12 Elintarvikekohtaiset erityisvaatimukset

Kaikki Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille.

12.1 Ravintolisät

Ohje/versio: 2169/04.02.00.01/2021/7, voimaantulopäivä 2.1.2024

Huomioitavaa:

Tämä kohta tarkastetaan, kun elintarvikealan toimija valmistaa tai valmistuttaa tai tuo (sisämarkkinoilta tai kolmansista maista) ravintolisäasetuksen 78/2010 tarkoittamia ravintolisiä.

Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohdat

 • 11.4. Uuselintarvikkeet ja uudet prosessit,

jolloin varmistetaan, että myös muut ominaiset aineet ovat vaatimustenmukaisia, sekä

 • 13.1. Pakolliset elintarviketiedot ja
 • 13.3. Markkinointi,

jolloin varmistetaan, että myös muut pakkausmerkinnät ovat vaatimustenmukaisia.

Tämä kohta tarkastetaan myymälöissä (myös etämyynti) ja tarjoilupaikoissa vain, jos myymälä tai tarjoilupaikka itse valmistaa, valmistuttaa tai tuo (sisämarkkinoilta tai kolmansista maista) ravintolisiä.

Tarkastettavia asioita:

Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein (esimerkiksi 1-3 tuotetta, toiminnan luonne ja laajuus huomioiden) seuraavat asiat:

 • Ravintolisälle asetetut koostumus- ja puhtausvaatimukset täyttyvät:
  • ravintolisä täyttää ravintolisän määritelmän vaatimukset eli on
    • valmiiksi pakattu annosmuodossa oleva elintarvike,
    • ravintoaineiden tai muiden ravitsemuksellisesti tai fysiologisesti vaikuttavien aineiden tiivistetty lähde
    • tarkoitus nauttia pieninä mitta-annoksina, ja
    • energiamäärältään merkityksetön ruokavalion kannalta,
  • ravintolisän valmistuksessa käytetyt vitamiinit, kivennäisaineet ja niiden kemialliset yhdisteet ovat sallittuja, 
  • ravintolisän valmistuksessa käytettyjen vitamiinien ja kivennäisaineiden kemialliset yhdisteet täyttävät niille asetetut puhtausvaatimukset (koskee valmistusta ja valmistuttamista), 
  • ravintolisän ominaisena aineena olevaa vitamiinia ja/tai kivennäisainetta on merkittävä määrä suositellussa vuorokausiannoksessa (vähintään 15 % päivittäisen saannin vertailuarvosta),
  • ravintolisän valmistuksessa käytetty ominainen aine tai sen määrä ei aiheuta terveysvaaraa eli  
   • ravintolisä ei sisällä liikaa vitamiinia tai kivennäisainetta (UL-arvon ylitys) tai muuta ainetta (täydentämisasetuksen liitteen III osan B rajoitetut aineet),
   • ravintolisän valmistuksessa ei ole käytetty aineita, jotka ovat
    • täydentämisasetuksen liitteen III osan A mukaan kiellettyjä
    • hyväksymättömiä uuselintarvikkeita (arvioidaan rivillä 11.4)
  • ravintolisän valmistuksessa käytettyjen lääkeluettelon aineiden vaikutus ravintolisän luokitteluun (lääke vai ei) on varmistettu.
 • Ravintolisille asetetut elintarviketietoja koskevat vaatimukset täyttyvät:
  • ravintolisä myydään valmiiksi pakattuna myyntinimikkeellä 'ravintolisä', 
  • ravintolisän koostumus ominaisten aineiden ja niiden määrien osalta vastaa annettuja tietoja,
  • ravintolisän ominaiset aineet ja niiden määrät on ilmoitettu asianmukaisesti,
  • ravintolisäasetuksen vaatimat pakolliset tiedot on annettu,
  • tarvittaessa täydentämisasetuksen liitteen III osan B vaatimat pakolliset tiedot on annettu.
 • Ravintolisän markkinoille saattamisesta ja/tai koostumuksen muuttumisesta on tehty ilmoitus Ruokavirastoon.

Vaatimustenmukaisuus voidaan todentaa esimerkiksi:

 • pakkausmerkintä-, resepti- ja asiakirjatarkastuksin,
 • tarvittaessa analyysitodistuksin ja/tai omavalvontatutkimuksin.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.
 
Ravintolisät ovat yllämainittujen vaatimusten mukaisia.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Ravintolisät ovat pääosin yllä mainittujen vaatimusten mukaisia. Pieniä epäkohtia ovat esimerkiksi: 

 • elintarviketiedoissa tai asiakirjoissa on pieniä puutteita, jotka eivät kuitenkaan estä varmistumasta tuotteen vaatimustenmukaisuudesta
  • esimerkiksi tuotteelle ominaisten ravintoaineiden tai aineiden luokkien nimet tai maininta näiden ravintoaineiden tai aineiden luonteesta puuttuu,
 • vain osasta markkinoille saatetuista ravintolisistä on tehty ilmoitukset Ruokavirastoon.

HUOM. Jos kaikista markkinoille saatetuisa ravintolisistä ei ole tehty ilmoituksia Ruokavirastoon toistuvista huomautuksista huolimatta, annetaan arvosana Korjattavaa.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.
 
Ravintolisät eivät ole yllä mainittujen vaatimusten mukaisia, vaan niissä on oleellisia epäkohtia, joita ovat esimerkiksi:

 • ravintolisä ei täytä ravintolisälle annettua määritelmää
  • esimerkiksi tavanomainen elintarvike tai lääke on markkinoilla ravintolisänä,
 • ei voida varmistua tuotteen luokittelusta (ravintolisä/lääke) tai koostumuksesta, koska asiakirjat ovat puutteelliset tai puuttuvat kokonaan,
 • ravintolisän ominaisena aineena olevaa vitamiinia tai kivennäisainetta ei ole merkittävää määrää suositellussa vuorokausiannoksessa,
 • jokin ravintolisäasetuksen tai täydentämisasetuksen liitteen III osan B pakollisista elintarviketiedoista puuttuu kokonaan,
 • markkinoille saatetuista ravintolisistä ei ole tehty ilmoituksia Ruokavirastoon.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.
 
Ravintolisissä on välitöntä korjaamista ja/tai takaisinvetoa vaativia epäkohtia, joita ovat esimerkiksi:

 • ravintolisän sisältämät ominaiset aineet eivät ole sallittuja
  • esimerkiksi ravintolisä sisältää kiellettyä ravintoaineyhdistettä tai täydentämisasetuksen liitteen III osan A kiellettyjä aineita,
 • lisättyä vitamiinia, kivennäisainetta tai muuta ominaista ainetta on ravintolisän vuorokausiannoksessa niin suuri määrä, että se vaarantaa kuluttajan turvallisuuden
  • esimerkiksi UL-arvojen ylitys joidenkin vitamiinien ja kivennäisaineiden osalta (arvioidaan aina tapauskohtaisesti) tai täydentämisasetuksen liitteen III osassa B asetetun enimmäismäärän ylitys.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus ravintolisistä 78/2010 (ohjeessa Ravintolisäasetus)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (uusin konsolidoitu versio) (sallitut ravintoaineet ja niiden lähteet)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1925/2006 vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin (ohjeessa Täydentämisasetus)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, liite XIII (päivittäisen saannin vertailuarvot)
 • Elintarvikelaki 297/2021, 6 § (ilmoitusvelvollisuus)
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta 183/2022 (lääkeluettelon aineet)
 • Ravintolisäopas (17012/5)
 • Komission ohje (Joulukuu 2012): Ohjeita toimivaltaisille viranomaisille pakkausmerkinnöissä ilmoitettujen ravintoarvojen sallituista poikkeamista ja niiden valvonnasta https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/labelling_nutrition-vitamins_minerals-guidance_tolerances_1212_en.pdf.

Päivitykset versioon 7:

 • Ohjetta on kokonaisuudessaan tarkennettu ja uudelleen järjestelty. 
 •  Poistettu Huomioitavaa-kohdasta välittäminen.
 • Lisätty tarkastettaviin asioihin täydentämisasetuksen liitteen III kiellettyjen tai rajoitettujen aineiden tarkastaminen.
 • Poistettu tarkastettavista asioista huumaus- ja dopingaineet, koska nämä arvioidaan kohdassa 11.4 (Uuselintarvikkeet ja uudet prosessit).
 • Täsmennetty ja lisätty esimerkkejä arviointikriteereihin, mm. lisätty maininta, että Hyvä-arvosana voi muuttua Korjattavaa-arvosanaksi, mikäli toimija ei toistuvista huomautuksista huolimatta tee ilmoituksia Ruokavirastoon.
 • Lainsäädäntö- ja ohjeluetteloa päivitetty: lisätty täydentämisasetus, poistettu huumausaineita ja dopingaineita koskeva lainsäädäntö (huumaus- ja dopingaineet arvioidaan kohdassa 11.4) sekä päivitetty lääkeluettelon numero ja komission toleranssiohjeen linkki.

12.2 Erityisille ryhmille tarkoitetut elintarvikkeet

Ohje/versio: 2170/04.02.00.01/2021/8, voimaantulopäivä: 2.1.2024

Huomioitavaa:

Tämä kohta tarkastetaan, kun toimija valmistaa, valmistuttaa tai tuo (sisämarkkinoilta tai kolmansista maista)  asetuksen (EU) N:o 609/2013 mukaisia erityisille ryhmille tarkoitettuja elintarvikkeita, joita ovat:

 1. Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet
 2. Lastenruoat
 3. Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet eli kliiniset ravintovalmisteet
 4. Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet.

Vaatimustenmukaisuus voidaan todentaa

 • esimerkiksi pakkausmerkintä-, resepti- ja asiakirjatarkastuksin
 • tarvittaessa analyysitodistuksin ja/tai omavalvontatutkimuksin.

Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan ohjeet

 • 13.1. Pakolliset elintarviketiedot (pakatut ja pakkaamattomat elintarvikkeet) sekä
 • 13.3. Markkinointi (paitsi äidinmaidonkorvikkeet, kliiniset ravintovalmisteet ja painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet, joiden markkinointi tarkastetaan tässä ohjeessa), jolloin varmistetaan, että myös muut pakkausmerkinnät ovat vaatimustenmukaisia.
 • 17.12-17.16, jolloin varmistetaan, ettei äidinmaidonkorvike, vieroitusvalmiste, imeväisten kliininen ravintovalmiste tai lastenruoka sisällä vierasaineita tai kasvinsuojeluainejäämiä yli asetettujen enimmäismäärien.

Tämä kohta tarkastetaan myymälöissä tai tarjoilupaikoissa vain, jos myymälä tai tarjoilupaikka itse valmistaa, valmistuttaa tai tuo (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) erityisille ryhmille tarkoitettuja elintarvikkeita.

Tarkastettavia asioita:

Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”. Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein (esimerkiksi 1-3 tuotetta, toiminnan laajuus ja luonne huomioiden) seuraavia asioita:

1. Äidinmaidonkorvikkeet ja vieroitusvalmisteet:

 • Äidinmaidonkorvikkeelle ja vieroitusvalmisteelle asetetut koostumus- ja puhtausvaatimukset täyttyvät:
  • valmiste on nautintavalmista sellaisenaan tai nautintavalmiiksi saatettavissa vain vettä lisäämällä
  • valmiste ei sisällä mitään ainetta sellaista määrää, että se voi vaarantaa imeväisten ja pikkulasten terveyden
  • valmisteille asetetut koostumusvaatimukset täyttyvät (energia, proteiini, rasvahapot, hiilihydraatit, vitamiinit, kivennäisaineet ja muut aineet)
  • valmistuksessa on käytetty sallittuja proteiininlähteitä
  • valmistuksessa käytetyt vitamiinit, kivennäisaineet ja eräät muut ravintoaineet ja niiden kemialliset yhdisteet ovat sallittuja
  • valmistuksessa käytettyjen vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden ravintoaineiden kemialliset yhdisteet täyttävät niille asetetut puhtausvaatimukset (koskee valmistamista ja valmistuttamista)
 • Äidinmaidonkorvikkeille ja vieroitusvalmisteille asetetut elintarviketietoja koskevat erityisvaatimukset täyttyvät (vaatimuksia sovelletaan osin myös esillepanoon ja mainontaan):
  • valmiste myydään pakattuna nimellä äidinmaidonkorvike tai vieroitusvalmiste (tarvittaessa eteen ”maitopohjainen”)
  • pakkaukseen on merkitty äidinmaidonkorvikkeen ja vieroitusvalmisteen ikäsuositus ja muut pakolliset merkinnät
  • ravintoarvomerkintä on vaatimusten mukainen ja vastaa koostumusta
  • pakkauksissa ei ole äidinmaidonkorvikkeissa tai vieroitusvalmisteissa kiellettyjä ilmaisuja, merkintöjä tai kuvia
  • äidinmaidonkorvikkeiden pakkausmerkinnöissä ei käytetä muita kuin erikseen sallittuja ravitsemus- ja terveysväitteitä
   • ainoat hyväksytyt ovat laktoosiin ja dokosaheksaeenihappoon (DHA) liittyvät maininnat
 • Äidinmaidonkorviketta ei markkinoida kuluttajille eikä käytetä kuluttajille suunnattuja myynninedistämiskeinoja, vaan mahdollinen mainonta on rajoitettu terveydenhuollon ammattihenkilöstölle tarkoitettuihin lastenhoidon erikoisjulkaisuihin ja tieteellisiin julkaisuihin. Mainokset saavat sisältää vain tieteellistä ja tosiasioihin perustuvaa tietoa.
 • Ruokavirastolle on tehty ilmoitus:
  • äidinmaidonkorvikkeen markkinoille saattamisesta,
  • sellaisen vieroitusvalmisteen markkinoille saattamisesta, joka
   • on valmistettu proteiinihydrolysaateista, tai
   • sisältää muita kuin delegoidun asetuksen (EU) 2016/127 liitteessä II mainittuja aineita.

2. Lastenruoat

 • Viljapohjaisille ja muille lastenruoille asetetut koostumus- ja puhtausvaatimukset täyttyvät:
  • lastenruoka ei sisällä mitään ainetta sellaista määrää, että siitä on haittaa lapsen terveydelle
  • viljapohjaisten lastenruokien ryhmäkohtaiset koostumusvaatimukset täyttyvät
  • muiden lastenruokien koostumusvaatimukset täyttyvät
  • lastenruokien valmistuksessa käytetyt vitamiinit, kivennäisaineet ja eräät muut ravintoaineet ja niiden kemialliset yhdisteet ovat sallittuja
  • valmistuksessa käytettyjen vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden ravintoaineiden kemialliset yhdisteet täyttävät niille asetetut puhtausvaatimukset (koskee valmistamista ja valmistuttamista)
 • Lastenruoille asetetut erityiset pakkausmerkintävaatimukset täyttyvät:
  • pakkaukseen on merkitty lastenruokien ikäsuositus ja muut pakolliset merkinnät sekä tarvittaessa tehtävät lisämerkinnät
  • ravintoarvomerkintä on vaatimusten mukainen ja vastaa koostumusta.

3. Erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut elintarvikkeet eli kliiniset ravintovalmisteet

 • Valmiste täyttää kliinisen ravintovalmisteen määritelmän
 • Kliinisille ravintovalmisteille asetetut koostumus- ja puhtausvaatimukset täyttyvät
  • valmiste on koostumukseltaan ja laadultaan sellainen, että se tyydyttää potilaan erityiset ravitsemukselliset tarpeet
  • ravitsemuksellisesti täysipainoinen kliininen ravintovalmiste täyttää sille erikseen säädetyt koostumusvaatimukset
  • valmistuksessa käytetyt vitamiinit, kivennäisaineet, eräät muut ravintoaineet ja niiden kemialliset yhdisteet ovat sallittuja
  • valmistuksessa käytettyjen vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden ravintoaineiden kemialliset yhdisteet täyttävät niille asetetut puhtausvaatimukset (koskee valmistusta ja valmistuttamista).
 • Kliinisille ravintovalmisteille asetetut elintarviketietoja koskevat erityisvaatimukset täyttyvät:
  • valmiste myydään valmiiksi pakattuna nimellä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettu elintarvike tai kliininen ravintovalmiste
  • ravintoarvomerkintä on vaatimusten mukainen ja vastaa koostumusta
  • pakkauksessa on kliinisille ravintovalmisteille määritellyt pakolliset lisämerkinnät ja tarvittaessa tehtävät lisämerkinnät
  • pakkauksessa on maininta sairaudesta, häiriöstä tai lääketieteellisestä tilasta, jonka hoitoon valmiste on tarkoitettu ilmaistuna muodossa ”Tarkoitettu … ruokavaliohoitoon”
  • pakkauksessa tai mainonnassa ei ole esitetty ravitsemus- tai terveysväitteitä,
  • pakkauksessa tai mainonnassa ei ole liitetty ihmisten sairauksien ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia eikä annettu sellaista kuvaa, että niillä olisi sellaisia ominaisuuksia.
 • Ruokavirastolle on tehty ilmoitus kliinisen ravintovalmisteen markkinoille saattamisesta.

4. Painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet

 • Valmiste täyttää painonhallintaan tarkoitetun ruokavalionkorvikkeen määritelmän
 • Painonhallintaan tarkoitetuille ruokavalionkorvikkeille asetetut koostumus- ja puhtausvaatimukset täyttyvät
  • painonhallintaan tarkoitetut ruokavalionkorvikkeet täyttävät niille asetetut koostumusvaatimukset
  • valmistuksessa käytetyt vitamiinit, kivennäisaineet, eräät muut ravintoaineet ja niiden kemialliset yhdisteet ovat sallittuja
  • valmistuksessa käytettyjen vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden ravintoaineiden kemialliset yhdisteet täyttävät niille asetetut puhtausvaatimukset (koskee valmistusta ja valmistuttamista)
 • Painonhallintaan tarkoitetuille ruokavalionkorvikkeille asetetut elintarviketietoja koskevat erityisvaatimukset täyttyvät:
  • valmiste myydään valmiiksi pakattuna nimellä painonhallintaan tarkoitettu ruokavalionkorvike
  • valmisteista annetaan niille määritellyt pakolliset lisätiedot ja tarvittaessa annettavat lisätiedot
  • ravintoarvomerkintä on vaatimusten mukainen ja vastaa koostumusta
  • painonhallintaan tarkoitetuissa ruokavalionkorvikkeissa ei ole viitattu niiden käytöstä mahdollisesti seuraavan laihtumisen nopeuteen tai määrään eikä niistä ole esitetty ravitsemus- ja terveysväitteitä
   • ainoa hyväksytty on lisättyä ravintokuitua koskeva ravitsemusväite
  • maininta hyvin alhaisesta energiasisällöstä (VLCD) ja alhaisesta energiasisällöstä (LCD) on tehty vaatimustenmukaisesti
  • Ruokavirastoon on tehty ilmoitus painonhallintaan tarkoitetun ruokavalionkorvikkeen markkinoille saattamisesta (koskee 27.10.2022 jälkeen markkinoille saatettuja tuotteita).

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.
 
Erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumus ja pakkausmerkinnät ovat yllämainittujen vaatimusten mukaiset.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.
 
Erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumus ja pakkausmerkinnät ovat pääosin yllämainittujen vaatimusten mukaiset. Pieniä epäkohtia ovat esimerkiksi:

 • merkinnöissä tai asiakirjoissa on pieniä puutteita, jotka eivät kuitenkaan estä varmistumasta tuotteen vaatimustenmukaisuudesta
 • vain osasta markkinoille saatetuista ilmoitettavista tuotteista on tehty ilmoitukset Ruokavirastoon.

HUOM. Jos kaikista markkinoille saatetuista, ilmoitettavista erityisille ryhmille tarkoitetuista elintarvikkeista ei ole tehty ilmoituksia Ruokavirastoon toistuvista huomautuksista huolimatta, annetaan arvosana Korjattavaa.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.
 
Erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumus ja pakkausmerkinnät eivät ole yllämainittujen vaatimusten mukaisia, vaan niissä on oleellisia epäkohtia, joita ovat esimerkiksi:

 • ravintoarvomerkintä on puutteellinen, epäselvä tai vaikeasti luettava
 • reseptiin tai pakkaukseen merkitty määrä ei vastaa tuotannossa käytettyä määrää
 • ei voida varmistua siitä, että valmistuksessa käytettyjen vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden ravintoaineiden kemialliset yhdisteet ovat sallittuja ja täyttävät niille asetetut puhtausvaatimukset, koska asiakirjat ovat puutteelliset
 • markkinoille saatetuista ilmoitettavista tuotteista ei ole tehty lainsäädännön vaatimuksen mukaisia ilmoituksia Ruokavirastoon
 • äidinmaidonkorvikkeesta puuttuu maininta rintaruokinnan ylivertaisuudesta tai muu pakollinen merkintä
 • äidinmaidonkorvikkeen pakkauksessa on kiellettyjä ilmaisuja, kuvia, merkintöjä tai muita kuin erikseen sallittuja ravitsemus- ja terveysväitteitä
 • kliinisen ravintovalmisteen tai painonhallintaan tarkoitetun ruokavalionkorvikkeen pakkauksessa tai mainonnassa on esitetty ravitsemus- tai terveysväitteitä
 • lastenruoka, kliininen ravintovalmiste tai painonhallintaan tarkoitettu ruokavalionkorvike ei täytä sille asetettuja koostumusvaatimuksia
 • kliinisen ravintovalmisteen pakkausmerkinnöistä puuttuu maininta siitä, että tuotetta on käytettävä terveydenhuollon ammattihenkilöstön ohjauksessa
 • osa painonhallintaan tarkoitetun ruokavalionkorvikkeen pakollisista lisätiedoista puuttuu.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.
 
Erityisille ryhmille tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumuksessa ja pakkausmerkinnöissä on välitöntä korjaamista ja tarvittaessa takaisinvetoa vaativia virheitä, joita ovat esimerkiksi:

 • valmisteessa on jotakin ainetta sellainen määrä, että se vaarantaa kuluttajan terveyden (liian vähän/paljon)
 • äidinmaidonkorvike, vieroitusvalmiste tai imeväisen kliininen ravintovalmiste ei täytä sille asetettuja koostumusvaatimuksia
 • lastenruoka, kliininen ravintovalmiste tai painonhallintaan tarkoitettu ruokavalionkorvike poikkeaa merkittävästi sille asetetuista koostumusvaatimuksista
 • valmistuksessa käytetyt vitamiinit, kivennäisaineet, eräät muut ravintoaineet tai niiden kemialliset yhdisteet eivät ole sallittuja kyseisessä tuoteryhmässä tai niiden puhtausvaatimukset eivät täyty
 • ravintoarvomerkintä puuttuu kokonaan
 • äidinmaidonkorvikkeen tai vieroitusvalmisteen
  • nimi on väärin tai puuttuu kokonaan
  • pakkausmerkinnöistä puuttuu asianmukaiset ohjeet valmistusta, käyttöä, varastointia ja hävittämistä varten sekä varoitus väärän valmistustavan ja varastoinnin aiheuttamista terveydellisistä vaaroista
 • kliinisen ravintovalmisteen pakkausmerkinnöistä puuttuu
  • maininta sairaudesta, häiriöstä tai lääketieteellisestä tilasta, jonka hoitoon valmiste on tarkoitettu
  • tarvittaessa maininta siitä, soveltuuko valmiste ainoaksi ravinnon lähteeksi
  • tarvittaessa maininta siitä, että valmiste on tarkoitettu tietylle ikäryhmälle
  • tarvittaessa maininta siitä, että valmisteen käyttö aiheuttaa terveydellisen vaaran henkilöille, jolla ei ole sellaista sairautta, häiriötä tai lääkkeellistä tilaa, jota varten valmiste on tarkoitettu
  • tarvittaessa maininta varotoimista ja käytön vasta-aiheista
  • tarvittaessa varoitus siitä, että valmistetta ei ole tarkoitettu suonensisäiseen eli parenteraaliseen käyttöön
  • tarvittaessa ohjeet valmisteen asianmukaisesta valmistuksesta, käytöstä ja säilytyksestä pakkauksen avaamisen jälkeen
 • kliinisen ravintovalmisteen pakkauksessa tai mainonnassa tuotteeseen on liitetty ihmisten sairauksien ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia tai annettu sellainen kuva, että tuotteella olisi sellaisia ominaisuuksia
 • painonhallintaan tarkoitetun ruokavalionkorvikkeen pakkausmerkinnöistä puuttuu tarvittava valmistus- ja käyttöohje, joka aiheuttaa vakavan terveysvaaran (arvioidaan tapauskohtaisesti).

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 609/2013 imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista ruoista, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetuista elintarvikkeista ja painonhallintaan tarkoitetuista ruokavalionkorvikkeista
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2016/127 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten sekä imeväisten ja pikkulasten ravitsemisesta annettavia tietoja koskevien vaatimusten osalta
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2016/128 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitettujen elintarvikkeiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2017/1798 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta 267/2010
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös lastenruoista 789/1997.

Päivitykset versioon 8:

 • Poistettu Huomioitavaa-kohdasta pakkaaminen ja välittäminen (agentuuritoiminta).
 • Lisätty maininta, että Hyvä-arvosana voi muuttua Korjattavaa-arvosanaksi, mikäli toimija ei toistuvista huomautuksista huolimatta tee ilmoituksia Ruokavirastoon.

12.3 Nimisuojatut elintarvikkeet

Ohje/versio: 2171/04.02.00.01/2021/6, voimaantulo 2.1.2024

EU:n nimisuojajärjestelmässä on kolme nimisuojaluokkaa:

 • Suojattu alkuperänimitys (SAN) (englanniksi PDO, espanjaksi/italiaksi DOP)
 • Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) (englanniksi PGI, espanjaksi/italiaksi IGP)
 • Aito perinteinen tuote (APT) (englanniksi TSG, espanjaksi ETG, italiaksi STG)

Suojattu alkuperänimitys (SAN) ja suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) rajaavat tuotteen valmistamisen ja/tai tuotannon tietylle maantieteelliselle alueelle, joka on määritelty kunkin tuotteen tuote-eritelmässä / yhtenäisessä asiakirjassa. Aito perinteinen tuote (APT) puolestaan suojaa tuotteen perinteisen valmistusmenetelmän ja ainesosat, mutta ei sido valmistusta/tuotantoa tietylle määritellylle maantieteelliselle alueelle.

Huomioitavaa:

Tämä kohta tarkastetaan, kun toimija

 • valmistaa SAN, SMM tai APT nimisuojalla suojattua elintarviketta.  

Tämä kohta tarkastetaan myös, kun toimija

 • valmistuttaa ja/tai pakkaa 
 • tuo maahan ja/tai välittää (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista) tai vie maasta
 • myy pakattuina etämyyntinä
 • myy myymälässä pakkaamattomina ja/tai
 • myy/tarjoaa tarjoilupaikassa pakkaamattomina.

EU:n nimisuojajärjestelmän mukaan nimisuojan saaneita elintarvikkeita tai sellaisia elintarvikkeita, joiden pakkausmerkinnöissä ja mainonnassa on maininta nimisuojatusta ainesosasta.

Nimisuojattua elintarviketta valmistavan toimijan tulee ilmoittaa valvovalle elintarvikevalvontaviranomaiselle ennakkotarkastusta varten nimisuojatuotteen nimi ja valmistuspaikka ennen nimisuojatuotteen markkinoille saattamista.

Nimisuojattua elintarviketta valmistavat elintarvikealan toimijat tarkastetaan nimisuojatuotteen valmistusvaiheessa säännöllisesti – vähintään joka toinen vuosi. Nimisuojattua elintarviketta valmistavan toimijan tarkastuksella on varmistuttava erityisesti siitä, että toimija käyttää kyseisen nimisuojatun elintarvikkeen valmistuksessa niitä raaka-aineita ja sellaisia valmistusmenetelmiä, jotka kyseiselle nimisuojatulle tuotteelle on sen tuote-eritelmässä / yhtenäisessä asiakirjassa määritelty. Olennaista on varmistaa myös, että valmistus ja pakkaaminen tapahtuu kyseiselle nimisuojatulle tuotteelle tuote-eritelmässä / yhtenäisessä asiakirjassa määritellyllä maantieteellisellä alueella. Joillakin nimisuojatuotteilla myös käytettävien raaka-aineiden on oltava peräisin tietyltä määritellyltä maantieteelliseltä alueelta, tämäkin on kirjattu kyseisen tuotteen tuote-eritelmään / yhtenäiseen asiakirjaan. Lisäksi on varmistettava, että tuotteet on nimetty oikein ja nimisuojaa osoittavaa logoa käytetään oikein.

Muissa kuin nimisuojattua elintarviketta valmistavissa kohteissa on tarkastuksella varmistettava, että toimijan valmistuttama, pakkaama, maahantuoma, välittämä, myymä, tarjoilema tai muuten markkinoille saattama EU:n nimisuojajärjestelmän mukaisesti suojatulla nimellä nimetty elintarvike todennettavasti on nimetty, valmistettu, pakattu jne. kyseisen nimisuojatun tuotteen tuote-eritelmän / yhtenäisen asiakirjan määritelmien mukaisesti (esimerkiksi: raaka-aineet, valmistusmenetelmät, maantieteellinen alue). Jos nimisuojattua elintarviketta käytetään toisen elintarvikkeen tai tarjoiltavan annoksen ainesosana ja nimisuojattu ainesosa esiintyy elintarvikkeen tai annoksen nimessä, on tarkastuksella varmistuttava siitä, että edellytykset nimisuojatun tuotteen nimen käyttämiselle tai korostamiselle elintarvikkeen tai annoksen nimessä tai muissa merkinnöissä täyttyvät.

Muita kuin nimisuojan saaneita elintarvikkeita ei saa markkinoida ilmaisuilla, joissa viitataan nimisuojattuun elintarvikkeeseen. Rekisteröidyt eli nimisuojatut nimet on suojattu väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai mielleyhtymiltä, myös silloin, kun kyse on tuotteiden käytöstä ainesosina. Nimisuojattuun tuotteeseen ei saa viitata, vaikka tuotteen oikea alkuperä on merkitty tai vaikka suojattu nimi on käännetty tai siihen on liitetty esimerkiksi ilmaisu ”laatu”, ”tyyppi”, ”menetelmä”, ”tuotettu kuten”, ”jäljitelmä” tai muu vastaava ilmaisu, myös silloin, kun tuotetta käytetään ainesosana toisessa elintarvikkeessa. Tämä on tarpeen huomioida, jos samalla tarkastetaan kohta 13.1, Pakolliset elintarviketiedot (pakatut ja pakkaamattomat elintarvikkeet).

Nimisuojaa osoittavan logon käyttö on pakollista elintarvikkeilla. Erilliset sanalliset maininnat (”suojattu alkuperänimitys”, ”suojattu maantieteellinen merkintä”, ”aito perinteinen tuote” tai niiden lyhenteet) ovat sallittuja, mutta eivät pakollisia. Nimisuojatun elintarvikkeen nimi on merkittävä pakkausmerkintöihin aina sillä kielellä ja siinä muodossa, millä se on rekisteröity, mutta tarvittaessa nimen voi lisäksi kääntää kuluttajan ymmärtämälle kielelle.

Tarkastettavia asioita:

 • Valmistus ja pakkaaminen täyttää kyseisen nimiselle elintarvikkeelle myönnetyn nimisuojan mukaiset edellytykset (raaka-aineet, valmistusmenetelmät, maantieteellinen alue). Tarkastaminen tehdään vertaamalla käytettäviä ainesosia (tarvittaessa myös niiden alkuperää), valmistusmenetelmiä ja muita toimintoja kyseisen nimisuojatun elintarvikkeen hyväksytyn tuote-eritelmän / yhtenäisen asiakirjan määritelmiin. Nimisuojatulla nimellä nimetyn elintarvikkeen valmistusvaiheessa tarkastetaan erityisesti elintarvikkeiden valmistuksessa käytetyt raaka-aineet, valmistusmenetelmät ja tarvittaessa pakkaustavat, jotka kyseiselle nimisuojatulle tuotteelle on sen tuote-eritelmässä / yhtenäisessä asiakirjassa määritelty.
 • Muissa kuin nimisuojattua elintarviketta valmistavissa valvontakohteissa selvitetään erityisesti se, miten toimija varmentaa sen, että toimijan markkinoille saattama nimisuojatulla nimellä nimetty elintarvike on nimetty oikein sekä valmistettu ja pakattu jne. kyseisen tuotteen tuote-eritelmässä / yhtenäisessä asiakirjassa määritellyn mukaisesti. Jos ravintolassa tai muussa tarjoilupaikassa esimerkiksi myytävän/tarjoiltavan annoksen nimessä tai muussa markkinoinnissa käytetään nimisuojatun tuotteen nimeä, on tarkastuksella selvitettävä miten toimija varmistaa, että annoksen/aterian valmistuksessa raaka-aineena käytetään aitoa nimisuojattua tuotetta eli tarkastuksella on varmistuttava siitä, että edellytykset täyttyvät nimisuojatun tuotteen nimen käyttämiselle annoksen/aterian nimessä tai muussa markkinoinnissa.
 • Nimisuojatun tuotteen pakkausmerkinnöissä on näkyvissä EU:n nimisuojasta kertova tunnus (logo) ja se on muodoltaan, kooltaan ja väreiltään oikein.
 • Nimisuojaan liittyvät pakkausmerkintävaatimukset toteutuvat, kun nimisuojattua tuotetta on käytetty ainesosana toisessa elintarvikkeessa.
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Nimisuojattua elintarviketta valmistava toimija on ilmoittanut ennen nimisuojatuotteen markkinoille saattamista elintarvikevalvontaviranomaiselle mitä nimisuojattua elintarviketta valmistaa ja missä valmistuspaikka sijaitsee. Nimisuojattu elintarvike valmistetaan ja pakataan kyseiselle elintarvikkeelle rekisteröidyn tuote-eritelmän mukaisesti (raaka-aineet, valmistusmenetelmät, maantieteellinen alue jne.). Pakkausmerkinnöissä ovat selkeästi näkyvissä sekä elintarvikkeen rekisteröity nimi että nimisuojajärjestelmän oikea tunnus. Ateriassa tai annoksessa, jonka nimessä esiintyy nimisuojatun elintarvikkeen nimi, on myös raaka-aineena käytetty aitoa nimisuojattua raaka-ainetta riittävästi, niin että se antaa aterialle/annokselle erityisen nimisuojatulle ainesosalle olennaisen makuvivahteen, eikä samassa annoksessa ole käytetty vastaavaa "tavallista ainesosaa’’, jolla nimisuojattu ainesosa voitaisiin korvata osittain tai kokonaan.
Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Nimisuojatun tuotteen valmistus ja pakkaaminen tapahtuu kyseiselle elintarvikkeelle rekisteröidyn tuote-eritelmän mukaisesti. Pakkausmerkinnöissä ovat näkyvissä sekä elintarvikkeen rekisteröity nimi että nimisuojajärjestelmän oikea tunnus. Pakkausmerkinnöissä on pieniä epäkohtia, esimerkiksi 

 • liian pieni (alle 15 mm tai pienissä pakkauksissa alle 10 mm) tunnus
 • selkeä sävyvirhe tunnuksen värissä
 • vapaaehtoisessa sanallisessa maininnassa virhe. (Pakkausmerkinnöissä voidaan käyttää tunnuksen lisäksi mainintaa ”suojattu alkuperänimitys”, ”suojattu maantieteellinen merkintä” tai ”aito perinteinen tuote” tai vastaavia lyhenteitä ”SAN”, ”SMM” tai ”APT”. Tuottajamaan kielellä tehdyt vastaavat merkinnät ovat myös sallittuja.)

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Toimija ei ole tehnyt Elintarvikelain 54 §:n mukaista ilmoitusta ennen nimisuojatuotteen markkinoille saattamista, tai ilmoittanut tuotteen valmistuksen keskeyttämisestä tai valmistuksen lopettamisesta. Elintarvikkeen valmistus tai pakkaaminen ei tapahdu tuote-eritelmän mukaisesti, esimerkiksi

 • ainesosana käytettäväksi edellytetty voi on korvattu kasviöljyllä
 • jauhojen lisäksi käytetään hiutaleita, joista ei ole mainintaa tuote-eritelmässä
 • valmistusmenetelmä poikkeaa hieman tuote-eritelmässä kuvatusta (paistoaika, lämpötila, valmistusolosuhteet ym.)
 • nimisuojaa osoittavassa tunnuksessa on virheellinen väritys, tai tunnus puuttuu kokonaan
 • nimisuojatun elintarvikkeen ollessa ainesosana toisessa elintarvikkeessa ja tästä on maininta markkinoinnissa tai pakkausmerkinnöissä, käytetään nimisuojaa hieman väärin, kuten
  • ainesosana on muutakin samantyyppistä ainesosaa, kuin nimisuojattua (kuten Kitkan viisas -muikkua / muikkua muualta tai Lapin Puikula -perunaa / muuta perunaa)
  • nimisuojattua ainesosaa on reseptissä määrä, joka ei riitä antamaan elintarvikkeelle olennaisesti luonnetta (esim. makua)
  • markkinoitavasta elintarvikkeesta saa kuvan, että se on saanut nimisuojan.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Elintarvikkeen valmistuksessa tai pakkaamisessa on suuria poikkeamia tuote-eritelmään nähden, esimerkiksi

 • suojattu alkuperänimitys -elintarvikkeen raaka-aine on tuote-eritelmässä mainitun alueen ulkopuolelta tai tuotanto tai pakkaaminen tapahtuu tuote-eritelmässä määritellyn alueen ulkopuolella
 • suojattu maantieteellinen merkintä -elintarvikkeen tuote-eritelmään kirjattu merkitsevä tuotantovaihe tapahtuu muualla kuin tuote-eritelmässä määritellyllä alueella
 • resepti tai valmistustapa eroaa olennaisesti tuote-eritelmässä kuvatusta
 • nimisuojatun elintarvikkeen kerrotaan markkinoinnissa tai merkinnöissä olevan ainesosana elintarvikkeessa/ateriassa, vaikka näin ei ole
 • elintarviketta markkinoidaan nimisuojatuotteena, vaikka kyseisellä elintarvikkeella ei ole nimisuojaa
 • tarjoilupaikassa on myynnissä/tarjolla esimerkiksi
  • fetapizza/fetasalaatti/fetapiirakka, mutta ainesosana ei ole käytetty aitoa fetaa, vaan salaattijuustoa tai ”välimerellistä” juustokuutiota tms.
  • parmesan-broileri annos, jossa ei kuitenkaan ole käytetty aitoa parmesan (Parmigiano Reggiano SAN) juustoa, vaan jotain muuta kypsytettyä juustoa
 • myymälässä/etämyynnissä on myynnissä karjalanpiirakan nimellä tuotetta, joka ei täytä koostumukseltaan karjalanpiirakka APT määritelmää, vaan voisi olla vaikkapa riisipiirakka
 • myymälässä/tarjoilupaikassa korjattavaa arvion virheet esiintyvät toistuvasti.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012 maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014 maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä
 • Komission tiedonanto – Suuntaviivat suojatun alkuperänimityksen (SAN) tai suojatun maantieteellisen merkinnän (SMM) saaneita tuotteita ainesosina sisältävien elintarvikkeiden merkinnöistä (2010/C 341/03)
 • Elintarvikelaki 297/2021, 6 § ja 54 §
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 123/2020 nimisuojatuotteiden rekisteröimisestä ja ilmoituksesta rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta
 • Ruokaviraston ohje 17049/5: Elintarvikkeiden nimisuojan valvontaohje
 • Euroopan komission eAmbrosia -tietokanta:
 • Euroopan komission GIview -tietokanta: GIview (tmdn.org) (Tästä tietokannasta löytyvät vain SAN ja SMM tuotteet).

Päivitykset versioon 6:

 • Lisätty nimisuojaluokkien määritelmät
 • Selkiytetty eroa nimisuojattua elintarviketta valmistavien toimijoiden ja muiden nimisuojattuja elintarvikkeita valmistuttavien/pakkaavien/maahantuovien/välittävien/myyvien/tarjoilevien toimijoiden valvonnassa.
 • Lisätty esimerkkejä
 • Päivitetty komission tietokantojen linkit.

12.4 Muut tuotekohtaiset vaatimukset (marja- ja hedelmävalmisteiden koostumus ja pakkausmerkinnät)

Ohje/versio: 2172/04.02.00.01/2021/4, voimaantulo 1.7.2021

Huomioitavaa:
Tämä kohta tarkastetaan, kun yleiset pakkausmerkinnät on tehty suurtalouksille ja loppukuluttajille elintarviketietoasetuksen (EPNAs N:o 1169/2011) mukaisesti ja tapauksissa, joissa toimija

 • valmistaa, valmistuttaa tai pakkaa
 • tuo tai välittää (sisämarkkinoilta tai kolmansista maista) pakattuna seuraavia elintarvikkeita:
  • hilloja, hyytelöitä ja marmeladeja
  • täysmehuja ja vastaavia valmisteita.

Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohdat 13.1 Pakolliset elintarviketiedot ja 13.2 Ravintoarvomerkintä. Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Tarkastettavia asioita:
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla seuraavia asioita pistokokein, esimerkiksi 1 - 3 eri pakkausta toiminnan luonne ja laajuus huomioiden:

Tuotekohtaisten erityismerkintöjen säännöstenmukaisuuden tarkastaminen eli ovatko merkinnät oikein pakkauksessa/etiketissä:

 • tuotteen nimi
 • koostumus
 • muut erityislainsäädännön pakkausmerkinnät.

Vaatimustenmukaisuus voidaan todentaa esimerkiksi

 • pakkausmerkintä-, resepti- ja asiakirjatarkastuksin
 • tarvittaessa analyysitodistuksin ja/tai omavalvontatutkimuksin.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Marja- ja hedelmävalmisteiden koostumus ja merkinnät ovat lainsäädännön vaatimusten mukaisia.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Marja- ja hedelmävalmisteiden koostumus ja erityislainsäädännön merkinnät ovat pääosin lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Pakkausmerkinnöissä vähäisiä epäkohtia ovat esimerkiksi:

 • merkinnöissä on pieniä puutteita, jotka eivät kuitenkaan estä varmistumasta tuotteen vaatimustenmukaisuudesta
 • elintarvikkeen nimi ei ole aivan lainsäädännön mukainen
 • hedelmä- ja kasvistäysmehun laimennusohje puuttuu (jos tarkoitettu käytettäväksi laimennettuna).

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Merkinnöissä on oleellisia virheitä tai puutteita, joita ovat esimerkiksi:

 • reseptit eivät ole ajan tasalla tai käytössä
 • harhaanjohtava nimi
 • hillosta marjapitoisuusmaininta puuttuu tai on virheellinen
 • hillosta sokerin kokonaissokeripitoisuusmaininta puuttuu tai on virheellinen
 • täysmehusta puuttuu maininta ”tiivisteestä” tai ”osittain tiivisteestä” (tarvittaessa)
 • hedelmätäysmehuun on lisätty sokeria lainsäädännön vastaisesti
 • maininta mehun täysmehupitoisuudesta puuttuu.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Merkinnät puuttuvat kokonaan tai virheet vaativat välitöntä korjausta tai takaisinvetoa, joita ovat esimerkiksi:

 • tuoteväärennökset.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuus-viranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä,
  17 - 19 artikla
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
 • Neuvoston direktiivi elintarvikkeina käytettävistä hedelmähilloista, hyytelöistä ja marmeladeista sekä makeutetusta kastanjasoseesta (2001/113/EY)
 • Neuvoston direktiivi elintarvikkeena käytettävistä hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista (2001/112/EY)
 • Elintarvikelaki 297/2021, 1, 2 ja 6 §
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus (474/2003) hedelmähilloista, hyytelöistä, marmeladeista ja tietyistä vastaavista valmisteista, 3 §, 5 § ja 6 § sekä liitteet 1-3,
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (662/2013) hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista, 3 §, 6 § ja 7 § sekä liitteet 1-3
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (264/2012) eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista, 8 ja 9 §
 • Ruokaviraston ohje 6529/4. Hedelmähillojen, hyytelöiden ja marmeladien koostumus ja pakkausmerkinnät - ohje valvojille ja toimijoille
 • Ruokaviraston ohje 6530/3. Hedelmä- ja kasvistäysmehujen sekä tiettyjen vastaavien valmisteiden koostumus ja pakkausmerkinnät - ohje valvojille ja toimijoille
 • Ruokaviraston ohje 17068/2. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille ”Pakkausmerkintäopas”
 • Eviran ohje 17055/1. Pakkausmerkintöjen valvontaohje.

Päivitykset versioon 4:

 • Omavalvonnan tarkastamista tarkennettu.
 • Ohje nro 2172/04.02.00.01/2021/4 korvaa ohjeen nro 10240/4
 • Päivitetty elintarvikelain numero ja pykälät
 • Päivitetty hillo- ja mehuohjeiden ohjenumerot.

12.6 Salmonellaa koskevat erityistakuut ja tuonti-ilmoitukset

Ohje/versio: 153/04.02.00.01/2020/3, voimaantulopäivä 2.1.2024

Huomioitavaa:

Tämä kohta tarkastetaan, kun toimija

 • maahantuo sisämarkkinoilta raakoja jäähdytettyjä/pakastettuja salmonellaerityistakuiden piirissä olevia eläinperäisiä elintarvikkeita Suomeen
 • salmonellaerityistakuiden piiriin kuuluvat: raaka naudan, sian ja siipikarjan (kana, kalkkuna, helmikana, ankka ja hanhi) liha (myös sisäelimet ja veri) tai näistä valmistettu jauheliha sekä raa’at kananmunat
 • maahantuo Ruokaviraston määräyksen mukaisia eläinperäisiä elintarvikkeita.

Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohdat

 • 15.1 Elintarvikkeiden vastaanottaminen
 • 16.9 Eläinperäisten elintarvikkeiden jäljitettävyys
 • 17.1 Näytteenotto ja omavalvontatutkimukset. Tarkastetaan, että vaadittavaa salmonellaa koskevaa omavalvontanäytteenotto- ja tutkimussuunnitelmaa on toteutettu (elintarvikelaki 297/2021, 15 §).

Tarkastettavia asioita:

Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein (esimerkiksi 1–3 tuotetta, toiminnan luonne ja laajuus huomioiden) salmonellaerityistakuihin ((EY) N:o 1688/2005) liittyvä vaatimustenmukaisuus:

 • lihaa sisältävien lähetysten mukana on asetuksen (EY) N:o 1688/2005 (liite IV) mukainen kaupallinen asiakirja, kaupallinen asiakirja voi myös tulla toimijalle sähköisessä muodossa
 • lihaa sisältävien lähetysten mukana on laboratorion tutkimustodistus salmonellan osalta, mikäli lainsäädäntö sitä vaatii, tutkimustodistus voi myös tulla toimijalle sähköisessä muodossa
 • tutkimustodistus sisältää vaadittavat tiedot lihan lähtömaassa otetuista näytemääristä ja tehdyistä salmonellatutkimuksista sekä käytetystä tutkimusmenetelmästä (Ohje Salmonellaerityistakuiden vaatimukset eläinperäisten elintarvikkeiden sisäkauppatuonnissa)
 • kananmunia sisältävien lähetysten mukana on yhteisön sisäisen kaupan todistus ((EY) N:o 1688/2005, liite V)
 • vaadittavat asiakirjat voidaan yhdistää toisiinsa sekä elintarvikkeisiin tai elintarvikkeiden lähetysyksikköön
 • elintarvike on otettu käyttöön/asetettu myyntiin vasta kun vaadittavat asiakirjat ovat olleet toimijan käytettävissä ja toimija on tehnyt vastaanottotarkastuksen.

Tuonti-ilmoitukset:

 • tuonti-ilmoitukset koskien tiettyjä sisämarkkinoilta tuotuja eläinperäisiä elintarvikkeita on tehty (Ruokaviraston määräys 8/2021).

Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Toimija on varmistanut, että salmonellaerityistakuiden piirissä olevien elintarvikkeiden mukana on toimitettu lainsäädännön vaatimat asiakirjat. Asiakirjat ja elintarvike ovat luotettavasti yhdistettävissä toisiinsa.  Sisämarkkinatuonti-ilmoitukset on tehty määräyksen mukaisesti.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan. Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Toimija on varmistanut pääosin, että salmonellaerityistakuiden piirissä olevien elintarvikkeiden mukana toimitetut lainsäädännön vaatimat asiakirjat ovat vaatimusten mukaisia. Pieniä epäkohtia ovat esimerkiksi: 

 • merkinnöissä tai kaupallisessa asiakirjassa on pieniä puutteita, mutta kaupallinen asiakirja ja elintarvike voidaan kuitenkin yhdistää toisiinsa
 • kaupallinen asiakirja on laadittu jollain muulla kielellä kuin sallituilla kielillä (suomi, ruotsi tai englanti), mutta vaadittavat tiedot käyvät selkeästi asiakirjoista ilmi
 • salmonellatutkimustodistuksissa on pieniä puutteita (esim. lähtömaassa otettujen näytteiden määrä jää jonkin verran epäselväksi), jotka eivät anna aihetta epäillä tutkimustulosten luotettavuutta, asetuksen vaatimukset täyttyvät pääosin, todistukset voidaan yhdistää kaupalliseen asiakirjaan ja elintarvikkeeseen
 • sisämarkkinatuonti-ilmoitukset on pääsääntöisesti tehty määräyksen mukaisesti.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa. Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Toimijan omavalvonnassa on epäkohtia, minkä vuoksi salmonellaerityistakuiden piirissä olevien elintarvikkeiden mukana toimitetut lainsäädännön vaatimat asiakirjat eivät ole vaatimustenmukaisia. Oleellisia epäkohtia ovat esimerkiksi:

 • lainsäädännön vaatima kaupallinen asiakirja ei ole suoraan yhdistettävissä elintarvikkeeseen, mutta asiakirja ja elintarvike ovat kohtuudella yhdistettävissä käyttäen apuna esim. laskuja ja lähetysluetteloita
 • salmonellatodistuksissa on suurehkoja puutteita, jotka viittaavat siihen, että tutkimuksia on tehty, mutta asetuksen vaatimukset eivät täyty
 • sisämarkkinatuonti-ilmoituksia ei ole tehty viimeisen vuoden aikana ollenkaan.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi. Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Toimija ei ole varmistanut, että salmonellaerityistakuiden piirissä olevien elintarvikkeiden asiakirjavaatimukset täyttyvät.  Välitöntä korjaamista vaativia epäkohtia ovat esimerkiksi:

 • toimija on ottanut vastaanottamansa elintarvikkeen käyttöön tai toimittanut elintarvikkeen suoraan myyntiin, vaikka kaikki lainsäädännön vaatimat asiakirjat puuttuvat
 • toimija on ottanut vastaanottamansa elintarvikkeen käyttöön tai toimittanut elintarvikkeen suoraan myyntiin, vaikka lainsäädännön vaatima kaupallinen asiakirja/yhteisön sisäisen kaupan todistus puuttuu
 • toimija on ottanut vastaanottamansa elintarvikkeen käyttöön tai toimittanut elintarvikkeen suoraan myyntiin, vaikka lainsäädännön vaatima salmonellatodistus puuttuu
 • lainsäädännön vaatimat asiakirjat ja elintarvike eivät ole yhdistettävissä toisiinsa edes käyttäen lasku- tai lähetysluettelotietoja
 • salmonellatutkimuksia ei ole tehty tai todistuksissa on suuria puutteita eikä todistuksen tietoihin voida luottaa
 • kehotuksesta huolimatta sisämarkkinatuonti-ilmoituksia ei ole tehty.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Komission asetus (EY) N:o 1688/2005Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöönpanemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta (=Suomeen tuotavia eläinperäisiä elintarvikkeita koskevat salmonellavaatimukset)
 • Komission asetus (EY) N:o 427/2012salmonellaa koskevien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Tanskaan tarkoitettuja munia
  (=poikkeus salmonellavaatimuksissa koskien Tanskasta Suomeen tuotavia munia)
 • Komission asetus (EU) N:o 2018/307 salmonellaa koskevien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Tanskaan tarkoitettua broilereista (Gallus gallus) saatua lihaa
  (=poikkeus salmonellavaatimuksissa koskien Tanskasta Suomeen tuotavaa broilerin lihaa)
 • EFTAn valvontaviranomaisen päätös 1/19/KOL Salmonella spp:hen liittyvien erityistakuiden ulottamisesta koskemaan Islantiin tarkoitettuja kanoista saatavia lihaa ja munia sekä kalkkunoista saatavaa lihaa
  (=poikkeus salmonellavaatimuksista koskien Islannista Suomeen tuotavia kananmunia sekä kanan ja kalkkunan lihaa)
 • Elintarvikelaki 297/2021
 • Ruokaviraston ohje 2529/04.02.00.01/2021/2 Salmonellaerityistakuiden vaatimukset eläinperäisten elintarvikkeiden sisäkauppatuonnissa, ohje valvontaviranomaisille ja toimijoille https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/tuonti-ja-vienti/tuonti-EUsta/ (Ohjetta päivitetään).

Päivitykset versioon 3:

Tarkistettavia asioita/lisätty kohdat:

 • tutkimustodistus sisältää vaadittavat tiedot lihan lähtömaassa otetuista näytemääristä ja tehdyistä salmonellatutkimuksista sekä käytetystä tutkimusmenetelmästä (Ohje Salmonellaerityistakuiden vaatimukset eläinperäisten elintarvikkeiden sisäkauppatuonnissa)
 • tuonti-ilmoitukset koskien tiettyjä sisämarkkinoilta tuotuja eläinperäisiä elintarvikkeita on tehty (Ruokaviraston määräys 8/2021).