Maaseudun yritysrahoituksen valintaperusteet

Yleistä

Maaseudun yritysrahoitusta koskevan tukihakemuksen etenemien valintavaiheeseen edellyttää sitä, että hakijaa ja hakemusta koskevat tukiedellytykset täyttyvät. Tukiedellytykset perustuvat Suomen CAP-suunnitelmaan 2023–2027 ja kansalliseen lainsäädäntöön.

Valintaperusteita käytetään tukihakemusten arviointiin ja niitä sovelletaan yritysten käynnistämistä, kehittämistä ja investointeja koskeviin toimenpiteisiin.

Valintaperusteet muodostuvat kuudesta aihealueesta: toimenpiteen toteutuspaikka, soveltuvuus, toteutettavuus, liiketoiminnallisuus, työllisyysvaikutukset sekä kokonaiskestävyys.

Aihealueiden yhteydessä on kuvattu, millä perusteilla pisteitä voi saada. Pisteytystä tehtäessä valitaan kustakin aihealueesta arvioitavana olevaa tukihakemusta vastaava kuvausteksti ja pistemäärä. Jos pisteytystä koskeva kuvausteksti ei tuenhakijoina olevien yritysten ja toimialojen heterogeenisyydestä johtuen sovellu kirjaimellisesti kyseisen tukihakemuksen arviointiin, valitaan vaihtoehdoksi kuvausteksti, joka lähinnä soveltuu kyseisen tukihakemuksen arviointiin.

Valintaperusteisiin sovelletaan numeerista 0–4 asteikkoa, jossa mahdollisuus käyttää puolikkaita pisteitä välillä 0,5–3,5. Mikäli toimenpidettä koskeva tukihakemus ei täytä tiettyä valintaperustetta lainkaan, saa aihealueesta nolla pistettä. Jokaisesta aihealueesta tulee saada vähintään 0,5 pistettä. Numeerisen arvioinnin ja hakemusten vertailun perusteella tehdään lisäksi sanallinen perustelu.

Aihealueille on määritelty painotuskertoimet. Kertoimet on ilmaistu aihealueittain prosentteina siten, että niistä tulee yhteensä 100 prosenttia. Arvioitavan toimenpiteen kokonaispistemäärä saadaan kertomalla aihealueen pistemäärä painotuskertoimella ja laskemalla nämä luvut yhteen. Painotetun yhteispistemäärän tulee olla vähintään 2,0 pistettä.

Yritysten käynnistämistä, kehittämistä ja investointeja koskevien toimenpiteiden valintaperusteet

1. Toimenpiteen toteutuspaikka (15 %)

Harvaan asuttu maaseutu: 4 = vastaa erinomaisesti

Ydinmaaseutu: 3 = vastaa hyvin

Kaupungin läheinen maaseutu: 2 = vastaa kohtalaisesti

Kaupungin kehysalue: 1 = vastaa heikosti

Kaupunkialue: 0 = ei vastaa (poisrajattu kaupunkialue), 0,5 pistettä annetaan kuitenkin silloin, kun kyseessä on tukikelpoiseksi määritelty ulompi kaupunkialue tai muu tukikelpoiseksi määritelty alue.


2. Toimenpiteen soveltuvuus
(20 %)

Toimenpiteellä on merkittävä vaikutus alueellisten tavoitteiden saavuttamiseen: 4 = vastaa erinomaisesti

Toimenpiteellä on selkeästi tunnistettavissa olevia vaikutuksia alueellisten tavoitteiden saavuttamiseksi: 3 = vastaa hyvin

Toimenpiteellä on vähäisiä vaikutuksia alueellisten tavoitteiden saavuttamiseen: 2 = vastaa kohtalaisesti

Toimenpiteellä on heikko kytkentä alueellisten tavoitteiden saavuttamiseen: 1 = vastaa heikosti

Toimenpiteellä ei ole riittävästi vaikutusta alueellisten tavoitteiden saavuttamiseen tai arviointia ei voida tehdä puuttuvan tiedon vuoksi: 0 = ei vastaa

 

3. Toimenpiteen toteutettavuus (10 %)

Toimenpiteen toteuttamiskelpoisuus on erinomainen ja toteutustapa on korkeatasoinen. Toimenpide on määritelty erittäin selkeästi ja se tukee yrityksen toiminnan käynnistymistä tai kehittymistä merkittävästi. 4 = vastaa erinomaisesti

Toimenpiteen toteuttamiskelpoisuus on hyvä ja toteutustapa on laadukas. Toimenpide on määritelty selkeästi ja se tukee yrityksen toiminnan käynnistymistä tai kehittymistä kohtalaisesti: 3 = vastaa hyvin

Toimenpide on toteutettavissa ja sen toteutustapa vastaa perustasoa. Toimenpide on määritelty melko selkeästi ja se tukee yrityksen toiminnan käynnistymistä tai kehittymistä riittävällä tavalla: 2 = vastaa kohtalaisesti

Toimenpiteen toteuttamisen edellytykset ovat heikot. Toimenpidettä ei ole määritelty tarpeeksi selkeästi eikä se tue yrityksen toiminnan käynnistymistä tai kehittymistä riittävällä tavalla: 1 = vastaa heikosti

Toimenpide ei ole toteuttamiskelpoinen tai arviointia ei voida tehdä puuttuvan tiedon vuoksi: 0 = ei vastaa

 

4.  Toimenpiteen liiketoiminnallisuus (25 %)

Toimenpide antaa merkittävää lisäarvoa taloudelliselle toiminnalle ja sillä on merkittävä vaikutus yrityksen liiketoimintaedellytysten parantamiseen, kilpailukyvyn vahvistamiseen, tuottavuuteen, yritystoiminnan jatkuvuuteen sekä sitä kautta merkittäviä vaikutuksia pitkän aikavälin tuottavuuden kasvulle (esimerkiksi digitalisaation avulla): 4 = vastaa erinomaisesti

Toimenpide antaa erityistä lisäarvoa taloudelliselle toiminnalle ja sillä on erityistä vaikutusta yrityksen liiketoimintaedellytysten parantamiseen, kilpailukyvyn vahvistamiseen, tuottavuuteen yritystoiminnan jatkuvuuteen sekä sitä kautta parantavia vaikutuksia pitkän aikavälin tuottavuuden kasvulle (esimerkiksi digitalisaation avulla): 3 = vastaa hyvin

Toimenpide antaa lisäarvoa taloudelliselle toiminnalle tai sen elpymiselle ja sillä on vaikutusta yrityksen liiketoimintaedellytysten parantamiseen, kilpailukyvyn vahvistamiseen, tuottavuuteen, yritystoiminnan jatkuvuuteen sekä sitä kautta vaikutuksia pitkän aikavälin tuottavuuden kasvulle (esimerkiksi digitalisaation avulla): 2 = vastaa kohtalaisesti

Toimenpide antaa vähäistä lisäarvoa taloudelliselle toiminnalle tai sen elpymiselle ja sillä on vähäinen vaikutus yrityksen uudistumiseen, liiketoimintaedellytysten parantamiseen, kilpailukyvyn vahvistamiseen, tuottavuuteen, yritystoiminnan jatkuvuuteen sekä sitä kautta vähäisiä vaikutuksia pitkän aikavälin tuottavuuden kasvulle (esimerkiksi digitalisaation avulla): 1 = vastaa heikosti

Toimenpide ei anna lisäarvoa taloudelliselle toiminnalle tai arviointia ei voida tehdä puuttuvan tiedon vuoksi: 0 = ei vastaa

 

5. Toimenpiteen työllisyysvaikutukset henkilötyövuosina (15 %)

Yritykseen odotetaan syntyvän vähintään 4 työpaikkaa: 4 = vastaa erinomaisesti

Yritykseen odotetaan syntyvän 2-3 työpaikkaa: 3 = vastaa hyvin

Yritykseen syntyy todennäköisesti vähintään yksi työpaikka: 2 = vastaa kohtalaisesti

Yrityksen työpaikat säilyvät ennallaan tai työpaikkojen syntyminen on epävarmaa: 1 = vastaa heikosti

Yrityksen työpaikat vähenevät tai arviointia ei voida tehdä puuttuvan tiedon vuoksi: 0 = ei vastaa, 0,5 pistettä annetaan kuitenkin silloin, kun työpaikat vähenevät yrityksen tehostaessa toimintaansa (esimerkiksi digitalisaation avulla).

 

6. Toimenpiteen kokonaiskestävyys (15 %)

Toimenpide toteutetaan siten, että sillä on merkittävä vaikutus kestävän kehityksen periaatteiden toteutumiseen. Toimenpiteen myötä yrityksellä on merkittävästi paremmat valmiudet tarjota asiakkailleen kestäviä palveluita tai kestävästi valmistettuja tuotteita: 4 = vastaa erinomaisesti

Toimenpide toteutetaan siten, että sillä on selkeästi tunnistettavissa olevia vaikutuksia kestävän kehityksen periaatteiden toteutumiseen. Investoinnin myötä yrityksellä on hyvät valmiudet tarjota asiakkailleen kestäviä palveluita tai kestävästi valmistettuja tuotteita: 3 = vastaa hyvin

Toimenpide toteutetaan siten, että sillä on vähäisiä vaikutuksia kestävän kehityksen periaatteiden toteutumiseen. Toimenpiteen myötä yrityksellä on tavanomaista paremmat valmiudet tarjota asiakkailleen kestäviä palveluita tai kestävästi valmistettuja tuotteita: 2 = vastaa kohtalaisesti

Toimenpide toteutetaan siten, että sillä on heikko kytkentä kestävän kehityksen periaatteiden toteutumiseen. Toimenpiteen myötä yrityksellä on tavanomaiset valmiudet tarjota asiakkailleen kestäviä palveluita tai kestävästi valmistettuja tuotteita: 1 = vastaa heikosti

Toimenpiteellä ei ole vaikutusta kestävän kehityksen periaatteiden toteutumiseen tai arviointia ei voida tehdä puuttuvan tiedon vuoksi: 0 = ei vastaa

Sivu on viimeksi päivitetty 8.8.2023