Päivittäistavarakauppapalvelun avustus, ohje hakijalle

1. Avustuksen hakeminen

Voit hakea päivittäistavarakauppapalvelun avustusta sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa osoitteessa https://hyrra.ruokavirasto.fi.

Ohje hakemuksen tekemiseen Hyrrä-asiointipalvelussa

Voit hakea avustusta myös lomakkeella 531. Palauta lomake Ruokaviraston kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi sähköpostitse tai kirjepostina osoitteeseen:

Ruokavirasto
”Päivittäistavarakauppapalvelun avustus”
Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki.

Hakuaika päättyy Hyrrä-palvelussa 27.5.2024 klo 23.59. Sähköpostilla tai kirjepostina lähetetyn hakemuksen on oltava perillä Ruokavirastossa viimeistään 27.5.2024 klo 16.15. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei voida käsitellä.

Hakemuksen allekirjoittaa toimenpiteen toteuttamisesta oikeudellisesti vastaava henkilö.
Allekirjoittaja vastaa lomakkeella annettujen tietojen oikeellisuudesta ja sitoutuu ilmoittamaan tietoihin tulevat muutokset viipymättä Ruokavirastolle.

2. Päivittäistavarakauppapalvelun avustus

Päivittäistavarakauppapalvelun avustuksen tarkoituksena on turvata ja edistää päivittäistavarakauppapalveluiden saatavuutta maaseutualueella. 

3. Avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset

3.1. Päivittäistavarakaupan sijainti maaseutualueella

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että päivittäistavarakauppa sijaitsee mantereella ja kaupan maantieteellinen sijaintiluokitus on harvaan asuttu maaseutu tai ydinmaaseutu. Saaristossa, eli ulko-, väli- tai sisäsaaristossa, sijaitsevan kaupan maantieteellinen sijaintiluokitus tulee olla maaseutua.

Kaupan maantieteellisellä sijaintiluokituksella tarkoitetaan Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän paikkatietopohjaisen kaupunki-maaseutu-luokituksen mukaista harvaan asuttua maaseutua, ydinmaaseutua, kaupungin läheistä maaseutua tai maaseudun paikalliskeskusta. Alueluokkien kuvauksista löytyy tietoa Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

Paikkatietoaineistona kaupunki-maaseutu-luokitus on vapaasti ladattavana sähköisesti Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto -palvelussa. Aineisto on myös katseltavissa sähköisesti Liiteri-tietopalvelussa ja ympäristökarttapalvelu Karpalossa.

Voit tarkistaa ehdon täyttymisen myös ArciGIS Online -karttasovelluksesta.

 1. Kirjoita kartan yläpuolella olevaan hakukenttään päivittäistavarakaupan lähiosoite.
 2. Valitse valikosta oikea kunta, jos vaihtoehtoja on useita.
 3. Loitonna karttaa, kartan vasemmassa yläosassa olevasta miinus (–) -painikkeesta siten, että pystyt tarkistamaan millä kaupunki-maaseutu-luokituksen mukaisella alueella antamasi osoite sijaitsee.

Saaristossa sijaitsevan kaupan sijaintipaikan alueluokituksen tulee olla Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän paikkatietopohjaisen saaristoluokituksen mukaan ulko-, väli- tai sisäsaaristoa.

Lisätietoa saaristoluokituksesta löytyy Syke.fi-verkkopalvelusta ja voit tarkastaa kauppasi sijainnin saaristoluokituksen Elinympäristön tietopalvelu Liiteristä.

 1. Odota pieni hetki, että kartan taustamateriaali ehtii latautua ennen saaristoluokituksen tarkastelua.
 2. Kirjoita Haku-toiminnossa olevaan hakukenttään päivittäistavarakaupan lähiosoite.
 3. Valitse valikosta oikea kunta, jos vaihtoehtoja on useita.
 4. Voit tarkentaa karttaa siten, että pystyt tarkistamaan millä saaristoluokituksen mukaisella alueella antamasi osoite sijaitsee.

3.2 Muut avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset

Päivittäistavarakaupalla tarkoitetaan pääasiassa itsepalveluperiaatteella toimivaa myymälää, jossa myydään päivittäistavaroita.

Päivittäistavarakauppapalvelun avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että:

 • kauppa toimii ympäri vuoden
 • kaupan päivittäistavaroiden myynti on vähemmän kuin kaksi miljoonaa euroa vuodessa
 • kaupan etäisyys lähimpään toiseen päivittäistavarakauppaan on vähintään 7,5 kilometriä, tai kauppa on muuten vaikeasti saavutettavissa
 • kaupan päivittäisvaravalikoimaan kuuluu vähintään 500 tuotetta.

Vaikealla saavutettavuudella tarkoitetaan esimerkiksi rannikkoalueen saaristoalueita tai muuten vaikeiden
tai rajallisten liikenneyhteyksien päässä sijaitsevia alueita. Vaikeilla tai rajallisilla liikenneyhteyksillä viitataan esimerkiksi siihen, että julkista liikennettä voi olla vähän tai ei jopa ollenkaan.

 • Liitä hakemukseen selvitys kaupan aukioloajoista tai viittaa hakemuksella kaupan www-sivuihin, josta tieto on saatavilla.
 • Liitä hakemukseen luettelo kaupan tuotevalikoimasta.

Avustusta ei myönnetä huoltamoiden yhteydessä oleville myymälöille.

4. Palveluvelvoite

Päivittäistavarakauppapalvelun avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että avustuksen saaja sitoutuu tarjoamaan päivittäistavarakauppapalvelua ajanjaksolla 1.7.2024–30.6.2025.

Lisäksi avustuksen saajan on sitouduttava tarjoamaan vähintään yhtä seuraavista palvelukokonaisuuksista:

 1. postipalvelu
 2. käteisnostopalvelu
 3. apteekkipalvelu
 4. polttoainejakelupalvelu

Apteekkipalvelun osalta palveluvelvoite täyttyy, jos kauppa tarjoaa tilat kyseessä olevalle palvelulle. Myös lääkekaappipalvelu katsotaan apteekkipalveluksi.

Postipalveluksi katsotaan myös Matkahuollon pakettipalvelu.

 • Liitä hakemukseen selvitys oheispalvelun tarjoamista koskevasta luvasta tai luvan vireilläolosta, josta ilmenee kyseessä olevan palvelun tarjoaminen.
 • Toimita Ruokavirastoon jäljennös luvasta kuuden kuukauden kuluessa tukipäätöksen vastaanottamisesta, jos ryhdyt tarjoamaan oheispalvelua sen jälkeen, kun olet jättänyt hakemuksen.

5. Avustuksen määrä

Päivittäistavarakauppapalvelun avustusta voidaan myöntää enintään 15 000 euroa vuodessa hakijaa kohden. Avustus voidaan myöntää korotettuna, jos hakija tarjoaa myymäläautopalvelua ajanjaksolla 1.7.2024–30.6.2025. Korotettu avustus on enintään 20 000 euroa vuodessa.

Myymäläauton tulee palvella vähintään kymmentä maaseudulla sijaitsevaa pysäkkiä viikossa. Myymäläautolla tulee olla viikoittaista reittiajoa vähintään sata kilometriä.

Avustus myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Tukikelpoisten hakemusten määrä vaikuttaa myönnettävän avustuksen määrään. Avustuksen määrää vähennetään, jos käytettävissä oleva määräraha ei riitä avustuksen myöntämiseen täysimääräisenä kaikille hakijoille.

6. Avustuksen maksaminen

Päivittäistavarakauppapalvelun avustus maksetaan hakijalle ennakkona yhdessä erässä. Avustus voidaan maksaa sen jälkeen, kun hakija on saanut myönteisen tukipäätöksen. Hakijan ei tarvitse hakea maksua erikseen.

Jos hakija ei toimita hakemuksen liitteenä jäljennöstä yhden lisäpalvelun (1–4) tuottamista koskevasta luvasta tai muuta vastaavaa selvitystä, avustus voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun vaadittava asiakirja on toimitettu Ruokavirastoon. Asiakirja on toimitettava Ruokavirastoon kuuden kuukauden kuluessa tukipäätöksestä.

7. Vaikeuksissa oleva yritys

Päivittäistavarakauppapalvelun avustusta ei voida EU:n valtiontukisääntöjen mukaan myöntää vaikeuksissa olevalle yritykselle.

Yrityksen katsotaan olevan vaikeuksissa, jos vähintään kaksi seuraavista neljästä ehdosta täyttyy:

 • On kyse osakeyhtiöstä, joka on menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan kertyneiden tappioiden vuoksi.
 • On kyse avoimesta yhtiöstä tai kommandiittiyhtiöstä (tai muusta sellaisesta yhtiöstä, jossa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu) ja joka on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi.
 • Yritys on asetettu konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi tai se täyttää kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut edellytykset konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyyn asettamiselle velkojien pyynnöstä. Jos kyseessä on alle kolme vuotta toiminut pk-yritys, arviointiin sovelletaan ainoastaan tätä kohtaa.
 • Suurten yritysten katsotaan olevan vaikeuksissa edellä esitettyjen ehtojen lisäksi myös tapauksissa, joissa kahden edellisen vahvistetun vuositilinpäätöksen perusteella molemmat seuraavista ehdoista toteutuvat:

a) yrityksen velkaantumisaste on ollut yli 7,5 ja

b) yrityksen käyttökatteen suhde nettorahoituskuluihin on ollut alle 1,0.

Ruokavirasto arvioi avustuksen myöntämistä harkitessaan, onko hakija EU:n valtiontukisääntöjen mukaan vaikeuksissa oleva yritys.

8. Avustuksen myöntäminen de minimis -tukena

Päivittäistavarakauppapalvelun avustus myönnetään yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille myönnettävänä vähämerkityksisenä tukena eli (SGEI) de minimis -tukena.

Yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottavalle yhdelle yritykselle myönnettävän vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä voi olla kolmen verovuoden jakson aikana enintään 750 000 euroa.

Yritykset katsotaan yhdeksi yritykseksi ja niiden saamat de minimis -tuet lasketaan yhteen, jos yritysten välillä on vähintään yksi seuraavista suhteista:

1. Yrityksellä on enemmistö toisen yrityksen osakkeenomistajien tai jäsenten äänimäärästä.

 1. Yritys on oikeutettu asettamaan tai erottamaan toisen yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenten enemmistön.
 1. Yrityksellä on oikeus käyttää määräysvaltaa toisessa yrityksessä tämän kanssa tehdyn sopimuksen taikka tämän perustamiskirjan, yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen määräyksen nojalla.
 1. Toisen yrityksen osakkeenomistajana tai jäsenenä olevan yrityksen hallinnassa on toisen yrityksen muiden osakkeenomistajien tai jäsenten kanssa tehdyn sopimuksen nojalla yksin enemmistö kyseisen yrityksen osakkeenomistajien tai jäsenten äänimäärästä.

Yritysten sulautuessa tai yrityskauppojen tapauksessa kaikki sulautuville yrityksille aiemmin maksetut de minimis -tuet otetaan huomioon, kun seurataan 750 000 euron rajan täyttymistä. Jos yksi yritys jaetaan kahdeksi tai useammaksi erilliseksi yritykseksi, ennen jakoa myönnetty tuki on kohdennettava tuesta hyötyneelle yritykselle eli sille, joka hoitaa jatkossa ne toiminnot, joihin de minimis -tuki myönnettiin.

Hakijan on ilmoitettava avustushakemuksella aiemmin saamansa de minimis -tuet. Ilmoita kaikki de minimis -tuet, jotka yrityksellesi on myönnetty kuluvan verovuoden ja kahden edeltävän verovuoden aikana.

9. Avustuksen saajan kirjanpito

Avustuksen saajan on eriteltävä kirjanpidossaan päivittäistavarakauppapalvelun ja lisäpalvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset siten, että ne voidaan erottaa avustuksen saajan muusta yritystoiminnasta.

10. Ruokavirastolle toimitettava selvitys

Avustuksen saajan on toimitettava Ruokavirastolle vuosittain selvitys, josta käy ilmi saadun avustuksen käyttö ja toteutuneet kustannukset. Hyväksyttäviksi kustannuksiksi voidaan lukea kaikki päivittäistavarakauppapalvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset sekä vaaditun lisäpalvelun tuottamisesta aiheutuneet kustannukset.  Selvitykseen on liitettävä avustuksen saajan viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase. Avustuspäätöksellä annetaan määräajat selvitysten toimittamiselle.

 • Voit laatia selvityksen Ruokaviraston lomakkeelle, joka on saatavilla Ruokaviraston internetsivuilla. Liitä selvityslomake avustuspäätökselle Hyrrä-palvelussa tai toimita se Ruokaviraston kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi sähköpostitse tai kirjepostina osoitteeseen:

Ruokavirasto

”Päivittäistavarakauppapalvelun avustus”

PL 100

00027 RUOKAVIRASTO.

11. Lisätiedot

Lisätietoja päivittäistavarakauppapalvelun avustuksesta voi kysyä Ruokaviraston kehittämistukiyksiköstä. Hyrrä-palveluun liittyvissä teknisissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Hyrrän käytöntukeen osoitteeseen hanketuki@ruokavirasto.fi.

12. Sovelletut säädökset

KOMISSION ASETUS (EU) 2023/2832, annettu 13 päivänä joulukuuta 2023, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille myönnettävään vähämerkityksiseen tukeen

Valtionavustuslaki (688/2001)

Hallintolaki (434/2003)

Valtioneuvoston asetus päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina maaseutualueilla (357/2019)