Maatalouden investointitukien valintakriteerit

Tukihakemuksen eteneminen valintavaiheeseen edellyttää sitä, että hakijaa ja hakemusta koskevat tukiedelly-tykset täyttyvät. Tukiedellytykset perustuvat Suomen CAP-suunnitelmaan ja kansalliseen lainsäädäntöön. Maatilojen kilpailukyvyn kehittämistä ja tilojen nykyaikaistamista edistävissä investoinneissa hankkeen vaiku-tus talouteen ja kilpailukykyyn painottuu, mutta tärkeä merkitys on myös ilmasto- ja ympäristövaikutuksilla sekä mahdollisilla vaikutuksilla tuotanto-olosuhteisiin. Energiainvestoinneissa, ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa sekä eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta edistävissä investoinneissa painottuvat puoles-taan ilmasto-, ympäristö- ja tuotanto-olosuhdevaikutukset, mutta merkitystä on myös mahdollisilla vaikutuksil-la yrityksen talouteen ja kilpailukykyyn. Nuoren viljelijän aloitustuessa huomioidaan tilan taloudelliset ja tuo-tannolliset edellytykset sekä tilan kehittämistoimet ja tuotannon kestävyys.

Pisteytystä tehtäessä valitaan kunkin aihealueen yhteydestä pisteytystä koskeva kuvausteksti, joka parhaiten soveltuu kyseisen tukihakemuksen arviointiin. Valintaperusteisiin sovelletaan numeerista 0-3 asteikkoa, jossa on mahdollisuus käyttää myös puolikkaita pisteitä. Aihealueiden alla kuvataan, millä perusteilla pisteitä voi saada. Sanallinen perustelu tehdään numeerisen arvioinnin ja hakemusten vertailun perusteella.

Investoinnit maatilojen kilpailukyvyn kehittämiseen ja tilojen nykyaikaistamiseen


1. Vaikutus tuen kohteena olevan yrityksen talouteen*

3 pistettä: Hakemus osoittaa suunnitellun investoinnin parantavan merkittävästi yrittäjätuloa/ taloudellista tu-losta. Hakemus osoittaa hankkeen olevan erittäin kannattava.

2 pistettä: Hakemus osoittaa suunnitellun investoinnin parantavan yrittäjätuloa/ taloudellista tulosta. Hakemus osoittaa hankkeen olevan hyvin kannattava.

1 piste: Hakemus osoittaa suunnitellun investoinnin parantavan jonkin verran yrittäjätuloa/ taloudellista tulosta. Hakemus osoittaa hankkeen olevan kannattava.

0 pistettä: Hakemus ei osoita suunnitellun investoinnin parantavan yrittäjätuloa/ taloudellista tulosta. Hakemus ei osoita hankkeen parantavan kannattavuutta.


2. Vaikutus tuen kohteena olevan yrityksen kilpailukykyyn*

3 pistettä: Hakemus osoittaa, että suunniteltu investointi parantaa merkittävästi yrityksen hintakilpailukykyä (esimerkiksi laskee tuotteen yksikkökustannuksia joko tuomalla skaalaetuja, edistämällä resurssitehokkuutta esimerkiksi mahdollistamalla uusimman teknologian, digitalisaation ja innovatiivisten ratkaisujen hyödyntämi-sen, parantamalla työn ja/tai pääoman tuottavuutta tai yhteistyön kautta) tai parantaa merkittävästi yrityksen laadullista kilpailukykyä (esimerkiksi liittyy osaksi ruokaketjun kehittämistä, edesauttaa tuottamaan entistä ke-hittyneempiä, uudenlaisia tuotteita, parantaa tuotteiden laatua tai auttaa vastaamaan kulutuskysynnän muu-toksiin).

2 pistettä: Hakemus osoittaa, että suunniteltu investointi parantaa yrityksen hintakilpailukykyä (laskee tuotteen yksikkökustannuksia joko tuomalla skaalaetuja, edistämällä resurssitehokkuutta esimerkiksi mahdollistamalla uusimman teknologian, digitalisaation ja innovatiivisten ratkaisujen hyödyntämisen, parantamalla työn ja/tai pääoman tuottavuutta tai yhteistyön kautta) tai parantaa yrityksen laadullista kilpailukykyä (esimerkiksi liittyy osaksi ruokaketjun kehittämistä, edesauttaa tuottamaan entistä kehittyneempiä, uudenlaisia tuotteita, paran-taa tuotteiden laatua tai auttaa vastaamaan kulutuskysynnän muutoksiin).

1 piste: Hakemus osoittaa, että suunniteltu investointi parantaa jonkin verran yrityksen hintakilpailukykyä (esimerkiksi laskee tuotteen yksikkökustannuksia joko tuomalla skaalaetuja, edistämällä resurssitehokkuutta esimerkiksi mahdollistamalla uusimman teknologian, digitalisaation ja innovatiivisten ratkaisujen hyödyntämi-sen, parantamalla työn ja/tai pääoman tuottavuutta tai yhteistyön kautta) tai parantaa jonkin verran yrityksen laadullista kilpailukykyä (esimerkiksi liittyy osaksi ruokaketjun kehittämistä, edesauttaa tuottamaan entistä kehittyneempiä, uudenlaisia tuotteita, parantaa tuotteiden laatua tai auttaa vastaamaan kulutuskysynnän muu-toksiin).

0 pistettä: Hakemus ei osoita suunnitellun investoinnin parantavan yrityksen hintakilpailukykyä eikä laadullista kilpailukykyä.

*Kriteereistä 1 (vaikutus talouteen) ja 2 (vaikutus kilpailukykyyn) on saatava yhteensä vähintään yksi piste.


3. Vaikutus ympäristöön ja ilmastoon

3 pistettä: Hanke edistää merkittävästi tuotannon positiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia (esimerkiksi li-sää hiilinieluja/ tehostaa niiden toimintaa, tuottaa energiatehokkaita rakennus- ja logistiikkaratkaisuja, hyödyn-tää parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) mahdollisuuksia, käyttää soveltuvin osin hiilineutraaleja ja/tai hiiltä sitovia rakennusmateriaaleja, edistää lannan ja muiden orgaanisten aineiden hyödyntämistä, parantaa eläinten tuottavuutta ja kestävyyttä, edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tai tuottaa lisäarvoa tila- ja maaseutuympäristöön).

Ja/tai hanke vähentää merkittävästi tuotannon negatiivisia ympäristövaikutuksia (esimerkiksi vähentää kasvi-huonekaasujen päästöjä, vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä tai vähentää ravinnehuuhtoumia).

2 pistettä: Hanke edistää tuotannon positiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia (esimerkiksi lisää hiilinieluja/ tehostaa niiden toimintaa, tuottaa energiatehokkaita rakennus- ja logistiikkaratkaisuja, hyödyntää parhaan käy-tettävissä olevan tekniikan (BAT) mahdollisuuksia, käyttää soveltuvin osin hiilineutraaleja ja/tai hiiltä sitovia ra-kennusmateriaaleja, edistää lannan ja muiden orgaanisten aineiden hyödyntämistä, parantaa eläinten tuotta-vuutta ja kestävyyttä, edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tai tuottaa lisäarvoa tila- ja maaseu-tuympäristöön).

Ja/tai hanke vähentää tuotannon negatiivisia ympäristövaikutuksia (esimerkiksi vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä, vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä tai vähentää ravinnehuuhtoumia).

1 piste: Hanke edistää jonkin verran tuotannon positiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia (esimerkiksi lisää hiilinieluja/ tehostaa niiden toimintaa, tuottaa energiatehokkaita rakennus- ja logistiikkaratkaisuja, hyödyntää parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) mahdollisuuksia, käyttää soveltuvin osin hiilineutraaleja ja/tai hiil-tä sitovia rakennusmateriaaleja, edistää lannan ja muiden orgaanisten aineiden hyödyntämistä, parantaa eläin-ten tuottavuutta ja kestävyyttä, edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tai tuottaa lisäarvoa tila- ja maaseutuympäristöön).

Ja/tai hanke vähentää jonkin verran tuotannon negatiivisia ympäristövaikutuksia (esimerkiksi vähentää kasvi-huonekaasujen päästöjä, vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä tai vähentää ravinnehuuhtoumia).

0 pistettä: Hanke ei edistä tuotannon positiivisia tai vähennä tuotannon negatiivisia ympäristö- ja ilmastovai-kutuksia.


4. Vaikutus tuotanto-olosuhteisiin

3 pistettä: Hanke parantaa merkittävästi tilan tuotanto-olosuhteita (esimerkiksi toiminnallisuutta, työhyvinvoin-tia, työturvallisuutta, tuotantohygieniaa, bioturvaa, eläinten hyvinvointia tuotantorakennuksessa, parantaa va-rastointiolosuhteita, suunnittelussa on otettu erittäin hyvin huomioon toiminnan kehittämis- ja/tai laajentamis-mahdollisuudet tulevaisuudessa).

2 pistettä: Hanke parantaa tilan tuotanto-olosuhteita (esimerkiksi toiminnallisuutta, työhyvinvointia, työturvalli-suutta, tuotantohygieniaa, bioturvaa, eläinten hyvinvointia tuotantorakennuksessa, parantaa varastointiolosuh-teita, suunnittelussa on otettu hyvin huomioon toiminnan kehittämis- ja/tai laajentamismahdollisuudet tulevai-suudessa).

1 piste: Hanke parantaa jonkin verran tilan tuotanto-olosuhteita (esimerkiksi toiminnallisuutta, työhyvinvointia, työturvallisuutta, tuotantohygieniaa, bioturvaa, eläinten hyvinvointia tuotantorakennuksessa, parantaa varas-tointiolosuhteita, suunnittelussa on otettu huomioon toiminnan kehittämis- ja/tai laajentamismahdollisuudet tu-levaisuudessa).

0 pistettä: Hanke ei paranna tilan tuotanto-olosuhteita.


Ympäristön tilaa ja kestävää tuotantotapaa edistävät investoinnit, energiainvestoinnit sekä eläinten hyvinvointia ja bioturvallisuutta edistävät investoinnit


1. Vaikutus ympäristöön*

3 pistettä: Hanke edistää merkittävästi tuotannon positiivisia ympäristövaikutuksia (esimerkiksi parantaa pel-lon kasvukuntoa tai maan rakennetta, edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä, tuottaa lisäarvoa tila- ja maaseutuympäristöön) tai vähentää merkittävästi tuotannon negatiivisia ympäristövaikutuksia (esimerkiksi vähentää ravinnehuuhtoumia).

2 pistettä: Hanke edistää tuotannon positiivisia ympäristövaikutuksia (esimerkiksi parantaa pellon kasvukun-toa tai maan rakennetta, edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä, tuottaa lisäarvoa tila- ja maaseu-tuympäristöön) tai vähentää tuotannon negatiivisia ympäristövaikutuksia (esimerkiksi vähentää ravinnehuuh-toumia).

1 piste: Hanke edistää jonkin verran tuotannon positiivisia ympäristövaikutuksia (esimerkiksi parantaa pellon kasvukuntoa tai maan rakennetta, edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä, tuottaa lisäarvoa tila- ja maaseutuympäristöön) tai vähentää jonkin verran tuotannon negatiivisia ympäristövaikutuksia (esimerkiksi vä-hentää ravinnehuuhtoumia).

0 pistettä: Hanke ei edistä tuotannon positiivisia tai vähennä tuotannon negatiivisia ympäristövaikutuksia.


2. Vaikutus ilmastoon*

3 pistettä: Hanke vähentää merkittävästi kasvihuonekaasujen päästöjä ja/tai lisää hiilinieluja/ tehostaa niiden toimintaa (esimerkiksi tuottaa energiatehokkaita rakennus- ja logistiikkaratkaisuja, hyödyntää parhaan käytet-tävissä olevan tekniikan (BAT) mahdollisuuksia, syrjäyttää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, edistää lannan ja muiden orgaanisten aineiden hyödyntämistä, käyttää soveltuvin osin hiilineutraaleja ja/tai hiiltä sitovia rakennusmateriaaleja, parantaa peltojen vesitalouden toimivuutta, parantaa eläinten tuottavuutta ja kestävyyttä tai vähentää pellon raivaustarvetta).

2 pistettä: Hanke vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä ja/tai lisää hiilinieluja/ tehostaa niiden toimintaa (esimerkiksi tuottaa energiatehokkaita rakennus- ja logistiikkaratkaisuja, hyödyntää parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) mahdollisuuksia, syrjäyttää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, edistää lannan ja muiden orgaanisten aineiden hyödyntämistä, käyttää soveltuvin osin hiilineutraaleja ja/tai hiiltä sitovia rakennusmateriaaleja, parantaa peltojen vesitalouden toimivuutta, parantaa eläinten tuottavuutta ja kestävyyttä tai vähentää pellon raivaustarvetta).

1 piste: Hanke vähentää jonkin verran kasvihuonekaasujen päästöjä ja/tai lisää hiilinieluja/ tehostaa niiden toi-mintaa (esimerkiksi tuottaa energiatehokkaita rakennus- ja logistiikkaratkaisuja, hyödyntää parhaan käytettä-vissä olevan tekniikan (BAT) mahdollisuuksia, syrjäyttää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, edistää lannan ja muiden orgaanisten aineiden hyödyntämistä, käyttää soveltuvin osin hiilineutraaleja ja/tai hiiltä sitovia raken-nusmateriaaleja, parantaa peltojen vesitalouden toimivuutta, parantaa eläinten tuottavuutta ja kestävyyttä tai vähentää pellon raivaustarvetta).

0 pistettä: Hanke ei vähennä kasvihuonekaasujen päästöjä eikä lisää hiilinieluja tai tehosta niiden toimintaa.

*Kriteereistä 1 (vaikutus ympäristöön) ja 2 (vaikutus ilmastoon) on saatava yhteensä vähintään yksi piste.


3. Vaikutus tuotanto-olosuhteisiin

3 pistettä: Hanke parantaa merkittävästi tilan tuotanto-olosuhteita (esimerkiksi toiminnallisuutta, bioturvaa, eläinten hyvinvointia, peltojen kuivatustilaa).

2 pistettä: Hanke parantaa tilan tuotanto-olosuhteita (esimerkiksi toiminnallisuutta, bioturvaa, eläinten hyvin-vointia, peltojen kuivatustilaa).

1 piste: Hanke parantaa jonkin verran tilan tuotanto-olosuhteita (esimerkiksi toiminnallisuutta, bioturvaa, eläin-ten hyvinvointia, peltojen kuivatustilaa).

0 pistettä: Hanke ei paranna tilan tuotanto-olosuhteita.


4. Vaikutus tuen kohteena olevan yrityksen talouteen ja kilpailukykyyn

3 pistettä: Hakemus osoittaa hankkeen olevan erittäin kannattava ja parantavan merkittävästi maatilan talou-dellista tulosta.
Hakemus osoittaa, että suunniteltu investointi parantaa merkittävästi yrityksen hintakilpailukykyä tai laadullista kilpailukykyä.

2 pistettä: Hakemus osoittaa hankkeen olevan kannattava ja parantavan maatilan taloudellista tulosta.
Hakemus osoittaa, että suunniteltu investointi parantaa yrityksen hintakilpailukykyä tai laadullista kilpailuky-kyä.

1 piste: Hakemus osoittaa hankkeen olevan jokseenkin kannattava ja parantavan maatilan taloudellista tulosta jonkin verran.
Hakemus osoittaa, että suunniteltu investointi parantaa jonkin verran yrityksen hintakilpailukykyä tai laadullista kilpailukykyä.

0 pistettä: Hakemus ei osoita, että suunniteltu investointi parantaisi kannattavuutta/ yrityksen taloudellista tu-losta tai kilpailukykyä.

Sivu on viimeksi päivitetty 14.4.2023