Tukiehdot: Metsämarjojen ja -sienten varastointituki 2023

Julkaisupäivä: 25. toukokuuta 2023

Metsämarjojen ja -sienten varastointitukea käsittelevä viranomainen on Lapin ELY-keskus. Toimita hakemus ja muut tukeen liittyvät asiakirjat 31.7.2024 mennessä Lapin ELY-keskukseen (Rovaniemi). Voit hakea tukea myöhässä seitsemän päivän ajan tukihaun päättymisestä. Myöhässä toimitettu tukihakemus alentaa tukea ja tukea ei makseta, jos hakemus myöhästyy yli seitsemän kalenteripäivää.

Lapin ELY-keskus
PL 8060
96101 Rovaniemi
kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi

Hakuperusteet

Metsämarjojen ja -sienten varastointitukea myönnetään marja- tai sienikaupan ja -jalostuksen alalla toimivalle hakijalle 30.6.2024 varastossa olevien metsämarjojen ja -sienten varastomäärien perusteella. Tukikelpoisia ovat ihmisravinnoksi tarkoitetut, ennen vuotta 2024 Suomessa tukialueella C poimitut metsämarjat ja -sienet.

Tukikelpoisia varastointitapoja ovat marjoille pakastaminen, kuivaaminen tai säilyttäminen soseena, täysmehuna tai täysmehutiivisteenä. Metsäsienten tukikelpoisia varastointitapoja ovat säilyttäminen pakasteena, kuivattuna tai suolattuna. Tukikelpoisia tuotteita eivät ole esimerkiksi valmiit marmeladit, hillot, mehut tai purkitetut sienisäilykkeet, koska tukea ei makseta valmiin tuotteen varastoinnista.

Tukialueeseen C kuuluvat alueet löytyvät valtioneuvoston asetuksesta (1379/2022), joka on luettavissa osoitteesta: finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2022/20221379.pdf

Tuen määrä

Tukea maksetaan tuorepainokiloa kohti enintään seuraavasti: lakka 34 senttiä/kg, muut metsämarjat (esim. juolukka, puolukka, mustikka, karpalo ja variksenmarja) 10 senttiä/kg ja metsäsienet 42 senttiä/kg. Tukea ei makseta, jos sen määrä tuensaajaa kohti jää alle 100 euroa.

Tukiehdot

Jotta voit saada tukea, sinun on täytettävä seuraavat edellytykset:

  1. Toimit marja- tai sienikaupan ja -jalostuksen alalla ja yrityksesi on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
  2. Varastoidut tuotteet on poimittu ennen vuotta 2024 pohjoisen tuen alueelta (tukialue C) ja voit osoittaa niiden alkuperän. Tuotteen alkuperän selvittäminen on tehtävä ennen hakemuksen tekoa. Selvityksiksi hyväksytään mm. poimijalistat, keräilylistat, ostoasiakirjat ja välittäjän lausunnot.
  3. Omistat ilmoittamasi määrät tuotteita.
  4. Olet varastoinut tuotteet pohjoisen tuen alueella (tukialue C).
  5. Olet pitänyt varastokirjanpitoa varastossa olevista tuotteista tai varaston muutokset ilmenevät erillisestä kuittipohjaisesta selvityksestä.
  6. Varastosi täyttävät seuraavat tekniset vaatimukset:
    • Kylmä- ja pakkasvaraston vähimmäiskoko 10 m² tai 20 m³ (sisämitoin). Kylmä- ja pakkasvarastossa on lisäksi oltava riittävän tehokas jäähdytyslaitteisto varastotilaan ja tuotteeseen nähden sekä lämpötilanseurantajärjestelmä.
    • Kuivavaraston vähimmäiskoko 5 m² tai 10 m³.

Asiakirjojen säilyttäminen

Säilytä sellaiset tuen hakemiseen liittyvät asiakirjat, joita et toimita tukea käsittelevälle viranomaiselle tukivuoden 2024 ja sitä seuraavan neljän kalenterivuoden ajan (eli vuoden 2028 loppuun). Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi vuokrasopimus tai selvitys tuotteen alkuperästä.

Muutoksesta ilmoittaminen

Ilmoita viipymättä kirjallisesti tukea käsittelevälle viranomaiselle, jos tukihakemuksesi on virheellinen. Ilmoita ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta 15 työpäivän kuluessa siitä, kun ilmoitus on mahdollisuus tehdä.

Tukihakemuksen peruuttaminen

Voit peruuttaa hakemuksesi ilmoittamalla siitä kirjallisesti tukea käsittelevälle viranomaiselle. Et voi perua hakemusta enää sen jälkeen, kun valvonnasta on ilmoitettu.

Tuen takaisinperintä

Tuki peritään takaisin, jos se on maksettu virheellisesti tai perusteetta. Takaisinperintää ei tehdä, jos perittävä määrä on alle 100 euroa.

Muutoksenhaku

Voit vaatia tukipäätökseen oikaisua Lapin ELY-keskuksesta.