Usein kysytyt kysymykset

Alkuperän näkyminen

Paikallista, lähellä tai lähiruokaa –termejä voi käyttää hankemateriaaleissa, jos lähiruoka-sana ei viittaa pelkästään suomalaiseen ruokaan. Suomalaista ja kotimaista –termejä ei voi käyttää eikä muita maantieteellisiä termejä. Suomen lippua ei myöskään saa käyttää.

Avustuksen määrä

Voit hakea avustusta vuosittain kolmessa erässä. Maksuerät ovat avustussummasta korkeintaan 40 % (ennakko), 40 % (hankkeen puolivälissä) ja 20 % (hankkeen päättyessä). Jos kuluja on vähemmän, voit hakea avustusta hakea myös pienemmälle summalle.

Maksatus

Hae avustusta  maksuhakemuslomakkeella.  Ensimmäisen erän voi hakea hankkeen alkaessa ja toisen erän hankkeen puolivälissä. Lähetä kolmatta eli viimeistä erää koskeva maksuhakemus Ruokavirastoon kolmen kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä. Pyrimme maksamaan avustuksen mahdollisimman pian maksatuslomakkeen saapumisen jälkeen.

Muutoksenhaku

Hankkeen toteuttaja voi hakea hankkeeseen muutosta muutoksenhakulomakkeella.
Hae muutosta seuraavissa tilanteissa:

 • Toimenpiteet muuttuvat.
 • Hankkeessa toteutetaan uusi matka.
 • Palkka-  tai yleiskulut kasvavat yli 10%.
 • Hankkeen kesto muuttuu.
 • Hankkeen vuosibudjetti muuttuu (ano muutosta hyvissä ajoin ennen hankevuoden päättymistä).
 • Toimenpiteen toteuttamisajankohta vaihtuu hankevuodelta toiselle.

Omarahoitusosuus

Voi olla rahaa tai työtä. Todenna työ työaikakirjanpidolla.

Rahoittajan (MMM:n) logo

Käytä hankeaineistoissa MMM:n logoa. Logo pitää näkyä selkeästi kaikissa hankemateriaaleissa.

Tarjoilut

Tukikelpoisia tarjoiluja ovat hinnaltaan kohtuulliset kahvitukset ja tilanteen mukaan myös lounaat. Ne tulee voida kohdentaa tietylle  toimenpiteelle tai työpaketille ja tiettyyn kululuokkaan.

Tilintarkastajan lausunto

Hankkeen tilintarkastuksen tekijän  on oltava auktorisoitu (JHTT, KHT tai HMT) tilintarkastaja. Hankkeen tilintarkastajan  on tarkastettava myös siirronsaajien tilit. Toimita tämän lisäksi kirjanpito tai muu vastaava selvitys ( esimerkiksi controllerin allekirjoittama kustannuserittely)  Ruokavirastoon jokaisen hankevuoden päättyessä.  Tilintarkastus on hankesuunnitelmassa esitetty yleensä kohdassa muut kustannukset (kirjanpito, raportointi ja seurantakustannukset).   Siirronsaajien tilintarkastus tehdään siinä laajuudessa, että hankesuunnitelman budjetissa esitetyt menot on tarkistettu myös siirronsaajilta.
Tilintarkastajan lausunnosta tulee käydä ilmi vähintään seuraavat asiat:

 • Hankkeen perustiedot: Yhteishankkeen nimi ja hankkeen hyväksytty kestoaika.
 • Hankkeen toteuttaja ja mahdolliset siirronsaajat, joiden osalta hankkeessa on tehty tarkastus (=tarkastuksesta annettu lausunto kattaa tässä mainitut toteuttajat).
 • Kirjanpidon laadinnassa on noudatettu voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä hyvää kirjanpitotapaa.
 • Hankkeen toteutuksessa on noudatettu moitteettoman varainhoidon periaatteita.
 • Maksetut menot, saadut tulot ja saatu rahoitus perustuvat numeroituihin hyväksyttäviin tositteisiin hakijayhteisön kirjanpidossa.
 • Hankkeelle on kirjattu vain hankkeelle kuuluvia tuloja, rahoitusta ja menoja.
 • Hankkeelle on kirjattu kaikki hankkeelle kuuluvat tulot ja rahoitus.
 • Maksuhakemuksessa ilmoitetut kustannukset on maksettu (ei edellytetä ennakkomaksujen kohdalla).
 • Maksuhakemus perustuu kirjanpitoon ja on laadittu rahoittajan päätösehtojen mukaisesti.
 • Haettavaan rahoitusosuuteen ei ole saatu rahoitusta muualta.
 • Tarvittaessa tilintarkastajan tulee otantamenettelyn avulla varmistua siitä, että hankkeelle kuuluvat tulot ja menot on kirjattu hankkeen kirjanpitoon, ja että hankkeen menot on maksettu (lukuun ottamatta tilintarkastajan palkkiota ja mahdollisesti maksamattomia lomapalkkavarauksia).

Työajanseurantalomakkeet

Työntekijät pitävät työajanseurantaa hankkeelle kohdennetuista työtunneista.

Sivu on viimeksi päivitetty 18.12.2023