03 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus

Kaikki Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille.

3.1 Tilojen ja rakenteiden puhtaus ja järjestys

Ohje/versio: 2217/04.02.00.01/2021/6, voimaantulopäivä 2.1.2024

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa elintarvikehuoneistoissa.
 • Tässä kohdassa arvioidaan elintarvikehuoneiston ja niissä olevien rakenteiden puhtaanapitoa ja järjestystä. Tilat ja rakenteet eivät yleensä ole suoraan kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.
 • Rakenteilla tarkoitetaan esimerkiksi katto‑, lattia, seinäpintoja ja -rakenteita, kuten putkistoja, johtoja ja kattoratoja.
 • Rakenteiden puhtaudella tarkoitetaan myös esimerkiksi erilaisten putkien ja sähköjohtojen ulkopintojen ja päätepisteiden tai suojakoteloiden/ritilöiden, kattoratojen, ovi‑ ja ikkunapintojen sekä lattiakaivojen ja niiden siivilöiden puhtautta.
 • Tilojen järjestyksellä tarkoitetaan elintarvikehuoneistossa ylläpidettävää raaka-aineiden, valmiiden tuotteiden ja tavaroiden järjestystä sekä käytävillä ylläpidettävää järjestystä. Tässä kohdassa arvioidaan myös siivousvälinetilojen ja sosiaalitilojen puhtautta ja järjestystä.
 • Arvostelun ulkopuolelle tulee jättää normaalit päivän työn aiheuttamat siivousta vaativat jäljet.
 • Hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa vesipisteiden ja vettä käyttävien laitteiden puhtaus arvioidaan kohdassa 5.3
 • Kuljetusastioiden siisteys, puhtaus ja järjestys katsotaan kohdassa 5.5.
 • Jätehuoltotilojen siisteys, puhtaus ja järjestys katsotaan kohdassa 3.6.Puhtauden mikrobiologinen seuranta arvioidaan kohdassa 17.1.

Tarkastettavia asioita:

 • Elintarvikehuoneiston katto-, seinä- ja lattiapintojen sekä ‑rakenteiden puhtaus sekä järjestys eri tiloissa (esimerkiksi elintarvikkeiden käsittelytilat, asiakas-, myynti-, varasto-, vastaanottotilat, astianpesutilat), erityisesti niiden tilojen osalta, joissa käsitellään suojaamattomia elintarvikkeita. Siivousvälineiden säilyttämiseen ja huoltamiseen tarkoitetut tilat, pukeutumistilat, lastauslaiturien ja käymälöiden puhtaus ja järjestys, jos ne ovat elintarvikehuoneiston vastuulla (voivat sijaita erillään elintarvikehuoneistosta esim. kauppakeskuksissa voi pukeutumistilat olla erillään elintarvikehuoneiston tiloista).
 • Rekisteröityjen elintarvikehuoneistojen vesipisteet ja vettä käyttävät laitteet.
 • Pullonpalautustilojen puhtaus ja järjestys, jos ne sijaitsevat elintarvikehuoneiston tiloissa.
 • Tiloissa vallitseva järjestystä arvioitaessa on huomioitava myös elintarvikehuoneistoon kuulumattomien tavaroiden ja muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden säilytys.
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.
 • Omavalvonnan osalta esimerkiksi seuraavia asioita:
  • Kaikkien tilojen ja rakenteiden huomioiminen suunnitelmassa/ohjelmissa
  • Puhtauden aistinvarainen seuranta
  • Puhdistus‑ ja desinfiointiohjeet
  • Käytettävät pesu‑ ja desinfiointiaineet.
 • Jos yritys on ulkoistanut siivoustoiminnot, niiden osalta arvio voidaan tehdä myös ohjeen 1.6 liitteen ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus” perusteella, jos siivousvälineiden säilyttämiseen tarkoitettuja tiloja ei voida tarkastaa, esimerkiksi jos siivousyrittäjä on lukinnut siivoustilat.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Toiminta on tarkastettujen asioiden osalta vaatimusten mukaista. Esimerkiksi:

 • Elintarvikehuoneiston tilat ja rakenteet ovat puhtaita ja järjestyksessä.
 • Elintarvikehuoneiston omavalvonta on riittävää tilojen ja rakenteiden puhtauden ja järjestyksen varmistamiseksi.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Elintarvikehuoneiston ne tilat ja rakenteet, joissa käsitellään suojaamattomia elintarvikkeita, ovat puhtaita ja hyvässä järjestyksessä.

Muiden kuin suojaamattomien elintarvikkeiden käsittelytiloissa ja rakenteissa on puhtaudessa ja järjestyksessä pieniä epäkohtia.

Esimerkiksi:

 • Käytävillä säilytetään tavaroita, joita ei käytetä toiminnassa.
 • Sosiaalitiloissa ja muissa tiloissa, joissa ei käsitellä suojaamattomia elintarvikkeita, on tilojen ja rakenteiden pinnoilla hieman likaa, mutta lika ei varise elintarvikkeiden tai pintojen päälle.
 • Omavalvonnassa ei ole huomioitu kaikkia tiloja tai pintoja tai puhdistusväli on liian pitkä.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Elintarvikehuoneiston niissä tiloissa, jossa käsitellään suojaamattomia elintarvikkeita, puhtaanapitoa on laiminlyöty ja/tai tilat ovat likaiset. Esimerkiksi suojaamattomien elintarvikkeiden käsittelytilojen tai rakenteiden pinnoilla on likaa tai hometta.

Muissa kuin suojaamattomien elintarvikkeiden käsittelytiloissa puhtaanapitoa on laiminlyöty siten, että tilojen likaisuus aiheuttaa elintarviketurvallisuuden heikentymistä tiloihin, joissa käsitellään elintarvikkeita. Esimerkiksi tiloissa, joissa ei käsitellä suojaamattomia elintarvikkeita, kattorakenteet (kuten ilmanvaihtoputket) ovat pinnaltaan pölyisiä tai likaisia ja likaa voi pudota suojattujen elintarvikkeiden päälle.

Elintarvikehuoneistoon kuulumattomat tavarat tai niiden määrä vaikeuttaa puhtaanapitoa heikentäen elintarviketurvallisuutta. Suojaamattomien elintarvikkeiden käsittelytiloissa säilytetään niihin kuulumattomia tavaroita, minkä vuoksi tilojen tai rakenteiden puhtaanapito on heikentynyt.

Sosiaalitiloissa tai muissa tiloissa, joissa ei käsitellä suojaamattomia elintarvikkeita, on likaa ja epäjärjestystä niin, että työskentelyhygienia ja elintarvikkeiden turvallisuus heikentyy.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Elintarvikehuoneiston niissä tiloissa, joissa käsitellään suojaamattomia elintarvikkeita, tilat ovat erittäin likaiset tai pinttyneen likaiset.

Esimerkiksi:

 • Suojaamattomien elintarvikkeiden käsittelytilojen tai rakenteiden pinnoilla on pinttynyttä likaa tai hometta
 • Tiloissa, joissa käsitellään suojaamattomia elintarvikkeita, kattorakenteet ovat erittäin likaisia tai erittäin pölyisiä ja likaa tai pölyä voi pudota suojaamattomien elintarvikkeiden päälle.
 • Korjattavaa -arvosana on annettu toistuvasti eikä toimija ole korjannut epäkohtia määräajassa.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta 852/2004/EY; 4 art., liite II luku I ja X
 • Elintarvikelaki 297/2021.
 • MMM:n asetus elintarvikehygieniasta 318/2021
 • Ruokaviraston ohje 980/04.02.00.01/2022rekisteröidyn elintarviketoiminnan elintarvikehygieniasta.

Päivitykset versioon 6:

 • Ohjetta sovelletaan jatkossa sekä rekisteröidyissä että hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa
 • Yhdistetty rekisteröityjen ja hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen Oiva-arviointiohjeet 3.1
 • Tarkastettavien asioiden listaan tehty muutoksia
 • Muokattu arviointiesimerkkejä.

3.2 Pintojen, kalusteiden, laitteiden ja työvälineiden puhtaus

Ohje/versio: 2218/04.02.00.01/2021/5, voimaantulopäivä 2.1.2024

Huomioitavaa:

 • Ohjetta sovelletaan kaikissa elintarvikehuoneistoissa.
 • Tässä ohjeessa pinnoilla tarkoitetaan esimerkiksi työskentelypintoja, jotka ovat suoraan kosketuksissa suojaamattomiin tai suojattuihin elintarvikkeisiin (ei seinäpintoja).
 • Siivousvälineiden puhtautta arvioitaessa on huomioitava, että ovatko ne tarkoitettu yleisiin tiloihin vai käytetäänkö niitä sellaisten pintojen puhdistamiseen, jotka ovat kosketuksissa suojaamattomiin elintarvikkeisiin.
 • Arvostelun ulkopuolelle tulee jättää normaalit päivän työn aiheuttamat siivousta vaativat jäljet.
 • Tilojen ja rakenteiden puhtaus ja järjestys arvioidaan kohdassa 3.1.
 • Sulatuksessa, jäähdytyksessä ja jäädytyksessä käytettävien laitteiden ja välineiden puhtaus arvioidaan kohdassa 5.4.
 • Valvontaviranomainen suorittaa tämän ohjeen mukaisen puhtauden arvioinnin aistinvaraisesti.
 • Puhtauden mikrobiologinen seuranta arvioidaan kohdassa 17.1.

Tarkastettavia asioita:

 • Elintarvikehuoneistossa käytössä olevien työskentelypintojen, kalusteiden, laitteiden (pois lukien vesilaitteet, mukaan lukien uunit ja kuumennuslaitteet) ja työvälineiden (esimerkiksi astioiden, leikkuulautojen ja veitsien ja) puhtaus.
 • Siivousvälineiden puhtaus ja kunto. Siivousvälineiden puhtautta ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidessa täytyy erityisesti huomioida se, onko siivous-/puhdistusväline tarkoitettu yleisiin tiloihin (esim. käytävä- ja lattiaharjat, lattianpesukoneet tms.), vai käytetäänkö niitä sellaisiin pintoihin, joissa käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita.
 • Maitoalan hyväksytyssä elintarvikehuoneistossa raakamaito ja raaka-ainemaidon purku- ja siirtoletkujen sisäinen ja ulkoinen puhtaus sekä letkujen säilytys muualla kuin lattialla, kuten esimerkiksi telineessä.
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.
 • Ulkoistettujen siivoustoimintojen osalta arvio voidaan tehdä myös ohjeen 1.6 liitteen ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”, perusteella, jos siivousvälineitä ei voida tarkastaa esim. jos siivousyrittäjä on lukinnut siivoustilat.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Toiminta on tarkastettujen asioiden osalta vaatimusten mukaista:

 • Elintarvikehuoneiston pinnat, kalusteet, laitteet ja työvälineet ovat puhtaita.
 • Elintarvikehuoneiston omavalvonta on riittävä pintojen, kalusteiden, laitteiden ja työvälineiden puhtauden varmistamiseksi.
 • Siivousvälineet ovat hyväkuntoisia ja puhtaita.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

 • Pinnat, kalusteet, laitteet ja työvälineet, joilla käsitellään tai jotka ovat kosketuksissa suojaamattomiin elintarvikkeisiin, ovat puhtaita.
 • Muiden kuin suojaamattomien elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen, kalusteiden, laitteiden ja työvälineiden puhtaudessa on pieniä epäkohtia esimerkiksi puhdistamatonta likaa tai pölyä.
 • Siivousvälineet ovat jonkin verran likaisia, tai kuluneita, mutta tarkoitukseensa riittävän puhtaita ja riittävässä kunnossa.
 • Omavalvonnassa ei ole huomioitu kaikkia elintarvikehuoneiston pintoja, kalusteita, laitteita ja työvälineitä tai puhdistusväli on liian pitkä.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

 • Suojaamattomia elintarvikkeita käsitellään likaisilla työvälineillä tai laitteilla tai ne ovat kosketuksissa likaisiin pintoihin
 • Pinttynyttä likaa tai hometta on esimerkiksi sellaisilla pinnoilla, jotka eivät ole suoraan kosketuksessa suojaamattoman elintarvikkeen kanssa.
 • Siivousvälineet ovat likaisia tai huonossa kunnossa siten, että ne saattavat heikentää elintarviketurvallisuutta.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Pintojen, kalusteiden, laitteiden tai työvälineiden puhtaanapito on selkeästi laiminlyöty.

Esimerkiksi:

 • Suojaamattomien elintarvikkeiden käsittelytilojen pinnoissa, kalusteissa, laitteissa tai työvälineissä on pinttynyttä likaa tai hometta.
 • Siivousvälineet ovat niin likaisia tai huonokuntoisia, etteivät ne enää sovellu käyttöön ja vaativat välittömästi uusimista.

Korjattavaa -arvosana on annettu toistuvasti eikä toimija ole korjannut epäkohtia määräajassa.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta 852/2004/EY; 4 art., liite II luku V
 • Elintarvikelaki 297/2021
 • MMM:n asetus elintarvikehygieniasta 318/2021
 • Ruokaviraston ohje 980/04.02.00.01/2022rekisteröidyn elintarviketoiminnan elintarvikehygieniasta.

Päivitykset versioon 5:

 • Ohjetta sovelletaan jatkossa sekä rekisteröidyissä että hyväksytyissä elintarvikehuoneistoissa
 • Yhdistetty rekisteröityjen ja hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen Oiva-arviointiohjeet 3.1
 • Tarkastettavien asioiden listaan tehty muutoksia
 • Muokattu arviointiesimerkkejä.

3.5 Haitta- ja muut eläimet

Ohje/versio: 2220/04.02.00.01/2021/6, voimaantulopäivä 2.1.2024

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa laitoksissa. Vaikka laitos olisi ulkoistanut haittaeläintorjunnan hoitamisen, laitos kuitenkin vastaa siitä, että haittaeläintorjunta on asianmukaista ja torjuntasuunnitelmaa noudatetaan.
 • Haittaeläinten torjuntaan käytettävät torjunta-aineet hyväksyy Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes (www.tukes.fi). Hyväksytyt torjunta-aineet löytyvät Tukesin biosidirekisteristä (biosidit.tukes.fi).

Tarkastettavia asioita:

 • Onko haittaeläimiä (kuten jyrsijöitä, hyönteisiä, lintuja) tai merkkejä niistä (kuten ulosteita, jyrsijöiden vahingoittamia materiaaleja tai mahdollisiin syötteihin on koskettu) havaittavissa laitoksen tiloissa tai pihalla.
 • Etteivät torjuntaan käytettävät aineet saastuta elintarvikkeita, raaka-aineita ja/tai pakkausmateriaaleja.
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Elintarvikehuoneiston haittaeläinten torjuntaa koskeva suunnitelma on vaatimusten mukainen, sitä noudatetaan ja torjunnasta pidetään kirjaa. Haittaeläimiä tai merkkejä niistä ei ole havaittavissa sisätiloissa.

Haittaeläimiä tai merkkejä niistä on havaittavissa esimerkiksi ulkosyöttilaatikoissa, jonka jälkeen tarkkailua on tehostettu suunnitelman mukaan ja loukkuja on asennettu.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Suunnitelmassa on pieniä puutteita, esimerkiksi jos käytössä on syöttilaatikoita tai ansoja, niiden sijainnista pidettävä kartta ei ole ajan tasalla tai ne tarkastetaan harvemmin kuin on suunniteltu.

Haittaeläimiä tai merkkejä niistä on havaittavissa sisätiloissa, jonka jälkeen tarkkailua on tehostettu suunnitelman mukaan ja loukkuja on asennettu.

Kirjauksissa on puutteita.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Suunnitelmasta puuttuu kokonaan jokin haittaeläinryhmä, esimerkiksi kärpästen torjuntaan ei ole suunnitelmaa.

Haittaeläimiä, kuten hyönteisiä, tai merkkejä haittaeläimistä havaitaan laitoksen tiloissa, ja torjuntatoimenpiteet eivät ole riittävän tehokkaita.

Haittaeläintorjuntaa toteutetaan vain satunnaisesti, vaikka haittaeläimiä, kuten hyönteisiä, tai merkkejä haittaeläimistä on havaittavissa laitoksen sisätiloissa.

Kirjaukset ovat puutteelliset.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Omavalvonnassa ei ole haittaeläintorjuntasuunnitelmaa, tai suunnitelmasta puuttuu useita haittaeläinryhmiä.

Haittaeläintorjuntaa ei tehdä, ja haittaeläimiä tai merkkejä niistä on havaittavissa tuotantotiloissa.

Kirjanpitoa haittaeläintorjunnasta ei ole lainkaan.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

Päivitykset versioon 4:

 • Ohje numero 2122/04.02.00.01/2021/4 korvaa ohjeen numero 10273/4.
 • Elintarvikelaki: on lisätty.
 • Maa- ja metsätalousministeriön laitosasetus 795/2014: on poistettu.

3.6 Jätteiden ja jätevesien poistaminen

Ohje/versio: 2123/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 1.7.2021

Huomioitavaa:

 • Elintarvikejätteiden, muiden jätteiden ja jätevesien poistamisen hygieenisyys ja riittävyys arvioidaan tämän ohjeen perusteelle vain siltä osin kuin se on laitosten vastuulla.
 • Sivutuotteet laitoksissa arvioidaan kohdassa 5.7 Sivutuotteiden käsittelyn ja varastoinnin hygienia.
 • Henkilökunnan työskentelyhygienia arvioidaan kohdassa 4.1.

Tarkastettavia asioita:

 • Elintarvikejätteiden ja muiden jätteiden säilytys.
 • Elintarvikejätteiden ja muiden jätteiden poistaminen laitoksesta.
 • Jätteitä koskevien kuljetusreittien noudattaminen laitoksessa.
 • Jäteastioiden soveltuvuus jätteiden keräilyyn. Suljettavat astiat tai muu soveltuva astia tai poistojärjestelmä. Jäteastiat selvästi erotettavissa elintarvikkeiden säilytykseen käytettävistä astioista.
 • Jäteastioiden ja jätehuoltotilojen pesu ja puhtaus.
 • Laitoksen vastuulla olevien jätehuoltotoimintojen hygieenisyys.
 • Jätehuoltotilojen, joista vastaa jätehuoltoyhtiö tai muu ulkopuolinen taho, yleisen siisteyden, puhtauden ja järjestyksen seuraaminen ja reklamointi tarvittaessa vastuulliselle taholle, jos jätehuoltotiloissa esiintyvä epäkohta aiheuttaa riskin elintarviketurvallisuudelle.
 • Viemärijärjestelmien soveltuvuus ja toimivuus elintarvikkeiden käsittelyalueella.
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

 • Elintarvikejätteet ja muut jätteet säilytetään riittävän erillään elintarvikkeiden valmistuksesta ja käsittelystä.
 • Elintarvikejätteet ja muut jätteet siirretään jätehuoltotiloihin mahdollisimman pian esimerkiksi seuraavan tuotantotauon aikana tai tuotantovuoron päättyessä.
 • Jäteastioiden puhtaudesta on huolehdittu ja jäteastiat soveltuvat käyttötarkoitukseen.
 • Jätehuoltotilojen yleinen siisteys, puhtaus ja järjestys on hyvä.
 • Viemärijärjestelmä ei aiheuta saastumisriskiä elintarvikkeille.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Elintarvikejätteiden ja muiden jätteiden siirtämisessä jätehuoltotiloihin on pientä huomautettavaa.
 • Jäteastioiden puhtaudessa on pieniä epäkohtia, mutta jäteastiat soveltuvat käyttötarkoitukseen.
 • Jätehuoltotilojen yleisessä siisteydessä, puhtaudessa tai järjestyksessä on pieniä epäkohtia.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Elintarvikejätteitä ja muita jätteitä säilytetään laitoksessa niin, että elintarviketurvallisuus heikentyy.
 • Jäteastiat ovat likaiset ja/tai jäteastiat eivät sovellu käyttötarkoitukseen.
 • Jätehuoltotilan yleisestä siisteydestä, puhtaudesta tai järjestyksestä ei ole huolehdittu.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Elintarvikejätteitä ja muita jätteitä säilytetään laitoksessa niin, että elintarviketurvallisuus vaarantuu. Esimerkiksi jätteet viedään tuotantotiloista jätehuoltotiloihin vain kerran viikossa.
 • Osittain tai kokonaan avoimien viemärikourujen jäte valuu saastuneelta alueelta kohti puhdasta aluetta tai puhtaalle alueelle, varsinkin sellaisten elintarvikkeiden käsittelyalueelle, jotka ovat vaarassa saastua.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) 852/2004
 • Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) 853/2004
 • MMM:n asetus elintarvikehygieniasta 318/2021.

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje nro 2123/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen nro 10274
 • Poistettu viittaus MMM:n Laitosasetukseen 795/2014
 • Lisätty viittaus MMM:n elintarvikehygienia-asetukseen 318/2021.