04 Henkilökunnan toiminta ja koulutus

Kaikki Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille.

4.1 Henkilökunnan työskentelyhygienia

Ohje/versio: 2124/04.02.00.01/2021/4, voimaantulopäivä 1.7.2021

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa laitoksissa.
 • Suojakäsineiden käyttö arvioidaan kohdassa 4.3 Henkilökunnan työ- ja suojavaatetus.
 • Puukkojen desinfiointilaitteen lämpötilavalvonta arvioidaan kohdassa 6.7.

Tarkastettavia asioita:

 • Laitoksen omavalvonta on toiminnan laajuuteen nähden riittävä hygieenisten työtapojen varmistamiseksi.
 • Työtavat, esimerkiksi hygieeniset työskentelymenetelmät, kuten kahden puukon järjestelmän oikea käyttö.
 • Työvälineiden hygieeninen käyttö ja desinfiointiohjeet, työvälineiden käyttö vain niiden käyttötarkoitukseen.
 • Puhtausaluejaottelun ja määrättyjen kulkureittien noudattaminen.
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

 • Kuvaukset raaka-aineiden ja elintarvikkeiden hygieenisestä käsittelystä ovat kunnossa.
 • Toimintaohjeet koskien työskentelyhygieniaa ovat riittävät ja kattavat koko toiminnan.
 • Toiminnassa noudatetaan hyvää työskentelyhygieniaa, esimerkiksi työvälineet, kuten puukot, astiat, kauhat ja muut elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden kanssa kosketuksiin joutuvat välineet vaihdetaan, puhdistetaan ja desinfioidaan säännöllisesti.
 • Henkilökunta huolehtii käsihygieniasta, myös työvaiheiden välillä.
 • Puhtausaluejaottelua ja määräyksiä henkilökunnan, raaka-aineiden sekä materiaalien kulkureiteistä noudatetaan.
 • Työskentelyhygieniaohjeistuksen toteuttamista seurataan.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

 • Kuvaukset raaka-aineiden ja elintarvikkeiden hygieenisestä käsittelystä ovat hieman puutteelliset.
 • Toimintaohjeet koskien työskentelyhygieniaa eivät kata koko toimintaa. Ilmenee pieniä puutteita, jotka eivät kuitenkaan heikennä elintarviketurvallisuutta.
 • Työvälineiden hygieenistä käyttöä ei kaikilta osin ole ohjeistettu, mutta hyviä käytäntöjä noudatetaan. Esimerkiksi työvälineet, kuten puukot, astiat, kauhat ja muut elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden kanssa kosketuksiin joutuvat välineet vaihdetaan, puhdistetaan ja desinfioidaan säännöllisesti.
 • Henkilökunta huolehtii käsienpesusta myös työvaiheiden välillä.
 • Puhtausaluejaottelua ja määräyksiä henkilökunnan, raaka-aineiden sekä materiaalien kulkureiteistä noudatetaan puhtaan alueen osalta.
 • Työskentelyhygieniaohjeistuksen toteuttamisen seurannasta on suunnitelma, mutta sitä ei toteuteta. Henkilökohtaisessa hygieniassa tai toimintatavoissa ei näytä kuitenkaan olevan huomautettavaa.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

 • Keskeiset kuvaukset raaka-aineiden ja elintarvikkeiden hygieenisestä käsittelystä ovat puutteelliset.
 • Toimintaohjeet koskien työskentelyhygieniaa eivät kata koko toimintaa. Ilmenee puutteita, jotka saattavat vaikuttaa elintarviketurvallisuuteen.
 • Työvälineiden hygieenistä käyttöä ei ole ohjeistettu, mutta joitakin hyviä käytäntöjä noudatetaan. Esimerkiksi työvälineiden, kuten puukkojen, astioiden, kauhojen ja muiden elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden kanssa kosketuksiin joutuvien välineiden vaihdossa, puhdistuksessa ja desinfioinnissa on selviä puutteita.
 • Henkilökunta huolehtii käsienpesusta vaihtelevasti.
 • Puhtausaluejaottelua ja määräyksiä henkilökunnan, raaka-aineiden sekä materiaalien kulkureiteistä noudatetaan huonosti.
 • Työskentelyhygieniaohjeistuksen toteuttamisen seurannasta on suunnitelma, mutta sitä ei toteuteta. Henkilökohtaisessa hygieniassa tai toimintatavoissa on huomautettavaa.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

 • Kuvauksia raaka-aineiden ja elintarvikkeiden hygieenisestä käsittelystä ei ole laadittu kaikkiin tarvittaviin työvaiheisiin.
 • Toimintaohjeet koskien työskentelyhygieniaa puuttuvat. Puutteet vaikuttavat elintarviketurvallisuuteen.
 • Työvälineiden hygieenistä käyttöä ei ole ohjeistettu, eikä hyviä käytäntöjä havaita juurikaan noudatettavan. Esimerkiksi työvälineiden, kuten puukkojen, astioiden tai kauhojen ja muiden elintarvikkeiden ja niiden raaka-aineiden kanssa kosketuksiin joutuvien välineiden vaihdossa, puhdistuksessa ja desinfioinnissa on useita vakavia puutteita.
 • Henkilökunta huolehtii käsienpesusta satunnaisesti.
 • Puhtausaluejaottelua ja määräyksiä henkilökunnan, raaka-aineiden sekä materiaalien kulkureiteistä ei ole.
 • Suunnitelmaa työskentelyhygieniaohjeistuksen seurannasta ei ole ja seurantaa ei toteuteta.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista (EY) 178/2002
 • Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004; 3 ja 4 artikla, liite II, luku IX
 • Eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 853/2004
 • Elintarvikelaki 297/2021
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021.

Päivitykset versioon 4:

 • Ohje numero 2124/04.02.00.01/2021/4 korvaa ohjeen numero 10275/3
 • Omavalvonnan tarkastamista tarkennettu
 • Henkilökunnan tupakointi elintarvikehuoneiston sisätiloissa: on poistettu
 • Elintarvikelaki: numero on päivitetty
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021: on lisätty
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011; 4 § ja 9 §: on poistettu.

4.3 Henkilökunnan työ- ja suojavaatetus

Ohje/versio: 2125/04.02.00.01/2021/4, voimaantulopäivä 1.7.2021

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa laitoksissa.
 • Uudistuneen lainsäädännön myötä toimija vastaa ja laatii omat ohjeet erilaisten lävistysten ja korujen tai muiden vastaavien kieltämisestä tai suojaamisesta työntekijöillä, jotka käsittelevät elintarvikkeita tai oleskelevat elintarvikkeiden käsittelyalueilla.

Tarkastettavia asioita:

 • Henkilökunnan käyttämä työskentelynaikainen työ- ja suojavaatetus (päähine, työasu ja jalkineet, sekä mahdolliset suojakäsineet).
 • Työ- ja suojavaatteiden puhtaus.
 • Henkilöillä, jotka käsittelevät pakkaamattomia elintarvikkeita, esimerkiksi ihotulehdusten ja ihovammojen suojaaminen.
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ” Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Henkilökunnalla, joka työskentelee elintarvikkeiden käsittelyalueilla, on riittävä työhön soveltuva ja asianmukainen työ- ja suojavaatetus.

Henkilökunnan, joka työskentelee elintarvikkeiden käsittelyalueella, työ- ja suojavaatteet ovat puhtaat.

Henkilöillä, jotka käsittelevät pakkaamattomia elintarvikkeita, ei ole esimerkiksi ihotulehduksia tai ihovammoja tai ne on peitetty asianmukaisesti suojavaatetuksella.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Henkilökunnalla, joka työskentelee elintarvikkeiden käsittelyalueilla, on lähes kaikilla riittävä työhön soveltuva ja asianmukainen työ- ja suojavaatetus.

Henkilökunnan, joka työskentelee elintarvikkeiden käsittelyalueilla, työ- ja suojavaatteiden puhtaudessa on pientä huomautettavaa.

Henkilöillä, jotka käsittelevät pakkaamattomia elintarvikkeita, ei ole esimerkiksi ihotulehduksia tai ihovammoja tai ne on peitetty asianmukaisesti suojavaatetuksella.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Henkilökunnalla, joka työskentelee elintarvikkeiden käsittelyalueilla, on puutteita työ- ja suojavaatetuksessaan, mikä heikentää elintarviketurvallisuutta.

Henkilökunnalla, joka työskentelee elintarvikkeiden käsittelyalueilla, työ- ja suojavaatetuksen puhtaudessa on huomautettavaa, mikä heikentää elintarviketurvallisuutta.

Henkilöillä, jotka käsittelevät pakkaamattomia elintarvikkeita, on esimerkiksi ihotulehduksia tai ihovammoja eikä niitä ole peitetty suojavaatetuksella.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Henkilökunnalla, joka työskentelee elintarvikkeiden käsittelyalueilla, on vakavia puutteita työ- ja suojavaatetuksessa, sekä vaatetuksen soveltuvuudessa työhön, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuuden.

Henkilökunnalla, joka työskentelee elintarvikkeiden käsittelyalueilla, työ- ja suojavaateiden puhtaudessa on vakavia epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuuden.

Henkilöillä, jotka käsittelevät pakkaamattomia elintarvikkeita, on esimerkiksi näkyviä haavoja tai ihovammoja. Elintarviketurvallisuus on vaarantunut.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta (EY) 852/2004; liite II luku VIII
 • Elintarvikelaki 297/2021
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021.

Päivitykset versioon 4:

 • Ohje numero 2125/04.02.00.01/2021/4 korvaa ohjeen numero 10276/3
 • Huomioitavaa: on päivitetty
 • Tarkistettavia asioita: työ- ja suojavaatetuksen käyttöä on päivitetty
 • Elintarvikelaki: numero on päivitetty
 • Maa- ja metsätalousministeriön laitosasetus 795/2014: on poistettu
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021: on lisätty
 • Ohjetta on yhdenmukaistettu IEH-ohjeen kanssa.

4.4 Henkilökunnan terveydentilan seuranta

Ohje/versio: 2126/04.02.00.01/2021/9 voimaantulopäivä 2.1.2024

HUOM! Terveydentilan seurannan tarkastaminen toteutetaan siten, kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimenpideohjeessa salmonellatartuntojen ehkäisemiseksi on ohjeistettu https://thl.fi/aiheet/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/salmonella/toimenpideohje-salmonellatapauksiin 

Tarkastettavia asioita:

 • Elintarvikkeita käsittelevien tai elintarvikkeiden käsittelyalueella oleskelevien henkilöiden terveydentila. Tämä kohta tarkastetaan haastattelemalla ja huomioimalla henkilökunta.
 • Terveydentilan selvitykset salmonellatartunnasta henkilöillä, jotka käsittelevät pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita.
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ” Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.

Toiminta on vaatimusten mukaista.
 
Henkilöt, joiden tiedetään tai epäillään kantavan elintarvikkeiden välityksellä tarttuvaa tautia, eivät käsittele elintarvikkeita tai oleskele mistään syystä elintarvikkeiden käsittelyalueella elintarvikehuoneistossa, jos on olemassa suoran tai epäsuoran saastumisen vaara.

Henkilöille, jotka käsittelevät pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita, on tehty terveydentilan selvitys salmonellatartunnasta. Elintarvikealan toimija on varmistanut asian jokaiselta työntekijältä, jolta selvitys vaaditaan.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Henkilöt, joiden tiedetään tai epäillään kantavan elintarvikkeiden välityksellä tarttuvaa tautia, eivät käsittele elintarvikkeita tai oleskele mistään syystä elintarvikkeiden käsittelyalueella elintarvikehuoneistossa, jos on olemassa suoran tai epäsuoran saastumisen vaara.

Vain osalle henkilöistä, jotka käsittelevät pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita, on tehty terveydentilan selvitystä salmonellatartunnasta ja/tai elintarvikealan toimija on varmistanut asian vain osalta työntekijöistä, joilta selvitys vaaditaan.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Henkilöt, joiden tiedetään tai epäillään kantavan elintarvikkeiden välityksellä tarttuvaa tautia, eivät käsittele elintarvikkeita tai oleskele mistään syystä elintarvikkeiden käsittelyalueella elintarvikehuoneistossa, jos on olemassa suoran tai epäsuoran saastumisen vaara.

Henkilöille, jotka käsittelevät pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita, ei ole kenellekään tehty terveydentilan selvitystä salmonellatartunnasta. Elintarvikealan toimija ei ole varmistanut asiaa keneltäkään työntekijältä, jolta selvitys vaaditaan.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Henkilöt, joiden tiedetään tai epäillään kantavan elintarvikkeiden välityksellä tarttuvaa tautia, käsittelevät elintarvikkeita tai oleskelevat elintarvikkeiden käsittelyalueella elintarvikehuoneistossa, jos on olemassa suoran tai epäsuoran saastumisen vaara, mikä vaarantaa elintarviketurvallisuuden.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta 852/2004/EY; liite II luku VIII
 • Tartuntatautilaki 1227/2016; 56 §
 • Tartuntatautiasetus 146/2017
 • Elintarvikelaki 297/2021
 • Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimenpideohje salmonellatartuntojen ehkäisemiseksi
 • Ruokavirasto ohje rekisteröidyn elintarviketoiminnan elintarvikehygieniasta 980/04.02.00.01/2022.

Päivitykset versioon 9:

 • Ohje numero 2126/04.02.00.01/2021/9 korvaa ohjeen numero 8.
 • Teksti poistettu: Arviointi ei näy Oiva-raportilla, ainoastaan tarkastuskertomuksessa.
 • Ohje näkyy Oiva-raportilla.

4.5 Henkilökunnan perehdytys, opastus ja koulutus

Ohje/versio: 2127/04.02.00.01/2021/4, voimaantulopäivä 1.7.2021

Huomioitavaa:

 • Tämä kohta arvioidaan kaikissa elintarvikehuoneistoissa.

Tarkastettavia asioita:

 • Henkilökunnan perehdytys omavalvontaan heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla.
 • Omavalvonnan vastuuhenkilö ja vastuuhenkilön koulutus
 • Elintarvikkeita käsittelevien henkilöiden ohjaus ja koulutus elintarvikehygienian asioissa heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla.
 • Henkilökunnan opastus ja koulutus toiminnassa tehtyjen olennaisten muutosten jälkeen.
 • Henkilökunnan perehdytyksen riittävyys erityisesti tiheään vaihtuvan henkilökunnan sekä suuririskisten toimintojen osalta.
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ” Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.
 
Henkilökunta on perehdytetty omavalvontaan heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla.

Omavalvonnalla on nimetty vastuuhenkilö ja hänet on riittävästi koulutettu tehtävään.

Elintarvikkeita käsittelevät henkilöt on ohjattu ja koulutettu elintarvikehygienian asioissa heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla.

Toimija valvoo, että henkilöt noudattavat annettuja ohjeita.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.
 
Henkilökunnan perehdyttämisessä omavalvontaan heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla on pieniä epäkohtia.

Omavalvonnalla on nimetty vastuuhenkilö, mutta hänellä ei ole riittävää koulutusta tehtävään.

Elintarvikkeita käsittelevien henkilöiden ohjaamisessa ja kouluttamisessa elintarvikehygienian asioissa heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla on pieniä puutteita.

Toimijan valvonnassa, että henkilöt noudattavat annettuja ohjeita, on pieniä puutteita.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.
 
Henkilökuntaa ei ole riittävästi perehdytetty omavalvontaan heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla.

Omavalvonnalla ei ole nimettyä vastuuhenkilöä.

Elintarvikkeita käsitteleviä henkilöitä on ohjattu ja koulutettu vain vähän elintarvikehygienian asioissa heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla.

Toimija ei valvo, että henkilöt noudattavat annettuja ohjeita.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.
 
Henkilöillä on työtehtäviä, joissa väärä toimintatapa vaarantaa elintarviketurvallisuutta.

Omavalvonnalla ei ole nimettyä vastuuhenkilöä.

Elintarvikkeita käsitteleviä henkilöitä ei ole ohjattu ja koulutettu elintarvikehygienian asioissa heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla.

Toimija ei valvo, että henkilöt noudattavat annettuja ohjeita.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta (EY) 852/2004; liite II, luvut VIII ja XII
 • Elintarvikelaki 297/2021
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021.

Päivitykset versioon 4:

 • Ohje numero 2125/04.02.00.01/2021/4 korvaa ohjeen numero 10278/3
 • Ohje on muutettu yhteiseksi rekisteröidyille ja hyväksytyille elintarvikehuoneistoille
 • Huomioitavaa: on päivitetty
 • Ohjeiden, koulutuksen ja valvonnan tarkastamista on selvennetty
 • Elintarvikelaki: numero on päivitetty
 • Maa- ja metsätalousministeriön laitosasetus 795/2014: on poistettu
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021: on lisätty.

4.6 Hygieniaosaamisen todentaminen

Ohje/versio: 2128/04.02.00.01/2021/7, voimaantulopäivä 2.1.2023

Pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita elintarvikehuoneistossa käsittelevällä henkilöllä on oltava elintarvikehygieenistä osaamista osoittava Ruokaviraston hyväksymän mallin mukainen hygieniapassi, jos hän on työskennellyt pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä edellyttävissä tehtävissä vähintään kolme kuukautta (elintarvikelaki 19 § 1 mom.).

Työntekijän tulee näyttää elintarvikealan toimijalle alkuperäinen hygieniapassi (joko kortti tai paperinen todistus).

Elintarvikealan toimijan on pidettävä kirjaa elintarvikehuoneistossa työskentelevien henkilöiden elintarvikehygieenisestä osaamisesta ja pyydettäessä esitettävä tiedot valvontaviranomaiselle (elintarvikelaki 19 § 3 mom.).

Tarkastettavia asioita:

 • Pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevien henkilöiden hygieniapassit.
 • Hygieniapasseihin liittyvä omavalvontakirjanpito.
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ” Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.
 
Elintarvikealan toimija on varmistanut, että jokaisella pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä työntekijällä on Ruokaviraston mallin mukainen hygieniapassi.

Elintarvikelain edellyttämä kirjanpito työntekijöiden hygieenisestä osaamisesta on kunnossa.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.
 
Elintarvikealan toimija on varmistanut vain osalta työntekijöistä, jotka käsittelevät pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, että heillä on Ruokaviraston mallin mukainen hygieniapassi.

Elintarvikelain edellyttämässä kirjanpidossa työntekijöiden hygieenisestä osaamisesta on pieniä puutteita.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.
 
Elintarvikealan toimija ei ole varmistanut lainkaan, että työntekijöillä, jotka käsittelevät helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita, on Ruokaviraston mallin mukainen hygieniapassi.

Elintarvikelain edellyttämää kirjanpitoa työntekijöiden hygieenisestä osaamisesta ei ole lainkaan.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.
 
Epäkohdat liittyen hygieniapasseihin eivät aiheuta välitöntä vaaraa elintarviketurvallisuudelle. Tästä syystä Huono-arviointi annetaan ainoastaan siinä tapauksessa, jos Korjattavaa -arvio on annettu toistuvasti ja epäkohtia ei ole korjattu määräajassa.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikehygieniasta 852/2004/EY; liite II luku XII
 • Elintarvikelaki 297/2021; 19 §.

Päivitykset versioon 7:

 • Ohje numero 2128/04.02.00.01/2021/7 korvaa ohjeen numero 10222/6.
 • Ohjeistusta on lisätty.
 • Hygieniapassin varmistaminen: Oivallinen, Hyvä ja Korjattavaa arviot: on päivitetty.
 • Eviran ohje elintarvikehuoneiston riskiperusteisesta valvonnasta: on poistettu.