Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta vahvistuu

12. kesäkuuta 2020

Valtioneuvosto on 11.6.2020 tehnyt periaatepäätöksen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi vuosille 2020–2023. Toimenpideohjelma tiivistää viranomaisyhteistyötä ja lisää valvonnan vaikuttavuutta rikosten ja pimeän työn torjunnassa. Ruokavirasto on mukana toimenpideohjelman toteutuksessa. 

– Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa keskitytään seuraavina vuosina terveen kilpailun ja reilujen työmarkkinoiden edistämiseen, harmaan talouden ennaltaehkäisyyn, viranomaisten toimintaedellytyksien turvaamiseen ja viranomaisyhteistyön edistämiseen, kertoo johtaja Janne Marttinen Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksiköstä.

Elintarvikeketjun rikollisuuden torjunta Ruokaviraston toimialueella edellyttää yhteistyön lisäämistä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa mukana olevien viranomaisten kanssa. Toimenpideohjelman toteuttamiseen Ruokavirasto saa lisäresursseja kahdeksi vuodeksi. Erityisesti tavoitteena on kehittää valtakunnallisen tilannekuvan muodostamismekanismeja ja tapoja, joilla relevantti tieto elintarvikeketjun rikoksista saadaan luotettavasti koottua yhteen. Lisäksi Ruokavirasto ja Tulli kehittävät yhteistyötä elintarvikepetosten torjunnassa, joka kohdistuu maan rajat ylittävään tavaraliikenteeseen.

– Yritysten välisen terveen kilpailun takaaminen on tärkeää myös Ruokaviraston toimialueella. Saatujen lisäresurssien avulla kehitetään elintarvikeketjun viranomaisten osaamista ja keinoja puuttua epärehelliseen toimintaan, sanoo Ruokaviraston elintarvikeketjulinjan ylijohtaja Pia Mäkelä.

Toimenpideohjelman 23 hanketta tukevat valittujen strategisten tavoitteiden toteutumista tällä hallituskaudella.  Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian tavoitteena on:

1) edistää yritysten välistä tervettä kilpailua ja reiluja työmarkkinoita,

2) ennalta estää harmaata taloutta ja talousrikollisuutta,

3) turvata harmaata taloutta ja talousrikollisuutta torjuvien viranomaisten toimintaedellytykset sekä

4) kehittää harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa ja viranomaisyhteistyötä.  

Ruokaketjun viranomaisten yhteistyö harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaviranomaisten kanssa on jo nyt osoittautunut erittäin tärkeäksi elintarvikeketjun rikollisuuden torjuntaa edistäväksi keinoksi.

– On hienoa, että Ruokavirasto ja sen kautta kaikki elintarvikeketjun valvontaviranomaiset ovat uudessa strategiassa ja toimenpideohjelmassa näin vahvasti mukana. Elintarvikepetoksia pidetään kansainvälisesti yhtenä merkittävimmistä talousrikollisuuden ilmenemisalueista. Siksi on tärkeää, että myös Suomi on tällä alalla entistä aktiivisempi, Pia Mäkelä sanoo.

Linkit strategiaan ja toimenpideohjelmaan www.harmaa-talous-rikollisuus.fi

 
Lisätietoja Ruokavirastosta:
Ylijohtaja Pia Mäkelä
p. 050 448 1302

Johtava lakimies Hanna Brotherus
p. 050 555 3987

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi