19 Kaupanpitämistä koskevat vaatimukset

Kaikki Oiva-ohjeet rekisteröidylle elintarviketoiminnalle.

19.4 Maito ja maitotuotteet

Ohje/versio: 2211/04.02.00.01/2021/3, voimaantulopäivä 1.7.2021

Arviointi ei toistaiseksi näy Oiva-raportilla, ainoastaan tarkastuskertomuksessa.

Huomioitavaa:
Tämä maitoa ja maitotuotteita koskeva kohta tarkastetaan, kun toimija

 • valmistaa, valmistuttaa ja/tai pakkaa,
 • tuo maahan ja/tai välittää (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista)

maitoa ja maitotuotteita.

Maidon ja maitotuotteiden, kuten kerman, juuston ja jogurtin, kaupan pitämisessä käytettäviä nimiä ja luonnollista koostumusta suojellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EPNAs 1308/2013), joka määrittelee, mitä tarkoitetaan maidolla ja maitotuotteella. Maidon ja maitotuotteiden nimiä saa käyttää silloin, jos ne täyttävät lainsäädännön vaatimukset (EPNAs 1308/2013, 74 art.,78 art., liitteen VII, III osa ja IV osa).

Suojattuja maidon ja maitotuotteiden nimiä saa poikkeuksena käyttää myös sellaisten tuotteiden kuvaukseen, joiden tarkka luonne tunnetaan perinteisen käytön vuoksi ja/tai, jos nimikkeitä
käytetään selvästi kuvaamaan tuotteen ominaisuutta (Komission päätös 2010/791/EU, Komission asetus (EY) N:o 445/2007). Suomessa on voin nimen käyttöön liittyvät poikkeukset ovat: kaakaovoi, maapähkinävoi, voileipäkeksi, voitatti ja voileipäkakku. Muille maille on annettu myös kerma-, juusto- ja maitonimiä koskevia poikkeuksia. Lisäksi munavoi nimitykselle on poikkeus (Komission asetus (EY) N:o 445/2007).

Voi tarkastetaan kohdassa 19.6 Levitettävät rasvat.

Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohta 13.1 Pakolliset elintarviketiedot ja 13.2 Ravintoarvomerkintä sekä tarvittaessa 12.3 Nimisuojatut elintarvikkeet, sillä maitotuotteiden nimiä suojellaan myös EU:n nimisuojasäädöksillä (esimerkiksi fetajuusto). Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Tarkastettavia asioita:
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein esimerkiksi 1 – 3 eri tuotteen pakkausta ja/tai myyntierää yrityksen toiminnan luonne ja laajuus huomioiden. Tarkastuksessa arvioidaan, onko maito ja maitotuotteiden sekä maitotuotteiden tapaan käytettävien elintarvikkeiden markkinoinnissa käytettävät nimet ja tuotekuvaukset maidon ja maitotuotteiden nimiä koskevien säädösten mukaisia.

Vaatimustenmukaisuus voidaan todentaa esimerkiksi

 • pakkausmerkintä-, resepti- ja asiakirjatarkastuksin
 • tarvittaessa analyysitodistuksin ja/tai omavalvontatutkimuksin.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Maito ja maitotuote valmistetaan ja nimetään kyseisen maidon ja maitotuotteen nimityksen määritelmän mukaisesti. Pakkausmerkinnöissä on selkeästi näkyvissä elintarvikkeen säädetty nimi.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Maidon ja maitotuotteen valmistus ja nimeäminen tapahtuu kyseisen maidon ja maitotuotteen nimityksen määritelmän mukaisesti. Esimerkiksi

 • pakkausmerkinnöissä tuotteen nimi ei ole selkeästi näkyvissä
 • täysmaidon / kevytmaidon / rasvattoman maidon myyntinimityksen määritelmän mukaisessa vähintään/enintään rasvapitoisuudessa on havaittu pieniä poikkeamia.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Maidon tai maitotuotteen valmistus tai nimeäminen ei tapahdu kyseisen maitotuotteen nimityksen määritelmän mukaisesti. Esimerkiksi

 • täysmaidon / kevytmaidon / rasvattoman maidon myyntinimen määritelmän mukaisessa vähintään/enintään rasvapitoisuudessa on havaittu poikkeamia
 • maidon alkuperä (mistä eläimestä) jäänyt ilmoittamatta, kun on kyse muusta kuin lehmän maidosta
 • maidonkaltaiseksi / juustonkaltaiseksi on nimetty tuote, jonka valmistuksessa ei ole käytetty maitoa tai jokin maidon ainesosa on korvattu muulla aineella
 • maidoksi tai maitotuotteeksi on nimetty tuote, jonka valmistuksessa on käytetty muuta kuin maitoa tai jokin maidon ainesosa on korvattu muulla aineella
 • kevytmaidoksi on nimetty tuote, jonka proteiinipitoisuutta on vähennetty.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Maidon tai maitotuotteen valmistuksessa tai nimeämisessä on toistuvasti suuria poikkeamia kyseisen maitotuotteen nimityksen määritelmään nähden. Esimerkiksi

 • täysmaidon / kevytmaidon / rasvattoman maidon myyntinimityksen määritelmän mukaisen vähintään/enintään rasvapitoisuuden seuranta on laiminlyöty toistuvasti
 • maito tai maitotuote nimetään toistuvasti/tarkoituksella väärin.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 1, 74 ja 78 artiklat, liite I osa XVI sekä liite VII osat III ja IV
 • Komission päätös 2010/791/EU neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XII olevan III kohdan 1 alakohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden luettelosta
 • Komission asetus (EY) N:o 445/2007 levitettäviä ravintorasvoja koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2991/94 sekä maidon ja maitotuotteiden kaupan pitämisessä käytettävien nimitysten suojelemisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1898/87 tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä
 • Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä 999/2012 (sisältäen muutoksen 1194/2013), 58c §
 • Elintarvikelaki 297/2021, 6§.

Päivitykset versioon 3:

 • Omavalvonnan tarkastamista tarkennettu.
 • Ohje nro 2211/04.02.00.01/2021/3 korvaa ohjeen nro 10331/3
 • Päivitetty elintarvikelain numero ja pykälä
 • Korjattu viittaus komission päätökseen.

19.6 Levitettävät rasvat

Ohje/versio: 2212/04.02.00.01/2021/3, voimaantulopäivä 1.7.2021

Arviointi ei toistaiseksi näy Oiva-raportilla, ainoastaan tarkastuskertomuksessa.

Huomioitavaa:
Tämä levitettäviä rasvoja koskeva kohta tarkastetaan, kun toimija

 • valmistaa, valmistuttaa ja/tai pakkaa,
 • tuo maahan ja/tai välittää (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista)

levitettäviä rasvoja.

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen levitettävien rasvojen, kuten voin, margariinin ja rasvaseoksen kaupan pitämisessä käytettäviä myyntinimiä ja koostumusta suojellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EPNAs 1308/2013). Asetuksessa määritellään, mitä eri levitettävillä rasvoilla tarkoitetaan. Levitettävistä rasvoista säädettyjä myyntinimiä saa käyttää vain sellaisten tuotteiden kaupan pitämiseksi, jotka ovat kyseisen tuotteen määritelmän ja tuoteluokan mukainen (EPNAs 1308/2013, 74-75 art., 78 art., liitteen VII, VII osa ja lisäys II.

Suojattua voin nimeä saa poikkeuksena käyttää myös sellaisten tuotteiden kuvaukseen, joiden tarkka luonne tunnetaan perinteisen käytön vuoksi ja/tai jos nimikkeitä käytetään selvästi kuvaamaan tuotteen ominaisuutta (Komission päätös 2010/791/EU, Komission asetus (EY) N:o 445/2007). Suomessa on voin nimen käyttöön liittyvät poikkeukset ovat: kaakaovoi, maapähkinävoi, voileipäkeksi, voitatti ja voileipäkakku. Lisäksi munavoi nimitykselle on poikkeus (Komission asetus (EY) N:o 445/2007).

Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohta 13.1 Pakolliset elintarviketiedot ja 13.2 Ravintoarvomerkintä sekä 19.4 Maito- ja maitotuotteet. Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Tarkastettavia asioita:
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein esimerkiksi 1 – 3 eri tuotteen pakkausta ja/tai myyntierää yrityksen toiminnan luonne ja laajuus huomioiden. Tarkastuksessa arvioidaan, onko levitettävien rasvojen markkinoinnissa käytettävät nimet ja tuoteluokat levitettävien rasvojen myyntinimiä koskevien määritelmien mukaisia.

Vaatimustenmukaisuus voidaan todentaa esimerkiksi

 • pakkausmerkintä-, resepti- ja asiakirjatarkastuksin
 • tarvittaessa analyysitodistuksin ja/tai omavalvontatutkimuksin.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Levitettävä rasva valmistetaan ja nimetään kyseisen tuotteen myyntinimen määritelmän mukaisesti ja tuoteluokan kuvaus vastaa määritelmää.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Levitettävän rasvan valmistus ja nimeäminen tapahtuu tuotteen myyntinimityksen määritelmän mukaisesti. Pakkausmerkinnöissä on pieniä epäkohtia, esimerkiksi

 • Voi 40 tuotteeksi on nimetty tuote, jonka maitorasvapitoisuus on 38 prosenttia.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Levitettävän rasvan valmistus tai nimeäminen ei tapahdu kyseisen myyntinimityksen määritelmän mukaisesti. Esimerkiksi

 • Margariiniksi on nimetty tuote, jonka rasvapitoisuus on 60 prosenttia
 • Voi 40 tai 60 tuotteessa on virheellisesti ilmaisu perinteinen.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Levitettävän rasvan valmistuksessa tai nimeämisessä on suuria poikkeamia kyseisen myyntinimityksen määritelmään nähden. Esimerkiksi

 • Voiksi on nimetty tuote, jossa ei ole maitorasvaa tai jossa osa maitorasvasta on korvattu muilla rasvoilla
 • Voi 40 tai 60 on nimetty väärin perinteiseksi voiksi.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta, 74, 75 ja 78 artiklat, liite VII osa VII ja lisäys II
 • Komission päätös 2010/791/EU neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XII olevan III kohdan 1 alakohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden luettelosta
 • Komission asetus (EY) N:o 445/2007 levitettäviä ravintorasvoja koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2991/94 sekä maidon ja maitotuotteiden kaupan pitämisessä käytettävien nimitysten suojelemisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1898/87 tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä
 • Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä 999/2012 (sisältäen muutoksen 1194/2013), 58c §
 • Elintarvikelaki 297/2021, 6§.

Päivitykset versioon 3:

 • Omavalvonnan tarkastamista tarkennettu.
 • Ohje nro 2212/04.02.00.01/2021/3 korvaa ohjeen nro 10332/3
 • Päivitetty elintarvikelain numero ja pykälä
 • Korjattu viittaus komission päätökseen.