Näin perustat kosteikon

Kosteikon sijainti ja pinta-ala

 • Perusta kosteikko ja tulva-alue luontaisesti sopivaan paikkaan pellolle, pellon reuna-alueelle, metsä- tai joutomaalle. Kosteikkohanke voi kattaa myös sen hoidon kannalta tarpeelliset alueet. Voit suojata kosteikon rannat ja uoman eroosiolta ja sortumilta nurmettamalla, kiveämällä tai istutuksin.
 • Kosteikon pinta-alan, tulva-alueet mukaan lukien, on oltava vähintään 1 % yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. Yläpuoliselle valuma-alueelle samaan aikaan perustettavat tai siellä jo olevat kosteikot voi laskea mukaan edellä mainittuun vähimmäisalaan. Kosteikkohankkeen kokonaisalaan lasketaan vesi- ja tulva-alueiden lisäksi penkereet ja kosteikon hoidon kannalta tarpeelliset reuna-alueet.
 • Kosteikon tai tulva-alueen yläpuolisella valuma-alueella on oltava peltoa yli 10 %, mutta maatalousluonnon monimuotoisuutta edistävän kosteikon, kaksitasouoman, tulvatasanteen, turvepellolle ilmastonmuutoksen torjumiseksi perustettavan kosteikon ja uoman, jonka luonnontilaa parannetaan, yläpuolisella valuma-alueella peltoa voi olla alle 10 %.
 • Kosteikko saa olla edellä mainittuja pinta-alavaatimuksia pienempi, jos:
  • kohteessa on paikallinen voimakas maatalouden kuormitus
  • kohde sisältyy suojavyöhykettä, luonnon monimuotoisuutta tai kosteikkoa koskevaan yleissuunnitelmaan
  • kohde elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen arvion mukaan edistää tehokkaasti maatalouden vesiensuojelua, ilmastonmuutoksen torjuntaa tai luonnon monimuotoisuutta.

Kosteikon perustamisen perusperiaatteet

 • Perusta kosteikko ja tulva-alue niin, että ne pidättävät mahdollisimman tehokkaasti valuma-alueelta tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta sekä luovat monipuolisia elinympäristöjä.
 • Perusta kosteikko on patoamalla, jos se on mahdollista. Poista pellolle perustettavassa kosteikossa veden alle pysyvästi jäävältä kosteikon osalta sellainen peltomaa, jonka fosforin viljavuusluokka on hyvä, korkea tai erittäin korkea. Edellä mainittu poistaminen ei kuitenkaan koske turvepeltoja.
 • Kosteikon perustamisesta ei saa aiheutua olennaista haittaa kosteikkoalueen ulkopuolella viljeltävien peltojen kuivatukselle, alapuolisen alueen veden riittävyydelle tai muulle maankäytölle.
 • Perusta kosteikko siten, että kiintoainesta laskeuttava vesialue voidaan tyhjentää sinne kertyneestä lietteestä. Kosteikosta poistettavan lietteen levitysmäärässä ja -paikassa on otettava huomioon lietteen hyvä fosforinpidätyskyky. Kosteikkohankkeeseen voidaan yhdistää myös fosforin saostus erilaisilla kemiallisilla aineilla.
 • Turvepeltoa koskevassa kosteikkohankkeessa kohteen vesitaloutta on muutettava siten, että pohjaveden pinta nousee pysyvästi tasolle, joka tehokkaasti ehkäisee turpeen hajoamista.
 • Kosteikkohankkeen valmistuttua investointikorvauksen kohteena oleva alaa ei enää lueta maatalousmaaksi.
Sivu on viimeksi päivitetty 27.4.2023