Laajakaistahankkeet

EU:n maaseuturahoituksella tuetaan kyläverkkojen rakentamista. Kyläverkolla tarkoitetaan tilaajayhteysverkon rakentamista tarvittavine yhteysverkkoineen kylään tai kyläryhmiin. Kyläverkkohankkeita rahoitetaan alueille, joille huippunopeita tietoliikenneyhteyksiä ei markkinaehtoisesti rakennu.

Kyläverkkohankkeella ei voida rakentaa pitkiä runkoverkkoja, joten se edellyttää valmista ja kapasiteetiltaan riittävää runkoverkkoa tai yhteistyötä runkoverkkoa rakentavien hankkeiden tai toimijoiden kanssa.

Mihin tukea voi käyttää?

Seuraavat kustannukset ovat tukikelpoisia:

 • passiivisen laajakaistainfrastruktuurin käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset
 • laajakaistaan liittyvistä kaivaus- ja muista rakennustöistä aiheutuvat kustannukset
 • peruslaajakaistaverkkojen käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset
 • seuraavan sukupolven liityntäverkkojen (NGA-verkkojen) käyttöönotosta aiheutuvat kustannukset.

Tukikelpoisia työkustannuksia ovat esimerkiksi:

 • kaapelin asennustyöt
 • auraus- ja kaivuutyöt
 • teletekniset työt
 • verkon kartoitus-, suunnittelu- ja dokumentointityöt
 • luvitus sekä projektinjohtaminen.

Tukikelpoisia materiaalikustannuksia ovat esimerkiksi:

 • kaapelit
 • aktiivilaitteet
 • suojaputket
 • jatkoskaivot
 • laitetilat
 • laitekaapit.

Muita tukikelpoisia kustannuksia ovat esimerkiksi:

 • lupakustannukset
 • projektin hallinnointiin liittyvät kustannukset.

Tukea ei voi saada kustannuksiin, jotka syntyvät esimerkiksi

 • tilaajaliittymän viimeisestä 100 metristä
 • alueella, joka ulottuu 100 metrin päähän sellaisesta aktiivilaitetilasta, josta tarjotaan tai voidaan tarjota edistyksellisiä viestintäpalveluja ("liityntäpiste")
 • alueella, jolla on jo nopean laajakaistan tarjontaan soveltuva verkko
 • alueella, jonne seuraavan 3 vuoden aikana ollaan ilman julkista tukea rakentamassa valokuituverkkoa nopean laajakaistan tarjontaan.

Kuka voi hakea tukea?

Tukea voivat saada yksityis- ja julkisoikeudelliset yhteisöt, esimerkiksi kyläyhdistykset tai muut yhdistykset, kunnat, osuuskunnat ja paikallisoperaattorit.

Tuen määrä

Tukea voi saada 40–65 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Yhteisöllisessä tietoliikenneverkkoinvestoinnissa hankkeen yksityisenä rahoituksena voidaan hyväksyä vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtyä työtä eli talkootyötä.

Tuki maksetaan jälkikäteen.

Tuen ehdot

Tuettu tietoliikenneverkon rakentaminen on teknologiariippumatonta, mutta edellytyksenä on, että verkko takaa 1 Gbit/s nopeudella toimivan yhteyden.

Rakennettu tietoliikenneverkko on tuensaajan omistama. Tuensaaja sitoutuu pitämään verkon tuen myöntöhetkellä tarkoitetussa käytössä vähintään viiden vuoden ajan loppumaksun suorittamisesta. ELY-keskus voi määrätä tukipäätöksessä käyttöajaksi enintään 10 vuotta.

Toteutusaluetta koskevat ehdot

 • Kyläverkkohankkeita rahoitetaan maaseutualueilla, joilla huippunopeita tietoliikenneyhteyksiä ei markkinaehtoisesti rakennu.
 • Alueella ei ole samaan luokkaan kuuluvaa infrastruktuuria (joko peruslaajakaistaverkkoa tai NGA-verkkoa).
 • Alueella ei todennäköisesti kehitetä tällaista infrastruktuuria kaupallisin ehdoin kolmen vuoden kuluessa suunnitellun hankkeen julkaisemisajankohdasta.
 • Toimenpiteen mukainen tuki koskee pieninfrastruktuureja maaseutualueilla. Pienimuotoiset infrastruktuurihankkeet eivät yleensä kohdistu LAU 2-tason aluetta (NUTS 5) suuremmalle alueelle. Tämä taso vastaa yleensä kunnan käsitettä.

Julkinen kuuleminen

Tuen ehtona on, että hankkeesta järjestetään julkinen kuuleminen. Julkisella kuulemisella varmistetaan, ettei tuki vääristä kilpailua, alueella ei ole samaan luokkaan kuuluvaa infrastruktuuria eikä verkkoa olla rakentamassa alueelle, johon se rakentuisi markkinaehtoisesti kolmen vuoden sisällä.

ELY-keskus tekee ilmoituksen julkisesta kuulemisesta. Julkaise ELY-keskuksen tekemä ilmoitus julkisesta kuulemisesta omilla verkkosivuillasi. Pidä julkinen kuuleminen näkyvillä kuukauden ajan. Lisäksi ELY-keskus julkaisee kuulemisen ELY-keskuksen verkkosivuilla Kuulutukset-osiossa. ELY-keskusten kuulutukset on linkitetty valtakunnalliselle laajakaistainfo.fi-sivustolle.

Julkisen kuulemisen aikana Traficom tekee hankealueesta markkina-analyysin vuosittain keräämiensä liittymätietojen perusteella.

Yleisiä ehtoja

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että sinulla on riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen toteuttamiseen. Organisaatiosi tavanomaista toimintaa ei tueta. Sinun on laadittava hankesuunnitelma voidaksesi saada tukea.

Jos toteutat investoinnin sellaiseen kohteeseen, joka ei ole omassa hallinnassasi, hanki kohteen omistajalta ja tarvittaessa haltijalta kirjallinen suostumus investointiin ja siihen, että investointi on alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä. Varmista, että käyttöoikeus investointiin säilyy. Jos saat tukea rakentamisinvestointiin, vakuuta investointikohde vähintään siihen saakka, kunnes tuki on maksettu kokonaan. Investoinnin kohde tulee olla käytettävissä vähintään viisi vuotta tuen viimeisen erän maksamisesta. Erityisestä syystä omaisuuden käyttöajaksi voidaan tukipäätöksessä määrätä enintään kymmenen vuotta.

Jos hankit tuella rakennuksen tai rakennuksen maapohjineen, rakennuksen tai kiinteistön kauppahinta ei saa ylittää sen käypää arvoa. Hankittavan rakennuksen tulee soveltua siihen tarkoitukseen, mihin se hankitaan tai olla kohtuullisin kustannuksin muutettavissa sellaiseksi. Rakennuksen tulee aiotussa käyttötarkoituksessaan täyttää lainsäädännön vaatimukset.

Näin haet tukea

 1. Ota ensin yhteyttä ELY-keskukseen ja esitä ideasi: hae yhteystiedot täältä. ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä.
 2. Tee hakemuksesi sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa. 
  Hyrrä-asiointipalvelu

Hakemuksessa kysytään hankkeen toteuttamisesta hankesuunnitelman ohella tietoja osioittain, jotka vaihtelevat hanketyypistä riippuen.

Osiot ovat:

 • Kustannukset ja rahoitus
 • Muu julkinen tuki
 • Kustannusten kohtuullisuus
 • Rakentamisen suunnitelmat ja liitteet
 • Luvat ja ilmoitukset
 • Seurantatiedot
 • Hakemuksen lisätiedot ja muut liitteet.

Hakemuksessa kysytään muun muassa seuraavia tietoja:

 • Mahdollisten talkootuntien määrä
 • Rakennettavien liittymien määrä
 • Verkon kokonaispituus (tukikelpoiset ja -kelvottomat yhteensä)
 • Aurauksen osuus maatöistä
 • Yhteisrakentamisen osuus maatöistä
 • Potentiaalisten kiinteistöjen määrä hankealueella
 • Verkon yhteysnopeus


Kustannusarvio koostuu seuraavista kustannuslajeista:

 • Maatyöt
 • Kuituhitsaus tarvikkeineen
 • Valokuitukaapelit
 • Yleiskustannukset (mm. toimistokulut, mahdolliset palkkakulut, kirjanpitokustannukset)
 • Muut kulut (mm. laite- ja laitetilahankinnat, sijoituslupamaksut, verkkosuunnitelma, työmaavalvonta).

Ilmoita kustannusarviossa koko rakennettavan verkon kustannukset. Ilmoita mahdolliset talkootyöt siinä kustannuslajissa mihin ne liittyvät.

 • Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta (esim. tilinpäätösasiakirjoja).
 • Pöytäkirjaote kokouksesta, jossa päätös tuen hakemisesta on tehty.
 • Rahoitussuunnitelma siitä, miten koko verkon kustannukset tullaan rahoittamaan.
 • Selvitys yksityisestä rahoituksesta: mistä se kerätään ja mikä osa käytetään tukikelpoisiin kustannuksiin.
 • Selvitys julkisyhteisön liittymämaksuista: mistä ne kerätään ja miten ne jakautuvat tukikelpoisten ja -kelvottomien kustannusten rahoittamiseen.
 • Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta
 • Arvio vastikkeettomasti tehtävän työn laadusta ja määrästä 
 • Verkkosuunnitelma (tiedostomuodot .shp, .tab tai .dwg)
 • Kiinnostuneiden osoitelista (ei saa sisältää nimitietoja)
 • Hankealuekartta (tiedostomuoto .jpg, .bmp, .gif tai muu yleinen kuvatiedostomuoto)

Tukihakemus tehdään uudessa käyttöliittymässä

Järjestelmä aukeaa alkuperäiseen käyttöliittymään. Siirry uudistuneen käyttöliittymän puolelle klikkaamalla sivun yläreunassa keskellä olevaa painiketta, jossa on teksti ”Hyrrä uudistuu. Siirry uudistettuun Hyrrään tästä”.Siirtyminen vanhasta käyttöliittymästä uuteenOlet uudessa käyttöliittymässä, kun sivun yläreunan painikkeessa on teksti ”Siirry alkuperäiseen Hyrrään tästä”.

Tarkista profiilitietosi

Näytön oikeasta yläreunasta näet organisaation, jonka edustajana olet kirjautunut.

Kohdasta Profiili voit lisätä ja muuttaa muun muassa omia ja organisaatiosi tietoja. Voit muuttaa näitä tietoja myös hakemuksella.

Jos olet kirjautunut ilman Y-tunnusta, näet vain omat tietosi.

Jos et ole aikaisemmin kirjautunut Hyrrään, Profiili aukeaa automaattisesti tarkistettavaksesi. Täytä profiilitietoihin puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, jos ne puuttuvat. Hakemusta pääset täyttämään vasta, kun nämä tiedot on annettu.

Järjestelmän kielenä on automaattisesti se kieli, joka henkilötietoihisi on merkitty Digi- ja väestötietoviraston rekistereissä. Voit halutessasi vaihtaa kielen kielivalintakohdasta.

Hyrrä-asiointipalvelun profiiliosio

Näin aloitat hakemuksen täyttämisen

Varmista, että olet uudessa käyttöliittymässä. (Katso kohta ”Tukihakemus tehdään uudessa käyttöliittymässä”)

Valitse valikkoriviltä Uusi hakemus ja avautuvasta alasvetovalikosta haluamasi tukihakemus. Klikkaa Vahvista.

Uusi hakemus aukeaa täytettäväksi.

Näin täytät hakemuksen

Hakemus on jaettu osioihin. Avaa osio oikeasta reunasta klikkaamalla Näytä sisältö. Kun osio on avoimena, samassa kohdassa lukee Piilota sisältö. Täytä tai muokkaa osiota Muokkaa-painikkeesta.

Pakolliset täydennettävät tiedot on merkitty tähdellä ja keltaisella laatikolla, jossa lukee pakollinen tieto. Myös osion nimen alla on keltaisessa laatikossa huomautus ”Tämä osio on kokonaan täyttämättä tai osion pakollisia tietoja ei ole vielä täytetty” kunnes olet täyttänyt kaikki pakolliset tiedot. Voit allekirjoittaa ja lähettää hakemuksen vasta, kun olet täyttänyt kaikki pakolliset kentät.

Kuva hankkeen tiedoista

Tallenna osioon täyttämäsi tiedot klikkaamalla Tallenna ja sulje. Jos et halua tallentaa tekemiäsi muutoksia, klikkaa Peruuta. Järjestelmä opastaa sinua hakemuksen täyttämisessä.

Jokaisen osion täyttöohjeet löytyvät Muokkaa-näkymässä osion nimen alta. Tarkempia ohjeita yksittäisen kohdan täyttämiseen saat klikkaamalla kysymysmerkkiä.

Kuva lisätiedoista Hyrrässä

Voit tarkistaa hakemuksen yläreunasta kohdasta Hakemuksen täyttö, mitä pakollisia kenttiä et ole vielä täyttänyt. Lähetä hakemus -painike aktivoituu vasta, kun olet täyttänyt hakemuksen kaikki pakolliset kentät ja ohjaa sinut Allekirjoitus ja lähetys -osioon.

Hakemuksen täyttäminen Hyrrä-asiointipalvelussa
Valitse Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja paina Allekirjoita-painiketta. Kun viimeinen allekirjoittaja on allekirjoittanut hakemuksen, Lähetä-painike aktivoituu. Klikkaa Lähetä. Saat ilmoituksen lähetyksen onnistumisesta.

Allekirjotus ja lähetys

Löydät hakemuksesi ja siihen liittyvät dokumentit Omat hankkeet -osiosta

Ohjeessa kuvataan uuden käyttöliittymän toimintoa. (Katso ohjeen kohta "Tukihakemus tehdään uudessa käyttöliittymässä")

Omat hankkeet -osiosta näet tekemäsi hakemukset, keskeneräiset hakemuksesi, saapuneet lisätietopyynnöt ja saamasi tukipäätökset.

Uuden käyttöliittymän puolella näkyvät vain uudessa käyttöliittymässä tehdyt hakemukset ja niihin liittyvät dokumentit. Jos olet tehnyt hakemuksia vanhan käyttöliittymän puolella, näet ne klikkaamalla yläreunasta painiketta Siirry alkuperäiseen Hyrrään tästä. Vanhan käyttöliittymän puolella organisaation hankkeet löytyvät valikkoriviltä kohdasta Hankkeet.
Omat hankkeet -osio Hyrrä-asiointipalvelussa

Näin jatkat aiemmin aloittamasi hakemuksen täyttämistä

Ohjeessa kuvataan uuden käyttöliittymän toimintoa. (Katso ohjeen kohta "Tukihakemus tehdään uudessa käyttöliittymässä")

Kun avaat uuden hakemuksen, saa se heti hankenumeron ja tallentuu Omat hankkeet -osioon. Hakemuksen tila on keskeneräinen, kunnes olet allekirjoittanut ja lähettänyt sen.

Voit jättää hakemuksen kesken ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. Kun jatkat hakemuksen täyttämistä, klikkaa Omat hankkeet, valitse kyseinen hanke ja valitse Avaa hakemus.

Jatka keskeneräisen hakemuksen täyttämistä avaamalla hakemus Omista hankkeista

 

Hakemuksen käsittelijä tekee lisätietopyynnön, jos hän tarvitsee tarkennuksia tai lisäyksiä hakemukseen. Vastaa lisätietopyyntöön Hyrrä-asiointipalvelussa. Kun olet täydentänyt hakemustasi, allekirjoita se ja lähetä se uudelleen käsittelyyn.

Kirjaudu sisään

Kirjaudu Hyrrä-asiointipalveluun osoitteessa https://hyrra.ruokavirasto.fi. Ohje kirjautumisesta

Kirjaudu Hyrrä-palveluun organisaatiosi nimissä. Järjestelmä aukeaa alkuperäiseen käyttöliittymään. Siirry uudistuneen käyttöliittymän puolelle klikkaamalla sivun yläreunassa keskellä olevaa painiketta, jossa on teksti: ”Hyrrä uudistuu. Siirry uudistettuun Hyrrään tästä”.

Siirtyminen vanhasta Hyrrän käyttöliittymästä uuteen käyttöliittymään
Olet uudessa käyttöliittymässä, kun sivun yläreunan painikkeessa on teksti ”Siirry alkuperäiseen Hyrrään tästä”.

Avaa Omat hankkeet -valikko

Organisaatiosi kaikki hakemukset löydät valikkorivin kohdasta Omat hankkeet. Jokaisella hakemuksella on oma laatikko, jossa näet koosteen hankkeen tiedoista. Sivun vasemmassa reunassa on hakutoiminto, jolla voit etsiä yksittäisen hankkeen tai rajata näkymää. Jos organisaatiosi hankkeet eivät mahdu yhdelle sivulle, näet sivun alareunassa sivujen määrän ja voit vaihtaa sivua.

Uuden käyttöliittymän puolella näkyvät vain uudessa käyttöliittymässä tehdyt hakemukset. Jos sinulta tarvitaan toimia hankkeen tuki- tai maksuhakemukselle, lukee laatikon yläreunassa punainen kolmio huutomerkillä ja teksti Vaatii huomiota. Lisäksi lisätietoa tarvitsevan hakemuksen kohdalla lukee Avattu täydennettäväksi.

Omat hankkeet -valikon näkymä
Avaa hankkeesi tiedot

Klikkaa hiirellä sitä hanketta, josta olet saanut lisätietopyynnön. Hankkeen tiedot avautuvat hakemusmappinäkymässä.

Hakemusmappi koostuu kahdesta osiosta:

 • Hankkeen tuki- ja muutoshakemukset: lähettämäsi hakemukset, muutoshakemukset ja päätökset sekä lisätietopyynnöt. Jos sinun tarvitsee tehdä muutoksia hakemukseesi tai lähettää käsittelijälle lisätietoja, voit tehdä sen tässä osiossa.
 • Hankkeen maksut: tee maksuhakemus tässä osiossa. 

Hakemus, johon lisätietoa tarvitaan, on merkitty punaisella tekstillä Avattu täydennettäväksi. Asiaa korostaa vielä punainen kolmio, jonka sisällä on huutomerkki.

Hakemusmappi-näkymä
Täydennä hakemustasi

Klikkaa laatikon oikeasta yläreunasta Näytä sisältö. Saat näkyviin hakemuksen avauspainikkeen sekä muita tietoja kyseisestä hakemuksesta.

Hakemuksen avaaminen
Lisätietoja vaativan hakemuksen yläosassa ovat lisätietopyyntöön liittyvät osiot:

 • Käsittelijän täydennykset: Käsittelijä voi pyynnöstäsi täydentää tai muuttaa hakemusta, jos olet lähettänyt kirjallisen pyynnön jollakin muulla välineellä.
 • Täydennyspyyntö: Määräaika, johon asti sinulla on aikaa täydentää hakemusta sekä lista täydennystä vaativista kohdista. Klikkaa täydennystä vaativia kohtia ja siirryt täydentämään tietoja.
 • Viesti käsittelijälle: Voit halutessasi lähettää viestin käsittelijälle.
 • Aikaisemmat täydennyspyynnöt: Aikaisemmin tehdyt lisätietopyynnöt.

Lisätietopyyntö
Löydät korjattavan kohdan myös selaamalla hakemusta. Erotat tarkistettavan kohdan punaisesta reunuksesta sekä otsikosta Tarkistuskohta.

Muokkaa-painikkeesta voit muokata kohtaa (merkitty nuolella alla olevassa kuvassa).

Klikkaa Muokkaa muuttaaksesi tai täydentääksesi hakemustasi

Jos et halua muuttaa tai täydentää kohtaa, klikkaa Viesti käsittelijälle, mikäli et halua muuttaa tai täydentää hakemuksen tietoja -kohdasta Muokkaa ja perustele, miksi et tee muutoksia. Voit käyttää tätä kenttää myös muokkauksen yhteydessä, jos haluat viestiä kohdasta jotain käsittelijälle. Käytä kenttää vain, jos et halua muuttaa tai täydentää hakemustasi.

Kun kohtaa on muutettu, tulee osion yläreunaan keltainen laatikko, jossa on teksti: Täydennetty.

Voit muuttaa lisätietopyynnöllä myös muita kohtia hakemuksessa. Tällöin muutoksen jälkeen osion yläreunaa tulee keltainen laatikko, jossa on teksti: Muokattu.

Ilmoitukset Täydennetty ja Muokattu

Allekirjoita hakemus ja palauta täydennyspyyntö

Kun olet ottanut kantaa jokaiseen lisätietopyynnöllä pyydettyyn kohtaan, allekirjoita hakemus ja palauta se takaisin käsittelyyn.

Valitse Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja paina Allekirjoita-painiketta. Kun viimeinen allekirjoittaja on allekirjoittanut hakemuksen, Palauta täydennyspyyntö -painike aktivoituu. Klikkaa siitä. Saat ilmoituksen lähetyksen onnistumisesta.

Palauta täydennyspyyntö

 1. Voit aloittaa hankkeen toteuttamisen, kun olet lähettänyt hakemuksesi. Hankkeesi rahoitus varmistuu kuitenkin vasta, kun saat päätöksen – siihen saakka toteutat hanketta omalla riskilläsi.

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Rahoitettavien hankkeiden valinta

ELY-keskukset valitsevat rahoitettavat hankkeet valintajaksoittain. ELY-keskukset voivat järjestää lisäksi erillisiä teemahakuja, jolloin noudatetaan niiden päivämääriä. Tarkista aina valintajakso ELY-keskuksesta ennen hakemuksen jättämistä.

Haku jaksolle päättyy aina jakson päättymispäivänä klo 23.59, riippumatta siitä, onko kyseessä arki- tai pyhäpäivä tai viikonloppu.

Vuoden 2024 valintajaksot ELY-keskuksissa:

 • 19.9.–31.10.2023
 • 1.11.2023–31.1.2024
 • 1.2.–30.4.2024
 • 1.5. –30.9.2024.

ELY-keskukset käyttävät valintaperusteita valitessaan rahoitettavia hankkeita. Rahoitettaviksi valitaan ne hankkeet, jotka täyttävät valintaperusteet parhaiten. Valintaperusteet varmistavat, että hakijoita kohdellaan tasapuolisesti.

Hankkeen käynnistäminen

Voit aloittaa hankkeen toteuttamisen, kun olet lähettänyt hakemuksesi. Toteutat hanketta omalla riskilläsi siihen saakka, kunnes saat rahoituspäätöksen.

Tarvittaessa voit olla yhteydessä ELY-keskukseen jo ennen kuin hakemuksesi on otettu käsittelyyn. Kun hakemuksesi on otettu viranomaiskäsittelyyn, saat siitä ilmoituksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Hakemuksen käsittelyyn ja täydentämiseen liittyvissä asioissa voit tällöin ottaa yhteyttä hakemuksen käsittelijään. Käsittelijän yhteystiedot ovat käsittelyynottoilmoituksessa.

Kun saat päätöksen tuen myöntämisestä, lue huolellisesti saamasi päätös, sillä se sisältää tärkeää tietoa sinulle myönnetyn tuen ehdoista.

ELY-keskus voi kutsua hankkeen edustajan hankkeen alussa aloituspalaveriin, jossa käydään läpi rahoitusta koskevat ehdot ja ohjeet.

Aseta hankkeelle tarvittaessa ohjausryhmä. Valtakunnalliselle ja alueiden väliselle hankkeelle ohjausryhmä on pakollinen. Lisäksi ohjausryhmä on pakollinen sellaiselle laaja-alaiselle hankkeelle, jonka hyväksyttävät kustannukset ovat vähintään 300 000 euroa ja johon myönnetään tukea 100 prosenttia.

Ohjausryhmä voidaan asettaa myös muuta hanketta varten, jos:

 • hankkeen hyväksyttävät kustannukset ovat vähintään 50 000 euroa
 • hankkeella on laajoja vaikutuksia yritystoimintaan, alueen yrittäjien toimintaedellytyksiin tai alueelliseen hyvinvointiin.

Painavasta syystä ohjausryhmä voidaan asettaa myös muunlaiselle hankkeelle.

Ohjausryhmä seuraa hankkeen etenemistä ja tavoitteiden toteutumista. Pidä pöytäkirjaa ohjausryhmän kokouksista.

Ohjausryhmään voi nimetä vain henkilön, joka antaa siihen kirjallisen suostumuksensa. Ohjausryhmässä on aina rahoittajan eli ELY-keskuksen edustaja.

Hankkeen toteuttaminen

Ohjeita hankkeen toteuttajalle

Muutokset hankkeen toteuttamisessa

Jos hankkeeseen on tulossa muutoksia, keskustele niistä ELY-keskuksen kanssa.

Jos muutos on merkittävä, tee siitä muutoshakemus. Kun olet lähettänyt muutoshakemuksesi, kustannuksia voi syntyä muutoksen osalta omalla riskilläsi. Vasta muutospäätöksen saatuasi voit olla varma, että muutoksen mukaiset kustannukset ovat tukikelpoisia.

Viestintä

Rahoittaja edellyttää, että kerrot saamastasi tuesta tukipäätöksen ehtojen ja viestintäohjeen mukaisesti esimerkiksi hankkeen mahdollisilla verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavilla ja muussa viestintämateriaalissa. Tärkeintä on, että EU:n rooli rahoittajana käy ilmi.

Jokaiselle kehittämishankkeelle luodaan automaattisesti oma hankekortti Maaseutuverkosto.fi:n hankerekisteriin. Hankekorttiin tulee tietoja Hyrrään syötettyjen julkisten tietojen pohjalta ja hankkeen yhteyshenkilönä pääset niitä muokkaamaan. Hankekortti voi toimia myös hankkeen verkkosivuna. Lisätietoja

Tarvitsetko apua?

ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat hakemuksen tekemisessä.

Hae yhteystiedot

Sivu on viimeksi päivitetty 26.9.2023