Neuvontaosioiden sisältö 2023–27

Neuvontaosioiden sisältö 2023 alkaen

Neuvojat valitaan entiseen tapaan hakemiinsa neuvontaosioihin. Uuden rahoituskauden myötä myös neuvontaosioiden määrä ja sisältö ovat muuttuneet.

1. Arvoketju

 • Erikoistuminen, esim. erikoiskasvit
 • Tuotekehitys ja yritystoiminnan kehittäminen, innovatiivisen maataloustoiminnan käynnistys
 • Yhteistyön lisääminen tuottajien kesken
 • Lyhyet ketjut kotimarkkinoilla
 • Investoinnit jalostusasteen nostamiseksi
 • Laatujärjestelmät: EU:n nimisuojajärjestelmä, luomumerkit ja kansalliset laatujärjestelmät
 • Luomukeruualueiden sertifiointi

2. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastomuutokseen sopeutuminen sekä kestävä energia:

 • Ehdollisuus GAEC:t: GAEC 1, GAEC 2, GAEC 3 ja kivennäismaiden raivaukseen liittyvä kansallinen GAEC

2.1 Ilmastomuutoksen hillintä

 • Pellon orgaanisen aineksen säilyttäminen
 • Investoinnit biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotantoon ja käyttöön
 • Investoinnit ympäristön tilan parantamiseen
 • Turvemaiden viljely khk-päästöjä vähentävästi
 • Uuden pellon raivaamisesta luopuminen ml. tilusjärjestelyt

2.2 Ilmastomuutokseen sopeutuminen

 • Vesitalouden hallinta muuttuvissa sääolosuhteissa (tulvat, kuivuus, lisääntyvät ravinnevalumat, uudet ojitusratkaisut, ojitusyhteistyö)
 • Uudet kasvilajikkeet ja viljelykasvit
 • Tuholaistorjunnan uudet haasteet (resilienssin kehittäminen uusin keinoin tuholaispopulaatioiden tasapainottamiseksi, uudet taudit ja niiden hallinta, monipuolistaminen ja monimuotoisuus osana viljelyjärjestelmän resilienssiä)

2.3 Energia- ja materiaalitehokkuus

 • Tilakohtainen energiasuunnitelma
 • Tilojen materiaalitehokkuus
 • Uusiutuva energia
 • Investoinnit materiaalitehokkuuden ja energiatehokkuuden parantamiseen
 • Investoinnit uusiutuvan energian tuotantoon ja käyttöön (sis. puuenergian, tuuli- ja aurinkoenergian, maalämmön)

3. Kestävä kehitys ja luonnonvarat:

 • Ehdollisuus GAEC:t: GAEC 4, GAEC 5, GAEC 6, GAEC 7

3.1 Vesiensuojelu

 • Vesipuitedirektiivi (2000/60/EY, ml. SMR 1)
 • Nitraattidirektiivi (91/676/ETY, ml. SMR 2)
 • Tulvadirektiivi (2007/60/EC)
 • Kosteikkoinvestoinnit ja niiden luomiseen liittyvät suunnitelmat
 • Kosteikon hoitosuunnitelma
 • Luonnonmukainen vesienhallinta
 • Digitaalinen ravinneväline
 • Ravinnetaselaskelmat
 • Vesitalouteen liittyvät investoinnit
 • Tilakohtaisen kuormituksen arviointi

3.2 Maan rakenteen parantaminen

 • Peltojen kasvukunto (kuivatustarvekartoitus ja kuivatustilan parantamisen suunnittelu, maan rakenteen arviointi ja maan rakenteen parantamisen suunnittelu, tiivistymisriskien kartoitus ja tiivistymisriskien pienentämisen suunnittelu, maata parantavan ja hiiltä sitovan viljelykierron suunnittelu ja maan kasvukunnon hoidon suunnittelu)
 • Viljelysuunnittelu
 • Viljelyn monipuolistaminen
 • Hiiliviljely, orgaanisen aineksen lisääminen maaperässä
 • Orgaanisten aineiden kierrätys, orgaanisten lannoitevalmisteiden käyttö, ravinteiden kierron tehostaminen, lannan ravinteiden hyväksikäyttö
 • Muokkausta vähentävät ja kasvipeitteisyyttä lisäävät viljelymenetelmät esim. kerääjäkasvien viljely, viherlannoitusnurmet, talviaikainen kasvipeite
 • Peltojen vesitalous

3.3 Ilmanlaatu ja sen parantaminen

 • Direktiivi 2008/50/EY ilman laadusta ja sen parantamisesta
 • Direktiivi (EU) 2016/2284 ilman epäpuhtauksien vähentämisestä
 • Ammoniakkipäästöjen vähentäminen (viljelytoimet, eläinten ruokintaohjeet, tuotantorakennusinvestoinnit)
 • Ympäristökorvausten toimenpiteet kiertotalouden edistämisestä

3.4 Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö

 • Kasvinsuojeluaineiden käyttö (asetus (EU) 1107/2009 art. 55, ml. SMR 7)
 • Torjunta-aineiden kestävä käyttö (direktiivi 2009/128/EY, ml. SMR 8), torjunta-aineiden käytön vähentäminen (Pellolta pöytään-strategia)
 • Kasvintuhoojien vastaiset suojelutoimet (asetus (EU) 2016/2031)
 • Integroitu torjunta, biologinen torjunta ja pölyttäjät

4. Kilpailukyvyn parantaminen

 • Tuotannon tehokkuuden lisääminen: tuotantotavan muutokset, alkutuotannon rakenteen kehittäminen
 • Nykyaikainen maatalousteknologia: koneet, laitteet, digi- ja älymaatalous
 • Peltojen kiinteistörakenteen parantaminen: selvitykset esim. tilusjärjestelyjen, tilusvaihtojen sekä maan omistus- ja vuokrausjärjestelyjen mahdollisuuksista
 • Investoinnit kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseen
 • Markkinaosaaminen, kuluttajalähtöisten lisäarvotuotteiden kehittäminen
 • Tuottajaryhmät / organisaatiot (yhteistyö)

5. Luonnon monimuotoisuus

 • Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelu (direktiivi 92/43/ETY, ml. SMR 4)
 • Maatalousympäristön linnuston edistäminen (direktiivi 2009/147/EY luonnonvaraisten lintujen suojelusta, ml. SMR 3)
 • Lintuvahinkojen ehkäiseminen ja lintupellon hoito
 • Monimuotoisuutta edistävien kohteiden ja käytäntöjen tunnistaminen
 • Monimuotoisuuskasvit (pölyttäjä-, maisema-, riista-, niitty- ja peltolintukasvit), luonnonhoitonurmet
 • Vieraslajien hillintä
 • Monimuotoisuuskosteikon hoito
 • Perinnebiotooppien ja luonnonlaitumien hoito
 • Suunnitelma maiseman ja luonnon monimuotoisuuden edistämistä koskevaa ympäristösopimusta varten
 • Luonnonmukainen tuotanto ja kotieläintuotanto
 • Ehdollisuus GAEC:t: GAEC 7, GAEC 8

6. Maatilojen muutoskestävyys

 • Liiketoimintaosaaminen, talouden suunnittelu ja johtaminen, tuotannon muutokset
 • Investoinnit työympäristön parantamiseksi
 • Huoltovarmuus
 • Riskienhallinta: maatilan riskikartoitus ja suositukset riskien minimoimiseksi, työturvallisuus, riskienhallintasuunnitelma
 • Hyvinvointi: jaksaminen, verkottuminen ja yhteistyötaidot, yhteistyötoimenpiteen viljelijäryhmähankkeet, sosiaalinen huolenpito maaseutuyhteisössä
 • Työehdot ja työnantajan velvollisuudet (työehdoista voivat antaa neuvontaa vain Maaseudun työnantajaliiton valtuuttamat neuvojat)
 • Työterveys ja -turvallisuus

7. Nuoret viljelijät ja uudet yrittäjät

 • Sukupolven- tai omistajanvaihdoksiin liittyvä neuvonta, ohjaus ja laskelmat
 • Nuorten viljelijöiden tukea saavat
 • Vertaistuen ja verkostojen luominen, osallistamisen hankkeisiin, jotka edesauttavat tilanpidon aloittamista

8. Ruokaturva ja eläinten hyvinvointi 

Eläinten hyvinvointi ja terveys:

 • Antibioottiresistenssin vastustaminen ("A European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance”)
 • Eläinten hyvinvoinnin edistäminen ja tilan toiminnan kehittäminen
 • Eläinten hyvinvointikorvausten toimenpiteet eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
 • Eläinten terveydenhoitosuunnitelmat (vain Suomessa laillistetut eläinlääkärit voivat merkitä tämän kohdan)
 • Bioturva
 • Tarttuvat eläintaudit ja eläinterveyssäännöstö (asetus (EU) 2016/429)
 • Investoinnit eläinten hyvinvoinnin parantamiseen
 • Ehdollisuus (SMR 5, SMR 6, SMR 9-11)

9. Työllisyys ja kasvu

 • Maatilan muu yritystoiminta
 • Biotalous

Rahoituskauden 2014–2022 neuvontaosioiden vastaavuus kauden 2023–27 neuvontaosioihin

Neuvontaosio CAP-suunnitelmassa (Manner-Suomi) 2023–27

Sulautettavat Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014–22 neuvontaosiot
Maatilojen muutoskestävyys Maatilan nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen
Kilpailukyvyn parantaminen Maatilan nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen
Arvoketju Maatilan nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen
Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä kestävä energia

Energia
Ympäristö
Luonnonmukainen tuotanto, kasvintuotanto
Luonnonmukainen tuotanto, tuotantoeläimet

Kestävä kehitys ja luonnonvarat

Ympäristö
Tuotantoeläimet
Kasvinsuojelu ja kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienia 
Luonnonmukainen tuotanto, kasvintuotanto
Luonnonmukainen tuotanto, tuotantoeläimet

Luonnon monimuotoisuus

Ympäristö
Luonnonmukainen tuotanto, kasvintuotanto
Luonnonmukainen tuotanto, tuotantoeläimet

Nuoret viljelijät ja uudet yrittäjät Maatilan nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen
Työllisyys ja kasvu Maatilan nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen
Ruokaturva ja eläinten hyvinvointi Tuotantoeläimet
Tuotantoeläimet terveydenhuoltosuunnitelma
Sivu on viimeksi päivitetty 4.6.2024