12 Elintarvikekohtaiset erityisvaatimukset

Kaikki Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille.

12.1 Ravintolisät

Ohje/versio: 2169/04.02.00.01/2021/6, voimaantulopäivä 1.7.2021

Huomioitavaa:

Tämä kohta tarkastetaan, kun toimija

 • valmistaa tai valmistuttaa,
 • tuo tai välittää (sisämarkkinoilta tai kolmansista maista) ravintolisäasetuksen 78/2010 tarkoittamia ravintolisiä.

Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohdat

 • 11.2. Ravitsemuksellinen täydentäminen (täydentämisasetuksen liitteen III osan A mukaan kielletyt tai osan B mukaan rajoitetut aineet), sekä
 • 11.4. Uuselintarvikkeet ja uudet prosessit,

jolloin varmistetaan, että myös muut ominaiset aineet ovat vaatimustenmukaisia, ja

 • 13.1. Pakolliset elintarviketiedot sekä
 • 13.3. Markkinointi,

jolloin varmistetaan, että myös muut pakkausmerkinnät ovat vaatimustenmukaisia.

Tämä kohta tarkastetaan myymälöissä (myös etämyynti) ja tarjoilupaikoissa vain, jos myymälä tai tarjoilupaikka itse valmistaa, valmistuttaa tai tuo (sisämarkkinoilta tai kolmansista maista) ravintolisiä.

Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Tarkastettavia asioita:

Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein (esimerkiksi 1-3 tuotetta, toiminnan luonne ja laajuus huomioiden) ravintolisiin liittyvä vaatimustenmukaisuus:

 • ravintolisä täyttää ravintolisän määritelmän vaatimukset,
 • ravintolisä ei ole lääke, eikä sisällä hormoneja tai dopingaineita,
 • ravintolisän koostumus ominaisten aineiden ja niiden määrien osalta vastaa pakkausmerkinnöissä annettuja tietoja,
 • ravintolisä sisältää vain sallittuja vitamiineja ja kivennäisaineita ja niiden yhdisteitä,
 • ravintolisässä käytetyt vitamiini- ja/tai kivennäisaineyhdisteet täyttävät niille asetetut puhtausvaatimukset (koskee valmistusta ja valmistuttamista),
 • ravintolisän ominaisena aineena olevaa vitamiinia ja/tai kivennäisainetta on merkittävä määrä lopullisessa tuotteessa (suositellussa vuorokausiannoksessa vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta),
 • ominainen aine tai sen määrä ei aiheuta terveysvaaraa,
 • ominaisten aineiden määrät on ilmoitettu asianmukaisesti,
 • ravintolisän pakkausmerkinnät sisältävät ravintolisäasetuksen vaatimat pakolliset merkinnät,
 • ravintolisästä on tehty ilmoitus Ruokavirastoon.

Vaatimustenmukaisuus voidaan todentaa esimerkiksi:

 • pakkausmerkintä-, resepti- ja asiakirjatarkastuksin,
 • tarvittaessa analyysitodistuksin ja/tai omavalvontatutkimuksin.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.
 
Toimija on varmistanut, että ravintolisät ovat yllämainittujen vaatimusten mukaisia.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Toimija on varmistanut pääosin, että ravintolisät ovat yllämainittujen vaatimusten mukaisia. Pieniä epäkohtia ovat esimerkiksi: 

 • merkinnöissä tai asiakirjoissa on pieniä puutteita, jotka eivät kuitenkaan estä varmistumasta tuotteen vaatimustenmukaisuudesta (esimerkiksi tuotteelle ominaisten ravintoaineiden tai aineiden luokkien nimet tai maininta näiden ravintoaineiden tai aineiden luonteesta puuttuu),
 • vain osasta markkinoille saatettavista ravintolisistä on tehty ilmoitukset Ruokavirastoon.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.
 
Toimijan omavalvonnassa on epäkohtia, minkä vuoksi ravintolisät eivät ole yllämainittujen vaatimusten mukaisia. Oleellisia epäkohtia ovat esimerkiksi:

 • ravintolisä ei täytä ravintolisälle annettua määritelmää (esimerkiksi tavanomainen elintarvike tai lääke on markkinoilla ravintolisänä),
 • ei voida varmistua tuotteen luokasta (ravintolisä/lääke) tai koostumuksesta, koska asiakirjat ovat puutteelliset tai puuttuvat kokonaan,
 • ravintolisän ominaisena aineena olevaa vitamiinia tai kivennäisainetta ei ole merkittävää määrää lopullisessa tuotteessa,
 • jokin/jotkut ravintolisäasetuksen pakollisista merkinnöistä puuttuu kokonaan (esimerkiksi ominaisten aineiden määrää ei ole merkitty pakkausmerkintöihin),
 • markkinoille saatettavista ravintolisistä ei ole tehty ilmoituksia Ruokavirastoon.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.
 
Toimija ei ole varmistanut, että ravintolisät täyttävät yllämainitut vaatimukset. Välitöntä korjaamista tai takaisinvetoa vaativia epäkohtia ovat esimerkiksi:

 • ravintolisän sisältämät ominaiset aineet (vitamiinit, kivennäisaineet tai niiden yhdisteet, tai muut aineet) eivät ole sallittuja (esimerkiksi ravintolisä sisältää hormoneja, dopingaineita tai haitallisia aineita),
 • lisättyä vitamiinia, kivennäisainetta tai muuta ominaista ainetta on ravintolisän vuorokausiannoksessa niin suuri määrä, että se vaarantaa kuluttajan turvallisuuden (esimerkiksi UL-arvojen ylitys joidenkin vitamiinien ja kivennäisaineiden osalta, arvioidaan aina tapauskohtaisesti).

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, liite XIII (päivittäisen saannin vertailuarvot)
 • Rikoslaki 1889/39, luku 44, 6 § ja 16 § (dopingrikos ja dopingaineen määritelmä)
 • Elintarvikelaki 297/2021, 6 § (ilmoitusvelvollisuus)
 • Huumausainelaki 373/2008
 • Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista 1130/2014
 • Valtioneuvoston asetus rikoslain 44 luvun 16 §:n 1 momentissa tarkoitetuista dopingaineista 705/2002
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus ravintolisistä 78/2010
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (uusin konsolidoitu versio) (sallitut ravintoainelähteet)
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta 415/2019
 • Eviran ohje 17012/5: Ravintolisäopas
 • Komission ohje (Joulukuu 2012): Ohjeita toimivaltaisille viranomaisille pakkausmerkinnöissä ilmoitettujen ravintoarvojen sallituista poikkeamista ja niiden valvonnasta http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/nutritionlabel/guidance_tolerances_december_2012_fi.pdf.


Päivitykset versioon 6:

 • Lisätty suosituksia samanaikaisesti tarkastettavista riveistä
 • Elintarvikelaki on päivitetty
 • Ohje nro 2169/04.02.00.01/2021/6 korvaa ohjeen nro 10237.

12.2 Erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet

Ohje/versio: 2170/04.02.00.01/2021/7, voimaantulopäivä: 2.1.2023

Huomioitavaa:

Tämä kohta tarkastetaan, kun toimija valmistaa, valmistuttaa, tuo (sisämarkkinoilta tai kolmansista maista) ja/tai pakkaa tai välittää (agentuuritoiminta) EPN asetuksen (EU) N:o 609/2013 mukaisia erityisille ryhmille tarkoitettuja elintarvikkeita, joita ovat:

 1. Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet
 2. Lastenruoat
 3. Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet eli kliiniset ravintovalmisteet
 4. Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet.

Vaatimustenmukaisuus voidaan todentaa

 • esimerkiksi pakkausmerkintä-, resepti- ja asiakirjatarkastuksin
 • tarvittaessa analyysitodistuksin ja/tai omavalvontatutkimuksin.

Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan ohjeet

 • 13.1. Pakolliset elintarviketiedot (pakatut ja pakkaamattomat elintarvikkeet) sekä
 • 13.3. Markkinointi (paitsi äidinmaidonkorvikkeet, kliiniset ravintovalmisteet ja painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet, joiden markkinointi tarkastetaan tässä ohjeessa), jolloin varmistetaan, että myös muut pakkausmerkinnät ovat vaatimustenmukaisia.
 • 12-17.16, jolloin varmistetaan, ettei äidinmaidonkorvike, vieroitusvalmiste, imeväisten kliininen ravintovalmiste tai lastenruoka sisällä vierasaineita tai kasvinsuojeluainejäämiä yli asetettujen enimmäismäärien.

Tämä kohta tarkastetaan myymälöissä tai tarjoilupaikoissa vain, jos myymälä tai tarjoilupaikka itse valmistaa, valmistuttaa, tuo (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) ja/tai pakkaa tai välittää erityisille ryhmille tarkoitettuja elintarvikkeita.

Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Tarkastettavia asioita:

Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein (esimerkiksi 1-3 tuotetta, toiminnan laajuus ja luonne huomioiden) ryhmäkohtaisesti seuraavia asioita:

1. Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet:

 • Äidinmaidonkorvikkeelle ja vieroitusvalmisteelle asetetut koostumus- ja puhtausvaatimukset täyttyvät:
  • valmiste on nautintavalmista sellaisenaan tai nautintavalmiiksi saatettavissa vain vettä lisäämällä
  • valmiste ei sisällä mitään ainetta sellaista määrää, että se voi vaarantaa imeväisten ja pikkulasten terveyden
  • valmisteille asetetut koostumusvaatimukset täyttyvät (energia, proteiini, rasvahapot, hiilihydraatit, vitamiinit, kivennäisaineet ja muut aineet)
  • valmistuksessa on käytetty sallittuja proteiininlähteitä
  • valmistuksessa käytetyt vitamiinit, kivennäisaineet ja eräät muut ravintoaineet ja niiden kemialliset yhdisteet ovat sallittuja
  • valmistuksessa käytettyjen vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden ravintoaineiden kemialliset yhdisteet täyttävät niille asetetut puhtausvaatimukset (koskee valmistamista ja valmistuttamista)
 • Äidinmaidonkorvikkeille ja vieroitusvalmisteille asetetut elintarviketietoja koskevat erityisvaatimukset täyttyvät (vaatimuksia sovelletaan osin myös esillepanoon ja mainontaan):
  • valmiste myydään pakattuna nimellä äidinmaidonkorvike tai vieroitusvalmiste (tarvittaessa eteen ”maitopohjainen”)
  • pakkaukseen on merkitty äidinmaidonkorvikkeen ja vieroitusvalmisteen ikäsuositus ja muut pakolliset merkinnät
  • ravintoarvomerkintä on vaatimusten mukainen ja vastaa koostumusta
  • pakkauksissa ei ole äidinmaidonkorvikkeissa tai vieroitusvalmisteissa kiellettyjä ilmaisuja, merkintöjä tai kuvia
  • äidinmaidonkorvikkeiden pakkausmerkinnöissä ei käytetä muita kuin erikseen sallittuja ravitsemus- ja terveysväitteitä
   • ainoat hyväksytyt ovat laktoosiin ja dokosaheksaeenihappoon (DHA) liittyvät maininnat
 • Äidinmaidonkorviketta ei markkinoida kuluttajille eikä käytetä kuluttajille suunnattuja myynninedistämiskeinoja, vaan mahdollinen mainonta on rajoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöstölle tarkoitettuihin lastenhoidon erikoisjulkaisuihin ja tieteellisiin julkaisuihin. Mainokset saavat sisältää vain tieteellistä ja tosiasioihin perustuvaa tietoa.
 • Ruokavirastolle on tehty ilmoitus:
  • äidinmaidonkorvikkeen markkinoille saattamisesta,
  • sellaisen vieroitusvalmisteen markkinoille saattamisesta, joka
   • on valmistettu proteiinihydrolysaateista, tai
   • sisältää muita kuin delegoidun asetuksen (EU) 2016/127 liitteessä II mainittuja aineita

2. Lastenruoat

 • Viljapohjaisille ja muille lastenruoille asetetut koostumus- ja puhtausvaatimukset täyttyvät:
  • lastenruoka ei sisällä mitään ainetta sellaista määrää, että siitä on haittaa lapsen terveydelle
  • viljapohjaisten lastenruokien ryhmäkohtaiset koostumusvaatimukset täyttyvät
  • muiden lastenruokien koostumusvaatimukset täyttyvät
  • lastenruokien valmistuksessa käytetyt vitamiinit, kivennäisaineet ja eräät muut ravintoaineet ja niiden kemialliset yhdisteet ovat sallittuja
  • valmistuksessa käytettyjen vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden ravintoaineiden kemialliset yhdisteet täyttävät niille asetetut puhtausvaatimukset (koskee valmistamista ja valmistuttamista)
 • Lastenruoille asetetut erityiset pakkausmerkintävaatimukset täyttyvät:
  • pakkaukseen on merkitty lastenruokien ikäsuositus ja muut pakolliset merkinnät sekä tarvittaessa tehtävät lisämerkinnät
  • ravintoarvomerkintä on vaatimusten mukainen ja vastaa koostumusta.

3. Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet eli kliiniset ravintovalmisteet

 • Valmiste täyttää kliinisen ravintovalmisteen määritelmän
 • Kliinisille ravintovalmisteille asetetut koostumus- ja puhtausvaatimukset täyttyvät
  • valmiste on koostumukseltaan ja laadultaan sellainen, että se tyydyttää potilaan erityiset ravitsemukselliset tarpeet
  • ravitsemuksellisesti täysipainoinen kliininen ravintovalmiste täyttää sille erikseen säädetyt koostumusvaatimukset
  • valmistuksessa käytetyt vitamiinit, kivennäisaineet, eräät muut ravintoaineet ja niiden kemialliset yhdisteet ovat sallittuja
  • valmistuksessa käytettyjen vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden ravintoaineiden kemialliset yhdisteet täyttävät niille asetetut puhtausvaatimukset (koskee valmistusta ja valmistuttamista).
 • Kliinisille ravintovalmisteille asetetut elintarviketietoja koskevat erityisvaatimukset täyttyvät:
  • valmiste myydään valmiiksi pakattuna nimellä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettu elintarvike tai kliininen ravintovalmiste
  • ravintoarvomerkintä on vaatimusten mukainen ja vastaa koostumusta
  • pakkauksessa on kliinisille ravintovalmisteille määritellyt pakolliset lisämerkinnät ja tarvittaessa tehtävät lisämerkinnät
  • pakkauksessa on maininta sairaudesta, häiriöstä tai lääketieteellisestä tilasta, jonka hoitoon valmiste on tarkoitettu ilmaistuna muodossa ”Tarkoitettu … ruokavaliohoitoon”
  • pakkauksessa tai mainonnassa ei ole esitetty ravitsemus- tai terveysväitteitä,
  • pakkauksessa tai mainonnassa ei ole liitetty ihmisten sairauksien ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia eikä annettu sellaista kuvaa, että niillä olisi sellaisia ominaisuuksia.
 • Ruokavirastolle on tehty ilmoitus kliinisen ravintovalmisteen markkinoille saattamisesta.

4. Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet

 • Valmiste täyttää painonhallintaan tarkoitetun ruokavalionkorvikkeen määritelmän
 • Painonhallintaan tarkoitetuille ruokavalionkorvikkeille asetetut koostumus- ja puhtausvaatimukset täyttyvät
  • painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet täyttävät niille asetetut koostumusvaatimukset
  • valmistuksessa käytetyt vitamiinit, kivennäisaineet, eräät muut ravintoaineet ja niiden kemialliset yhdisteet ovat sallittuja
  • valmistuksessa käytettyjen vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden ravintoaineiden kemialliset yhdisteet täyttävät niille asetetut puhtausvaatimukset (koskee valmistusta ja valmistuttamista)
 • Painonhallintaan tarkoitetuille ruokavalionkorvikkeille asetetut elintarviketietoja koskevat erityisvaatimukset täyttyvät:
  • valmiste myydään valmiiksi pakattuna nimellä painonhallintaan tarkoitettu ruokavalionkorvike
  • valmisteista annetaan niille määritellyt pakolliset lisätiedot ja tarvittaessa annettavat lisätiedot
  • ravintoarvomerkintä on vaatimusten mukainen ja vastaa koostumusta
  • painonhallintaan tarkoitetuissa ruokavalionkorvikkeissa ei ole viitattu niiden käytöstä mahdollisesti seuraavan laihtumisen nopeuteen tai määrään eikä niistä ole esitetty ravitsemus- ja terveysväitteitä
   • ainoa hyväksytty on lisättyä ravintokuitua koskeva ravitsemusväite
  • maininta hyvin alhaisesta energiasisällöstä (VLCD) ja alhaisesta energiasisällöstä (LCD) on tehty vaatimustenmukaisesti
  • Ruokavirastoon on tehty ilmoitus painonhallintaan tarkoitetun ruokavalionkorvikkeen markkinoille saattamisesta (koskee 27.10.2022 jälkeen markkinoille saatettuja tuotteita).

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.
 
Erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumus ja pakkausmerkinnät ovat yllämainittujen vaatimusten mukaiset.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.
 
Erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumus ja pakkausmerkinnät ovat pääosin yllämainittujen vaatimusten mukaiset. Pieniä epäkohtia ovat esimerkiksi:

 • merkinnöissä tai asiakirjoissa on pieniä puutteita, jotka eivät kuitenkaan estä varmistumasta tuotteen vaatimustenmukaisuudesta
 • vain osasta markkinoille saatettavista ilmoitettavista tuotteista on tehty ilmoitukset Ruokavirastoon.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.
 
Erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumus ja pakkausmerkinnät eivät ole yllämainittujen vaatimusten mukaisia, vaan niissä on oleellisia epäkohtia, joita ovat esimerkiksi:

 • ravintoarvomerkintä on puutteellinen, epäselvä tai vaikeasti luettava
 • reseptiin tai pakkaukseen merkitty määrä ei vastaa tuotannossa käytettyä määrää
 • ei voida varmistua siitä, että valmistuksessa käytettyjen vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden ravintoaineiden kemialliset yhdisteet ovat sallittuja ja täyttävät niille asetetut puhtausvaatimukset, koska asiakirjat ovat puutteelliset
 • markkinoille saatettavista ilmoitettavista tuotteista ei ole tehty lainsäädännön vaatimuksen mukaisia ilmoituksia Ruokavirastoon
 • äidinmaidonkorvikkeesta puuttuu maininta rintaruokinnan ylivertaisuudesta tai muu pakollinen merkintä
 • äidinmaidonkorvikkeen pakkauksessa on kiellettyjä ilmaisuja, kuvia, merkintöjä tai muita kuin erikseen sallittuja ravitsemus- ja terveysväitteitä
 • kliinisen ravintovalmisteen tai painonhallintaan tarkoitetun ruokavalionkorvikkeen pakkauksessa tai mainonnassa on esitetty ravitsemus- tai terveysväitteitä
 • lastenruoka, kliininen ravintovalmiste tai painonhallintaan tarkoitettu ruokavalionkorvike ei täytä sille asetettuja koostumusvaatimuksia
 • kliinisen ravintovalmisteen pakkausmerkinnöistä puuttuu maininta siitä, että tuotetta on käytettävä terveydenhuollon ammattihenkilöstön ohjauksessa
 • osa painonhallintaan tarkoitetun ruokavalionkorvikkeen pakollisista lisätiedoista puuttuu.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.
 
Erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumuksessa ja pakkausmerkinnöissä on välitöntä korjaamista ja tarvittaessa takaisinvetoa vaativia virheitä, joita ovat esimerkiksi:

 • valmisteessa on jotakin ainetta sellainen määrä, että se vaarantaa kuluttajan terveyden (liian vähän/paljon)
 • äidinmaidonkorvike, vieroitusvalmiste tai imeväisen kliininen ravintovalmiste ei täytä sille asetettuja koostumusvaatimuksia
 • lastenruoka, kliininen ravintovalmiste tai painonhallintaan tarkoitettu ruokavalionkorvike poikkeaa merkittävästi sille asetetuista koostumusvaatimuksista
 • valmistuksessa käytetyt vitamiinit, kivennäisaineet, eräät muut ravintoaineet tai niiden kemialliset yhdisteet eivät ole sallittuja kyseisessä tuoteryhmässä tai niiden puhtausvaatimukset eivät täyty
 • ravintoarvomerkintä puuttuu kokonaan
 • äidinmaidonkorvikkeen tai vieroitusvalmisteen
  • nimi on väärin tai puuttuu kokonaan
  • pakkausmerkinnöistä puuttuu asianmukaiset ohjeet valmistusta, käyttöä, varastointia ja hävittämistä varten sekä varoitus väärän valmistustavan ja varastoinnin aiheuttamista terveydellisistä vaaroista
 • kliinisen ravintovalmisteen pakkausmerkinnöistä puuttuu
  • maininta sairaudesta, häiriöstä tai lääketieteellisestä tilasta, jonka hoitoon valmiste on tarkoitettu
  • tarvittaessa maininta siitä, soveltuuko valmiste ainoaksi ravinnon lähteeksi
  • tarvittaessa maininta siitä, että valmiste on tarkoitettu tietylle ikäryhmälle
  • tarvittaessa maininta siitä, että valmisteen käyttö aiheuttaa terveydellisen vaaran henkilöille, jolla ei ole sellaista sairautta, häiriötä tai lääkkeellistä tilaa, jota varten valmiste on tarkoitettu
  • tarvittaessa maininta varotoimista ja käytön vasta-aiheista
  • tarvittaessa varoitus siitä, että valmistetta ei ole tarkoitettu suonensisäiseen eli parenteraaliseen käyttöön
  • tarvittaessa ohjeet valmisteen asianmukaisesta valmistuksesta, käytöstä ja säilytyksestä pakkauksen avaamisen jälkeen
 • kliinisen ravintovalmisteen pakkauksessa tai mainonnassa tuotteeseen on liitetty ihmisten sairauksien ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia tai annettu sellainen kuva, että tuotteella olisi sellaisia ominaisuuksia
 • painonhallintaan tarkoitetun ruokavalionkorvikkeen pakkausmerkinnöistä puuttuu tarvittava valmistus- ja käyttöohje, joka aiheuttaa vakavan terveysvaaran (arvioidaan tapauskohtaisesti).

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 609/2013 imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2016/127 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten sekä imeväisten ja pikkulasten ravitsemisesta annettavia tietoja koskevien vaatimusten osalta
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2016/128 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1798 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta 267/2010
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lastenruoista 789/1997


Päivitykset versioon 7:

 • Siirretty samanaikaisesti tarkastettavaksi suositellut rivit 17.12-17.16 ohjeen alkuun
 • Lisätty velvoite ilmoittaa tiettyjen vieroitusvalmisteiden markkinoille saattamisesta
 • Lisätty äidinmaidonkorvikkeissa sallituiksi laktoosiin ja DHA:n liittyvät maininnat
 • Päivitetty painonhallintaan tarkoitettuja ruokavalionkorvikkeita koskevat vaatimukset vastaamaan delegoidun asetuksen (EU) 2017/1798 vaatimuksia. Poistettu viittaukset KTM päätökseen 904/1997.

12.3 Nimisuojatut elintarvikkeet

Ohje/versio: 2171/04.02.00.01/2021/5, voimaantulopäivä 1.7.2021

Huomioitavaa:

Tämä kohta tarkastetaan, kun toimija

 • valmistaa, valmistuttaa ja/tai pakkaa,
 • tuo maahan ja/tai välittää (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) tai vie maasta
 • myy pakattuina etämyyntinä
 • myy myymälässä pakkaamattomina
 • myy/tarjoaa suurtalouksien tarjoilupaikassa pakkaamattomina.

EU:n nimisuojajärjestelmän mukaan nimisuojan saaneita elintarvikkeita tai sellaisia elintarvikkeita, joiden pakkausmerkinnöissä ja mainonnassa on maininta nimisuojatusta ainesosasta.

Nimisuojajärjestelmiä on kolme erilaista. Näistä kaksi, suojattu alkuperänimitys (SAN) ja suojattu maantieteellinen merkintä (SMM), rajaavat tuotteen valmistamisen ja/tai tuotannon vain sen perinteiselle maantieteelliselle alueelle. Kolmas suojausjärjestelmä, aito perinteinen tuote (APT), puolestaan suojaa tuotteen perinteisen valmistusmenetelmän ja ainesosat.

Nimisuojaa osoittavan logon käyttö on ollut pakollista 4.1.2016 alkaen markkinoille tuoduilla elintarvikkeilla. Sanalliset maininnat (”suojattu alkuperänimitys”, ”suojattu maantieteellinen merkintä”, ”aito perinteinen tuote”) ovat yhä sallittuja, mutta eivät pakollisia.

Toimijan tulee ilmoittaa valvovalle elintarvikevalvontaviranomaiselle ennakkotarkastusta varten nimisuojatuotteen nimi ja valmistuspaikka ennen nimisuojatuotteen markkinoille saattamista. Vuoden 2015 alussa markkinoilla jo olleiden nimisuojattujen elintarvikkeiden valmistajien on pitänyt tehdä ilmoitus vuoden 2015 loppuun mennessä.

Muita kuin nimisuojan saaneita elintarvikkeita ei saa markkinoida ilmaisuilla, joissa viitataan nimisuojattuun elintarvikkeeseen ja käytetään ilmaisuja, kuten ”tyyppinen”, ”tuotettu kuten”, ”valmistettu kuten” ym. Tämä on tarpeen huomioida, jos samalla tarkastetaan kohta 13.1, Pakolliset elintarviketiedot (pakatut ja pakkaamattomat elintarvikkeet).

Tarkastettavia asioita:

Valmistus ja pakkaaminen täyttää kyseisen nimiselle elintarvikkeelle myönnetyn nimisuojan mukaiset ehdot. Tarkastaminen tehdään vertaamalla käytettäviä ainesosia ja toimintoja kyseisen elintarvikkeen hyväksyttyyn tuote-eritelmään.

Nimisuojatun tuotteen pakkausmerkinnöissä on näkyvissä EU:n nimisuojasta kertova tunnus (logo) ja se on muodoltaan, kooltaan ja väreiltään oikein.

Nimisuojaan liittyvät pakkausmerkintävaatimukset toteutuvat, kun nimisuojattua tuotetta on käytetty ainesosana toisessa elintarvikkeessa.

Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ” Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Nimisuojattu tuote valmistetaan ja pakataan kyseiselle elintarvikkeelle rekisteröidyn tuote-eritelmän mukaisesti. Pakkausmerkinnöissä ovat selkeästi näkyvissä sekä elintarvikkeen rekisteröity nimi että nimisuojajärjestelmän oikea tunnus.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Nimisuojatun tuotteen valmistus ja pakkaaminen tapahtuu kyseiselle elintarvikkeelle rekisteröidyn tuote-eritelmän mukaisesti. Pakkausmerkinnöissä ovat näkyvissä sekä elintarvikkeen rekisteröity nimi että nimisuojajärjestelmän oikea tunnus. Pakkausmerkinnöissä on pieniä epäkohtia, esimerkiksi

 • liian pieni (alle 15 mm tai pienissä pakkauksissa alle 10 mm) tunnus
 • selkeä sävyvirhe tunnuksen värissä
 • vapaaehtoisessa sanallisessa maininnassa virhe. (Pakkausmerkinnöissä voidaan käyttää tunnuksen lisäksi mainintaa ”suojattu alkuperänimitys”, ”suojattu maantieteellinen merkintä” tai ”aito perinteinen tuote” tai vastaavia lyhenteitä ”SAN”, ”SMM” tai ”APT”. Tuottajamaan kielellä tehdyt vastaavat merkinnät ovat myös sallittuja.)

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Elintarvikkeen valmistus tai pakkaaminen ei tapahdu tuote-eritelmän mukaisesti. Esimerkiksi

 • ainesosana käytettäväksi edellytetty voi on korvattu kasviöljyllä
 • jauhojen lisäksi käytetään hiutaleita, joista ei ole mainintaa eritelmässä
 • valmistusmenetelmä poikkeaa hieman tuote-eritelmässä kuvatusta (paistoaika, lämpötila, valmistusolosuhteet ym.).
 • nimisuojaa osoittavassa tunnuksessa on virheellinen väritys, tai tunnus puuttuu kokonaan
 • nimisuojatun elintarvikkeen ollessa ainesosana toisessa elintarvikkeessa ja tästä on maininta markkinoinnissa tai pakkausmerkinnöissä, käytetään nimisuojaa hieman väärin, kuten
 • ainesosana on muutakin samantyyppistä ainesosaa, kuin nimisuojattua (Kitkan viisasta/muikkua muualta tai Lapin Puikulaa/muuta perunaa)
 • nimisuojattua ainesosaa on reseptissä määrä, joka ei riitä antamaan elintarvikkeelle olennaisesti luonnetta
 • markkinoitavasta elintarvikkeesta saa kuvan, että se on saanut nimisuojan.

Toimija ei ole tehnyt Elintarvikelain 54 §:n mukaista ilmoitusta ennen nimisuojatuotteen markkinoille saattamista, tai ilmoittanut tuotteen valmistuksen keskeyttämisestä tai valmistuksen lopettamisesta.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Elintarvikkeen valmistuksessa tai pakkaamisessa on suuria poikkeamia tuote-eritelmään nähden. Esimerkiksi

 • suojattu alkuperänimitys –elintarvikkeen raaka-aine on eritelmässä mainitun alueen ulkopuolelta tai tuotanto tai pakkaaminen tapahtuu eritelmässä mainitun alueen ulkopuolella
 • suojattu maantieteellinen merkintä –elintarvikkeen eritelmään kirjattu merkitsevä tuotantovaihe tapahtuu muualla kuin eritelmässä mainitulla alueella
 • resepti tai valmistustapa eroaa olennaisesti eritelmässä kuvatusta
 • nimisuojatun elintarvikkeen kerrotaan markkinoinnissa tai pakkausmerkinnöissä olevan ainesosana elintarvikkeessa, vaikka näin ei ole.
 • elintarviketta markkinoidaan nimisuojatuotteena, vaikka kyseisellä elintarvikkeella ei ole nimisuojaa.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012 maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014 maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä
 • Komission tiedonanto – Suuntaviivat suojatun alkuperänimityksen (SAN) tai suojatun maantieteellisen merkinnän (SMM) saaneita tuotteita ainesosina sisältävien elintarvikkeiden merkinnöistä (2010/C 341/03)
 • Elintarvikelaki 297/2021, 6 § ja 54 §
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 123/2020 nimisuojatuotteiden rekisteröimisestä ja ilmoituksesta rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta
 • Ruokaviraston ohje 17049/5: Elintarvikkeiden nimisuojan valvontaohje
 • Euroopan komission eAmbrosia -tietokanta: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
 • Euroopan komission GIview -tietokanta: https://www.tmdn.org/giview/.


Päivitykset versioon 5:

 • Ohje nro 2171/04.02.00.01/2021/5 korvaa ohjeen nro 10239/4
 • Päivitetty elintarvikelain numero ja pykälät
 • Päivitetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksen numero
 • Päivitetty komission tietokannat ja linkit.

12.4 Muut tuotekohtaiset vaatimukset (marja- ja hedelmävalmisteiden koostumus ja pakkausmerkinnät)

Ohje/versio: 2172/04.02.00.01/2021/4, voimaantulo 1.7.2021

Huomioitavaa:
Tämä kohta tarkastetaan, kun yleiset pakkausmerkinnät on tehty suurtalouksille ja loppukuluttajille elintarviketietoasetuksen (EPNAs N:o 1169/2011) mukaisesti ja tapauksissa, joissa toimija

 • valmistaa, valmistuttaa tai pakkaa
 • tuo tai välittää (sisämarkkinoilta tai kolmansista maista) pakattuna seuraavia elintarvikkeita:
  • hilloja, hyytelöitä ja marmeladeja
  • täysmehuja ja vastaavia valmisteita.

Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohdat 13.1 Pakolliset elintarviketiedot ja 13.2 Ravintoarvomerkintä. Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Tarkastettavia asioita:
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla seuraavia asioita pistokokein, esimerkiksi 1 - 3 eri pakkausta toiminnan luonne ja laajuus huomioiden:

Tuotekohtaisten erityismerkintöjen säännöstenmukaisuuden tarkastaminen eli ovatko merkinnät oikein pakkauksessa/etiketissä:

 • tuotteen nimi
 • koostumus
 • muut erityislainsäädännön pakkausmerkinnät.

Vaatimustenmukaisuus voidaan todentaa esimerkiksi

 • pakkausmerkintä-, resepti- ja asiakirjatarkastuksin
 • tarvittaessa analyysitodistuksin ja/tai omavalvontatutkimuksin.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Marja- ja hedelmävalmisteiden koostumus ja merkinnät ovat lainsäädännön vaatimusten mukaisia.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Marja- ja hedelmävalmisteiden koostumus ja erityislainsäädännön merkinnät ovat pääosin lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Pakkausmerkinnöissä vähäisiä epäkohtia ovat esimerkiksi:

 • merkinnöissä on pieniä puutteita, jotka eivät kuitenkaan estä varmistumasta tuotteen vaatimustenmukaisuudesta
 • elintarvikkeen nimi ei ole aivan lainsäädännön mukainen
 • hedelmä- ja kasvistäysmehun laimennusohje puuttuu (jos tarkoitettu käytettäväksi laimennettuna).

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Merkinnöissä on oleellisia virheitä tai puutteita, joita ovat esimerkiksi:

 • reseptit eivät ole ajan tasalla tai käytössä
 • harhaanjohtava nimi
 • hillosta marjapitoisuusmaininta puuttuu tai on virheellinen
 • hillosta sokerin kokonaissokeripitoisuusmaininta puuttuu tai on virheellinen
 • täysmehusta puuttuu maininta ”tiivisteestä” tai ”osittain tiivisteestä” (tarvittaessa)
 • hedelmätäysmehuun on lisätty sokeria lainsäädännön vastaisesti
 • maininta mehun täysmehupitoisuudesta puuttuu.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Merkinnät puuttuvat kokonaan tai virheet vaativat välitöntä korjausta tai takaisinvetoa, joita ovat esimerkiksi:

 • tuoteväärennökset.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuus-viranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä,
  17 - 19 artikla
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
 • Neuvoston direktiivi elintarvikkeina käytettävistä hedelmähilloista, hyytelöistä ja marmeladeista sekä makeutetusta kastanjasoseesta (2001/113/EY)
 • Neuvoston direktiivi elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista (2001/112/EY)
 • Elintarvikelaki 297/2021, 1, 2 ja 6 §
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus (474/2003) hedelmähilloista, hyytelöistä, marmeladeista ja tietyistä vastaavista valmisteista, 3 §, 5 § ja 6 § sekä liitteet 1-3,
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (662/2013) hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista, 3 §, 6 § ja 7 § sekä liitteet 1-3
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (264/2012) eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista, 8 ja 9 §
 • Ruokaviraston ohje 6529/4. Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät - ohje valvojille ja toimijoille
 • Ruokaviraston ohje 6530/3. Hedelmä- ja kasvistäysmehujen sekä tiettyjen vastaavien valmisteiden koostumus ja pakkausmerkinnät - ohje valvojille ja toimijoille
 • Ruokaviraston ohje 17068/2. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille ”Pakkausmerkintäopas”
 • Eviran ohje 17055/1. Pakkausmerkintöjen valvontaohje.


Päivitykset versioon 4:

 • Omavalvonnan tarkastamista tarkennettu.
 • Ohje nro 2172/04.02.00.01/2021/4 korvaa ohjeen nro 10240/4
 • Päivitetty elintarvikelain numero ja pykälät
 • Päivitetty hillo- ja mehuohjeiden ohjenumerot.

12.6 Salmonellaa koskevat erityistakuut

Ohje/versio: 153/04.02.00.01/2020/2, voimaantulopäivä 1.7.2021

Huomioitavaa:

Tämä kohta tarkastetaan, kun toimija

 • maahantuo sisämarkkinoilta raakoja jäähdytettyjä/pakastettuja salmonellaerityistakuiden piirissä olevia eläinperäisiä elintarvikkeita Suomeen
  • salmonellaerityistakuiden piiriin kuuluvat: raaka naudan, sian ja siipikarjan (kana, kalkkuna, helmikana, ankka ja hanhi) liha (myös sisäelimet ja veri) tai näistä valmistettu jauheliha sekä raa’at kananmunat.

Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohdat

 • 15.1 Elintarvikkeiden vastaanottaminen
 • 16.9 Eläinperäisten elintarvikkeiden jäljitettävyys
 • 17.1 Näytteenotto ja omavalvontatutkimukset.

Tarkastettavia asioita:
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein (esimerkiksi 1-3 tuotetta, toiminnan luonne ja laajuus huomioiden) salmonellaerityistakuihin liittyvä vaatimustenmukaisuus:

 • lihaa sisältävien lähetysten mukana on asetuksen (EY) N:o 1688/2005 (liite IV) mukainen kaupallinen asiakirja, kaupallinen asiakirja voi myös tulla toimijalle sähköisessä muodossa
 • lihaa sisältävien lähetysten mukana on laboratorion tutkimustodistus salmonellan osalta, mikäli lainsäädäntö sitä vaatii, tutkimustodistus voi myös tulla toimijalle sähköisessä muodossa
 • kananmunia sisältävien lähetysten mukana on yhteisön sisäisen kaupan todistus ((EY) N:o 1688/2005, liite V)
 • vaadittavat asiakirjat voidaan yhdistää toisiinsa sekä elintarvikkeisiin
 • elintarvike on otettu käyttöön/asetettu myyntiin vasta kun vaadittavat asiakirjat ovat olleet toimijan käytettävissä ja toimija on tehnyt vastaanottotarkastuksen
 • vaadittavaa salmonellaa koskevaa omavalvontanäytteenotto- ja tutkimussuunnitelmaa on toteutettu (elintarvikelaki 297/2021, 15 §) (tarkastetaan 17.1 Näytteenotto ja omavalvontatutkimukset yhteydessä)
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Toimija on varmistanut, että salmonellaerityistakuiden piirissä olevien elintarvikkeiden mukana on toimitettu lainsäädännön vaatimat asiakirjat. Asiakirjat ja elintarvike ovat luotettavasti yhdistettävissä toisiinsa.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Toimija on varmistanut pääosin, että salmonellaerityistakuiden piirissä olevien elintarvikkeiden mukana toimitetut lainsäädännön vaatimat asiakirjat ovat vaatimusten mukaisia. Pieniä epäkohtia ovat esimerkiksi:

 • merkinnöissä tai asiakirjoissa on pieniä puutteita, mutta asiakirjat ja elintarvike voidaan kuitenkin yhdistää toisiinsa
 • asiakirjat on laadittu jollain muulla kielellä kuin sallituilla kielillä (suomi, ruotsi tai englanti), mutta vaadittavat tiedot käyvät selkeästi asiakirjoista ilmi.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Toimijan omavalvonnassa on epäkohtia, minkä vuoksi salmonellaerityistakuiden piirissä olevien elintarvikkeiden mukana toimitetut lainsäädännön vaatimat asiakirjat eivät ole vaatimustenmukaisia. Oleellisia epäkohtia ovat esimerkiksi:

 • lainsäädännön vaatimat asiakirjat eivät ole suoraan yhdistettävissä elintarvikkeeseen, mutta asiakirjat ja elintarvike ovat kohtuudella yhdistettävissä käyttäen apuna esim. laskuja ja lähetysluetteloita
 • salmonellatodistuksissa on puutteita.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Toimija ei ole varmistanut, että salmonellaerityistakuiden piirissä olevien elintarvikkeiden asiakirjavaatimukset täyttyvät. Välitöntä korjaamista vaativia epäkohtia ovat esimerkiksi:

 • toimija on ottanut vastaanottamansa elintarvikkeen käyttöön tai toimittanut elintarvikkeen suoraan myyntiin, vaikka kaikki lainsäädännön vaatimat asiakirjat puuttuvat
 • toimija on ottanut vastaanottamansa elintarvikkeen käyttöön tai toimittanut elintarvikkeen suoraan myyntiin, vaikka lainsäädännön vaatima kaupallinen asiakirja/yhteisön sisäisen kaupan todistus puuttuu
 • toimija on ottanut vastaanottamansa elintarvikkeen käyttöön tai toimittanut elintarvikkeen suoraan myyntiin, vaikka lainsäädännön vaatima salmonellatodistus puuttuu
 • lainsäädännön vaatimat asiakirjat ja elintarvike eivät ole yhdistettävissä toisiinsa edes käyttäen lasku- tai lähetysluettelotietoja
 • salmonellatodistuksissa on suuria puutteita.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Komission asetus (EY) N:o 1688/2005 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
  (EY) N:o 853/2004 täytäntöönpanemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta
  (=Suomeen tuotavia eläinperäisiä elintarvikkeita koskevat salmonellavaatimukset)
 • Komission asetus (EY) N:o 427/2012 salmonellaa koskevien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Tanskaan tarkoitettuja munia
  (=poikkeus salmonellavaatimuksissa koskien Tanskasta Suomeen tuotavia munia)
 • Komission asetus (EU) N:o 2018/307 salmonellaa koskevien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Tanskaan tarkoitettua broilereista (Gallus gallus) saatua lihaa
  (=poikkeus salmonellavaatimuksissa koskien Tanskasta Suomeen tuotavaa broilerin lihaa)
 • EFTAn valvontaviranomaisen päätös 1/19/KOL Salmonella spp:hen liittyvien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Islantiin tarkoitettuja kanoista saatavia lihaa ja munia sekä kalkkunoista saatavaa lihaa
  (=poikkeus salmonellavaatimuksista koskien Islannista Suomeen tuotavia kananmunia sekä kanan ja kalkkunan lihaa)
 • Elintarvikelaki 297/2021
 • Ruokaviraston ohje 2529/04.02.00.01/2021/2 Salmonellaerityistakuiden vaatimukset eläinperäisten elintarvikkeiden sisäkauppatuonnissa, ohje valvontaviranomaisille ja toimijoille
  https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-EUsta/.


Päivitykset versioon 2:

 • Tarkastettavia asioita/lisätty kohta: vaadittavaa salmonellaa koskevaa omavalvontanäytteenotto- ja tutkimussuunnitelmaa on toteutettu (tarkastetaan 17.1)
 • Päivitetty elintarvikelain numero
 • Lisätty linkki ohjeeseen 2529/04.02.00.01/2021/2 Salmonellaerityistakuiden vaatimukset eläinperäisten elintarvikkeiden sisäkauppatuonnissa, ohje valvontaviranomaisille ja toimijoille.