Kosteikkoinvestoinnit

Toimenpidettä toteutetaan perustamalla hoidettavia kosteikkoja, pienten kosteikkojen ketjuja, kosteikkomaisia tulva-alueita ja -tasanteita niiden luontaisille paikoille, herkästi tulviville pelloille ja pengerretyille kuivatusalueille sekä kunnostamalla uomia luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteiden mukaisesti. Alueeseen kuuluvat hoidon kannalta riittävät suoja-alueet.

Kosteikot ja tulva-alueet

Kosteikot ja tulva-alueet voit perustaa ensisijaisesti patoamalla luontaisesti sopiviin paikkoihin pellolle, pellon reuna-alueelle tai metsä- tai joutomaalle. Runsaasti fosforia sisältävä pellon pintamaa tulee poistaa ainakin pysyvästi veden peittämäksi jäävältä alueelta.

Soveltuvia kohteita ovat muun muassa luontaiset notkot ja painanteet, herkästi tulvivat tulvaniityt tai -pellot sekä pengerretyt kuivatusalueet. Vesiensuojelua edistävässä kosteikossa kiintoainesta laskeuttava vesialue on voitava tyhjentää sinne kertyneestä lietteestä. Kosteikkoon voidaan yhdistää myös fosforin saostus erilaisilla kemiallisilla aineilla. Voit suojata kosteikon rannat ja uoman eroosiolta ja sortumilta nurmettamalla, kiveämällä tai istutuksin.

Kosteikko voi toimia vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen lisäksi kasteluveden varastona, luonnonravintoon perustuvana kalan- tai ravunkasvatuspaikkana sekä virkistyskäytössä.

Uomat

Uomien luonnontilaa parantavissa luonnonmukaisen vesirakentamisen hankkeissa voit palauttaa tulva-alueita, perustaa useita pieniä kosteikkoja ja tulvatasanteita sekä rakentaa veden virtaamaa hidastavia pohjakynnyksiä tai putkipatoja. Lisäksi voit tehdä uomien eroosiosuojauksia, istuttaa kasvillisuutta, lisätä puron mutkaisuutta ja parantaa uomien laatua lintujen, kalojen ja rapujen elinympäristöinä.

Korvauksen ehtoja

Investoinnillasi on oltava edellytykset edistää maatalouden vesistökuormituksen vähentämistä ja/tai lisätä luonnoltaan yksipuolisen maatalousalueen elinympäristöjen monimuotoisuutta.
Rahoitusta ei voida myöntää kohteelle:

  • jos pääasiallisena tarkoituksenasi on käsitellä muualta kuin peltoalueelta (mm. metsistä, turve- tai joutomailta tai rakennetuilta alueilta) tulevaa vesistökuormitusta
  • tavoitteenasi on kastelualtaiden rakentaminen tai investointi
  • tavoitteenasi on järven tai lammen muodostuminen
  • olet aloittanut kohteen perustamisen ennen investoinnin tukipäätöstä tai investointisi kustannuksia tuetaan muulla rahoituksella.

Toteuta investointi kahden vuoden kuluessa siitä, kun päätös tuen myöntämisestä on tehty.
Et voi saada ei-tuotannollisten investointien korvausta niistä toimenpiteistä, joista saat jo jotain muuta Euroopan unionin tai kansallisen tukijärjestelmän tukea.
Pidä tehtävistä toimista hoitopäiväkirjaa. Kun olet toteuttanut investoinnin, sinulla on velvollisuus tehdä kohteen hoidosta viisivuotinen ympäristösopimus.

Kosteikkohankkeen pinta-ala

Perustettavan kosteikon pinta-alan, tulva-alueet mukaan lukien, on oltava vähintään 0,5 prosenttia yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. Yläpuoliselle valuma-alueelle samaan aikaan perustettavat, aiemmin perustetut tai siellä jo olevat luontaiset kosteikot voidaan laskea mukaan edellä mainittuun 0,5 prosentin vähimmäisalaan. Kosteikon kokonaisalaan lasketaan vesi- ja tulva-alueiden lisäksi penkereet ja hoidon kannalta tarpeellinen reuna-alue.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.5.2022