Yritystuen maksun hakeminen

Tämä ohjee koskee vuosina 2023–2027 myönteisen tukipäätöksen saaneita hankkeita.

Voit hakea yritystuen maksua Hyrrä-asiointipalvelussa.

Hyrrä-asiointipalvelu

Näin teet maksuhakemuksen Hyrrä-asiointipalvelussa

Jos tarvitset neuvoja maksuhakemuksen laatimisessa, ota yhteyttä ELY-keskukseen tai Leader-ryhmään.

Yleistä maksuhakemuksista

Tutustu tukipäätökseen ja sen ehtoihin huolellisesti.

Hankkeen hyväksytyt kustannukset ovat tukikelpoisia sen jälkeen, kun olet lähettänyt hakemuksesi Hyrrässä käsiteltäväksi ja saanut ilmoituksen vireilletulosta. Tukikelpoisia kustannuksia voi syntyä hankkeen toteutusaikana.

Tukea voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä. Jos hankkeen toteutusaika on pitkä, kannattaa maksuja hakea useammassa erässä. Vakioidut kertakorvaukset maksetaan yhdessä erässä.

Tee viimeinen maksuhakemus viimeistään neljän kuukauden kuluessa siitä, kun hankkeen toteutusaika on päättynyt. Tallenna hankkeen seurantatiedot samalla, kun haet tuen viimeistä maksuerää.

Jos hanke on saanut tuen myöntämisen jälkeen lisäksi muuta kuin ELY-keskuksen myöntämää rahoitusta, ilmoita saatu rahoitus maksuhakemuksessa.

Jos hankesuunnitelmassa tai yrityksen toiminnassa on tapahtunut merkittäviä muutoksia tuen myöntämisen jälkeen, ilmoita muutoksista välittömästi ELY-keskukseen. Ilmoita muutoksista viimeistään silloin, kun haet maksua.

ELY-keskus voi tarvittaessa pyytää maksuhakemukseen lisätietoja. Vastaa lisätietopyyntöihin annetussa määräajassa.

Kerro maksuhakemuksessa hankkeen toteutumisesta sillä aikavälillä, jota maksuhakemus koskee. Kustannusten tulee olla tuensaajan maksamia.

Liitä maksuhakemukseen pääkirja / ote pääkirjasta siltä aikaväliltä, jota maksuhakemus koskee. Jos pääkirjassa ei ole avattu kirjauksia riittävällä tasolla, toimita erillinen tositekoonti (lomake 2304T) tai vastaavat tiedot sisältävä selvitys.

Kirjaa hankkeen kustannukset kirjanpidossa omalle tilille tai kustannuspaikalle tai pidä kustannukset muutoin selkeästi erillään kirjanpidossa koko hankkeen toteutuksen ajan.

Investointien osalta kirjaa kustannukset pääsääntöisesti tasetilille, joka osoittaa, että tuettu omaisuus sisältyy tuensaajan varoihin.

Jos olet yhdenkertaista kirjanpitoa pitävä ammatin- tai liikkeenharjoittaja, esitä hankkeen kustannukset erillisellä riittävällä selvityksellä, esimerkiksi tositekoonnilla lomakkeen 2304TK avulla tai muilla riittävillä todentamisasiakirjoilla.

Tukea maksetaan tukipäätöksen mukainen prosentuaalinen osuus toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.

Jos kyseessä on luvanvarainen rakentamishanke, liitä viimeiseen maksuhakemukseen kunnan rakennusvalvontaviranomaisen loppukatselmuspöytäkirja.

Jos hankit tuella rakennuksen, kiinteistön tai kiinteistöosakeyhtiön osakkeita, liitä maksuhakemukseen kauppakirja, josta selviää rakennuksen ja maan arvo erikseen.

Liittymismaksuista on liitettävä liittymissopimus (mm. sähkö-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja tietoliikenne).

Esitä maksuhakemuksessa hankkeelle työtä tehneiden henkilöiden työsopimukset tai muu selvitys palkan perusteista. Hankkeelle tehty työ tulee käydä hakemuksesta ilmi ja se voidaan osoittaa tuntikirjanpidolla, esimerkiksi lomakkeen 2301T avulla. Tuntikirjanpidosta tulee käydä ilmi tehdyn työn ajankohta, määrä, sisältö ja kokonaistyöajankäyttö sisältäen palkalliset poissaolot. Kehittämistoimenpiteissä hyväksytään bruttopalkan lisäksi 39 % laskennallista henkilöstökulua, joka sisältää loma-ajan palkat, lomarahan ja lakisääteiset sivukulut.
Kehittämistoimenpiteissä palkkakulut ja niihin liittyvät lakisääteiset kustannukset voivat olla enintään 50 % kehittämistuen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Lomakkeet

2301T Tuntikirjanpito
2302VT Vastikkeeton työ
2304TK Tositekoonti
2305P Palkkaselvitys

 

Kerro maksuhakemuksessasi, mitä hankkeessa on tehty ja miten tukihakemuksessasi ollut hankesuunnitelma on toteutunut. Erittelyä syntyneistä kustannuksista ei tarvita.

Liitä maksuhakemukseen tukipäätöksessä määritellyt todentamisen asiakirjat (esim. selvitys/raportti, valokuvat, sopimukset, muut dokumentit). Tuki maksetaan tukipäätöksessä hyväksyttyjen toimenpiteiden toteutumista vastaavina erinä.

Tarvitsetko apua?

Hae ELY-keskuksesi tai Leader-ryhmäsi yhteystiedot

Lainsäädäntö

Ruokaviraston määräys 18/2023 maaseudun yritystuen maksun hakemisesta

Sivu on viimeksi päivitetty 6.5.2024