Sikojen ehdot (eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot 2023)

Julkaisupäivä: 2. tammikuuta 2023

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumuksen antamisesta on kerrottu Eläinten hyvinvointikorvauksen hakuehdoissa. Tähän osioon on koottu eläinten hyvinvointikorvauksen sikoja koskevat ehdot.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sikojen eläinryhmät

 • Emakot, väh. 8 kk
 • Porsaat, 3 kk ja alle
 • Lihasiat, yli 3 kk - alle 8 kk
 • Karjut, väh. 8 kk
 • Nuoret siitossiat, yli 3 kk - alle 8 kk

Määritelmät

Näissä sitoumusehdoissa tarkoitetaan:

 1. sialla lihan tai muiden elintarvikkeiden tuottamiseksi tai siitoskäyttöä taikka muuta tarkoitusta varten pidettävää sikaa, ei kuitenkaan villisikaa eikä lemmikkieläimenä pidettävää minisikaa;
 2. lihasialla lihantuotantoon tarkoitettua yli kolmen kuukauden mutta alle kahdeksan kuukauden ikäistä sikaa;
 3. emakolla vähintään 8 kuukauden ikäinen naaraspuolista sikaa 
 4. ensikolla vähintään kahdeksan kuukauden ikäistä sikaa sen ensimmäisestä tiineytyksestä porsimiseen. 

Yleisiä sitoumusta koskevia ehtoja

Hakijalla on oltava hallinnassaan keskimäärin vähintään 15 eläinyksikköä sikoja. Vähimmäiseläinmäärän täyttymistä ei tarkastella toimenpiteittäin. Sikoja tulee olla hakijan hallinnassa joka päivä poikkeuksena eläinerien vaihdosta johtuva tilapäinen tauko. 

Valittujen toimenpiteiden ehtojen toteuttaminen on aloitettava 1.1.2023 ja ehtoja on noudatettava 31.12.2023 asti.

Hakija ei voi valita sellaista toimenpidettä, jota tilalla ei voida toteuttaa kaikissa rakennuksissa, joissa on toimenpiteeseen kuuluvia eläimiä. Valitun toimenpiteen ehtoja on toteutettava myös tilan ulkopuolelle sijoitetuille eläimille.

Sikojen tunnistaminen ja rekisteröinti

Eläinten hyvinvointikorvauksen edellytyksenä on eläinten tunnistamisen- ja rekisteröintisäädösten noudattaminen: Sikojen tulee olla rekisteröidyissä pitopaikoissa ja eläintietojen ajan tasalla sikarekisterissä. Tarkempia ohjeita sikojen tunnistamisesta ja rekisteröinnistä on annettu Eläintukioppaalla sekä osoitteessa ruokavirasto.fi/elainten-merkinta-ja-rekisterointi.

Toimenpiteiden korvaustasot

Eläinten hyvinvointikorvauksen määrä (€/ey) perustuu toimenpiteen tilalle aiheuttamiin laskennallisiin kustannuksiin tai tulonmenetyksiin.

Taulukko 1. Tilakohtaiset toimenpiteet sikatilalle.

Sikojen toimenpiteet

Korvaus € / ey

Sikojen hyvinvointisuunnitelma

11

Emakoiden ja ensikoiden olosuhteiden parantaminen

53

Parannetut porsimisolosuhteet

445

Vapaaporsitus

555

Vieroitettujen porsaiden olosuhteiden parantaminen

69

Lihasikojen olosuhteiden parantaminen

59

Korvauksen määräytyminen ja maksaminen

Eläinten hyvinvointikorvaus maksetaan eläinryhmittäin laskettujen eläinyksiköiden perusteella.

Sitoumuksen hakemisen yhteydessä hakija ilmoittaa sikojen keskimääräisen eläinmäärän. Toteutuneet eläinmäärät on ilmoitettava eläinmääräilmoituksessa 1.2.2024 mennessä Vipu-palvelussa. Korvaus maksetaan kuitenkin korkeintaan sitoumuksen hakemisen yhteydessä haetun eläinmäärän mukaan.

Sikojen eläinyksikköjen määrän laskennassa käytetään pidetyn eläinkirjanpidon mukaista kunkin kalenterikuukauden ensimmäisen päivän todellista eläinryhmittäistä määrää. Eläinyksikköjen määrää laskettaessa jätetään keskimääräisten eläinyksikkömäärien laskennasta pois ne kaksi kuukautta, jolloin eläinryhmän eläinmäärä on ollut pienin.

Lihasikojen olosuhteiden parantaminen – toimenpiteessä teurastettujen lihasikojen haettavana määränä ilmoitetaan kaikkien vuoden aikana teurastamolle vietävien eläinten yhteismäärä (ei keskiarvo). Toteutunut teurastettujen lihasikojen yhteismäärä on ilmoitettava eläinmääräilmoituksessa 1.2.2024 mennessä Vipu-palvelussa. Korvaus maksetaan kuitenkin korkeintaan sitoumuksen hakemisen yhteydessä haetun eläinmäärän mukaan.

Lihasikojen olosuhteiden parantaminen - toimenpiteestä korvauksen maksussa tarkastellaan erikseen alkuvuotta (1.1.–30.6.) ja loppuvuotta (1.7.–31.12.) ehtojen täyttymisen osalta ja maksetaan siltä osin kuin ehdot ovat täyttyneet (alkuvuonna teurastetut eläimet ja/tai loppuvuonna teurastetut eläimet).

Esimerkki: Tilalla on 1000 lihasikapaikkaa. Alkuvuonna on myyty kaksi erää yhteensä 2000 kpl ja loppuvuonna myös 2000 kpl. Molemmissa ehdot ovat täyttyneet. Korvausta maksetaan (59€ x 4000 kpl x 0,3 ey)/3,2 (keskimääräinen kiertonopeus) = 22.125 €

Korvauksen määrä

Korvaus lasketaan taulukossa 1 olevien toimenpiteiden euromäärien ja taulukossa 2 esitettyjen eläinyksikkökertoimien perusteella. Vuoden 2023 hyvinvointikorvaus maksetaan yhdessä erässä. Hakijalle maksettavan hyvinvointikorvauksen määrän sitoumusvuodelta on oltava vähintään 100 euroa, jotta korvaus voidaan maksaa.

Taulukko 2. Eläinmäärät muutetaan eläinyksiköiksi taulukon kertoimien mukaisesti.

Eläinlaji

Eläinyksikköä (ey)

Emakot

0,5

Muut siat

0,3

Korvauksen maksun toimenpidekohtainen eläinyksikkömäärä lasketaan ainoastaan toimenpiteeseen kuuluvista eläimistä. Vähimmäiseläinmäärän täyttymistä ei tarkastella toimenpiteittäin.

Tilakohtaiset toimenpiteet sikatilalle

Sikatila voi valita yhden tai useamman seuraavista toimenpiteistä:

 • sikojen hyvinvointisuunnitelma (pakollinen kaikille sikaatoimenpiteitä hakeville)
 • Emakoiden ja ensikoiden olosuhteiden parantaminen
 • Parannetut porsimisolosuhteet
 • Vapaaporsitus
 • Vieroitettujen porsaiden olosuhteiden parantaminen
 • Lihasikojen olosuhteiden parantaminen

Tukiehtojen lisäksi sinun on noudatettava peruslainsäädännön vähimmäisvaatimuksia.

Sikojen hyvinvointisuunnitelma - toimenpide

Toimenpiteen ehtoja on toteutettava maatilan kaikilla sioilla. Porsaat 3 kk ja alle -eläinryhmän eläinmäärästä huomioidaan tukilaskennassa 2/3 . 

Hakijalla on oltava kokonaisvaltainen sikojen hyvinvointisuunnitelma sitoumuskauden alusta lähtien. Hyvinvointisuunnitelma on vuosittainen toiminnan hallinta- ja kehittämissuunnitelma, joka sisältää tilakohtaisia toimia sikojen hyvinvoinnista, terveydenhoidosta ja bioturvallisuudesta.

Hyvinvointisuunnitelman tekemiseen voit käyttää Ruokaviraston mallipohjia, jotka voit ladata osoitteesta ruokavirasto.fi/hyvinvointisuunnitelmat. Hyvinvointisuunnitelmana ei voi käyttää Maatilojen neuvonnan 495-lomaketta.

Hyvinvointisuunnitelma on vuosittainen toiminnan hallinta- ja kehittämissuunnitelma, joka sisältää tilakohtaisia toimia sikojen hyvinvoinnista, terveydenhoidosta ja bioturvallisuudesta.

Hyvinvointisuunnitelmassa on kuvattava maatilan olosuhteet ja tuotantotapa huomioon ottaen:

 • pitopaikan olosuhteet
 • varautuminen häiriötilanteisiin
 • tuotannon toteuttaminen
 • eläinryhmäkohtainen ruokintasuunnitelma ja rehuanalyysi sekä muu ruokinnan toteuttaminen
 • tautisuojaus
 • hyvinvoinnin parantaminen
 • mahdolliset havainnot ja kehittämistarpeet.

Tilalla on oltava kirjallinen laskelmiin perustuva eläinryhmäkohtainen voimassa oleva ja pääasiallisen rehukomponentin tai seoksen rehuanalyysiin perustuva ruokintasuunnitelma, jossa on huomioitu eläimen kasvuvaihe, tuotostaso ja tuotantokauden vaihe. Sekä rehuanalyysiä (esimerkiksi valkuainen ja hehtolitrapaino) että ruokintasuunnitelmaa koskevat dokumentit tulee liittää hyvinvointisuunnitelman mukana tukihakemukseen. 

Hyvinvointisuunnitelman toimittaminen

Palauta sikojen hyvinvointisuunnitelma, eläinryhmäkohtainen ruokintasuunnitelma ja rehuanalyysi Vipu-palvelussa tukihaun aikana. Jos et palauta hyvinvointisuunnitelmaa tukihakuaikana, sinulle ei makseta sioista eläinten hyvinvointikorvausta.

Toimenpiteen korvausperusteena ovat suunnitelman tekemiseen käytetty aika ja ruokinnan suunnitteluun liittyvät kustannukset.

Emakoiden ja ensikoiden olosuhteiden parantaminen -toimenpide

Toimenpiteen ehtoja on toteutettava maatilan kaikilla emakoilla ja ensikoilla. Hyvinvointikorvaus maksetaan eläinryhmästä emakot vähintään 8 kk.

Toimenpiteen ehdot

 • Emakot ja ensikot on tiineytettävä pihatossa tai ryhmäkarsinassa, jossa emakot ja ensikot ovat koko tiineysajan vieroituksesta seuraavaan tiinehtymisen varmistamiseen asti.
 • Ensikkoa tai emakkoa saa pitää tiineytyshäkissä enintään kahdeksan päivän ajan siemennyksen yhteydessä. Häkin käytöstä on pidettävä kirjaa.
 • Ruokintahäkkien ulkopuolista esteetöntä lattian kokonaispinta-alaa on oltava vähintään 2,25 neliömetriä eläintä kohden. Edellä mainitusta tilasta vähintään 1,3 neliömetriä eläintä kohden on oltava kiinteäpohjaista, kuivitettua makuualuetta tai eläimillä on oltava esteettömästi saatavilla heinää tai olkea.
 • Häkkeinä ei pidetä enintään 600 millimetriä pitkiä lapaerottimia.

Toimenpiteen korvausperusteena ovat kuivikkeet, lisätyö ja tulonmenetykset eläinmäärää vähennettäessä

Parannetut porsimisolosuhteet -toimenpide

Vapaaporsitus-toimenpidettä ei voi valita samanaikaisesti. 

Vaihtoehto 1: Toimenpiteen ehtoja noudatetaan tilan kaikilla emakoilla ja ensikoilla. Hyvinvointikorvaus maksetaan eläinryhmästä emakot vähintään 8 kk.

Vaihtoehto 2: Toimenpiteen ehtoja noudatetaan vain osalla tilan emakoista ja ensikoista. Hakijan on ilmoitettava sitoumusta antaessaan arvio sellaisten porsituskarsinoiden määrästä, joissa emakot ja ensikot voivat porsia vapaasti ja jotka ovat jatkuvassa käytössä 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta. Edellä mainittuja porsituskarsinoita on oltava käytössä vähintään yksi edellä mainittuna ajanjaksona. Yksi vapaaporsituskarsina vastaa tukilaskennassa kahta eläinyksikköä.

Toimenpiteen ehdot

Porsitushäkki:

 • Ensikko tai emakko voidaan siirtää porsitushäkkiin kaksi vuorokautta ennen laskettua porsimista.
 • Emakko voi olla porsitushäkissä korkeintaan kolme vuorokautta porsimisesta.
 • Porsimisen jälkeen emakko voidaan pitää porsitushäkissä tilapäisesti enintään seitsemän vuorokautta, jos eläin on aggressiivinen, levoton tai häkissä pitämiseen on muu hyväksyttävä syy.
 • Porsitushäkki on purettava tai avattava välittömästi käytön jälkeen niin, ettei se rajoita emakon liikkumista karsinassa. Porsitushäkin käyttöaika ja –syy kirjattava.

Porsituskarsina:

 • Porsituskarsinan pinta-alan on oltava vähintään kuusi neliömetriä.
 • Porsailla on oltava tästä tilasta vähintään yksi neliömetri sellaista tilaa, jossa karsinarakenteet suojaavat niitä jäämästä emakon alle.
 • Ensikon tai emakon on päästävä esteettä kääntymään ympäri karsinassa.
 • Porsailla on oltava karsinarakenteiden suojaamalla alueella hyvin kuivitettu makuualue.
 • Pesäntekomateriaalia on oltava tarjolla koko ajan porsimiseen asti.

Toimenpiteen korvausperusteena ovat kuivikkeet, lisätyö sekä tulonmenetykset kun eläinmäärää joudutaan vähentämään. 

Vapaaporsitus -toimenpide

Toimenpidettä Parannetut porsimisolosuhteet ei voi valita samanaikaisesti. 

Vaihtoehto 1: Toimenpiteen ehtoja noudatetaan tilan kaikilla emakoilla ja ensikoilla. Hyvinvointikorvaus maksetaan eläinryhmästä emakot vähintään 8 kk.

Vaihtoehto 2: Toimenpiteen ehtoja noudatetaan vain osalla tilan emakoista ja ensikoista. Hakijan on ilmoitettava sitoumusta antaessaan arvio sellaisten porsituskarsinoiden määrästä, joissa emakot ja ensikot voivat porsia vapaasti ja jotka ovat jatkuvassa käytössä 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta. Edellä mainittuja porsituskarsinoita on oltava käytössä vähintään yksi edellä mainittuna ajanjaksona. Yksi vapaaporsituskarsina vastaa tukilaskennassa kahta eläinyksikköä.

Toimenpiteen ehdot

Vapaa liikkuminen

 • Ensikko ja emakko on pidettävä vapaana ennen porsimista, koko porsimisajan ja sen jälkeen koko imetysajan.
 • Ensikon ja emakon liikkumista saa rajoittaa vain poikkeustapauksissa ja tilapäisesti, jos se on tarpeen eläinlääkinnällisten tai muiden hoitotoimenpiteiden, porsaiden turvallisuuden tai työturvallisuuden vuoksi.
 • Edellä mainitut syyt rajoittamiselle ja rajoitustoimenpiteet on kirjattava.

Karsina

 • Karsinassa on oltava kiinteää pohjaa.
 • Muokkautuvaa ja irtainta pesäntekomateriaalia on oltava tarjolla koko ajan porsimiseen asti.
 • Lisäksi karsinassa on oltava riittävästi sopivaa virikemateriaalia tongittavaksi
 • Virikemateriaalia ja kuiviketta on oltava koko ajan.
 • Karsinassa on oltava katettu porsaspesä, jonka katto voidaan tarvittaessa avata.
 • Karsinan on oltava sellainen, että emakko pääsee esteettä kääntymään siinä ympäri.
 • Karsinassa kääntöhalkaisijan on oltava vähintään 170 senttimetriä.
 • Porsituskarsinan pinta-alan on oltava vähintään seitsemän neliömetriä. Tästä tilasta porsailla on oltava vähintään yksi neliömetri sellaista tilaa, jossa karsinarakenteet suojaavat porsaita jäämästä emakon alle.

Pinta-ala- ja kääntöhalkaisijavaatimusta ei sovelleta viljelijöihin, jotka ovat investoineet 6 neliömetrin porsituskarsinoihin ennen 31 päivää joulukuuta 2021. Ilmoita näiden karsinoiden määrä tukihakemuksen lisätiedoissa. 

Vieroitettujen porsaiden olosuhteiden parantaminen -toimenpide

Toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikilla alle kolmen kuukauden ikäisillä vieroitetuilla porsailla.  Porsaat 3 kk ja alle – ikäryhmästä huomioidaan tukilaskennassa 2/3.Toimenpiteen ehdot:

Vieroitetuilla porsailla on oltava:

 1. katoksellinen kiinteälattiainen makuualue, joka on lämmitettävissä.
 2. koko ajan helposti saatavilla heinää, olkea tai muuta muokattavaa ja syötävää ainesta virikemateriaalina. Tee tilakohtainen kirjallinen kuvaus käytettävistä materiaaleista.  

Lihasikojen olosuhteiden parantaminen -toimenpide

Toimenpiteen ehtoja on toteutettava maatilan kaikilla kolmesta kuukaudesta kahdeksaan kuukauteen ikäisillä lihasioilla.  Puolivuosittaiset teuraseräraportit sitoumusvuodelta on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 1.2.2024 mennessä eläinmääräilmoituksen liitteinä. Raporteista tulee näkyä teurastamolle tuotujen eläinten määrä ja tukiehtojen mukaiset luvut hännänpurennasta. Raportit tulee säilyttää sitoumusvuoden ajan sekä neljä seuraavaa vuotta. Kirjanpito ja asiakirjojen säilytys ovat korvauksen toimenpiteen ehtona.

Toimenpiteen ehdot

 • Hakijan on huolehdittava jatkuvasti lihasikojen hyvistä olosuhteista, jotta eläimet voivat hyvin.
 • Sikalan olosuhteita ja sikojen hoitoa mitataan ehjien saparoiden hyvinvointimittarilla.
 • Lihasikojen olosuhteita parantavista toimista on tehtävä kirjallinen kuvaus

Teurastamon lihantarkastuksessa todettujen ehjien häntien puolivuosittainen määrä tulee olla yli 95 prosenttia eli akuutteja ja lieviä hännänpurentoja saa olla korkeintaan 4,99 %. 

Eläinten hyvinvointikorvauksen vähimmäistasot toimenpiteittäin

Eläinten hyvinvointikorvauksen vaatimusten lisäksi sinun on noudatettava alla lueteltuja eläinten hyvinvoinnin vähimmäisvaatimuksia.

Kaikkia sikatiloja koskevat vähimmäisvaatimukset

Vaatimukset perustuvat seuraaviin säädöksiin muutoksineen: eläinsuojelulaki (ESL) 247/1996 4§ ja 5§, valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta (629/2012) 12 § ja 15 § 3 ja 4 momenttia

 • Eläimen pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen sekä muutoinkin tarkoituksenmukainen ottaen huomioon kunkin eläinlajin tarpeet.
 • Eläimen pitäminen tarpeetonta kärsimystä tuottavalla tavalla on kielletty.
 • Hoidossa olevaa eläintä ei saa jättää hoidotta tai hylätä. Eläimen on saatava riittävästi sille sopivaa ravintoa, juotavaa ja muuta sen tarvitsemaa hoitoa.
 • Eläimen sairastuessa sen on saatava asianmukaista hoitoa. Eläimen hyvinvointi ja olosuhteet on tarkistettava riittävän usein.
 • Jos sioilla on mahdollisuus päästä ulos liikkumaan, eläinsuojasta ulkotarhaan tai laitumelle johtavien kulkuteiden on oltava sioille turvallisia.
 • Ulkotarhan ja laitumen aitojen on oltava sioille sopivasta materiaalista ja niille turvallisia. Aidat on pidettävä hyvässä kunnossa siten, että estetään sikojen vahingoittuminen ja karkaaminen. Sähköistetyt aidat on rakennettava sellaisiksi ja pidettävä kunnossa siten, että niistä ei aiheudu sioille tarpeetonta kärsimystä.
 • Sioilla on tarvittaessa oltava pääsy sopivaan säänsuojaan.
 • Yli kahden viikon ikäisten sikojen saatavilla on oltava jatkuvasti riittävästi raikasta ja puhdasta vettä.
 • Sikojen juoma-astiat ja juottolaitteet on pidettävä puhtaina. On huolehdittava siitä, että virtsa ja ulosteet eivät likaa rehua tai juomavettä. Sikojen ruokintaan käytettävän ruokintakaukalon on oltava liitteen 3 kohdan mukainen, jollei rehua ole jatkuvasti tarjolla.

Sikojen hyvinvointisuunnitelma

Eläinsuojeluasetus 9 § 1 momenttia sekä sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta 6 §:n 1 momenttia ja 15 §:n 1 ja 3 momenttia.

 • Hoidossa olevalle eläimelle on annettava sille sopivaa hyvälaatuista ruokaa ja juomaa. Ruokinnassa on otettava huomioon kunkin eläimen tarpeet ja varmistettava, että jokainen eläin saa ravintoa riittävästi.
 • Eläinsuojan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että ilman virtausnopeus, ilman kosteus, pölyn määrä ja haitallisten kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi. Lämpötilan on oltava eläinsuojassa pidettäville eläimille sopiva.
 • Sialle annettavan rehun on oltava ravintoainekoostumukseltaan sioille sopivaa ja riittävän energiapitoista.
 • Siat on ruokittava vähintään kerran päivässä. Joutilaille emakoille ja ensikoille on annettava lisäksi riittävästi täyttävää ja kuitupitoista rehua näläntunteen ja pureskelutarpeen tyydyttämiseksi.
 • Yli kahden viikon ikäisten sikojen saatavilla on oltava jatkuvasti riittävästi raikasta ja puhdasta vettä.

Emakoiden ja ensikoiden olosuhteiden parantaminen

Eläinsuojeluasetus 1 § 1 ja 4 momentti sekä 3 § 1 momentti. valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta, 3 § 2 momentti ja 4 § 4 momentti.

 • Eläimen pitopaikka sekä pitopaikan rakenteet ja laitteet on suunniteltava, rakennettava ja huollettava siten, että se on eläimelle turvallinen ja että pitopaikan palovaara ja eläimen karkaamisvaara ovat mahdollisimman vähäisiä.
 • Pitopaikassa tulee voida ylläpitää puhtautta ja hyvää hygieniaa ja siellä olevat eläimet on voitava tarkastaa ja hoitaa vaikeuksitta.
 • Eläimen tulee voida pitopaikassaan nousta makuulta luonnollisella tavalla. Samassa pitopaikassa pidettävien eläinten tulee voida pitopaikassaan asettua yhtäaikaa makuulle.
 • Eläinsuojan seinien ja lattian on oltava rakenteiltaan ja materiaaleiltaan siellä pidettäville eläimille sopivia. Eläinsuojan lattia ei saa olla liukas ja se on voitava pitää helposti kuivana.
 • Rakolattiassa, reijitetyssä tai verkkopohjaisessa lattiassa aukkojen on oltava reunoiltaan sileitä ja kooltaan ja muodoltaan sellaisia, että eläimelle ei aiheudu vahingoittumisen vaaraa. Eläimellä on oltava käytettävissä sopiva makuupaikka.
 • Emakko tai ensikko saadaan kuitenkin pitää erillään ryhmästä ajan, joka alkaa viikkoa ennen odotettua porsimista ja päättyy neljän viikon kuluttua porsimista seuraavasta astutuksesta tai siemennyksestä, joka johtaa tiineyteen.
 • Sikojen pitoon tarkoitetut eläinsuojat, karsinat, varusteet ja laitteet on pidettävä puhtaina ja tarvittaessa desinfioitava. Eläinsuojassa on huolehdittava jyrsijöiden ja muiden haittaeläinten torjunnasta.
 • Sialla on oltava pitopaikassa erillinen makuu-, ruokinta- ja ulostamisalue. Makuualueen on oltava puhdas, kuiva, lämpötilaltaan sioille sopiva ja tarvittaessa asianmukaisesti viemäröity.

Parannetut porsimisolosuhteet

Eläinsuojeluasetuksen 1 § 1 ja 4 momentti ja 3 § 1 momentti. valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta, 3 § 2 momentti, 9 § ja 16 § 2 momentti.

 • Eläimen pitopaikka sekä pitopaikan rakenteet ja laitteet on suunniteltava, rakennettava ja huollettava siten, että se on eläimelle turvallinen ja että pitopaikan palovaara ja eläimen karkaamisvaara ovat mahdollisimman vähäisiä.
 • Pitopaikassa tulee voida ylläpitää puhtautta ja hyvää hygieniaa ja siellä olevat eläimet on voitava tarkastaa ja hoitaa vaikeuksitta.
 • Eläimen tulee voida pitopaikassaan nousta makuulta luonnollisella tavalla. Samassa pitopaikassa pidettävien eläinten tulee voida pitopaikassaan asettua yhtäaikaa makuulle.
 • Eläinsuojan seinien ja lattian on oltava rakenteiltaan ja materiaaleiltaan siellä pidettäville eläimille sopivia. Eläinsuojan lattia ei saa olla liukas ja se on voitava pitää helposti kuivana.
 • Rakolattiassa, reijitetyssä tai verkkopohjaisessa lattiassa aukkojen on oltava reunoiltaan sileitä ja kooltaan ja muodoltaan sellaisia, että eläimelle ei aiheudu vahingoittumisen vaaraa.
 • Eläimellä on oltava käytettävissä sopiva makuupaikka.
 • Emakko tai ensikko saadaan kuitenkin pitää erillään ryhmästä ajan, joka alkaa viikkoa ennen odotettua porsimista ja päättyy neljän viikon kuluttua porsimista seuraavasta astutuksesta tai siemennyksestä, joka johtaa tiineyteen.
 • Porsituskarsinassa tai -häkissä on emakon tai ensikon takana oltava riittävästi esteetöntä tilaa porsimista varten. Porsituskarsinan tai -häkin on oltava sellainen, että emakko voi imettää pikkuporsaita vaikeuksitta. Jos emakko voi liikkua porsituskarsinassa vapaasti, karsina on varustettava pikkuporsaita emakolta suojaavilla rakenteilla, kuten porsasaidoilla.
 • Porsituskarsinan lattia-alasta vähintään puolet on oltava kiinteäpohjaista lattiaa tai sellaista rakolattiaa, ritilälattiaa tai muulla tavoin rei’itettyä lattiaa, johon viemäröintiä varten tehtyjen aukkojen osuus on enintään 10 prosenttia pinta-alasta. Lue myös asetus sikojen suojelusta 19§, siirtymäsäännös, 4 momentti.
 • Pikkuporsailla on oltava porsituskarsinassa kiinteäpohjainen ja kuiva makuualue, johon kaikki pikkuporsaat mahtuvat yhtä aikaa makuulle.
 • Lisäksi pikkuporsaille on tarvittaessa oltava asianmukainen lämmitin.
 • Porsivalle emakolle ja ensikolle on annettava viikkoa ennen odotettua porsimista riittävästi sopivaa materiaalia pesäntekoa varten.

Vapaaporsitus

Eläinsuojeluasetuksen 1 § 1 ja 4 momentti ja 3 § 1 momentti. valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta, 3 § 2 momentti, 9 § ja 16 § 2 momentti.

 • Eläimen pitopaikka sekä pitopaikan rakenteet ja laitteet on suunniteltava, rakennettava ja huollettava siten, että se on eläimelle turvallinen ja että pitopaikan palovaara ja eläimen karkaamisvaara ovat mahdollisimman vähäisiä.
 • Pitopaikassa tulee voida ylläpitää puhtautta ja hyvää hygieniaa ja siellä olevat eläimet on voitava tarkastaa ja hoitaa vaikeuksitta.
 • Eläimen tulee voida pitopaikassaan nousta makuulta luonnollisella tavalla. Samassa pitopaikassa pidettävien eläinten tulee voida pitopaikassaan asettua yhtäaikaa makuulle.
 • Eläinsuojan seinien ja lattian on oltava rakenteiltaan ja materiaaleiltaan siellä pidettäville eläimille sopivia. Eläinsuojan lattia ei saa olla liukas ja se on voitava pitää helposti kuivana.
 • Rakolattiassa, reijitetyssä tai verkkopohjaisessa lattiassa aukkojen on oltava reunoiltaan sileitä ja kooltaan ja muodoltaan sellaisia, että eläimelle ei aiheudu vahingoittumisen vaaraa.
 • Eläimellä on oltava käytettävissä sopiva makuupaikka.
 • Emakko tai ensikko saadaan kuitenkin pitää erillään ryhmästä ajan, joka alkaa viikkoa ennen odotettua porsimista ja päättyy neljän viikon kuluttua porsimista seuraavasta astutuksesta tai siemennyksestä, joka johtaa tiineyteen.
 • Porsituskarsinassa tai -häkissä on emakon tai ensikon takana oltava riittävästi esteetöntä tilaa porsimista varten. Porsituskarsinan tai -häkin on oltava sellainen, että emakko voi imettää pikkuporsaita vaikeuksitta. Jos emakko voi liikkua porsituskarsinassa vapaasti, karsina on varustettava pikkuporsaita emakolta suojaavilla rakenteilla, kuten porsasaidoilla.
 • Porsituskarsinan lattia-alasta vähintään puolet on oltava kiinteäpohjaista lattiaa tai sellaista rakolattiaa, ritilälattiaa tai muulla tavoin rei’itettyä lattiaa, johon viemäröintiä varten tehtyjen aukkojen osuus on enintään 10 prosenttia pinta-alasta. Lue myös asetus sikojen suojelusta 19§, siirtymäsäännös, 4 momentti.
 • Pikkuporsailla on oltava porsituskarsinassa kiinteäpohjainen ja kuiva makuualue, johon kaikki pikkuporsaat mahtuvat yhtä aikaa makuulle.
 • Lisäksi pikkuporsaille on tarvittaessa oltava asianmukainen lämmitin.
 • Porsivalle emakolle ja ensikolle on annettava viikkoa ennen odotettua porsimista riittävästi sopivaa materiaalia pesäntekoa varten.

Vieroitettujen porsaiden olosuhteiden parantaminen

Eläinsuojeluasetus 1 §:n 1 ja 4 momenttia sekä 3 §:n 1 momenttia ja valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta 14 §:n 1 momenttia.

 • Eläimen pitopaikka sekä pitopaikan rakenteet ja laitteet on suunniteltava, rakennettava ja huollettava siten, että se on eläimelle turvallinen ja että pitopaikan palovaara ja eläimen karkaamisvaara ovat mahdollisimman vähäisiä.
 • Pitopaikassa tulee voida ylläpitää puhtautta ja hyvää hygieniaa ja siellä olevat eläimet on voitava tarkastaa ja hoitaa vaikeuksitta.
 • Eläimen tulee voida pitopaikassaan nousta makuulta luonnollisella tavalla. Samassa pitopaikassa pidettävien eläinten tulee voida pitopaikassaan asettua yhtäaikaa makuulle.
 • Eläinsuojan seinien ja lattian on oltava rakenteiltaan ja materiaaleiltaan siellä pidettäville eläimille sopivia. Eläinsuojan lattia ei saa olla liukas ja se on voitava pitää helposti kuivana.
 • Rakolattiassa, reijitetyssä tai verkkopohjaisessa lattiassa aukkojen on oltava reunoiltaan sileitä ja kooltaan ja muodoltaan sellaisia, että eläimelle ei aiheudu vahingoittumisen vaaraa.
 • Eläimellä on oltava käytettävissä sopiva makuupaikka.
 • Sikaryhmien yhdistämistä on vältettävä. Jos sikaryhmiä kuitenkin joudutaan yhdistämään tai ryhmään joudutaan tuomaan uusia eläimiä, erityistä huomiota on kiinnitettävä sosiaalisten suhteiden uudelleenmuodostumisesta mahdollisesti aiheutuviin käyttäytymisongelmiin.
 • Toisilleen tuntemattomien sikojen yhdistäminen samaan ryhmään on pyrittävä tekemään sikojen ollessa mahdollisimman nuoria ennen niiden vieroittamista tai korkeintaan viikko sen jälkeen. Sioilla on oltava riittävästi mahdollisuuksia piiloutua ja väistää muita sikoja. Sikaryhmiä yhdistettäessä rauhoittavia lääkkeitä saadaan käyttää vain erityisestä syystä ja eläinlääkärin valvonnassa.

Lihasikojen olosuhteiden parantaminen

Eläinsuojeluasetus 1 §:n 1 ja 4 momenttia sekä 3 §:n 1 momenttia ja valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta14 §:n 1 momenttia.

 • Eläimen pitopaikka sekä pitopaikan rakenteet ja laitteet on suunniteltava, rakennettava ja huollettava siten, että se on eläimelle turvallinen ja että pitopaikan palovaara ja eläimen karkaamisvaara ovat mahdollisimman vähäisiä.
 • Pitopaikassa tulee voida ylläpitää puhtautta ja hyvää hygieniaa ja siellä olevat eläimet on voitava tarkastaa ja hoitaa vaikeuksitta.
 • Eläimen tulee voida pitopaikassaan nousta makuulta luonnollisella tavalla. Samassa pitopaikassa pidettävien eläinten tulee voida pitopaikassaan asettua yhtäaikaa makuulle.
 • Eläinsuojan seinien ja lattian on oltava rakenteiltaan ja materiaaleiltaan siellä pidettäville eläimille sopivia. Eläinsuojan lattia ei saa olla liukas ja se on voitava pitää helposti kuivana.
 • Rakolattiassa, reijitetyssä tai verkkopohjaisessa lattiassa aukkojen on oltava reunoiltaan sileitä ja kooltaan ja muodoltaan sellaisia, että eläimelle ei aiheudu vahingoittumisen vaaraa.
 • Eläimellä on oltava käytettävissä sopiva makuupaikka.
 • Sikaryhmien yhdistämistä on vältettävä. Jos sikaryhmiä kuitenkin joudutaan yhdistämään tai ryhmään joudutaan tuomaan uusia eläimiä, erityistä huomiota on kiinnitettävä sosiaalisten suhteiden uudelleenmuodostumisesta mahdollisesti aiheutuviin käyttäytymisongelmiin.
 • Toisilleen tuntemattomien sikojen yhdistäminen samaan ryhmään on pyrittävä tekemään sikojen ollessa mahdollisimman nuoria ennen niiden vieroittamista tai korkeintaan viikko sen jälkeen. Sioilla on oltava riittävästi mahdollisuuksia piiloutua ja väistää muita sikoja. Sikaryhmiä yhdistettäessä rauhoittavia lääkkeitä saadaan käyttää vain erityisestä syystä ja eläinlääkärin valvonnassa.

Sinua voi kiinnosta myös

Usein kysyttyä eläintuista vuonna 2023
Usein kysyttyä eläintuista vuonna 2023
Tältä sivulta löydät täsmävastauksia täsmäkysymyksiin.
Lisää aiheesta
Eläinten hyvinvointisuunnitelmat
Eläinten hyvinvointisuunnitelmat
Kuvaa hyvinvointisuunnitelmassa tilallasi toteutettavat eläintuotannon toimenpiteet. Voit käyttää suunnitelman laatimisessa apuna mallipohjia.  Lähetä hyvinvointisuunnitelma eläinten…
Lisää aiheesta
Eläinmääräilmoitus
Eläinmääräilmoitus
Voit ilmoittaa hallinnassasi olleiden eläinten määrät Vipu-palvelussa. Nautojen, lampaiden ja vuohien eläinmääriä ei tarvitse ilmoittaa eläinmääräilmoituksessa. Ne saadaan suoraan eläinrekistereistä.
Lisää aiheesta