* uusiutuvan energian tuo­tanto ja/tai jakelu, uudet laitokset joissakin tapauksissa 30 %.
** maataloustuotteiden jalostus (jalostuksen tuloksena saatava tuote on myös maataloustuote).
 

Tukialueet, joihin taulukossa viitataan (TEM)

Yritysten kokoluokat

  • Mikroyritys: alle 10 työntekijää ja liikevaihto tai tase alle 2 miljoonaa euroa
  • Pienyritys: alle 50 työntekijää ja liikevaihto tai tase alle 10 miljoonaa euroa
  • Keskisuuri yritys: 50–249 työntekijää ja liikevaihto alle 50 miljoonaa euroa tai tase alle 43 miljoonaa euroa
  • Pk-yritys: alle 250 työntekijää. Lisätietoa pk-yrityksen määritelmästä EU-komission oppaassa.
  • Suuryritys: vähintään 250 työntekijää tai liikevaihto yli 50 miljoonaa euroa tai tase yli 43 miljoonaa euroa.

EU:n elpymisvaroilla tuettavat yritysinvestoinnit

Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat saada investointitukea resurssitehokkaan teknologian ja ympäristöystävällisten energiaratkaisujen hankintaan, esimerkiksi:

  • uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön rakentamiseen (ei maatalouskäyttöön)
  • uusiutuvaa energiaa tuottavan laitoksen uudistamiseen
  • siirtymiseen uusiutuvaan energiaan tai uusiutuvan energian käytön lisäämiseen (esim. aurinkopaneelit ja lämpöpumppuratkaisut)
  • yrityksen energia- ja materiaalitehokkuutta parantavien uusien laitteiden hankkimiseen ja tuotannon tehostamiseen parhaan käyttökelpoisen uuden tekniikan (BAT) ja digitalisaation avulla.

Investoinnit voivat olla aineellisia tai aineettomia investointeja.

Paras käyttökelpoinen uusi tekniikka (BAT) (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527#L1P5) tarkoittaa mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia teknologisia ratkaisuja, joilla voidaan tehokkaimmin ehkäistä ympäristön pilaantumista. Tekniikka on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista silloin, kun se on saatavissa käyttöön yleisesti ja sitä voidaan soveltaa kohtuullisin kustannuksin.

Tukea ei voi saada käytettyjen koneiden ja laitteiden hankintaan.

Investoinnin on oltava riittävän suuri, jotta tukea voi saada. Tukea ei myönnetä, jos tuen määrä jäisi alle 2 000 euron.

Uuteen biokaasulaitokseen tai uuteen biokaasun tuotantoyksikköön voi saada 50 % tuen.

Jos yrityksesi on maataloustuotteita jalostava mikro- tai pienyritys (Annex I -yritys), voit saada investointeihin 35 % tukea. Tuen määrä voi olla enintään 200 000 euroa.

Muut maaseudun yritykset voivat saada tukea 30 % investoinnin kokonaiskustannuksista. Tuki muille maaseudun yrityksille on de minimis -tukea.

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Jos suunnittelet investointia, voit saada tukea sen edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen. Tuki on tarkoitettu asiantuntijapalveluiden hankintaan. Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista. Selvityshän voi päätyä lopputulokseen, että investoinnin toteuttaminen ei ole järkevää.

Toteutettavuustutkimuksella voit selvittää esimerkiksi, onko tarkoituksenmukaisempaa hankkia valmis tuotantorakennus sen sijaan, että rakentaisit uuden. Samoin voidaan selvittää, olisiko taloudellisempaa hankkia koneita käytettynä.

Toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää tukea ensiasteen jalostusyrityksille 40 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. Muille yrityksille toteutettavuustutkimukseen voidaan myöntää de minimis -tukena 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista.

Muista tiedotusvelvollisuus: julisteet ja kyltit

Jos julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 50 000 euroa, sijoita hankkeen toteuttamisen ajaksi toimea ja sille saatavaa EU-tukea esittelevä A3-kokoinen juliste näkyvälle paikalle: investoinnin yhteyteen, rakennuskohteeseen tai toimitiloihin. Riittää, että juliste on paikallaan hankkeen toteuttamisen ajan.

Jos kyseessä on investointi, jonka julkisen tuen kokonaismäärä ylittää 500 000 euroa ja joka käsittää fyysisen kohteen hankinnan tai infrastruktuurin tai rakennushankkeen rahoittamisen, aseta näkyvälle paikalle pysyvä tiedotuskyltti. Kyltin tulee olla paikallaan viisi vuotta viimeisen maksun saamisesta.

Lisätietoa julisteista ja kylteistä maaseutu.fi-sivustolla.