Ei-tuotannollisten investointien tuki

Haku päättyy 30.6.2023.

Ei-tuotannollisten investointien tukea voi saada:

 • kosteikkoihin, joita ovat pysyvästi veden osittain peittämät alueet, jotka toimivat kiintoaineksen ja ravinteiden pidättäjänä, eliöstön elinympäristönä tai viljelymaiseman monipuolistajana
 • kaksitasouomiin, joita ovat ojat tai virtavesistöt, joissa alivesiuomaa reunustaa toiselle tai molemmille puolille perustettu tulvatasanne
 • turvepeltojen muuttamiseen kosteikoksi tai suon kaltaiseksi alueeksi. Turvepeltoja ovat pellot, joiden muokkauskerroksen orgaanisen aineksen pitoisuus on vähintään 40 prosenttia.

Ei-tuotannollisten investointien tukea ei myönnetä hankkeisiin, joissa:

 • käsitellään muualta kuin peltoalueelta tulevaa vesistökuormitusta
 • on tarkoitus rakentaa kasteluallas tai muodostaa järvi tai lampi
 • on aikomus toteuttaa maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) mukainen yhteinen ojitusinvestointi.

Kuka voi saada tukea?

Ei-tuotannollisten investointien tukea voivat saada viljelijät, rekisteröidyt yhdistykset ja vesilain 12 luvussa tarkoitetut vesioikeudelliset yhteisöt. Hakijalla on oltava Y-tunnus.

Tuen määrä

Jos perustettavan kosteikon pinta-ala on yli 0,5 hehtaaria, voit saada tukea korkeintaan 12 000 euroa hehtaarilta.

Jos kosteikon pinta-ala on 0,3–0,5 hehtaaria, voit saada tukea korkeintaan 4 100 euroa koko kosteikkoa kohden.

Uoman luonnontilan parantamisesta ja kaksitasouomista maksetaan korkeintaan 21 euroa metriltä.

Tuki maksetaan hyväksyttyjen toteutuneiden kustannusten mukaan. Jokaisen tuetun toimenpiteen tulee olla perusteltavissa. Voit saada tukea myös suunnittelukustannuksiin, jos et ole saanut niihin muita rahoitusta (esimerkiksi neuvontakorvausta).

Kustannusten on oltava tuensaajan maksamia, lopullisia, kohtuullisia ja todennettavissa. Korvattava kustannus on lopullinen, jos et ole saanut etkä voi saada siitä tai sen perusteella alennusta, hyvitystä tai palautusta.

Jos saat taloudellista hyötyä alueen käytöstä sadonkorjuun tai muun hyötykäytön perusteella, hyöty vähennetään saamasi tuen määrästä. Poikkeuksena on metsätaloudesta saatava hyöty, joka ei vaikuta tuen määrään.

Tukikelpoiset kustannukset

Tukikelpoisia ovat kustannukset, jotka aiheutuvat:

 • pintamaan ja kasvillisuuden poistamisesta kosteikkoalueella
 • poistetun maa-aineksen loppusijoittamisesta
 • patojen, pohjakynnysten, penkereiden ja muiden välttämättömien rakenteiden rakentamisesta
 • kosteikon pohjan, luiskien ja reuna-alueiden muotoilusta
 • kosteikon reuna-alueiden ja tulvatasanteiden kylvämisestä sekä kasvillisuuden istuttamisesta.
 • hankkeesta aiheutuviin tulonmenetyksiin
 • toimenpiteisiin, joihin saat jo muuta tukea
 •  investointihankkeen kohteena olevan alueen vuokraamisesta aiheutuviin kustannuksiin
 • arvonlisäveroon, joka ei jää hakijan lopulliseksi menoksi
 • kustannuksiin, jotka ovat syntyneet ennen investointihankkeen aloittamista, lukuun ottamatta hankkeeseen liittyviä suunnittelukustannuksia
 • koneiden tai laitteiden hankintaan
 • hakijan suorittaman kuljetuksen kustannuksiin
 • investointihankkeen toteuttamiseen vaadittavan viranomaisen luvan hakemisesta aiheutuviin kustannuksiin
 • investointihankkeen suunnitelmaan, joka on laadittu eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista annetun lain 10 §:ssä tarkoitetun neuvonnan perusteella.
 • Traktorityö kuljettajineen 60 €/h
 • Ihmistyön tuntipalkka ilman sivukuluja, suorittava työ 17 €/h ja työn johto 25 €/h
 • Traktorikaivurin tai kevyen maansiirtokoneen työveloitus 58 €/h
 • Maa-aineksen kuormaus, ajo ja levitys 60 €/h
 • Telakaivurin työveloitus 71 €/h
 • Kaivuu ja maansiirto voidaan vaihtoehtoisesti arvioida massojen määrän perusteella käyttäen kustannuksena 1–4 €/m3

Kustannuksina voidaan lisäksi ottaa huomioon sopimusalueelle istutettujen pensas- ja puuryhmien tai monivuotisen vesikasvillisuuden istutuskustannukset, sekä tarpeelliset materiaalikustannukset, kuten kiviaines, sora, suodatinkankaat ja muut patomateriaalit sekä tarvittavat koneiden siirrot.

Suunnitelmia koskevat enimmäiskustannukset ovat:

 • enintään 1 ha:n suuruiset alueet 900 €/suunnitelma
 • enintään 2 ha:n suuruiset hankkeet 10 % investointikorvauksen suuruudesta
 • yli 2 ha:n suuruiset hankkeet 8 % investointikorvauksen suuruudesta.

Tuen ehdot

Tuetun kohteen on oltava tuenhakijan hallinnassa koko hankkeen toteuttamisen ajan. Kun investointi on tehty, tee investoinnin kohteen hoidosta ympäristökorvauksen mukainen kosteikkojen hoitoa koskeva ympäristösopimus.

Voit saada tukea kosteikkoinvestointiin, jos sen pinta-ala reuna-alueineen on vähintään 0,3 hehtaaria. Kosteikon pinta-alan, tulva-alueet mukaan lukien, on oltava vähintään yksi prosentti yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta.

Tuella voidaan ennallistaa vain turvepelto, jolle voitaisiin myöntää pinta-alaperusteisia peltotukia. Tällaisen turvepellon alaan voidaan hyväksyä veden pinnan nostamisen kannalta tarkoituksenmukaiset korvauskelvottomat reuna-alueet.

Näin perustat kosteikon

Näin kunnostat uoman

Laadi suunnitelma huolellisesti

Laadi investointihankkeesta suunnitelma, josta käy ilmi hankkeen päätavoite. Päätavoite voi olla jokin näistä kolmesta vaihtoehdosta:

 • vesiensuojelu
 • luonnon monimuotoisuuden edistäminen
 • ilmastonmuutoksen hillintä.

Valitse päätavoite huolellisesti, sillä sen perusteella ELY-keskus valitsee hankkeeseesi sovellettavat kelpoisuus- ja valintakriteerit. ELY-keskus pisteyttää hankkeesi valintakriteereiden perusteella ja joko hyväksyy tai hylkää hankkeesi rahoituksen. 

Suunnitelma sisältää seuraavat tiedot:

 • hankkeen yleiskuvaus ja tavoitteet
 • hankkeen pinta-ala
 • hankkeen yksilöity toteutustapa ja -aika
 • hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut sekä mahdolliset sopimusjärjestelyt
 • hankkeen kustannusarvio kustannuserittelyineen ja rahoitussuunnitelma
 • hankkeen sijaintikartta
 • hankealueen kartta
 • selvitys alueen omistussuhteista ja maanomistajien luvat sekä muut mahdolliset hankkeen edellyttämät luvat
 • hankkeen toteuttamista varten vaadittavat viranomaisluvat
 • yleispiirteinen selvitys perustamisen jälkeisistä hoitotoimenpiteistä.

Kosteikon perustamista koskevaan suunnitelmassa tulee lisäksi olla selvitys:

 • 4 §:ssä tarkoitetusta peltojen osuudesta valuma-alueesta
 • 5 §:ssä tarkoitetusta kosteikon pinta-alan suhteesta yläpuolisen valuma-alueen pinta-alaan
 • kosteikon perustamistoimenpiteistä
 • kosteikkoalueen vesien johtamisesta ja patoamisesta
 • kosteikkoalueen penkereistä, syvänteistä, niemekkeistä, saarekkeista ja kasvillisuusvyöhykkeistä
 • lietteen tyhjentämisestä kosteikosta
 • mahdollisesta fosforin saostukseen käytettävästä aineesta ja menetelmästä
 • kosteikon mitoituksesta
 • hankkeen vaikutuksista investointialueen ulkopuolella viljeltävien peltojen kuivatustilanteeseen tai muuhun maankäyttöön
 • turvepellon turpeen arvioidusta keskimääräisestä paksuudesta ja selvitys siitä, mihin arvio perustuu.

Näin haet tukea

Hae tukea Hyrrä-asiointipalvelussa viimeistään 30.6.2023.

Hyrrä-asiointipalvelu

Tukihakemus tehdään uudessa käyttöliittymässä

Järjestelmä aukeaa alkuperäiseen käyttöliittymään. Siirry uudistuneen käyttöliittymän puolelle klikkaamalla sivun yläreunassa keskellä olevaa painiketta, jossa on teksti ”Hyrrä uudistuu. Siirry uudistettuun Hyrrään tästä”.Siirtyminen vanhasta käyttöliittymästä uuteenOlet uudessa käyttöliittymässä, kun sivun yläreunan painikkeessa on teksti ”Siirry alkuperäiseen Hyrrään tästä”.

Tarkista profiilitietosi

Näytön oikeasta yläreunasta näet organisaation, jonka edustajana olet kirjautunut.

Kohdasta Profiili voit lisätä ja muuttaa muun muassa omia ja organisaatiosi tietoja. Voit muuttaa näitä tietoja myös hakemuksella.

Jos olet kirjautunut ilman Y-tunnusta, näet vain omat tietosi.

Jos et ole aikaisemmin kirjautunut Hyrrään, Profiili aukeaa automaattisesti tarkistettavaksesi. Täytä profiilitietoihin puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, jos ne puuttuvat. Hakemusta pääset täyttämään vasta, kun nämä tiedot on annettu.

Järjestelmän kielenä on automaattisesti se kieli, joka henkilötietoihisi on merkitty Digi- ja väestötietoviraston rekistereissä. Voit halutessasi vaihtaa kielen kielivalintakohdasta.

Hyrrä-asiointipalvelun profiiliosio

Näin aloitat hakemuksen täyttämisen

Varmista, että olet uudessa käyttöliittymässä. (Katso kohta ”Tukihakemus tehdään uudessa käyttöliittymässä”)

Valitse valikkoriviltä Uusi hakemus ja avautuvasta alasvetovalikosta haluamasi tukihakemus. Klikkaa Vahvista.

Uusi hakemus aukeaa täytettäväksi.

Näin täytät hakemuksen

Hakemus on jaettu osioihin. Avaa osio oikeasta reunasta klikkaamalla Näytä sisältö. Kun osio on avoimena, samassa kohdassa lukee Piilota sisältö. Täytä tai muokkaa osiota Muokkaa-painikkeesta.

Pakolliset täydennettävät tiedot on merkitty tähdellä ja keltaisella laatikolla, jossa lukee pakollinen tieto. Myös osion nimen alla on keltaisessa laatikossa huomautus ”Tämä osio on kokonaan täyttämättä tai osion pakollisia tietoja ei ole vielä täytetty” kunnes olet täyttänyt kaikki pakolliset tiedot. Voit allekirjoittaa ja lähettää hakemuksen vasta, kun olet täyttänyt kaikki pakolliset kentät.

Kuva hankkeen tiedoista

Tallenna osioon täyttämäsi tiedot klikkaamalla Tallenna ja sulje. Jos et halua tallentaa tekemiäsi muutoksia, klikkaa Peruuta. Järjestelmä opastaa sinua hakemuksen täyttämisessä.

Jokaisen osion täyttöohjeet löytyvät Muokkaa-näkymässä osion nimen alta. Tarkempia ohjeita yksittäisen kohdan täyttämiseen saat klikkaamalla kysymysmerkkiä.

Kuva lisätiedoista Hyrrässä

Voit tarkistaa hakemuksen yläreunasta kohdasta Hakemuksen täyttö, mitä pakollisia kenttiä et ole vielä täyttänyt. Lähetä hakemus -painike aktivoituu vasta, kun olet täyttänyt hakemuksen kaikki pakolliset kentät ja ohjaa sinut Allekirjoitus ja lähetys -osioon.

Hakemuksen täyttäminen Hyrrä-asiointipalvelussa
Valitse Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja paina Allekirjoita-painiketta. Kun viimeinen allekirjoittaja on allekirjoittanut hakemuksen, Lähetä-painike aktivoituu. Klikkaa Lähetä. Saat ilmoituksen lähetyksen onnistumisesta.

Allekirjotus ja lähetys

Löydät hakemuksesi ja siihen liittyvät dokumentit Omat hankkeet -osiosta

Ohjeessa kuvataan uuden käyttöliittymän toimintoa. (Katso ohjeen kohta "Tukihakemus tehdään uudessa käyttöliittymässä")

Omat hankkeet -osiosta näet tekemäsi hakemukset, keskeneräiset hakemuksesi, saapuneet lisätietopyynnöt ja saamasi tukipäätökset.

Uuden käyttöliittymän puolella näkyvät vain uudessa käyttöliittymässä tehdyt hakemukset ja niihin liittyvät dokumentit. Jos olet tehnyt hakemuksia vanhan käyttöliittymän puolella, näet ne klikkaamalla yläreunasta painiketta Siirry alkuperäiseen Hyrrään tästä. Vanhan käyttöliittymän puolella organisaation hankkeet löytyvät valikkoriviltä kohdasta Hankkeet.
Omat hankkeet -osio Hyrrä-asiointipalvelussa

Näin jatkat aiemmin aloittamasi hakemuksen täyttämistä

Ohjeessa kuvataan uuden käyttöliittymän toimintoa. (Katso ohjeen kohta "Tukihakemus tehdään uudessa käyttöliittymässä")

Kun avaat uuden hakemuksen, saa se heti hankenumeron ja tallentuu Omat hankkeet -osioon. Hakemuksen tila on keskeneräinen, kunnes olet allekirjoittanut ja lähettänyt sen.

Voit jättää hakemuksen kesken ja jatkaa sen täyttämistä myöhemmin. Kun jatkat hakemuksen täyttämistä, klikkaa Omat hankkeet, valitse kyseinen hanke ja valitse Avaa hakemus.

Jatka keskeneräisen hakemuksen täyttämistä avaamalla hakemus Omista hankkeista

 

Näin vastaat lisätietopyyntöön

Hakemuksen käsittelijä tekee lisätietopyynnön, jos hän tarvitsee tarkennuksia tai lisäyksiä hakemukseen. Vastaa lisätietopyyntöön Hyrrä-asiointipalvelussa. Kun olet täydentänyt hakemustasi, allekirjoita se ja lähetä se uudelleen käsittelyyn.

Kirjaudu sisään

Kirjaudu Hyrrä-asiointipalveluun osoitteessa https://hyrra.ruokavirasto.fi. Ohje kirjautumisesta

Kirjaudu Hyrrä-palveluun organisaatiosi nimissä. Järjestelmä aukeaa alkuperäiseen käyttöliittymään. Siirry uudistuneen käyttöliittymän puolelle klikkaamalla sivun yläreunassa keskellä olevaa painiketta, jossa on teksti: ”Hyrrä uudistuu. Siirry uudistettuun Hyrrään tästä”.

Siirtyminen vanhasta Hyrrän käyttöliittymästä uuteen käyttöliittymään
Olet uudessa käyttöliittymässä, kun sivun yläreunan painikkeessa on teksti ”Siirry alkuperäiseen Hyrrään tästä”.

Avaa Omat hankkeet -valikko

Organisaatiosi kaikki hakemukset löydät valikkorivin kohdasta Omat hankkeet. Jokaisella hakemuksella on oma laatikko, jossa näet koosteen hankkeen tiedoista. Sivun vasemmassa reunassa on hakutoiminto, jolla voit etsiä yksittäisen hankkeen tai rajata näkymää. Jos organisaatiosi hankkeet eivät mahdu yhdelle sivulle, näet sivun alareunassa sivujen määrän ja voit vaihtaa sivua.

Uuden käyttöliittymän puolella näkyvät vain uudessa käyttöliittymässä tehdyt hakemukset. Jos sinulta tarvitaan toimia hankkeen tuki- tai maksuhakemukselle, lukee laatikon yläreunassa punainen kolmio huutomerkillä ja teksti Vaatii huomiota. Lisäksi lisätietoa tarvitsevan hakemuksen kohdalla lukee Avattu täydennettäväksi.

Omat hankkeet -valikon näkymä
Avaa hankkeesi tiedot

Klikkaa hiirellä sitä hanketta, josta olet saanut lisätietopyynnön. Hankkeen tiedot avautuvat hakemusmappinäkymässä.

Hakemusmappi koostuu kahdesta osiosta:

 • Hankkeen tuki- ja muutoshakemukset: lähettämäsi hakemukset, muutoshakemukset ja päätökset sekä lisätietopyynnöt. Jos sinun tarvitsee tehdä muutoksia hakemukseesi tai lähettää käsittelijälle lisätietoja, voit tehdä sen tässä osiossa.
 • Hankkeen maksut: tee maksuhakemus tässä osiossa. 

Hakemus, johon lisätietoa tarvitaan, on merkitty punaisella tekstillä Avattu täydennettäväksi. Asiaa korostaa vielä punainen kolmio, jonka sisällä on huutomerkki.

Hakemusmappi-näkymä
Täydennä hakemustasi

Klikkaa laatikon oikeasta yläreunasta Näytä sisältö. Saat näkyviin hakemuksen avauspainikkeen sekä muita tietoja kyseisestä hakemuksesta.

Hakemuksen avaaminen
Lisätietoja vaativan hakemuksen yläosassa ovat lisätietopyyntöön liittyvät osiot:

 • Käsittelijän täydennykset: Käsittelijä voi pyynnöstäsi täydentää tai muuttaa hakemusta, jos olet lähettänyt kirjallisen pyynnön jollakin muulla välineellä.
 • Täydennyspyyntö: Määräaika, johon asti sinulla on aikaa täydentää hakemusta sekä lista täydennystä vaativista kohdista. Klikkaa täydennystä vaativia kohtia ja siirryt täydentämään tietoja.
 • Viesti käsittelijälle: Voit halutessasi lähettää viestin käsittelijälle.
 • Aikaisemmat täydennyspyynnöt: Aikaisemmin tehdyt lisätietopyynnöt.

Lisätietopyyntö
Löydät korjattavan kohdan myös selaamalla hakemusta. Erotat tarkistettavan kohdan punaisesta reunuksesta sekä otsikosta Tarkistuskohta.

Muokkaa-painikkeesta voit muokata kohtaa (merkitty nuolella alla olevassa kuvassa).

Klikkaa Muokkaa muuttaaksesi tai täydentääksesi hakemustasi

Jos et halua muuttaa tai täydentää kohtaa, klikkaa Viesti käsittelijälle, mikäli et halua muuttaa tai täydentää hakemuksen tietoja -kohdasta Muokkaa ja perustele, miksi et tee muutoksia. Voit käyttää tätä kenttää myös muokkauksen yhteydessä, jos haluat viestiä kohdasta jotain käsittelijälle. Käytä kenttää vain, jos et halua muuttaa tai täydentää hakemustasi.

Kun kohtaa on muutettu, tulee osion yläreunaan keltainen laatikko, jossa on teksti: Täydennetty.

Voit muuttaa lisätietopyynnöllä myös muita kohtia hakemuksessa. Tällöin muutoksen jälkeen osion yläreunaa tulee keltainen laatikko, jossa on teksti: Muokattu.

Ilmoitukset Täydennetty ja Muokattu

Allekirjoita hakemus ja palauta täydennyspyyntö

Kun olet ottanut kantaa jokaiseen lisätietopyynnöllä pyydettyyn kohtaan, allekirjoita hakemus ja palauta se takaisin käsittelyyn.

Valitse Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja paina Allekirjoita-painiketta. Kun viimeinen allekirjoittaja on allekirjoittanut hakemuksen, Palauta täydennyspyyntö -painike aktivoituu. Klikkaa siitä. Saat ilmoituksen lähetyksen onnistumisesta.

Palauta täydennyspyyntö

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Älä aloita investointia ennen kuin olet saanut päätöksen tuen myöntämisestä.

Toteuta investointi kahden vuoden kuluessa päätöksestä. Pidä kirjaa tekemistäsi toimenpiteistä.
Voit saada korkeintaan kaksi vuotta lisäaikaa investoinnin toteuttamiseen erityisestä syystä.
Tee ympäristösopimus kohteen hoidosta viimeistään investoinnin valmistumista seuraavana vuonna.

Valintamenettely

ELY-keskus valitsee rahoitettavat hankkeet valintakriteereiden perusteella. Kriteereiden avulla ELY-keskus arvioi investointihankkeen merkitystä ja vaikuttavuutta. Hanketta arvioitaessa otetaan huomioon:

 • kohteen etukäteen tiedossa oleva toimenpidetarve
 • kohteeseen tehtävän investoinnin merkitys maatalouden ympäristönsuojelussa tai ilmastonmuutoksen hillinnässä
 • kohteen mitoitus ja rajaus
 • hankkeen arvioitu vaikuttavuus
 • hankkeen kustannustehokkuus.

Valintakriteerit

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä ELY-keskukseesi.

Yhteystiedot

 

Sivu on viimeksi päivitetty 12.6.2023