • Pakkaustarvikkeissa ja muissa elintarvikekontaktimateriaaleissa on joko elintarvikekelpoisuutta osoittava merkintä (”elintarvikekäyttöön”) tai malja-haarukkatunnus. Näitä ei kuitenkaan välttämättä vaadita tarvikkeilta, jotka on ilmiselvästi tarkoitettu ruokailukäyttöön. Malja-haarukka -tunnusta tarvikkeissa voi pääsääntöisesti pitää riittävänä osoituksena kelpoisuudesta edellyttäen, että niiden oikeasta käytöstä on varmistuttu, tai
 • Toimijalla on pakkaus- ja muiden elintarvikekontaktimateriaalien soveltuvuutta osoittavat, jäljitettävissä olevat vaatimustenmukaisuusilmoitukset. Jos pakkaus- ja muut elintarvikekontaktimateriaalit on hankittu tukkukaupan/keskusliikkeen kautta ja tuotteen myyntinimikkeestä käy selville aiottu käyttötarkoitus (esim. grillipussi, leipäpussi, juustokalvo), niin myymälässä ja tarjoilupaikassa ei tarvitse olla tarvikkeen tai materiaalin elintarvikekäyttöä osoittavaa asiakirjaa, vaan riittää, että se on tarvittaessa saatavissa tukkukaupasta/keskusliikkeeltä ja
 • Toimijalla on pakkaus- ja muiden elintarvikekontaktimateriaalien oikeaa käyttöä koskeva tieto, joka toteutuu käytännön toiminnassa sekä
 • Kontaktimateriaalit ovat jäljitettävissä ts. toimija pystyy osoittamaan, mistä kontaktimateriaalit on hankittu ja arvioimaan pakkausmateriaaleista ajankohdan, jona aikana niitä on käytetty/käytetään elintarvikehuoneistossa.
 • Jos toimija itse tuo (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) valmiiksi pakattuja elintarvikkeita: myös elintarvikekontaktimateriaaleille säädettyjen vaatimusten toteutuminen on hallinnassa (esim. maininta hankintasopimuksessa tai tuotespesifikaatiossa).

2. Muut elintarvikehuoneistot

 • Toimijalla on pakkaus- ja muille elintarvikekontaktimateriaaleille jäljitettävissä olevat vaatimustenmukaisuusilmoitukset, jotka eivät ole liian vanhoja (esim. yli kolme vuotta vanhoja). Vanhoilta teollisen valmistuksen laitteilta ei vaadita vaatimustenmukaisuusilmoituksia, mutta niiden soveltuvuudesta täytyy muuten olla tieto. Tarvikkeissa voi malja-haarukka -tunnusta pitää pääsääntöisesti riittävänä osoituksena kelpoisuudesta edellyttäen, että niiden oikeasta käytöstä on varmistuttu.
 • Vaatimustenmukaisuusilmoituksissa on riittävät ja asianmukaiset tiedot, esim. vähintäänkin:
  • Elintarvikekontaktimateriaalin valmistajan, maahantuojan tai myyjän nimi ja yhteystiedot
  • Kontaktimateriaalin tunnistetiedot (nimi, rakenne)
  • Ilmoituksen antopäivämäärä
  • Lainsäädäntö, jonka vaatimukset kontaktimateriaali täyttää (aina vähintään As (EY) 1935/2004) ja lisäksi myös materiaalikohtaiset säädökset, silloin kun niitä on olemassa
   [esim. muovilla tieto kokonaismigraation raja-arvon alittumisesta; tiedot rajoituksin sallituista aineista (vähintään yksi seuraavista: FCM numero, viitenumero, CAS-no, kemiallinen nimi raja-arvo) sekä vakuutus siitä, että niiden raja-arvot eivät ylity].
  • Kontaktimateriaalin käyttöä koskevat rajoitukset kuten elintarviketyypit, joiden käyttöön kontaktimateriaali soveltuu, käyttölämpötilaa ja kosketusaikaa koskevat rajoitukset
  • Tiedot kaksoiskäyttöisistä lisäaineista, jos kontaktimateriaali niitä sisältää.
 • Pienimuotoinen toiminta: (silloin kun materiaalit ja tarvikkeet hankitaan noutotukku- tai vähittäiskauppaportaasta) vastaavat kelpoisuusvaatimukset kuten edellä kohdan 1. Myymälä ja tarjoilupaikka, alakohdissa 2, 3 ja 4.
 • Materiaaleja, tarvikkeita, laitteita ja koneita käytetään niille vaatimustenmukaisuusilmoituksissa mainittujen käyttö-/soveltuvuusohjeiden mukaisesti, esimerkiksi soveltuvat elintarviketyypit, annetut lämpötilarajat (täyttö- ja jälkikäyttötilanteet) ja kosketusajat huomioon ottaen, sekä että kaksoiskäyttöisten lisäaineiden mahdollinen siirtymä elintarvikkeeseen täyttää lisäainesäädösten vaatimukset, sekä
 • Kontaktimateriaalit ovat jäljitettävissä ts. toimija pystyy osoittamaan, mistä kontaktimateriaalit on hankittu ja arvioimaan ajankohdan, jona aikana niitä on käytetty/käytetään elintarvikehuoneistossa.
 • Jos toimija itse tuo (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) valmiiksi pakattuja elintarvikkeita tai välittää näitä: myös elintarvikekontaktimateriaaleille säädettyjen vaatimusten toteutuminen on hallinnassa (esim. maininta hankintasopimuksessa tai tuotespesifikaatiossa).

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Toiminta on yllä mainittujen vaatimusten mukaista. Toimijalla on selkeä tieto ja tarvittaessa riittävät asiakirjat materiaalien kelpoisuudesta, ja niitä käytetään oikein.

Kontaktimateriaalit ovat jäljitettävissä ts. toimijalla on luotettava tieto siitä, mistä ne on hankittu ja toimija osaa arvioida millä ajanjaksolla niitä on käytetty.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

1. Myymälä ja tarjoilupaikka

Toiminta on pääosin yllä mainittujen vaatimusten mukaista. Toimijalla on soveltuvuustieto pääosasta pakkausmateriaaleja ja vastaavia tarvikkeita. Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät kuitenkaan estä varmistumasta pakkaus- ja muiden elintarvikekontaktimateriaalien määräystenmukaisesta käytöstä. Esimerkiksi:

 • Suurimmassa osassa pakkaus- ja muissa elintarvikekontaktimateriaaleissa on elintarvikekäytöstä kertova merkintä tai toimijalla on niistä vaatimusten-mukaisuusilmoitukset. Niistä elintarvikekontaktimateriaaleista, joissa ei ole em. merkintää tai joista ei ole vaatimustenmukaisuusilmoitusta, on toimija varmistanut soveltuvuuden aiottuun käyttöön muulla tavoin tilauksen tai hankinnan yhteydessä.
 • Rasvaisia elintarvikkeita käsitellään sellaisilla kertakäyttökäsineillä, joiden soveltuvuudesta tähän käyttöön ei ole varmistuttu, esim. PVC (vinyyli)-käsineet, joiden pakkauksessa on malja-haarukka -tunnus, mutta ei tietoa soveltuvuudesta rasvaiseen elintarvikekosketukseen.

2. Muut elintarvikehuoneistot

Toiminta on pääosin yllä mainittujen vaatimusten mukaista. Toimijalla on soveltuvuustieto pääosasta pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaaleja. Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät kuitenkaan estä varmistumasta pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalien määräystenmukaisesta käytöstä. Esimerkiksi:

 • Toimijalla on ajan tasalla olevat vaatimustenmukaisuusilmoitukset pääosasta pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaaleja. Pieni osa vaatimusten-mukaisuusilmoituksista on jäänyt epähuomiossa uusimatta, niitä ei ole vielä saatu tai niissä annettavissa tiedoissa on puutteellisuuksia. Pienimuotoinen toiminta (tarvikkeet hankittu tukusta tai vähittäiskaupasta): toimijalla on vastaavasti tieto käyttämiensä materiaalien kelpoisuudesta.
 • Rasvaisia elintarvikkeita käsitellään sellaisilla kertakäyttökäsineillä, joiden soveltuvuudesta tähän käyttöön ei ole varmistuttu, esim. PVC (vinyyli) -käsineet, joiden pakkauksessa on malja-haarukka -tunnus, mutta ei tietoa soveltuvuudesta rasvaiseen elintarvikekosketukseen.
 • Kontaktimateriaalit ovat pääosin jäljitettävissä ts. toimijalla on luotettava tieto, mistä ne on pääosin hankittu, mutta toimija ei osaa arvioida millä ajanjaksolla niitä on käytetty.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

1. Myymälä ja tarjoilupaikka

Toimijalla ei ole riittävästi tietoa käyttämiensä pakkaus- ja muiden elintarvikekontaktimateriaalien laadusta ja soveltuvuudesta käyttötarkoituksiinsa eikä em. asioita ole yritetty lainkaan varmistaa. On epäiltävissä, että toiminnassa käytetyt materiaalit eivät ole käyttötarkoitukseen sopivia. Esimerkiksi:

 • Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaaleissa ei ole elintarvikekäytöstä kertovaa merkintää tai toimijalla ei ole niistä vaatimusten-mukaisuusilmoituksia. Toimija ei ole varmistanut elintarvikekontaktimateriaalin soveltuvuutta aiottuun käyttöön millään tavalla tilauksen tai hankinnan yhteydessä eikä tällä ole tosiasiallisesti tietoa pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalien soveltuvuudesta käyttöön.
 • Rasvaisia elintarvikkeita käsitellään sellaisilla kertakäyttökäsineillä, jotka eivät sovellu rasvaisten elintarvikkeiden käsittelyyn.
 • Alumiinimateriaaleja (esim. kattilat, foliot) käytetään happamille elintarvikkeille ja/tai alumiinisten astioiden kanssa käytetään teräksisiä työvälineitä.
 • Suuresta osasta kontaktimateriaaleja, toimijalla ei ole tietoa siitä, mistä ne on hankittu eikä hän osaa arvioida millä ajanjaksolla niitä on käytetty, toisin sanoen kontaktimateriaalit eivät ole jäljitettävissä.
 • Toimijalla ei ole osoittaa itse maahan tuomiensa (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) tai välittämiensä valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden osalta, että ne täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset myös pakkausmateriaalien osalta (esim. maininta hankintasopimuksessa tai tuotespesifikaatiossa).

2. Muut elintarvikehuoneistot

Toimijalla ei ole riittävästi tietoa käyttämiensä pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalien laadusta ja soveltuvuudesta käyttötarkoituksiinsa. Esimerkiksi:

 • Useilta toimijan käyttämiltä materiaaleilta puuttuu vaatimustenmukaisuusilmoitukset, ne ovat selkeästi vanhentuneita (esim. yli kolme vuotta vanhoja) tai täysin puutteellisia tiedoiltaan eikä toimija ole ryhtynyt toimenpiteisiin niiden hankkimiseksi/uusimiseksi. Pienimuotoinen toiminta (tarvikkeet hankittu noutotukusta tai vähittäiskaupasta): toimijalta puuttuu kelpoisuustieto pääosasta käyttämiään tarvikkeita.
 • Toiminnassa käytetyt pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit eivät ole käyttötarkoitukseensa sopivia tai että niitä käytetään sellaisissa olosuhteissa, joihin ne eivät sovellu (esim. liian kuumat käyttöolosuhteet verrattuna vaatimustenmukaisuusilmoituksessa ilmoitettuun tai käytetään sellaisille elintarviketyypeille, joille kontaktimateriaali ei sovellu tai että kaksoiskäyttöisen lisäaineen siirtymän johdosta elintarvike ei täytä lisäainesäädösten vaatimuksia).
 • Suuresta osasta kontaktimateriaaleja, toimijalla ei ole tietoa siitä, mistä ne on hankittu eikä hän osaa arvioida millä ajanjaksolla niitä on käytetty, toisin sanoen kontaktimateriaalit eivät ole jäljitettävissä.
 • Toimijalla ei ole osoittaa itse maahan tuomiensa (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) tai välittämiensä valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden osalta, että ne täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset myös pakkausmateriaalien osalta (esim. maininta hankintasopimuksessa tai tuotespesifikaatiossa).

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

1. Myymälä ja tarjoilupaikka

On ilmeistä, että elintarvikekontaktimateriaaleja käytetään elintarviketurvallisuutta vaarantaen. Toimijalla ei ole mitään tietoa käyttämiensä pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalien laadusta tai soveltuvuudesta käyttötarkoituksiinsa eikä tämä ole kehotuksesta huolimatta ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin tai toimija on tietoinen pakkaus- tai muun elintarvikekontaktimateriaalin tuotteelle aiheuttamasta haju- tai makuvirheestä, mutta ei ole ryhtynyt tuotteen takaisinvetoon.

2. Muut elintarvikehuoneistot

On ilmeistä, että elintarvikekontaktimateriaaleja käytetään elintarviketurvallisuutta vaarantaen. Toimijalla ei ole mitään tietoa käyttämiensä pakkaus- ja elintarvike-kontaktimateriaalien laadusta tai soveltuvuudesta käyttötarkoituksiinsa eikä tämä ole kehotuksesta huolimatta ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin.
Esimerkiksi:

 • Toimijalla ei ole ollenkaan vaatimustenmukaisuusilmoituksia pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaaleista. Pienimuotoinen toiminta, (tarvikkeet hankittu noutotukusta tai vähittäiskaupasta): toimija ei ole millään tavoin varmistunut elintarvikekontaktimateriaalien soveltuvuudesta (ei todistuksia, ei malja-haarukkatunnusta, ei käy esille tarvikkeen nimestä eikä luonteesta.)
 • Toimija on tietoinen pakkaus- tai muun elintarvikekontaktimateriaalin tuotteelle aiheuttamasta haju- tai makuvirheestä, mutta ei ole ryhtynyt tuotteen takaisinvetoon.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EY) N:o 1935/2004
 • Elintarvikelaki 297/2021
 • Komission asetus, (EU) N:o 10/2011, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista
 • Komission asetus (EY) N:o 450/2009 elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvista aktiivisista ja älykkäistä materiaaleista ja tarvikkeista
 • Komission asetus (EU) N:o 284/2011, erityisten edellytysten ja yksityiskohtaisten menettelyjen vahvistamisesta Kiinan kansantasavallasta ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueelta peräisin olevien tai niistä lähetettyjen polyamidista ja melamiinista valmistettujen muovisten taloustavaroiden tuontia varten
 • Komission asetus (EY) N:o 1895/2005 tiettyjen epoksijohdannaisten käytön rajoittamisesta
  elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa ja tarvikkeissa.
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus 165/2006 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista keraamisista tarvikkeista (dir. 2005/31/EY, 84/500/ETY)
 • KTM:n asetus 697/2005 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien tarvikkeiden valmistuksessa käytettävästä regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta (dir 2004/14/EY)
 • KTM:n päätös 268/1992 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista tarvikkeista liukenevista raskasmetalleista
 • Ruokaviraston ohje elintarvikekontaktimateriaalien valvonnasta Nro 4217/04.02.00.01/2021.

Päivitykset versioon 9

 • Päivitetty kontaktimateriaalien jäljitettävyyttä koskevat kohdat arviointiohjeessa.