Haku on päättynyt.

Huom. Lisätukien ja eläinten hyvinvointikorvauksen hakuaika jatkuu 4.2.2019 asti

Vuoden 2018 kriisitukia ovat pohjoisen hehtaarituen lisämaksu kevätvehnästä ja väliaikainen kansallinen erityistuki. Molemmat tuet ovat kansallisesti rahoitettavia hehtaariperusteisia tukia. Tuet korvaavat kasvukauden 2018 poikkeuksellisten sääolosuhteiden aiheuttamia tuotannon menetyksiä.

Voit hakea  

  • pohjoisen hehtaarituen lisämaksua pohjoisen tuen alueilla (C1, C2, C2p ja C-alueen saaristo) olevista kevätvehnäaloista.  
  • väliaikaista kansallista erityistukea Etelä-Suomen AB-tukialueella olevista rehunurmi-, rehuohra- ja kevätvehnäaloista.  

Voit hakea jompaakumpaa tai molempia tukia, jos olet viljellyt edellä mainittuja kasveja kyseisillä tukialueilla kasvukauden 2018 ajan.   

Tukien hakeminen 

Haku aukeaa 7.1.2019. Hae tukea viimeistään 31.1.2019 Vipu-palvelussa tai lomakkeella 486. Hakemuslomake on saapunut ajoissa, jos se on leimattu postissa viimeisenä hakupäivänä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna. Voit tulostaa lomakkeen tammikuussa ruokavirasto.fi-sivustolta. Voit myös pyytää lomakkeen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Hakemukseen ei tarvitse liittää liitteitä (esimerkiksi kasvulohko- tai eläintietoja).  

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että olet täyttänyt tai puolisosi on täyttänyt 18 vuotta viimeistään 31.12.2017. Jos tilaa viljelee useampi henkilö yhdessä tai yhteisömuodossa, vähintään yhden viljelijän, yhtiömiehen, jäsenen tai osakkaan on harjoitettava maa- ja puutarhataloutta sekä täytettävä ikävaatimus. Ikävaatimus ei koske kuitenkaan julkisyhteisöjä.  

Jos haet tukia paperilomakkeella, palauta hakemus hakuaikana sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella tilasi talouskeskus sijaitsee. Jos maatilallasi ei ole talouskeskusta, palauta hakemus sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilasi pelloista sijaitsee.  

  • Pohjoisen hehtaarituen lisämaksua kevätvehnästä voit hakea myöhässä, jolloin myönnettävää tukea vähennetään yhdellä prosentilla myöhästynyttä työpäivää kohti. Jos hakemuksesi myöhästyy yli 25 kalenteripäivää, tukea ei myönnetä.
  • Väliaikaista kansallista erityistukea ei voi hakea myöhässä. Hakuajan jälkeen jätetty hakemus hylätään. 

Voit halutessasi perua hakemuksesi. Ilmoita perumisesta kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.  

Tuki peritään takaisin, jos se on maksettu virheellisesti tai perusteetta.  

Voit vaatia oikaisua tukipäätökseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY-keskus) tai Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirastosta.  

Pohjoisen hehtaarituen lisämaksu C-alueella 

Pohjoisen hehtaarituen lisämaksu kevätvehnästä myönnetään hakijalle, jonka kevätvehnälohkot sijaitsevat C1-, C2- tai C2p-tukialueella C-alueen saaristoalueet mukaan lukien. Tuki määräytyy samoin perustein kuin päätukihaun pohjoinen hehtaarituki 2018. Maksun perusteena käytettävät pinta-alat muodostuvat automaattisesti hallinnon järjestelmästä. Sinun ei tarvitse liittää hakemukseen pinta-alatietoja. Voit tarkistaa päätukihaussa 2018 ilmoittamasi alat Vipu-palvelussa tai kunnasta. 

Lisämaksu noudattaa pohjoisen hehtaarituen tukivuoden 2018 ehtoja. Kevätvehnälohkon on oltava korvauskelpoinen (= korvauskelpoisuusmerkintä lohkotiedoissa). Lisäksi viljelykseen soveltuvan peltopinta-alan on oltava vähintään 5 ha. Lisätietoja pohjoisen hehtaarituen ehdoista saat Hakuoppaasta 2018

Kevätvehnälohkon tukikelpoiseksi pinta-alaksi muodostuu päätukihaussa 2018 ilmoitettu pinta-ala, tai jos tilallasi on ollut pinta-alavalvonta vuonna 2018, pinta-alavalvonnassa hyväksytty pinta-ala. Vuoden 2018 pohjoisen hehtaarituen valvontaseuraamukset ympäristöehtojen seuraamuksia lukuun ottamatta koskevat myös nyt haettavaa kevätvehnäalaa. 

Tuen määrä ja maksu 

Pohjoisen hehtaarituen lisämaksuna kevätvehnästä myönnetään enintään 40 euroa/ha. Tukeen on varattu yhteensä 1 miljoonaa euroa. Jos tukea haetaan enemmän, yksikkötuen määrää alennetaan.

Tuki maksetaan arviolta huhtikuussa 2019. Pienin maksettava tuen määrä on 100 euroa. 

Väliaikainen kansallinen erityistuki AB-alueella 

Väliaikainen kansallinen erityistuki myönnetään viljelijälle, joka on viljellyt kasvukauden 2018 ajan rehunurmia, rehuohraa tai kevätvehnää. Rehunurmikasveilla tarkoitetaan yksi- ja monivuotisia kuivaheinä-, säilörehu-, tuorerehu- ja laidunnurmia.  

Rehunurmesta maksettava ala määräytyy seuraavasti:

  • vuonna 2018 päätukihaussa ilmoittamistasi rehunurmilohkojen pinta-aloista muodostuu tukiala

  • tukialasi kertoo pinta-alaluokan

  • pinta-alaluokan mukaisen tuen saadaksesi myös eläinyksikkömäärän tulee täyttyä. 

Tuki voidaan myöntää rehunurmilohkoista, jos tilasi eläinmäärä (naudat, lampaat ja vuohet yhteensä) on ollut vähintään 5 eläinyksikköä laskenta-ajanjaksolla 1.1.–30.6.2018. Tilan eläinmäärän laskentaan on käytetty kyseisellä ajanjaksolla eläinrekisterissä olleiden nauta-, lammas- ja vuohieläinten määriä. Nämä eläinmäärät on muunnettu eläinyksiköiksi valtioneuvoston asetuksen eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa (45/2015) eläinten hyvinvointikorvauksen kertoimien mukaan, riippumatta siitä onko tila hakenut eläintukia vuonna 2018.  

Tuki maksetaan vähämerkityksisenä eli de minimis -tukena. Maksun perusteena käytettävät pinta-alat ja eläinmäärätiedot muodostuvat automaattisesti hallinnon järjestelmästä, eikä sinun tarvitse liittää hakemukseen pinta-alatietoja tai eläinmääriä.   

Rehuohran ja kevätvehnän maksettava ala määräytyy seuraavasti:

  • vuonna 2018 päätukihaussa ilmoittamistasi rehuohra- ja kevätvehnäpinta-aloista muodostuu tukiala

  • tukialasi kertoo pinta-alaluokan

  • pinta-alaluokka kertoo myönnettävän tuen määrän.   

Maksun perusteena käytettävät pinta-alat muodostuvat automaattisesti hallinnon järjestelmästä, eikä sinun tarvitse liittää hakemukseen pinta-alatietoja. 

Maatalousyrityksen verovuosi ja aiemmat de minimis -tuet 

Koska väliaikainen kansallinen erityistuki myönnetään maatalousalan de minimis -tukena, ilmoita tukihaun yhteydessä maatalousyrityksesi kolme viimeisintä verovuotta. Jos verovuodet eivät ole täysiä kalenterivuosia, ilmoita poikkeavat ajanjaksot. Huhtikuun 2019 tulee sisältyä kuluvaan verovuosijaksoon.  

Ilmoita myös aiemmin saamasi de minimis -tuet.   

Väliaikainen kansallinen erityistuki myönnetään maatalousalan de minimis -tukena. Yritystä kohti voidaan myöntää kolmen verovuoden aikana korkeintaan 20 000 euroa maataloustuotteiden tuotannon alalla tällä hetkellä voimassa olevan EU-säädöksen perusteella (EU N:o 2019/316). Kaikkia de minimis -tukia voidaan myöntää yhtä yritystä kohti yhteensä korkeintaan 200 000 euroa kolmen verovuoden aikana (EU N:o 1407/2013). Yhdellä yrityksellä tarkoitetaan kaikkia niitä yrityksiä, joiden välillä vallitsee vähintään yksi seuraavista suhteista: 

a) yrityksellä on enemmistö toisen yrityksen osakkeenomistajien tai jäsenten äänimääristä

b) yritys on oikeutettu asettamaan tai erottamaan toisen yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenten enemmistön

c) yrityksellä on oikeus käyttää määräysvaltaa toisessa yrityksessä tämän kanssa tehdyn sopimuksen tai tämän perustamisasiakirjan, yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen määräyksen nojalla

d) toisen yrityksen osakkeenomistajana tai jäsenenä olevan yrityksen hallinnassa on toisen yrityksen muiden osakkeenomistajien tai jäsenten kanssa tehdyn sopimuksen nojalla yksin enemmistö kyseisen yrityksen osakkeenomistajien tai jäsenten äänimäärästä.  

Yritysten sulautuessa tai yrityskauppojen tapauksessa kaikki sulautuville yrityksille aiemmin maksetut de minimis -tuet otetaan huomioon, kun seurataan 20 000 euron rajan täyttymistä. Jos yksi yritys jaetaan kahdeksi tai useammaksi erilliseksi yritykseksi, ennen jakoa myönnetty tuki on kohdennettava tuesta hyötyneelle yritykselle eli sille, joka hoitaa jatkossa ne toiminnot, joihin de minimis -tuki myönnettiin. 

Lue lisää de minimis -tuista työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivustolta

Tuen määrä ja maksu 

Väliaikaista kansallista erityistukea myönnetään kasvukauden 2018 ajan viljelyssä olleista rehunurmilohkoista sekä rehuohra- ja kevätvehnälohkoista AB-alueella taulukoissa 1  ja 2  olevien tukimäärien mukaisesti. Tukea myönnetään kuitenkin vähemmän, jos sinulle on aikaisemmin myönnetty maatalousalan de minimis -tukia ja 20 000 euron tilakohtainen enimmäismäärä ylittyy tässä haussa. Jos 20 000 euron tilakohtainen enimmäismäärä on jo ylittynyt ennen tämän tuen hakemista, väliaikaista kansallista erityistukea ei makseta.    

Tukitasoja alennetaan, jos tuen haettu kokonaismääräraha ylittyy. Rehunurmesta maksettavaan tukeen on varattu yhteensä 8 miljoonaa euroa. Rehuohrasta ja kevätvehnästä maksettavaan tukeen on varattu yhteensä 12 miljoonaa euroa. Tuki maksetaan huhtikuussa 2019. Pienin maksettava tuen määrä on 100 euroa.