19 Kaupanpitämistä koskevat vaatimukset

Kaikki Oiva-arviointiohjeet hyväksytyille elintarvikehuoneistoille.

19.1 Kananmunien laatu- ja painoluokitus

Ohje/versio: 2208/04.02.00.01/2021/4, voimaantulopäivä 2.1.2023

Arviointi ei toistaiseksi näy Oiva-raportilla, ainoastaan tarkastuskertomuksessa.

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan kananmunapakkaamoissa, joissa tehdään kananmunien laatu- ja painoluokitusta.
 • Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohta 19.2 Kananmunien leimaus ja pakkausmerkinnät sekä kohta 19.3 Kananmunapakkaamoiden munia koskeva kirjanpito.
 • Kaupan pitämisen tarkastuksissa saadut arvosanat eivät vaikuta elintarvikelainsäädännön tarkastuksissa saatuun Oiva -arvosanaan.

Tarkastettavia asioita:

 • Tarkastetaan kananmunapakkaamon suorittama kananmunien laatuluokituksen oikeellisuus tarkastamalla (läpivalaisemalla) kustakin painoluokasta satunnaisesti valitut, jo laatuluokitellut kananmunaerät. Laatuluokituksen oikeellisuuden tarkastamiseen valittavien tarkastettavien kananmunien suositusmäärät löytyvät Ruokaviraston ohjeesta 6477/04.02.00.01/2021.
 • Tarkastetaan kananmunapakkaamon painoluokittelun oikeellisuus valitsemalla pakkaamon varastosta painoluokiteltujen kananmunien jokaisesta painoluokasta satunnaisesti 10 kappaleen kananmunaerä. Valitun erän munien yksikköpainot punnitaan. 
 • Omavalvonnan laatu- ja painoluokituksen laatu- ja punnituskirjaukset.
 • Poikkeamat, korjaavat toimenpiteet ja korjaavien toimenpiteiden kirjanpito.
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Valvontaviranomaisen tarkastamat kananmunaerien laatu- ja painoluokitukset täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Munaerien laatuvirheet ja painoluokitukset täyttävät lainsäädännön sallimat poikkeamat.

Tarkastettavan erän munien laatupoikkeamat ovat enintään 5 %.

Tarkastettavassa erässä on munien yksikköpainojen kokonaisvirhepoikkeama enintään 10 % ja alipainoisia munia enintään 5 %. Jos tarkastettavassa erässä on alle 180 munaa, on laatu- ja painovirheprosentti kaksinkertaistettava.

Laatu- ja painoluokittelun seurantaa on tehty pakkaamossa säännöllisesti.

Pakkaamon laatu- ja painoluokittelun seurantatulokset ovat lainsäädännön vaatimusten mukaiset.

Laatu- ja painoluokittelun kirjaukset tai tallenteet ovat pakkaamossa tarkastettavissa.

Munat on luokiteltu kymmenen päivän kuluessa muninnasta.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Kananmunapakkaamon suorittamissa kananmunien laatuluokituksen seurannan toteuttamisessa on pieniä puutteita. Esimerkiksi joitakin yksittäisiä laatuluokituksia ei ole tehty ja/tai yksittäisiä seurantatulosten kirjauksia puuttuu.
 • Kananmunapakkaamon suorittamassa kananmunien painoluokituksen seurantatiheydessä on ollut pieniä puutteita. Esimerkiksi joitakin yksittäisiä painoluokituksen seurantaa ei ole tehty ja/tai yksittäisiä seurantatulosten kirjauksia puuttuu. 

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Laatuluokituksen laatuvirheet ovat systemaattisesti ylittäneet lainsäädännön sallimat poikkeamat.
 • Munien painoluokituksen yksilöpunnitustuloksissa on systemaattisesti enemmän kuin sallitun 5 %:n poikkeaman verran alempaan painoluokkaan kuuluvia munia.
 • Munien laatu- ja painoluokituksen seurantaa ei ole tehty säännöllisesti omavalvonnan mukaisesti.
 • Laatu- ja/tai painoluokittelulaitteistossa on ollut toimintahäiriö, jota ei ole huomattu.
 • Munien luokittelu on toistuvasti suoritettu myöhemmin kuin 10 päivän kuluessa muninnasta.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Laatuluokituksen tarkastustulokset eivät ole olleet lainsäädännön vaatimusten mukaisia, eikä toimija ole ryhtynyt laatuluokituskoneen säätöjen korjaukseen.
 • Laatuluokituksen seurantaa ei ole tehty lainkaan.
 • Painoluokituksen tarkastustulokset eivät ole olleet lainsäädännön vaatimusten mukaisia, eikä toimija ole suorittanut punnituslaitteiston kalibrointia.
 • Painoluokituksen seurantaa ei ole lainkaan tehty.
 • Valvoja on usealla tarkastuskerralla huomauttanut laatuluokitus- ja/tai painoluokituslaitteen puutteellisesta toiminnasta, mutta toimija ei ole tästä huolimatta ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin.

 Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 1, 74 ja 78 artiklat, liite I osa XIX, liite II osa VII sekä liite VII osa VI
 • Komission asetus (EY) N:o 589/2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta
 • Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä 999/2012 (sisältäen muutoksen 1194/2013), 58 c §
 • Ruokaviraston ohje 6476/04.02.00.01/2021 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti
 • Ruokaviraston ohje 6477/04.02.00.01/2021 Kananmunapakkaamossa valvottavat kaupan pitämisen vaatimukset.

Päivitykset versioon 4:

 • Päivitetty viittaukset Eviran ohjeeseen Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti sekä Eviran ohjeeseen Kananmunapakkaamossa valvottavat kaupan pitämisen vaatimukset Ruokaviraston ohjeiksi. 

19.2 Kananmunien leimaus ja pakkausmerkinnät

Arviointi ei toistaiseksi näy Oiva-raportilla, ainoastaan tarkastuskertomuksessa.

Ohje/versio: 2209/04.02.00.01/2021/4, voimaantulopäivä 2.1.2023

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan kananmunapakkaamoissa, joissa leimataan kananmunia ja/tai pakataan kananmunia loppukuluttajille ja suurtalouksille.
 • Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohta 13.1 Pakolliset elintarviketiedot (elintarvikkeen nimi ja merkinnät suomeksi ja ruotsiksi), 19.1 Kananmunien laatu ja painoluokitus sekä kohta 19.3 Kananmunapakkaamoiden munia koskeva kirjanpito.
 • Kananmunapakkauksissa olevat yleiset pakkausmerkinnät arvioidaan kohdassa 13.1
 • Kaupan pitämisen tarkastuksissa saadut arvosanat eivät vaikuta elintarvikelainsäädännön tarkastuksissa saatuun Oiva -arvosanaan.

Tarkastettavia asioita:

 • Kananmunien leimaus
  • Tarkastetaan kananmunapakkaamon tekemän kananmunien merkitsemisen/leimauksen oikeellisuus valitsemalla pakkaamon varastosta jokaisesta jo laatu- ja painoluokitellusta kananmunien painoluokasta satunnaisesti 10 kappaleen kananmunaerä. Leimauksen oikeellisuus voidaan tarkastaa samoista kananmunista, joista tarkastetaan painoluokituksen oikeellisuus.
  • Kananmuniin leimattava tuottajakoodi = kanalatunnus koostuu tuotantotapaa ilmaisevasta numerosta, maatunnuksesta ja kanalan yksilöivästä numerosta. Tuottajakoodin on oltava selvästi näkyvissä, täydellisesti luettavissa ja vähintään 2 millimetriä korkea. Munien leimaamiseen käytetyn värin tulee olla elintarvikekäyttöön soveltuvaa väriä.
  • Munaerien tarkastuksessa sallitaan enintään 20 % munia, joiden merkinnät ovat lukukelvottomia. Lukukelvottomiksi katsotaan esimerkiksi leimat, jotka puuttuvat osittain tai kokonaan, ovat epäselviä tai virheellisiä.
 • Kananmunien pakkausmerkintöjen säännöstenmukaisuutta arvioidaan pistokokein yrityksen toiminnan luonne ja laajuus huomioiden
  • Laatu- ja painoluokitellussa vähittäispakkauksessa kuluttajille myytävien kananmunien pakkauksessa tulee olla vähintään seuraavat merkinnät: elintarvikkeen nimi (= yleinen pakkausmerkintävaatimus) (kananmunia tai munia), munapakkaamon nimi, osoite ja pakkaamotunnus, laatuluokka (A-luokka tai kirjain A), painoluokka, sisällön määrä, vähimmäissäilyvyysaika eli parasta ennen -päiväys, säilytysohje, tuotantotapa, munaan leimatun tuottajakoodin (=kanalatunnus) selitys (sekä vapaaehtoinen ”ekstra” tai ”ekstra tuore” ilmaisu).
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Valvontaviranomaisen tarkastamat kananmunaerien leimaukset täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

Munaerien merkintävirheet eivät ylitä lainsäädännön sallimia poikkeamia. Merkintävirheitä sallitaan enintään 20 % tarkastettavassa erässä.

Kananmunien pakkausmerkinnät ovat lainsäädännön vaatimusten mukaisia.

Merkinnät ovat helposti havaittavia.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Kananmunapakkaamon suorittamissa kananmunien leimauksen oikeellisuuden seurannan toteuttamisessa on pieniä puutteita. Esimerkiksi joitakin yksittäisiä leimauksen oikeellisuuden seurantoja ei ole tehty ja/tai yksittäisten seurantatulosten kirjauksia puuttuu.
 • Kananmunien pakkausmerkinnät ovat pääosin lainsäädännön vaatimusten mukaisia.
 • Pakkausmerkinnöissä on vähäisiä epäkohtia, esimerkiksi pakkaamon osoite ei ole täydellinen.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Valvojan suorittamassa leimojen tarkastuksessa on ilmennyt, että merkintävirheitä on ollut tarkastettavissa kananmunissa enemmän kuin lain sallima 20%:n poikkeama.
 • Kananmunien leimojen oikeellisuutta ei ole seurattu säännöllisesti omavalvonnan mukaisesti.
 • Leimauslaitteessa on ollut toimintahäiriö, jota ei ole huomattu.
 • Kananmunien pakkausmerkinnöissä on oleellisia virheitä tai puutteita, joita ovat esimerkiksi harhaanjohtava nimi, pakkaamon tiedot puuttuvat tai ovat puutteelliset, tuotantotapa puuttuu, munaan leimatun kanalatunnuksen selitys puuttuu kokonaan, parasta ennen -päiväys puuttuu tai on virheellisesti laskettu munintapäivästä tai munintajakson ensimmäisestä päivästä.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Kananmunien leimojen tarkastustulokset eivät ole olleet lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Lainsäädännön sallima 20 %:n poikkeama ylittyy toistuvasti, eikä toimija ole ryhtynyt toimenpiteisiin ongelman korjaamiseksi.
 • Leimojen oikeellisuuden seurantaa ei ole tehty lainkaan.
 • Kananmunien leimauslaitteessa on jatkuvasti toimintahäiriöitä, joita ei ole korjattu.
 • Kananmunien pakkausmerkinnät puuttuvat kokonaan tai virheet vaativat välitöntä korjausta tai takaisinvetoa, joita ovat esimerkiksi tuotantotavan virheellinen merkintä, esimerkiksi häkkituotannossa tuotetut kananmunat leimataan luomutuotannossa tuotetuiksi.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 1, 74 ja 78 artiklat, liite I osa XIX, liite II osa VII sekä liite VII osa VI
 • Komission asetus (EY) N:o 589/2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta
 • Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä 999/2012 (sisältäen muutoksen 1194/2013), 58 c §
 • Elintarvikelaki 297/2021
 • Ruokaviraston ohje 6476/04.02.00.01/2021 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti
 • Ruokaviraston ohje 6477/04.02.00.01/2022 Kananmunapakkaamossa valvottavat kaupan pitämisen vaatimukset.

Päivitykset versioon 4:

 • Päivitetty viittaukset Eviran ohjeeseen Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti sekä Eviran ohjeeseen Kananmunapakkaamossa valvottavat kaupan pitämisen vaatimukset Ruokaviraston ohjeiksi.

19.3 Kananmunapakkaamoiden munia koskeva kirjanpito

Ohje/versio: 2210/04.02.00.01/2021/3, voimaantulopäivä 2.1.2023

Arviointi ei toistaiseksi näy Oiva-raportilla, ainoastaan tarkastuskertomuksessa.

Huomioitavaa:

 • Tätä kohtaa sovelletaan kaikissa kananmunapakkaamoissa.
 • Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohta 19.1 Kananmunien laatu- ja painoluokittelu sekä kohta 19.2 Kananmunien leimaus ja pakkausmerkinnät.
 • Salmonellavalvontaan liittyvä kirjanpito tarkastetaan kohdassa 15.2. Luontevaa olisi tarkastaa kohta 15.2 yhdessä tämän kohdan 19.3 kanssa.
 • Kaupan pitämisen tarkastuksissa saadut arvosanat eivät vaikuta elintarvikelainsäädännön tarkastuksissa saatuun Oiva -arvosanaan. 

Tarkastettavia asioita:

 • Tarkastetaan kananmunapakkaamon tuotantotapa- ja päiväkohtainen kirjanpito:
  • kultakin tuottajalta vastaanotettujen luokittelemattomien munien määrä, tuottajan nimi, osoite ja tuottajakoodi sekä munintapäivä tai -jakso
  • munien määrä laatu- ja painoluokittain munien luokittelun jälkeen
  • muista pakkaamoista tulevien luokiteltujen munien määrät ja kyseisten pakkaamoiden koodi ja munien vähimmäissäilyvyysaika
  • luokittelemattomien, toisiin pakkaamoihin lähetettyjen munien määrät tuottajan mukaan eriteltyinä sekä näiden pakkaamoiden koodi sekä munintapäivä tai -jakso
  • toimitettujen munien määrä ja/tai paino eriteltynä laatu- ja painoluokan mukaan sekä B-luokan munien osalta pakkauspäivän ja A-luokan munien osalta vähimmäissäilyvyysajan sekä ostajan mukaan (ostajan nimi ja osoite ilmoitettava)
 • Tarkastetaan, että kirjanpitoa säilytetään vähintään 12 kk sen laatimispäivästä.
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Kananmunapakkaamossa on ajan tasalla oleva kirjanpito edellä esitetyistä asioista.

Kirjanpito on tarkastettavissa vähintään 12 kuukauden ajalta.

Kirjanpito on pyydettäessä valvontaviranomaisen käytössä.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Kirjanpidossa on ollut pieniä puutteita tai epätarkkuuksia esimerkiksi päiväkohtaisessa kirjanpidossa, ostajien nimi- tai osoitetiedoissa, mutta tuotantotavoittain vastaanotettujen, luokiteltujen ja myyntiin toimitettujen munien määrät täsmäävät.
 • Joitakin yksittäisiä kirjauksia ei löydy esimerkiksi 10 kuukauden jälkeen. 

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Muista pakkaamoista vastaanotettujen ja/tai muihin pakkaamoihin lähettyjen munien määristä ei ole lainkaan kirjanpitoa.
 • Pakkaamon vastaanottamista kananmunista puuttuvat kokonaan munintapäivä tai -jakso.
 • Munien määrä laatu- ja painoluokittelun jälkeen ei vastaa kananmunapakkaamon vastaanottamien munien määrää.
 • Kirjanpito löytyy vain esimerkiksi kuuden kuukauden ajalta.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Kirjanpito on erittäin puutteellinen, eikä siitä pystytä varmistamaan, että kaikki vaadittu kirjanpito on tehty ja on ajan tasalla.
 • Kirjanpitoa ei ole annettu valvojan tarkastettavaksi pyynnöstä huolimatta.
 • Kirjanpitoa ei ole tehty lainkaan.

 Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 1, 74 ja 78 artiklat, liite I osa XIX, liite II osa VII sekä liite VII osa VI
 • Komission asetus (EY) N:o 589/2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta
 • Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä 999/2012 (sisältäen muutoksen 1194/2013), 58 c §
 • Ruokaviraston ohje 6476/04.02.00.01/2021 Kananmunien ja muiden linnunmunien tuotanto ja myynti
 • Ruokaviraston ohje 6477/04.02.00.01/2021 Kananmunapakkaamossa valvottavat kaupan pitämisen vaatimukset.

Päivitykset versioon 3:

 • Päivitetty viittaukset Eviran ohjeeseen Kananmunien ja muiden linnun munien tuotanto ja myynti sekä Eviran ohjeeseen Kananmunapakkaamossa valvottavat kaupan pitämisen vaatimukset Ruokaviraston ohjeiksi.

19.4 Maito ja maitotuotteet

Ohje/versio: 2211/04.02.00.01/2021/3, voimaantulopäivä 1.7.2021

Arviointi ei toistaiseksi näy Oiva-raportilla, ainoastaan tarkastuskertomuksessa.

Huomioitavaa:
Tämä maitoa ja maitotuotteita koskeva kohta tarkastetaan, kun toimija

 • valmistaa, valmistuttaa ja/tai pakkaa,
 • tuo maahan ja/tai välittää (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista)

maitoa ja maitotuotteita.

Maidon ja maitotuotteiden, kuten kerman, juuston ja jogurtin, kaupan pitämisessä käytettäviä nimiä ja luonnollista koostumusta suojellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EPNAs 1308/2013), joka määrittelee, mitä tarkoitetaan maidolla ja maitotuotteella. Maidon ja maitotuotteiden nimiä saa käyttää silloin, jos ne täyttävät lainsäädännön vaatimukset (EPNAs 1308/2013, 74 art.,78 art., liitteen VII, III osa ja IV osa).

Suojattuja maidon ja maitotuotteiden nimiä saa poikkeuksena käyttää myös sellaisten tuotteiden kuvaukseen, joiden tarkka luonne tunnetaan perinteisen käytön vuoksi ja/tai, jos nimikkeitä
käytetään selvästi kuvaamaan tuotteen ominaisuutta (Komission päätös 2010/791/EU, Komission asetus (EY) N:o 445/2007). Suomessa on voin nimen käyttöön liittyvät poikkeukset ovat: kaakaovoi, maapähkinävoi, voileipäkeksi, voitatti ja voileipäkakku. Muille maille on annettu myös kerma-, juusto- ja maitonimiä koskevia poikkeuksia. Lisäksi munavoi nimitykselle on poikkeus (Komission asetus (EY) N:o 445/2007).

Voi tarkastetaan kohdassa 19.6 Levitettävät rasvat.

Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohta 13.1 Pakolliset elintarviketiedot ja 13.2 Ravintoarvomerkintä sekä tarvittaessa 12.3 Nimisuojatut elintarvikkeet, sillä maitotuotteiden nimiä suojellaan myös EU:n nimisuojasäädöksillä (esimerkiksi fetajuusto). Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Tarkastettavia asioita:
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein esimerkiksi 1 – 3 eri tuotteen pakkausta ja/tai myyntierää yrityksen toiminnan luonne ja laajuus huomioiden. Tarkastuksessa arvioidaan, onko maito ja maitotuotteiden sekä maitotuotteiden tapaan käytettävien elintarvikkeiden markkinoinnissa käytettävät nimet ja tuotekuvaukset maidon ja maitotuotteiden nimiä koskevien säädösten mukaisia.

Vaatimustenmukaisuus voidaan todentaa esimerkiksi

 • pakkausmerkintä-, resepti- ja asiakirjatarkastuksin
 • tarvittaessa analyysitodistuksin ja/tai omavalvontatutkimuksin.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Maito ja maitotuote valmistetaan ja nimetään kyseisen maidon ja maitotuotteen nimityksen määritelmän mukaisesti. Pakkausmerkinnöissä on selkeästi näkyvissä elintarvikkeen säädetty nimi.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Maidon ja maitotuotteen valmistus ja nimeäminen tapahtuu kyseisen maidon ja maitotuotteen nimityksen määritelmän mukaisesti. Esimerkiksi

 • pakkausmerkinnöissä tuotteen nimi ei ole selkeästi näkyvissä
 • täysmaidon / kevytmaidon / rasvattoman maidon myyntinimityksen määritelmän mukaisessa vähintään/enintään rasvapitoisuudessa on havaittu pieniä poikkeamia.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Maidon tai maitotuotteen valmistus tai nimeäminen ei tapahdu kyseisen maitotuotteen nimityksen määritelmän mukaisesti. Esimerkiksi

 • täysmaidon / kevytmaidon / rasvattoman maidon myyntinimen määritelmän mukaisessa vähintään/enintään rasvapitoisuudessa on havaittu poikkeamia
 • maidon alkuperä (mistä eläimestä) jäänyt ilmoittamatta, kun on kyse muusta kuin lehmän maidosta
 • maidonkaltaiseksi / juustonkaltaiseksi on nimetty tuote, jonka valmistuksessa ei ole käytetty maitoa tai jokin maidon ainesosa on korvattu muulla aineella
 • maidoksi tai maitotuotteeksi on nimetty tuote, jonka valmistuksessa on käytetty muuta kuin maitoa tai jokin maidon ainesosa on korvattu muulla aineella
 • kevytmaidoksi on nimetty tuote, jonka proteiinipitoisuutta on vähennetty.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Maidon tai maitotuotteen valmistuksessa tai nimeämisessä on toistuvasti suuria poikkeamia kyseisen maitotuotteen nimityksen määritelmään nähden. Esimerkiksi

 • täysmaidon / kevytmaidon / rasvattoman maidon myyntinimityksen määritelmän mukaisen vähintään/enintään rasvapitoisuuden seuranta on laiminlyöty toistuvasti
 • maito tai maitotuote nimetään toistuvasti/tarkoituksella väärin.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 1, 74 ja 78 artiklat, liite I osa XVI sekä liite VII osat III ja IV
 • Komission päätös 2010/791/EU neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XII olevan III kohdan 1 alakohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden luettelosta
 • Komission asetus (EY) N:o 445/2007 levitettäviä ravintorasvoja koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2991/94 sekä maidon ja maitotuotteiden kaupan pitämisessä käytettävien nimitysten suojelemisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1898/87 tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä
 • Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä 999/2012 (sisältäen muutoksen 1194/2013), 58c §
 • Elintarvikelaki 297/2021, 6§.

Päivitykset versioon 3:

 • Omavalvonnan tarkastamista tarkennettu.
 • Ohje nro 2211/04.02.00.01/2021/3 korvaa ohjeen nro 10331/3
 • Päivitetty elintarvikelain numero ja pykälä
 • Korjattu viittaus komission päätökseen.

19.6 Levitettävät rasvat

Ohje/versio: 2212/04.02.00.01/2021/3, voimaantulopäivä 1.7.2021

Arviointi ei toistaiseksi näy Oiva-raportilla, ainoastaan tarkastuskertomuksessa.

Huomioitavaa:
Tämä levitettäviä rasvoja koskeva kohta tarkastetaan, kun toimija

 • valmistaa, valmistuttaa ja/tai pakkaa,
 • tuo maahan ja/tai välittää (sisämarkkinoilta ja/tai kolmansista maista)

levitettäviä rasvoja.

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen levitettävien rasvojen, kuten voin, margariinin ja rasvaseoksen kaupan pitämisessä käytettäviä myyntinimiä ja koostumusta suojellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EPNAs 1308/2013). Asetuksessa määritellään, mitä eri levitettävillä rasvoilla tarkoitetaan. Levitettävistä rasvoista säädettyjä myyntinimiä saa käyttää vain sellaisten tuotteiden kaupan pitämiseksi, jotka ovat kyseisen tuotteen määritelmän ja tuoteluokan mukainen (EPNAs 1308/2013, 74-75 art., 78 art., liitteen VII, VII osa ja lisäys II.

Suojattua voin nimeä saa poikkeuksena käyttää myös sellaisten tuotteiden kuvaukseen, joiden tarkka luonne tunnetaan perinteisen käytön vuoksi ja/tai jos nimikkeitä käytetään selvästi kuvaamaan tuotteen ominaisuutta (Komission päätös 2010/791/EU, Komission asetus (EY) N:o 445/2007). Suomessa on voin nimen käyttöön liittyvät poikkeukset ovat: kaakaovoi, maapähkinävoi, voileipäkeksi, voitatti ja voileipäkakku. Lisäksi munavoi nimitykselle on poikkeus (Komission asetus (EY) N:o 445/2007).

Samanaikaisesti suositellaan tarkastettavan kohta 13.1 Pakolliset elintarviketiedot ja 13.2 Ravintoarvomerkintä sekä 19.4 Maito- ja maitotuotteet. Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Tarkastettavia asioita:
Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein esimerkiksi 1 – 3 eri tuotteen pakkausta ja/tai myyntierää yrityksen toiminnan luonne ja laajuus huomioiden. Tarkastuksessa arvioidaan, onko levitettävien rasvojen markkinoinnissa käytettävät nimet ja tuoteluokat levitettävien rasvojen myyntinimiä koskevien määritelmien mukaisia.

Vaatimustenmukaisuus voidaan todentaa esimerkiksi

 • pakkausmerkintä-, resepti- ja asiakirjatarkastuksin
 • tarvittaessa analyysitodistuksin ja/tai omavalvontatutkimuksin.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Levitettävä rasva valmistetaan ja nimetään kyseisen tuotteen myyntinimen määritelmän mukaisesti ja tuoteluokan kuvaus vastaa määritelmää.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Levitettävän rasvan valmistus ja nimeäminen tapahtuu tuotteen myyntinimityksen määritelmän mukaisesti. Pakkausmerkinnöissä on pieniä epäkohtia, esimerkiksi

 • Voi 40 tuotteeksi on nimetty tuote, jonka maitorasvapitoisuus on 38 prosenttia.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Levitettävän rasvan valmistus tai nimeäminen ei tapahdu kyseisen myyntinimityksen määritelmän mukaisesti. Esimerkiksi

 • Margariiniksi on nimetty tuote, jonka rasvapitoisuus on 60 prosenttia
 • Voi 40 tai 60 tuotteessa on virheellisesti ilmaisu perinteinen.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Levitettävän rasvan valmistuksessa tai nimeämisessä on suuria poikkeamia kyseisen myyntinimityksen määritelmään nähden. Esimerkiksi

 • Voiksi on nimetty tuote, jossa ei ole maitorasvaa tai jossa osa maitorasvasta on korvattu muilla rasvoilla
 • Voi 40 tai 60 on nimetty väärin perinteiseksi voiksi.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta, 74, 75 ja 78 artiklat, liite VII osa VII ja lisäys II
 • Komission päätös 2010/791/EU neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XII olevan III kohdan 1 alakohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden luettelosta
 • Komission asetus (EY) N:o 445/2007 levitettäviä ravintorasvoja koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2991/94 sekä maidon ja maitotuotteiden kaupan pitämisessä käytettävien nimitysten suojelemisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1898/87 tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä
 • Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä 999/2012 (sisältäen muutoksen 1194/2013), 58c §
 • Elintarvikelaki 297/2021, 6§.

Päivitykset versioon 3:

 • Omavalvonnan tarkastamista tarkennettu.
 • Ohje nro 2212/04.02.00.01/2021/3 korvaa ohjeen nro 10332/3
 • Päivitetty elintarvikelain numero ja pykälä
 • Korjattu viittaus komission päätökseen.

19.7 Siipikarjan vesipitoisuuden seuranta

Ohje/versio: 2213/04.02.00.01/2021/4, voimaantulopäivä 1.7.2021

Arviointi ei toistaiseksi näy Oiva-raportilla, ainoastaan tarkastuskertomuksessa.

Huomioitavaa:

 • Tässä kohdassa arvioidaan broilereiden ja kalkkunoiden vesipitoisuuden seurantaa ruhoista.

Tarkastettavia asioita:

 • Lintujen punnitus ennen jäähdyttämistä ja sen jälkeen
 • Mahdollisen automaattisen punnituslinjan käyttö
 • Omavalvonnan vesipitoisuusvalvonnan punnituskirjaukset
 • Poikkeamat, korjaavat toimenpiteet ja kirjanpito korjaavista toimenpiteistä
 • Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus sekä tarvittaessa suunnitelma tarkastetaan soveltaen ohjeen 1.6 liitettä ”Omavalvonnan riittävyys ja sopivuus”.

Leveä hymy naamalla. Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.Toiminta on vaatimusten mukaista.

Vesipitoisuuden seurantaa on tehty säännöllisesti ja lainsäädännön edellyttämällä tiheydellä.

Vesipitoisuuden punnitustulokset ovat lainsäädännön vaatimusten mukaiset.

Punnituskirjaukset tai tallenteet ovat tarkastettavissa ja niitä säilytetään vuoden ajan.

Kaikki siipikarjaerät on merkitty tunnuksella, jonka perusteella teurastuspäivä voidaan selvittää.

Pienempi hymy naamalla. Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Arvosana voi olla hyvä esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Punnituksen toteuttamisessa on pieniä puutteita.
 • Vesipitoisuuden seurantatiheydessä on ollut pieniä puutteita.
 • Vesipitoisuuden tarkastustulokset eivät ole olleet lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Toimija on käyttänyt kyseiset erät lainsäädännön vaatimusten mukaisesti raakalihavalmisteisiin tai lihavalmisteisiin ja ryhtynyt toimenpiteisiin prosessin korjaamiseksi.

Ei hymyä naamalla. Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Arvosana voi olla korjattavaa esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Vesipitoisuuden tarkastustulokset eivät ole olleet lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Toimija ei ole kuitenkaan ilmoittanut asiasta virkaeläinlääkärille, joka ei näin ollen ole voinut ryhtyä valvontatoimenpiteisiin.
 • Vesipitoisuuden seurantaa ei ole tehty lainsäädännön edellyttämän tiheyden mukaisesti.
 • Automaattisessa punnituslaitteistossa on ollut toimintahäiriö, jota ei ole huomattu.

Suupielet alaspäin naamalla. Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan, tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Arvosana voi olla huono esimerkiksi tilanteissa, joissa:

 • Vesipitoisuuden tarkastustulokset eivät ole olleet lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Toimija ei ole kuitenkaan ilmoittanut asiasta virkaeläinlääkärille. Toimija ei ole myöskään ryhtynyt toimenpiteisiin prosessin korjaamiseksi tai hän on myynyt kyseisen erän lainsäädännön vastaisesti tuoreena tai pakastettuna lihana.
 • Vesipitoisuuden seurantaa ei ole tehty lainkaan.
 • Automaattisessa punnituslaitteistossa on toimintahäiriö, jota ei ole korjattu tai automaattisen laitteiston mittaustuloksia ei ole tallennettu.

Aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita (huomioitava muutoksineen):

 • Komission asetus (EY) N:o 543/2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanlihan kaupan pitämisen vaatimusten osalta
 • Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä 999/2012
 • Ruokaviraston ohje 6059/04.02.00.01/2020/3 Siipikarjanlihan vesipitoisuuden hallinta siipikarjateurastamossa ja sen yhteydessä olevassa leikkaamossa.

Päivitykset versioon 4:

 • Korvattu termi tarkastuseläinlääkäri virkaeläinlääkärillä
 • Ohje nro 2213/04.02.00.01/2021 korvaa ohjeen nro 10333.