Usein kysyttyä alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksesta

Tältä sivulta löydät täsmäkysymyksiä ja täsmävastauksia alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksen ehtoihin liittyen. Lue kaikki ehdot: Alkuperäisrotueläinten kasvattamissopimuksen ehdot 

Yleistä

Hakemuksen lisäksi hakijan on palautettava eläinrotukohtaisesti määritellyt pakolliset liitteet

 • Naudoista Faban kantakirjatodistukset.
 • Lampaista ja vuohista ProAgrian NettiKatras-ohjelmasta tulostettu alkuperäisrotutukilista ja itse tehty tai asiantuntijan tekemä jalostussuunnitelma. Alkuperäisrotutukilista ja jalostussuunnitelma sisältävät hakijan kaikki eläimet eli niitä on toimitettava vain yksi kappale.
 • Kanoista todistus kuulumisesta Luonnonvarakeskuksen maatiaiskanojen säilytysohjelmaan.
 • Hevosista ei toimiteta liitteitä. Varmista, että hevosen tiedot ovat kunnossa Suomen Hippoksen Heppa-järjestelmässä https://heppa.hippos.fi/heppa/app.

 

Sopimuksen voi siirtää vain, jos kyseessä on koko tilan hallinnan siirto eli kaikki tilan pellot ja eläimet siirretään yhdelle uudelle haltijalle. Pelkästään eläinten myynti ei oikeuta sopimuksen siirtoon, jos myyjälle jää edelleen peltoa.

Hakija voi korvata sopimukselta poistetun eläimen saman rotuisella eläimellä. Korvaavan eläimen on täytettävä sopimuseläimeltä vaadittavat ehdot korvaushetkellä ja sen on oltava hakijan hallinnassa. Korvaavien nautojen, lampaiden ja vuohien on oltava rekisteröity eläinrekisteriin hakijan tilatunnukselle.

Hakijan on ilmoitettava sopimukselta poistetun eläimen korvaamisesta ELY-keskukseen 14 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun korvattava eläin poistuu sopimukselta. (esim. tilalta tai hakijan hallinnasta). Eläin hylätään sopimukselta, jos hakija ei ole ilmoittanut määräajassa eläimen poistosta ja korvaamisesta ELY-keskukseen tai eläinrekisteri-ilmoitus poistosta on tehty myöhässä.

Hakija voi vähentää nautojen, lampaiden, vuohien ja hevosten määrää sopimuksella poistamalla eläimiä sopimukselta koko sopimuskauden ajaksi. Jos eläinmäärä laskee alle sopimuksen vähimmäiseläinmäärän, sopimus raukeaa. Poistetuista eläimistä ei makseta, ellei hakija ilmoita niiden tilalle korvaavaa eläintä. Kanaparven voi poistaa, jolloin sopimus raukeaa. Kanaparvea ei voi korvata.

Sopimukselta poistettavasta eläimestä on ilmoitettava ELY-keskukseen kirjallisella vapaamuotoisella ilmoituksella. Ilmoitus poistosta on tehtävä 14 kalenteripäivän kuluessa siitä, kun eläin poistuu sopimukselta. (esim. tilalta tai hakijan hallinnasta). Eläin hylätään sopimukselta, jos hakija ei ole ilmoittanut sen poistosta määräajassa sekä ELY-keskukseen että eläinrekisteriin.

Urospuolisilla eläimillä pitää olla sama minimimäärä puhdasrotuisia jälkeläisiä kuin naaraspuolisilla. Tarkista eläinlajikohtaiset vaatimukset sopimusehdoista.

Sonnien kantakirjan 1. sivulla kohdassa ssa ei näy tähtimerkkiä, mutta sivulla 1 kohdassa Jalostusarvot näkyy on niiden puhdasrotuisten jälkeläisten lukumäärä, kappalemäärä puhdasrotuisista jälkeläisistä, jotka ovat syntyneet kahden vuoden aikana ennen sopimuskauden alkua.

Lampaiden ja vuohien puhdasrotuiset jälkeläiset ovat alkuperäisrotutukilistalla.

Hevosten puhdasrotuiset jälkeläiset ovat Suomen Hippoksen Heppa-järjestelmässä hevosen tiedoissa kohdassa Suku ja jälkeläiset. ELY-keskuksen sopimuskäsittelijä tarkastaa jälkeläiset suoraan Heppa-järjestelmästä.

Suomenkarja

Hakemukselle tulevat näkyviin ainoastaan eläinrekisterissä tilatunnuksellasi vuoden alusta lähtien olleet naudat, lampaat ja vuohet. Niitä ei voi itse lisätä.

Pääosastoon kantakirjatun eläimen kantakirjatodistus

Länsisuomenkarjan, itäsuomenkarjan tai pohjoissuomenkarjan pääosastoon kirjatun eläimen kantakirjatunnus on S tai SSS. Pääosastoon kantakirjattu lehmä on puhdasrotuinen. Sonnit kantakirjataan aina pääosastoon. Rotu pitää olla joku seuraavista:

 • Rotu: LSK, Kantakirja: Länsisuomenkarja
 • Rotu: ISK, Kantakirja: Itäsuomenkarja
 • Rotu: PSK, Kantakirja: Pohjoissuomenkarja

Pääosastoon kantakirjattu eläin.png

Lisäosastoon kirjatun lehmän kantakirjatodistus

 • Lisäosastoon kantakirjatun lehmän kantakirjatunnus on Sx tai SxSS. Lisäosastoon kantakirjattu lehmä ei ole puhdasrotuinen.
 • Vielä voi löytyä elossa vanhoja lehmiä, joilla on kantakirjatunnus S1, S1SS, S2, S2SS, S3 tai S3SS. Nämä ovat vanhoja kantakirjaluokkien tunnuksia, jotka tarkoittavat eriasteisia risteytyksiä. Nämä lehmät eivät ole siis puhdasrotuisia.

Jälkeläisten puhdasrotuisuuden todistaminen

Puhdasrotuiset jälkeläiset on merkitty lehmien kantakirjatodistukseen tähdellä. Tähtimerkki näkyy lehmien kantakirjan 2. sivulla sellaisen jälkeläisen EU-tunnuksen perässä, jonka Faba on todennut puhdasrotuiseksi.

Sonnien kantakirjan 1. sivulla kohdassa Jalostusarvot on niiden puhdasrotuisten jälkeläisten lukumäärä, jotka ovat syntyneet kahden vuoden aikana ennen sopimuskauden alkua.

Lehmien kantakirjatodistuksen sivulla 2 on merkitty (*) tähdellä ne jälkeläiset, jotka ovat rekisteritietojen mukaan puhdasrotuisia. Kuvassa punaiset nuolet osoittavat tähtimerkinnän:

Lehmien kantakirjatodistuksen sivu 2.png

Sonnien kantakirjatodistuksen sivulla 1 on tieto niiden puhdasrotuisten jälkeläisten lukumäärästä, jotka ovat syntyneet kahden vuoden sisällä ennen sopimuskautta. Esimerkki näkyy alleviivattuna kuvan alareunassa.

Sonnien kantakirjatodistuksen sivu 1.png

 

Jälkeläisenä huomioidaan myös kuolleena yli 7 kk tiineydestä syntynyt puhdasrotuinen jälkeläinen, jos se on ilmoitettu rekisteriin ja näkyy emän tai isän kantakirjassa. Kuolleena syntyneille jälkeläisille ei vielä tulostu tähtimerkintää, mutta ne tulostuvat kantakirjatodistukseen vuoden 2024 kevään aikana. Jos jälkeläisen puhdasrotuisuudesta kertovaa tähteä ei ole merkitty kantakirjatodistukseen, ota yhteyttä asiakaspalvelu@faba.fi.

Puhdasrotuiset jälkeläiset on merkitty tähdellä nautojen kantakirjatodistuksessa. Jos jälkeläisten puhdasrotuisuudesta kertova tähti ei siitä huolimatta ole näkyvissä, ota yhteyttä asiakaspalvelu@faba.fi.

Kantakirjatodistuksen voi palauttaa haun päätyttyä ELY-keskukseen, jos jälkeläisen puhdasrotuisuudesta kertova tähti ei vielä haun aikaan näy kantakirjatodistuksessa. Kirjoita siinä tapauksessa hakemuksen lisätietoihin, että olet ollut yhteydessä Fabaan. Todistus on kuitenkin palautettava heti, kun se on mahdollista.

Puhdasrotuiset jälkeläiset on merkitty tähdellä nautojen kantakirjatodistuksessa. Jos jälkeläisten puhdasrotuisuudesta kertova tähti ei siitä huolimatta ole näkyvissä, ota yhteyttä asiakaspalvelu@faba.fi.

Kantakirjatodistuksen voi palauttaa haun päätyttyä ELY-keskukseen, jos jälkeläisen puhdasrotuisuudesta kertova tähti ei vielä haun aikaan näy kantakirjatodistuksessa. Kirjoita siinä tapauksessa hakemuksen lisätietoihin, että olet ollut yhteydessä Fabaan. Todistus on kuitenkin palautettava heti, kun se on mahdollista.

Jälkeläisen puhdasrotuisuuden todistava tähtimerkintä tulostuu kantakirjatodistukselle myös, kun isäksi merkitty tilasonni on ollut elossa ja samassa karjassa kuin emä noin 9 kk ennen jälkeläisen syntymää. Jos jälkeläisten puhdasrotuisuudesta kertova tähti ei siitä huolimatta ole näkyvissä, ota yhteyttä asiakaspalvelu@faba.fi.

Naudan sukusiitosaste on merkitty eläimen kantakirjatodistukseen.

Naudan sukusiitosaste lehmä.png

 

Naudan sukusiitosaste sonni.png 

Alkuperäisrotuiset lampaat ja vuohet

Hakemukselle tulevat näkyviin ainoastaan eläinrekisterissä tilatunnuksellasi vuoden alusta lähtien olleet naudat, lampaat ja vuohet. Niitä ei voi itse lisätä.

Alkuperäisrotutukilistan on oltava ajantasainen ja siinä on oltava kaikki sopimuseläimet, mutta sitä ei tarvitse päivittää hakupäiväksi.

Ota yhteyttä ProAgrian neuvojaan.

Lampaiden ja vuohien jalostussuunnitelma pitää palauttaa ELY-keskukseen hakuajan loppuun mennessä. Jalostussuunnitelmassa pitää vähintään:

 1. kertoa, mitkä ovat tilan lampaiden/vuohien jalostustavoitteet
 2. luetella kaikki sopimukselle haettavat naaras- ja urospuoliset lampaat/vuohet. Luettelo voi olla esimerkiksi kopio ajantasaisesta alkuperäisrotutukilistasta. Suunnitelmassa voi olla mukana myös eläimiä, joita ei haeta sopimukselle.
 3. olla suunnitelma astutus- ja siemennysryhmistä, joissa käytetään saman rotuista pässiä/pukkia.
 4. kertoa, miten tilan lampaiden/vuohien jalostuksessa huomioidaan eläinten sukulaisuus ja sukusiitosasteet. Jalostussuunnitelmaan voi liittää tietoa esimerkiksi rodun yleisyydestä Suomessa.

Suomenhevoset

Hakija voi tarkistaa eläimen pitopaikkatunnuksen Ruokaviraston eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteristä osoitteesta https://epr.ruokavirasto.fi tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Jos hakijalla ei ole tai hän ei ilmoita kanaparven tai hevosen pitopaikkatunnusta haun yhteydessä, hänen on toimitettava pitopaikkatunnus mahdollisimman pian ELY-keskukseen. Ohjeet pitopaikan rekisteröintiin löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta

Hallinta tarkoittaa Suomen Hippos ry:n rekisteriin ilmoitettua omistusta tai hallintaa niin, että hakija omistaa hevosen tai hänellä on hevosesta hallinta-, kasvattaja- tai kilpailuoikeuden vuokraus- tai leasing-sopimus.

 • Hevosen on oltava kokonaan hakijan omistuksessa tai vuokralla.
  • vaatimus täyttyy, jos hevonen on yhteishallinnassa
   • hakijan ja hänen puolisonsa kanssa
   • hakijan ja hänen alaikäisen lapsensa tai alaikäisten lastensa kanssa tai
   • hakijan ja hänen puolisonsa sekä alaikäisen lapsen tai alaikäisten lastensa kanssa.
  • Vaatimus ei täyty, jos hevonen on
   • ainoastaan hakijan puolison tai alaikäisen lapsen tai alaikäisten lasten hallinnassa.
   • hakijan puolison ja alaikäisen lapsen tai alaikäisten lasten yhteishallinnassa.

ELY-keskuksen sopimuskäsittelijä tarkastaa hevosen hallintatiedot Suomen Hippos ry:n Heppa-järjestelmästä, http://heppa.hippos.fi/heppa/app.

Jos hevosen hallinta on Hippoksen rekisterissä peite- tai tallinimellä, tuenhakijan on toimitettava selvitys ELY-keskukseen Hippoksen rekisterissä mainitun peite- tai tallinimen taakse kuuluvista henkilöistä. Henkilöjoukon on oltava täsmälleen sama kuin hakijana toimivan yhteisön, vaikka ne nimenä eroaisivat toisistaan (esimerkiksi Virtasen MTY / Stable Virtanen). Jos tuenhakijana olevan yhteisön ja Hippoksen rekisteriin merkityn hevosen haltijajoukko eroaa yhdenkin henkilön osalta, hevosta ei hyväksytä sopimukselle.

Näin tarkistat hallintatiedot

Hae hevonen rekisteristä nimellä tai UELN- tai rekisterinumerolla kohdasta Hae hevosen nimellä. Tarkista hevosen hallinta kohdasta Perustiedot sekä kohdasta Omistus- ja hallintahistoria.

Kohdassa Hallintaoikeushistoria saattaa näkyä rekisteröintitietoja. Ne menevät omistushistorian edelle. Kuvasta on peitetty alkuperäiset nimitiedot.

Kuvan hevonen on tullut ostajan omistukseen 4.1.2021 alkaen. Tämä päivämäärä kertoo, koska hevonen on tullut omistajan hallintaan. Hallinnan tulee olla viimeistään 1.1.2023.

Joissakin tapauksissa Omistushistoria-rivin Alkaen -kohdassa voi näkyä eri päivämäärä kuin kohdassa Omistajatodistus tulostettu. Käytä hallinnan tarkastamisessa Omistushistorian Alkaen-kohdan päivämäärää.

Rekisterissä olevan hevosen nimen ja UELN- tai rekisterinumeron pitää täsmätä hakemuksen tietoihin.

Hevonen on rekisteröitävä Suomen Hippoksen rekisteriin. Jos hevonen on tuenhakijan omistuksessa, eikä siitä ole tehty erikseen hallinnanmuutosilmoitusta Hippoksen rekisteriin, hevosen hallinta tarkastellaan puhtaasti omistuksen perusteella.

Jos hevosen hallinta on siirretty, pitää se näkyä vähintään yhdessä Suomen Hippoksen rekistereistä (kasvattajarekisteri, kilpailurekisteri tai omistusrekisteri).

Maatiaiskanat

Hakija voi tarkistaa eläimen pitopaikkatunnuksen Ruokaviraston eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteristä osoitteesta https://epr.ruokavirasto.fi tai kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Jos hakijalla ei ole tai hän ei ilmoita kanaparven tai hevosen pitopaikkatunnusta haun yhteydessä, hänen on toimitettava pitopaikkatunnus mahdollisimman pian ELY-keskukseen. Ohjeet pitopaikan rekisteröintiin löytyvät Ruokaviraston verkkosivuilta

Luonnonvarakeskuksen maatiaiskanasopimuksen on oltava hakijan tai hänen perheenjäsenensä nimissä. Perheenjäseneksi luetaan aviopuolisot, lapset, tuloverolain mukainen puoliso (myös avopuoliso, jos heillä on yhteinen lapsi).

Luonnonvarakeskuksen maatiaiskanojen säilytyssopimuksen pitää olla hakijan tai hänen perheenjäsenensä nimissä. Jos sopimus ei ole hakijan nimissä, ELY-keskus kuulee hakijaa siitä, onko säilytyssopimus perheenjäsenen nimissä. Jos näin on, sopimus alkuperäisrotueläinten kasvattamisesta voidaan tehdä.

Luonnonvarakeskus ylläpitää maatiaiskanojen säilyttäjälistaa, jossa näkyvät voimassa olevien maatiaiskanojen säilytyssopimusten omistajat.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 22.3.2024