09 Eläinten vastaanottaminen ja eläimiä koskevat tiedot

Kaikki Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille.

9.1 Rekisterikyselyt

Ohje/versio: 2157/04.02.00.01/2021/5, voimaantulopäivä 2.1.2024 

Huomioitavaa:

 • Ohjetta sovelletaan teurastamoissa, pienteurastamoissa ja poroteurastamoissa, joissa teurastetaan nautaeläimiä.
 • Laitoksen toiminta ja omavalvonta nautaeläinten merkinnässä ja tunnistamisessa (korvamerkkien tarkistus ja niissä ilmenevät puutteet) arvioidaan kohdassa 9.4.

Tarkastettavia asioita:

 • Teurastamotoimija tekee rekisterikyselyn ennen nautaeläimen ottamista kuljettavaksi teurastusta varten.
 • Teurastamo huomioi rekisterikyselyn vastaukset, kuten siirtorajoitukset, näytteenottopyynnöt, teurastuskiellot ja muut ilmoitukset.
 • Teurastamo ilmoittaa virheet rekisterikyselyjen teossa sekä poikkeavat rekisterikyselyjen vastaukset ja niiden aiheuttamat toimenpiteet teurastamossa toimivalle virkaeläinlääkärille.
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Teurastamotoimija tekee rekisterikyselyn kaikille teurastettaviksi aiotuille nautaeläimille ennen niiden ottamista kuljetettaviksi. Saadut vastaukset tarkistetaan ja huomioidaan toiminnassa.

Mahdolliset virheet tai puutteet rekisterikyselyissä havaitaan omavalvonnassa ja korjaavat toimenpiteet suoritetaan ja kirjataan asianmukaisesti. Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet selvitetään virkaeläinlääkärille.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Esimerkiksi:

 • Teurastamon rekisterikyselyihin liittyvässä kirjanpidossa on poikkeamien ja suoritettujen korjaavien toimenpiteiden kirjauksissa on pieniä puutteita.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Rekisterikyselyjen teossa tapahtuu jatkuvasti virheitä.
 • Rekisterikyselyissä tehdyistä virheistä tai rekisterikyselyjen poikkeavista vastauksista tai niiden aiheuttamista toimenpiteistä ei ilmoiteta virkaeläinlääkärille.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Rekisterikyselyjä jää jatkuvasti tekemättä tai niitä ei tehdä lainkaan.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Eläinterveyssäännöstö (EU) 2016/429
 • Komission delegoitu asetus 2019/2035
 • Laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 1069/2021
 • Asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä MMMa 67/2022
 • Tunnistusasetus (EY) N:o 1760/2000
 • Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/520 tiettyjen pidettävien maaeläinten jäljitettävyydestä
 • Elintarvikevalvonta-asetus MMMa 315/2021
 • Elintarvikehygienia-asetus MMMa 318/2021
 • Eviran ohje: Nautaeläinten merkinnät ja rekisterikysely sekä niiden viranomaisvalvonta teurastamoissa ja pienteurastamoissa 16007.

Päivitys versioon 5:

 • Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä -listausta on päivitetty.

9.2 Elintarvikeketjua koskevat ja muut vastaavat tiedot

Ohje/versio: 2158/04.02.00.01/2021/4, voimaantulopäivä 1.7.2021 

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan elintarvikeketjutietojen osalta kotieläinten, siipikarjan ja tarhatun riistan teurastamoihin ja vastaaviin pienteurastamoihin. Ohjetta sovelletaan myös poroteurastamoihin ja kaadetun luonnonvaraisen riistan mukana toimitettavien tietojen osalta riistan käsittelylaitoksiin.
 • Lisäksi ohjetta sovelletaan elävien kalastustuotteiden mukana toimitettavien tietojen osalta kala-alan laitoksiin ja kananmunien mukana toimitettavien tietojen osalta munapakkaamoihin.
 • Tämän ohjeen mukaan arvioidaan elintarvikeketjutietojen ja muiden vastaavien elintarvikehuoneistolle toimitettavien tietojen ja asiakirjojen käsittelyn vaatimustenmukaisuus.
 • Muita vastaavia tietoja ovat esimerkiksi:
  • kaadetun luonnonvaraisen riistan mukana toimitettavat asiakirjat,
  • koulutetun henkilön ilmoitukset luonnonvaraisen riistan alustavasta tarkastuksesta,
  • elävien kalastustuotteiden mukana toimitettavat tiedot, mukaan lukien esimerkiksi pyynti /nostopäivätiedot ja lääkitystiedot sekä
  • munapakkaamoille toimitettavat munintakanojen mahdolliset lääkitystiedot.
 • Arvioinnissa huomioidaan toiminnan vaatimustenmukaisuus, hyvät toimintatavat sekä omavalvonnan ja sen toteutuksen sopivuus ja riittävyys elintarviketurvallisuusriskien hallitsemiseksi.
 • Hevosen tunnistusasiakirjan tarkastaminen arvioidaan kohdassa 9.5.
 • Raakamaidon laatututkimukset arvioidaan kohdassa 17.9.
 • Lääkejäämiin liittyvä riskinhallinta arvioidaan kohdassa 17.11.

Tarkastettavia asioita:

 • Elintarvikeketjutietojen pyytäminen, vastaanottaminen ja arviointi.
 • Elintarvikeketjutietojen arviointitulosten toimittaminen teurastamon virkaeläinlääkärille.
 • Elintarvikeketjutietojen toimittamista koskevien määräaikojen omavalvonta.
 • Elintarvikeketjutietoja koskevista epäkohdista ilmoittaminen teurastamon virkaeläinlääkärille.
 • Merkityksellisten tietojen toimittaminen palautteena alkutuotannon toimijalle.
 • Kaadetun luonnonvaraisen riistan mukana toimitettavien tietojen ja koulutetun henkilön antamien ilmoitusten omavalvonta.
 • Elävien kalastustuotteiden mukana toimitettavien tietojen omavalvonta.
 • Kananmunien mukana toimitettavien tietojen omavalvonta.
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa omavalvonnan kuvaus tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Toiminta on tarkastettujen asioiden osalta vaatimustenmukaista. Esimerkiksi:

 • Teurastamotoimija on varmistanut, että elintarvikeketjua koskevat tiedot on toimitettu teurastamolle aikarajojen puitteissa ja että niissä ei ole ilmeisiä virheitä tai puutteita.
 • Teurastamotoimija on arvioinut jokaisen eläimen tai eläinryhmän elintarvikeketjutiedot sen varmistamiseksi, että eläimet voidaan hyväksyä vastaanotettaviksi teurastamoon.
 • Teurastamotoimija on asettanut elintarvikeketjutiedot ja elintarvikeketjutietojen arviointitulokset virkaeläinlääkärin nähtäväksi määräajassa.
 • Teurastamotoimija on toimittanut lihantarkastuspäätöksen tiedot, sikojen sairastuvuuden seurannasta annetun asetuksen mukaiset sairastuvuustiedot ja muut merkitykselliset tiedot alkutuotannon toimijalle.
 • Jos teurastamotoimija on todennut, että elintarvikeketjutiedoissa on virheitä tai puutteita, hän on ilmoittanut asiasta virkaeläinlääkärille ja ryhtynyt toimenpiteisiin alkutuotannon toimijaa kohtaan tilanteen korjaamiseksi.
 • Teurastamotoimija ei ole ottanut vastaan eläimiä, joiden elintarvikeketjutiedoista on ilmennyt seikkoja, joiden perusteella eläimiä ei ole saanut teurastaa elintarvikkeena käytettäväksi.
 • Elintarvikeketjutietojen ja myös muiden vastaavien tietojen osalta omavalvonta ja sen toteutus on riittävää ja sopivaa ja korjaavat toimenpiteet ovat olleet oikeat ja riittävät. Omavalvonnassa on menettelyohjeet poikkeamien varalle, sekä ohjeet tiedotuksesta valvontaviranomaiselle. Poikkeamat ja korjaavat toimenpiteet on kirjattu ja tiedotus viranomaisille on toteutunut. Kirjanpito mahdollisista poikkeamista ja toteutuneista korjaavista toimenpiteistä on saatavissa.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Esimerkiksi:

 • Elintarvikeketjutietojen toimittamista koskevien aikarajojen noudattamisessa on pieniä poikkeamia.
 • Muiden vastaavien tietojen osalta omavalvonnassa on pieniä epäkohtia.
 • Omavalvonnan toteutuksesta, poikkeamista tai korjaavista toimenpiteistä pidettävässä kirjanpidossa on pieniä puutteita.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Teurastamotoimija on todennut, että elintarvikeketjutiedoissa on puutteita mutta ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin alkutuotannon toimijaa kohtaan tilanteen korjaamiseksi.
 • Elintarvikeketjutietojen arvioinnista pidettävässä omavalvontakirjanpidossa on selviä puutteita, sitä ei tehdä tai kirjanpitoa ei säilytetä vaadittavaa aikaa.
 • Muiden vastaavien tietojen osalta epäkohtia toimitettujen tietojen tarkastamisessa.
 • Poikkeamia ei ole kirjattu, vaikka käy ilmi, että poikkeamia on esiintynyt.
 • Korjaavat toimenpiteet poikkeamatapauksissa ovat olleet väärät tai riittämättömät tai niistä ei ole tietoa.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Teurastamotoimija ei tarkasta eläinten elintarvikeketjutietoja lainkaan.
 • Elintarvikeketjutietojen arviointituloksia ei ole saatavissa.
 • Toimija ei ole noudattanut Korjattavaa-arvosanan yhteydessä annettuja määräyksiä.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002
 • Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004
 • Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/627
 • Toimeenpanoasetus (EY) N:o 2074/2005
 • Elintarvikelaki 297/2021
 • Elintarvikevalvonta-asetus MMMa 315/2021
 • Elintarvikehygienia-asetus MMMa 318/2021
 • Sikojen sairastuvuuden seurannasta annettu asetus MMMa 6/EEO/2012
 • Ruokaviraston ohje 4929/04.02.00.01/2020/6: Elintarvikeketjutietojen toimittaminen ja valvonta
 • Ruokaviraston ohje 5807/04.02.00.01/2020/6 Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja lihan toimittaminen myyntiin.

Päivitykset versioon 4:

 • Ohje nro 2158/04.02.00.01/2021 korvaa ohjeen nro 10300
 • Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen) -kohtaan on päivitetty uusi elintarvikelaki (297/2021) ja sen nojalla annetut maa- ja metsätalousministeriön asetukset sekä Ruokaviraston päivitetyt ohjeet
 • Tarkastuseläinlääkäri-termi on muutettu virkaeläinlääkäriksi.

9.3 Eläinten kuljettaminen

Ohje/versio: 2159/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 1.7.2021 

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan pienteurastamoiden, teurastamoiden ja poroteurastamoiden eläinkuljetuksiin.
 • Teurastamon omia eläinkuljetuksia ja sopimuskuljettajien kuljetuksia arvioidaan samoin periaattein niin, että teurastamotoimija on molemmissa tapauksissa vastuussa eläinten puhtaudesta.
 • Yksityishenkilöiden satunnaisesti tuomien eläinten puhtaudesta vastaa teurastamo siltä osin, että ostotilanteessa eläinten tuojaa on tarvittaessa neuvottu asiasta.
 • Eläinten merkinnät ja tunnistaminen arvioidaan ohjeessa 9.4.
 • Hevosten tunnistusasiakirjojen tarkastaminen arvioidaan ohjeessa 9.5.

Tarkastettavia asioita:

 • Eläinten puhtauden varmistaminen ennen kuljetusta
 • Eläinkuljetusajoneuvon puhtaus
 • Eläinten kuljetuslaatikoiden puhtaus ja materiaali
 • Eläinkuljetusajoneuvojen pesupaikka asianmukaisine laitteineen puhdistusta, pesemistä ja desinfiointia varten
 • Onko eläinkuljetusajoneuvojen peseminen hyväksytty muualla laitoksen hyväksymisen yhteydessä?
 • Siipikarjateurastamon tilat ja laitteet tyhjien eläinten kuljetuslaatikoiden pesua ja desinfioimista varten sekä tila puhtaiden kuljetuslaatikoiden säilyttämistä varten
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma (näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma) tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

 • Eläinkuljetukseen tilalta otetut eläimet ovat puhtaita.
 • Eläinten kuljetukseen käytetyt kuljetuslaatikot on valmistettu ruostumattomasta materiaalista, ja ne on helppo puhdistaa ja desinfioida.
 • Eläinkuljetusajoneuvo on niin puhdas, että eläimet eivät likaannu kuljetuksen aikana.
 • Eläinkuljetusajoneuvojen pesupaikka on asianmukaisesti varusteltu.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Eläinkuljetukseen tilalta otettujen eläinten puhtaudessa on pieniä puutteita. Teurastamotoimijan eläinkuljettajaan kohdistamat toimenpiteet ovat olleet oikeat ja riittävät.
 • Eläinten kuljetukseen käytettyjen kuljetuslaatikoiden puhdistuksessa ja desinfioinnissa on pieniä puutteita, jotka eivät vaikuta eläinten puhtauteen.
 • Eläinkuljetusajoneuvon puhtaudessa on pieniä puutteita, mutta eläimet eivät likaannu siinä määrin kuljetuksen aikana, että se heikentää elintarviketurvallisuutta/ teurastushygieniaa.
 • Eläinkuljetusajoneuvojen pesupaikan varustelussa on pieniä puutteita, jotka eivät aiheuta eläinten likaantumista kuljetuksen aikana.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Eläinkuljetukseen tilalta otettujen eläinten puhtaudessa on puutteita. Teurastamotoimijan eläinkuljettajaan kohdistamat toimenpiteet poikkeamatapauksissa ovat olleet riittämättömät.
 • Eläinten kuljetukseen käytettyjen kuljetuslaatikoiden puhdistuksessa ja desinfioinnissa on epäkohtia, jotka vaikuttavat eläinten puhtauteen.
 • Eläinkuljetusajoneuvon puhtaudessa on epäkohtia, ja eläinten likaantuminen kuljetuksen aikana heikentää elintarviketurvallisuutta.
 • Eläinkuljetusajoneuvojen pesupaikan varustelussa on epäkohtia, jotka aiheuttavat eläinten likaantumista kuljetuksen aikana.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Eläinkuljetukseen tilalta otetut eläimet ovat likaisia. Teurastamotoimija ei ole tehnyt korjaavia toimenpiteitä.
 • Eläinten kuljetukseen käytettyjen kuljetuslaatikoiden puhdistuksessa ja desinfioinnissa on puutteita, jotka vaikuttavat eläinten puhtauteen.
 • Eläinkuljetusajoneuvon puhtaudessa on epäkohtia, ja eläinten likaantuminen kuljetuksen aikana vaarantaa elintarviketurvallisuutta.
 • Eläinkuljetusajoneuvojen pesupaikan varustelu on puutteellinen ja pesua ei voida suorittaa asianmukaisesti tai eläintilat ovat pesun jälkeen likaisia.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004
 • Eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 853/2004 liite II jakso II, liite III, jakso I luku I ja II, liite III jakso II luku I ja II
 • Elintarvikelaki 297/2021
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021.

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje nro 2159/04.02.00.01/2021 korvaa ohjeen nro 10301
 • Lainsäädäntölista päivitetty.

9.4 Eläinten merkinnät ja tunnistaminen

Ohje/versio: 2160/04.02.00.01/2021/5, voimaantulopäivä 2.1.2024 

Huomioitavaa:

 • Ohjetta sovelletaan teurastamoissa, poroteurastamoissa ja pienteurastamoissa.
 • Arvioinnissa otetaan huomioon toiminnan vaatimustenmukaisuus, hyvät toimintatavat sekä omavalvonnan riittävyys ja sopivuus elintarvikeriskien hallitsemiseksi.
 • Hevoseläimen tunnistusasiakirjan tarkastamiseen liittyvistä asioista ohjeistetaan kohdassa 9.5. Nautojen rekisterikyselyyn liittyvistä asioista ohjeistetaan kohdassa 9.1.

Tarkastettavia asioita:

 • Onko teurastamo ottanut vastaan, luovuttanut, ottanut kuljetettavaksi tai teurastettavaksi merkitsemättömiä tai puutteellisesti merkittyjä eläimiä.
 • Onko teurastamo ottanut vastaan, luovuttanut, ottanut kuljetettavaksi tai teurastettavaksi rekisteröimättömiä tai puutteellisesti rekisteröimättömiä nauta-, lammas-, vuohi- tai sikaeläimiä.
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Toiminta on vaatimusten mukaista ja omavalvonta on riittävää ja sopivaa elintarviketurvallisuusriskien hallitsemiseksi. Toimija on reagoinut epäkohtien poistamiseksi nopeasti ja tehokkaasti. Esimerkiksi:

 • Teurastamon omavalvonnassa on kuvattu miten teurastettavaksi otettujen eläinten tiedot ja alkuperä tarkastetaan sekä miten eläimet tunnistetaan. Teurastamon kirjanpito asioista on aukotonta.
 • Teurastamo ei ole ottanut vastaan, luovuttanut, ottanut kuljetettavaksi tai teurastettavaksi merkitsemättömiä tai puutteellisesti merkittyjä eläimiä. Jos teurastamo on ottanut teurastettavaksi puutteellisesti merkittyjä eläimiä, dokumentaatio asiasta on Ruokaviraston ohjeistuksen mukaista.
 • Teurastamo pitää säädösten mukaista luetteloa teurastamistaan nautaeläimistä, sioista, lampaista ja vuohista.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Toiminta on pääosin vaatimusten mukaista ja omavalvonta on riittävää ja sopivaa elintarviketurvallisuusriskien hallitsemiseksi. Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa, joissa:

 • Omavalvonnan toteutuksesta, poikkeamista tai korjaavista toimenpiteistä pidettävässä kirjanpidossa on pieniä puutteita.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Arvosana voi olla korjattava esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Omavalvonta ei ole ajan tasalla.
 • Teurastamotoimija hyväksyy puutteellisesti merkittyjä eläimiä teurastettavaksi eikä vaadi tarpeellisia selvityksiä eläinten alkuperästä, rekisteröinnistä tai merkinnöistä.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Teurastamo on usein ottanut vastaan, luovuttanut, ottanut kuljetettavaksi tai teurastettavaksi merkitsemättömiä tai puutteellisesti merkittyjä eläimiä.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 •  Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004
 • Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/627
 • Elintarvikelaki 297/2021
 • Laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 1069/2021
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikevalvonnasta 315/2021

Päivitykset versioon 5:

 • Lainsäädäntölista päivitetty.
 • Tarkastettavia asioita tarkennettu: lisätty kohta koskien rekisteröimättömiä ja puuttellisesti rekisteröityjä eläimiä ja poistettu kohta koskien teurastamoalan toimijan pitämää luetteloa teurastamistaan eläimistä (asia arvioidaan rivillä 9.6)

9.5 Hevoseläimen tunnistusasiakirjan tarkastaminen

Ohje/versio: 2161/04.02.00.01/2021/4, voimaantulopäivä 2.1.2024

Huomioitavaa:

 • Ohjetta sovelletaan hevoseläimiä teurastavissa teurastamoissa ja pienteurastamoissa.
 • Arvioinnissa otetaan huomioon toiminnan vaatimustenmukaisuus, hyvät toimintatavat sekä omavalvonnan riittävyys ja sopivuus elintarvikeriskien hallitsemiseksi.

Tarkastettavia asioita:

 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.
 • Teurastamon tekemä hevosen tunnistusasiakirjan tarkastaminen.
 • Teurastamon tekemä tarkistus, että tunnistusasiakirja kuuluu teuraaksi tuodulle hevoselle.
 • Teurastamon tekemä tunnistusasiakirjan lääkitsemistä koskevien kohtien tarkistaminen.
 • Teurastamon tekemä tunnistusasiakirjan toimittaminen virkaeläinlääkärille ennen ante mortem –tarkastusta.
 • Teurastuksen jälkeinen mikrosirun poistaminen ruhosta ja mikrosirun hävittäminen.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Toiminta on vaatimusten mukaista ja omavalvonta on riittävää ja sopivaa elintarviketurvallisuusriskien hallitsemiseksi. Toimija on reagoinut epäkohtien poistamiseksi nopeasti ja tehokkaasti. Esimerkiksi:

 • Teurastamon omavalvonnassa on kuvattu hevosen tunnistusasiakirjan tarkastaminen ja siihen liittyvät toimenpiteet. Teurastamon kirjanpito asiasta on aukotonta.
 • Teurastamo vaatii tunnistusasiakirjan kaikilta teurastettavaksi tuoduilta hevosilta ja tarkastaa kaikkien teurastettavaksi tuotujen hevosten tunnistusasiakirjat.
 • Teurastamo tarkistaa, että tunnistusasiakirja on alkuperäinen, tai että se on uusittu noudattaen sääntöjä, jotka säilyttävät hevosen teurastuskelpoisuuden.
 • Teurastamo tarkistaa, että tunnistusasiakirja kuuluu teurastettavaksi tuodulle hevoselle vertaamalla tunnistusasiakirjaan merkittyjä mikrosirun numeroa ja/tai tunnistustietoja hevoseen.
 • Teurastamo tarkistaa hevosen lääkitsemistiedot tunnistusasiakirjasta jotta varmistetaan, ettei hevosen teurastamista elintarvikkeeksi ole kielletty ja että hevoselle mahdollisesti määrätty kuuden kuukauden teurasvaroaika on päättynyt.
 • Teurastamo toimittaa tunnistusasiakirjan virkaeläinlääkärille ennen ante mortem –tarkastusta.
 • Teurastamo poistaa mikrosirun ruhosta ja hävittää sen annettujen ohjeiden mukaisesti.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Toiminta on pääosin vaatimusten mukaista ja omavalvonta on riittävää ja sopivaa elintarviketurvallisuusriskien hallitsemiseksi. Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa, joissa:

 • Omavalvonnan toteutuksesta, poikkeamista tai korjaavista toimenpiteistä pidettävässä kirjanpidossa on pieniä puutteita.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Arvosana voi olla korjattava esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Omavalvonta ei ole ajan tasalla.
 • Omavalvonnassa ei ole kuvausta hevosen tunnistusasiakirjan tarkastamisesta, mutta toimija kuitenkin tarkastaa tunnistusasiakirjat.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Teurastamotoimija ei vertaa tunnistusasiakirjan ja hevosen tunnistustietoja.
 • Teurastamotoimija hyväksyy hevosen teurastettavaksi, vaikka sen tunnistusasiakirjassa on merkintä elintarvikeketjusta poistamisesta tai hevosen kuuden kuukauden teurasvaroaika ei ole päättynyt.
 • Teurastamotoimija hyväksyy hevosen teurastettavaksi, vaikka sen tunnistusasiakirjassa ei ole lääkitsemistietojen merkitsemiseen tarvittavaa osiota.
 • Teurastamotoimija hyväksyy hevosen teurastettavaksi, vaikka sillä on 1.7.2009 jälkeen myönnetty korvaava tunnistusasiakirja tai (muu kuin kuuden kuukauden poikkeusmenettelyä hyödyntävä) tunnistusasiakirjan kaksoiskappale.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002
 • Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004
 • Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004
 • Elintarvikelaki 297/2021
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2035 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä maaeläimiä pitäviä pitopaikkoja ja hautomoja sekä tiettyjen pidettävien maaeläinten ja siitosmunien jäljitettävyyttä koskevien sääntöjen osalta
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/963 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 ja (EU) 2019/6 soveltamissäännöistä siltä osin kuin on kyse hevoseläinten tunnistuksesta ja rekisteröinnistä sekä tällaisten eläinten tunnistusasiakirjojen mallien vahvistamisesta
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2021/577 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/6 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse niiden tietojen sisällön ja muodon täsmentämisestä, jotka tarvitaan kyseisen asetuksen 112 artiklan 4 kohdan ja 115 artiklan 5 kohdan soveltamiseksi ja jotka on sisällytettävä kyseisen asetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun kerran myönnettävään elinikäiseen tunnistusasiakirjaan
 • Ruokaviraston ohje 15438/2: Teurastettavan hevoseläimen tunnistusasiakirjan tarkastaminen.

Päivitykset versioon 4:

 • Lainsäädäntölista päivitetty

9.6 Kirjanpito teurastettavaksi otetuista eläimistä

Ohje/versio: 2162/04.02.00.01/2021/5, voimaantulopäivä 1.7.2021 

Huomioitavaa:

 • Tätä kohtaa sovelletaan punaisen lihan ja siipikarjan teurastamoihin ja pienteurastamoihin sekä poroteurastamoihin ja tarhatun riistan teurastamoihin.
 • Rekisterikyselyiden tekeminen arvioidaan kohdassa 9.1
 • Elintarvikeketjua koskevat tiedot arvioidaan kohdassa 9.2
 • Eläinten merkinnät ja tunnistaminen arvioidaan kohdassa 9.4
 • Hevosten tunnistusasiakirjojen tarkastaminen arvioidaan kohdassa 9.5.

Tarkastettavia asioita:

 • Teurastamotoimijan kirjanpito teurastettavaksi otetuista eläimistä
 • Teurastamotoimijan kirjanpito tuotantoprosessista poistetuista eläimistä
 • Tuotantoprosessista poistettujen eläinten ja teurastettujen eläinten määrän vastaavuus teurastettavaksi otettujen eläinten määrään
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Teurastamotoimijalla on kirjanpito teurastettavaksi otetuista eläimistä ja tuotantoprosessista poistetuista eläimistä.

Kirjanpito on riittävän luotettava varmistamaan sen, että teurastettavaksi otetut eläimet ja tuotantoprosessista poistetut eläimet on kirjattu.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Teurastettavaksi otettujen eläinten tai tuotantoprosessista poistettujen eläinten kirjanpidossa on ollut pieniä puutteita tai epätarkkuuksia esimerkiksi päiväysten merkinnässä.
 • Kirjanpito teurastettavaksi otetuista eläimistä ja tuotantoprosessista poistetuista eläimistä on kuitenkin vastannut teurastettujen ja tuotannosta poistettujen eläinten määrää.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Kirjanpito teurastettavaksi otetuista eläimistä tai tuotantoprosessista poistetuista eläimistä ei vastaa teurastettujen ja tuotantoprosessista poistettujen eläinten määrää.
 • Käsin pidetyn kirjanpidon merkinnöistä ei saa selvää.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Kirjanpito ei ole riittävän luotettava varmistamaan sitä, että teurastettavaksi otetut eläimet on kirjattu tai kaikki tuotantoprosessista poistetut eläimet on kirjattu.
 • Teurastettaviksi otetuista eläimistä tai tuotantoprosessista poistetuista eläimistä ei ole pidetty kirjanpitoa.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Yleinen elintarvikeasetus (EY) N:o 178/2002
 • Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004
 • Elintarvikelaki 297/2021
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021.

Päivitykset versioon 5:

 • Ohje nro 2162/04.02.00.01/2021 korvaa ohjeen nro 10304
 • Lainsäädäntölista päivitetty.

9.7 Teurastamolle tuotujen eläinten erottelu

Ohje/versio: 2163/04.02.00.01/2021/5, voimaantulopäivä 11.4.2023 

Huomioitavaa:

 • Tämä kohta tarkastetaan kotieläinten, siipikarjan ja tarhatun riistan teurastamoissa ja vastaavissa pienteurastamoissa sekä poroteurastamoissa ja riistan käsittelylaitoksissa.
 • Tässä kohdassa tarkastetaan elävien eläinten erottelu ja teurastusjärjestelyt teurastamon, pienteurastamon tai poroteurastamon eläinten vastaanottotiloissa, kuten navetassa tai aitauksessa.
 • Tässä kohdassa tarkastetaan myös luonnonvaraisen riistan, karhujen (voidaan tuoda nyljettyinä eli ruhoina) sekä tarhatun riistan ja biisonien (voidaan tuoda tapettuina ja nylkemättöminä) vastaanottaminen ja tarvittaessa tapahtuva erottelu.
 • Arvioinnissa huomioidaan toiminnan vaatimustenmukaisuus, elintarvikeketjutietojen huomioiminen eläinten erottelussa, omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä hyvät toimintatavat.
 • Ristisaastumisen estäminen teurastusprosessissa tainnutuksesta eteenpäin arvioidaan kohdassa 5.2 ”Eri hygieniatason toimintojen erottaminen toisistaan”.
 • Valvotuista pito-olosuhteista peräisin olevien sikojen erillään pito muista sioista muiden sikojen trikiininäytteenoton varmistamiseksi arvioidaan kohdassa 5.2.

Tarkastettavia asioita:

 • Elintarvikeketjutietoihin ja eläinten tunnistamiseen liittyvien seikkojen huomioon ottaminen eläinten erottelussa ja teurastusjärjestelyissä.
 • Pitopaikan epidemiologisen tilanteen huomioiminen teurastusjärjestelyissä.
 • Eläinten karanteeniin jättäminen esimerkiksi silloin, kun elintarvikeketjutietoja ei ole toimitettu ennen teurastusta.
 • Eläinten erottelu muista eläimistä ja teurastusjärjestelyt esimerkiksi kun:
  • eläinten epäillään tai todetaan olevan sairaita,
  • eläimet ovat loukkaantuneita,
  • eläinten likaisuus saattaisi vaarantaa teurastushygienian,
  • eläimet on todetun tai epäillyn salmonellan tai salmonellatulosten puuttumisen vuoksi teurastettava erillään muun teurastuksen jälkeen,
  • pitopaikan eläimistä on peräkkäisillä teurastuskerroilla todettu kampylobakteeri ja eläimet on teurastettava päivän viimeisenä tai
  • ante mortem tarkastuksen tulos antaa aihetta eläinten erotteluun ja teurastusjärjestelyihin.
 • Eläinten teurastaminen päivän viimeisenä tai erillään muista eläimistä
 • Luonnonvaraisen riistan ruhohygienian ja ruhojen jäätymisen omavalvonta sekä tarvittaessa ruhojen erottelu.
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Toiminta on tarkastettujen asioiden osalta vaatimustenmukaista. Esimerkiksi:

 • Teurastamolle tuotujen eläinten erottelussa ja teurastusjärjestelyissä on huomioitu elintarvikeketjutiedot ja noudatettu vaatimuksia.
 • Eläimet teurastetaan tarvittaessa päivän viimeisenä tai erillään siten, että niiden jälkeen voidaan suorittaa perusteellinen puhdistus ennen seuraavien eläinten teurastusta.
 • Teurastamolle tuotujen eläinten erottelua koskeva omavalvonta on riittävä ja sopiva elintarviketurvallisuusriskien hallitsemiseksi.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Esimerkiksi:

 • Elintarvikeketjutietojen huomioimisessa eläinten erotteluvaiheessa on pieniä epäkohtia.
 • Eläinten erottelussa ja teurastusjärjestelyissä on pieniä epäkohtia, mutta eläimet teurastetaan erillään siten, että elintarviketurvallisuus ei vaarannu.
 • Teurastamolle tuotujen eläinten erottelua koskevassa omavalvonnassa on pieniä epäkohtia mutta useimmiten on toimittu asianmukaisesti.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Elintarvikeketjutietojen huomioimisessa eläinten erotteluvaiheessa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta.
 • Eläinten erottelussa ja teurastusjärjestelyissä ei riittävästi huomioida sairauden tai sairauden epäilyn, loukkaantumisen, lantaisuuden, salmonella- ja kampylobakteeri-omavalvonnan tai ante mortem tarkastuksen tuloksen edellyttämiä toimenpiteitä ja elintarviketurvallisuus heikentyy.
 • Omavalvonnan riittävyydessä ja sopivuudessa ja/tai toteutuksessa on puutteita, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Elintarvikeketjutietoja ei huomioida eläinten erotteluvaiheessa ja teurastusjärjestelyissä ja elintarviketurvallisuus vaarantuu.
 • Eläinten erottelussa ja teurastusjärjestelyissä ei riittävästi huomioida sairauden tai sairauden epäilyn, loukkaantumisen, lantaisuuden, salmonella- ja kampylobakteeri-omavalvonnan tai ante mortem tarkastuksen tuloksen edellyttämiä toimenpiteitä ja elintarviketurvallisuus vaarantuu.
 • Omavalvonnan riittävyydessä ja sopivuudessa ja/tai toteutuksessa on puutteita, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta.
 • Toimija ei ole noudattanut Korjattavaa-arvosanan yhteydessä annettuja määräyksiä.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Yleinen elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta
 • Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/627
 • Toimeenpanoasetus (EY) N:o 2074/2005
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus zoonooseista 316/2021
 • Ruokaviraston ohje 4929/04.02.00.01/2020: Elintarvikeketjutietojen toimittaminen ja valvonta
 • Ruokaviraston ohje 5807/04.02.00.01/2020: Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja lihan toimittaminen myyntiin.

Päivitys versioon 5:

 • EHEC-viittaukset on poistettu.