Peltotukien hakeminen 2024

Julkaisupäivä: 5. huhtikuuta 2024

Peltotukien hakuopas

Peltotuilla tarkoitetaan seuraavia korvauksia, palkkioita ja tukia:

 • Perustulotulotuki
 • Luonnonhaittakorvaus
 • Uudelleenjakotulotuki
 • Ekojärjestelmätuki
 • Ympäristökorvaus
 • Luonnonmukaisen tuotannon korvaus
 • Nuorten viljelijöiden tuet
  • nuorten viljelijöiden tulotuki
  • nuorten viljelijöiden tuki
 • Erikoiskasvipalkkio 
 • Tärkkelysperunapalkkio
 • Yleinen hehtaarituki
 • Pohjoinen hehtaarituki
 • Sokerijuurikkaan kansallinen tuki
 • Ympäristösopimukset
  • kosteikkojen hoitosopimus
  • maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimus
  • alkuperäiskasvien ylläpitosopimus

Peltotukien yksityiskohtaiset tukiehdot ovat Peltotukien hakuoppaassa.

Peltotuet ja tukialueet

Suomessa maksettavat tuet on kohdennettu eri tukialueille. Maatilasi sijainti määrää mitä tukia voit saada, voit tarkastella tukialueita osoitteessa ruokavirasto.fi/tukialuekartta. Tukialueiden rajat perustuvat vuoden 1995 kuntajaotteluun. Voit tarkistaa ajantasaisen listauksen eri tukialueista Valtioneuvoston asetukselta 1379/2022 muutoksineen.

Peltotukien hakeminen

Hae peltotukia Vipu-palvelussa palauttamalla peltotukien hakemus viimeistään 18.6. Vipu-palvelu ohjaa sinua hakemuksen täyttämisessä vaiheittain.

Tukien hakua varten tarvitset asiointioikeudet Vipu-palveluun. Voit lukea lisää Vipu-palvelusta ja palveluun rekisteröitymisestä osoitteessa ruokavirasto.fi/vipu.

Hakemuksen liitteet

Huolehdi, että toimitat hakemuksen yhteydessä liitteenä vaaditut asiakirjat hakuajan päättymiseen mennessä toimivaltaiselle viranomaiselle.

Liitteen myöhästyminen ei aiheuta hakemuksen myöhästymistä, mutta sinulle ei makseta hakemaasi tukea ennen kuin olet toimittanut kaikki vaadittavat asiakirjat. Poikkeus: hampun vakuustodistukset on toimitettava viimeistään 18.6. tai hamppualoista ei makseta tukea.

Todistus hakemuksen perillemenosta

Saat hakemuksen lähettämisestä kuittausviestin antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Jos kuittausta ei tule, voit varmistaa hakemuksen perillemenon toimivaltaiselta viranomaiselta. Kuittaus voi jäädä saamatta esimerkiksi virheellisen sähköpostiosoitteen takia. Säilytä hakemuksen onnistuneesta lähettämisestä saamasi vastaanottoviesti sähköpostissa kuluvan vuoden loppuun saakka tai tulosta se arkistointia varten.

Tallenna myös hakemuksen lähettämisen yhteydessä saatava yhteenveto. Tarkista, että yhteenvedon yläreunassa lukee, että tiedot lähetetty käsiteltäväksi. Yhteenvedosta näet, milloin hakemus on lähetetty.

Tuenhakijan vastuu

Täytä tukihakemuksesi huolellisesti. Vastuu tukihakemuksen ja sen liitteiden jättämisestä määräajassa ja tietojen oikeellisuudesta on yksinomaan hakijalla. Jos et toimita tukihakemusta, et ole oikeutettu saamaan tukea.

Tukea ei makseta tuenhakijoille, joiden osalta on osoitettu, että tuen saamisen edellytykset on luotu keinotekoisesti.

Viranomaisen neuvonta

Kuntien ja ELY-keskusten viranomaiset voivat antaa yleistä tukien hakemiseen ja tukiehtoihin liittyvää tiedotusta ja koulutusta toimivaltansa mukaisesti. Toimivallan mukainen jaottelu on kerrottu seuraavassa luvussa. 

Neuvonta voi sisältää tietoa esimerkiksi hakuajoista, hakemuksella annettavista tiedoista ja liitteistä, Vipu-palvelun toiminnallisuuksista tai tukien yksityiskohtaisista ehdoista. Viranomainen ei kuitenkaan voi neuvoa, mikä olisi sinun maatilasi kannalta paras vaihtoehto tukihaussa tai mitä tukia hakemalla, kasveja viljelemällä tai eläimiä kasvattamalla voit saada suurimman tukisumman.

Voit saada apua ja ohjeita tukihakemusten täyttämisessä neuvojilta ja tuottajajärjestöjen EU-avustajilta.

Voit ottaa yhteyttä sähköistä tukihakua ja Vipu-palvelun käyttöä koskevissa kysymyksissä oman kuntasi sähköisen tukihaun asiantuntijaan. Häneltä saat apua käyttöoikeuksiin, sovelluksen käyttämiseen ja hakemusten lähettämiseen liittyvissä ongelmissa.

Tukihakemusta käsittelevä viranomainen ei voi esteellisyytensä vuoksi avustaa hakijaa tukihakemuksen täyttämisessä.

Toimivaltainen viranomainen

Hakemuksesi käsittelystä ja hakemiseen liittyvästä neuvonnasta vastaa toimivaltainen viranomainen. Toimivaltainen viranomainen määräytyy maatilasi sijainnin ja haettavan tuen mukaan.

Sinun on asioitava siinä kunnassa tai ELY-keskuksessa, jonka toimialueella maatilasi talouskeskus sijaitsee. Jos maatilallasi ei ole talouskeskusta, toimivaltainen on se viranomainen, jonka toimialueella pääosa maatilasi pelloista sijaitsee.

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen on toimivaltainen viranomainen seuraavissa peltotuissa:

 • perustulotuki
 • luonnonhaittakorvaus
 • uudelleenjakotulotuki
 • ekojärjestelmätuki
 • ympäristökorvaus
 • nuorten viljelijöiden tulotuki
 • erikoiskasvipalkkio
 • tärkkelysperunapalkkio
 • yleinen hehtaarituki
 • pohjoinen hehtaarituki
 • sokerijuurikkaan kansallinen tuki
 • nuorten viljelijöiden tuki

ELY-keskus on toimivaltainen viranomainen seuraavissa peltotuissa:

 • luonnonmukaisen tuotannon korvaus
 • kosteikkojen hoitosopimus
 • maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimus
 • alkuperäiskasvien ylläpitosopimus

Lisäksi ELY-keskukset vastaavat peltotukien valvonnassa.

Hakemisen estyminen tukihakuaikana

Et saa tukea täysimääräisenä, jos et lähetä hakemustasi hakuaikana. Hakuajan jälkeen paperilomake on ainoa vaihtoehto hakea tukea eikä käytössäsi ole Vipu-palvelun ohjaavia tarkisteita. Voit hakea tukea myöhässä seitsemän päivän ajan tukihaun päättymisestä. Pyydä paperilomakkeet kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselta tai ELY-keskuksestasi ja toimita hakemus toimivaltaiselle viranomaiselle. Hakemus katsotaan saapuneeksi sinä päivänä, kun se on toimivaltaisella viranomaisella. 

Tukea ei makseta, jos hakemus myöhästyy yli seitsemän kalenteripäivää.

Ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde tukihaussa

Myöhästynyt hakemus katsotaan ajoissa saapuneeksi, jos myöhästyminen on johtunut ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta. Ilmoita ylivoimaisesta esteestäsi tai poikkeuksellisesta olosuhteestasi toimivaltaiselle viranomaiselle 15 työpäivän kuluessa siitä, kun ilmoitus on mahdollista tehdä. Viranomainen neuvoo sinua, miten hakemuksesi saadaan vireille.

Ylivoimaista estettä on mahdollista soveltaa hakemuksen myöhästymiseen vain silloin, jos kyseessä on tavallisesti epänormaali tai ennustamaton tapahtuma, joka aiheutuu sinusta riippumattomasta syystä ja jonka seurauksia et olisi pystynyt välttämään riittävästä varovaisuudesta huolimatta. Esimerkiksi sähkökatkosta tai yleistä tietoliikenneverkon ruuhkaisuutta ei katsota ylivoimaiseksi esteeksi. Voit välttää edellä mainituista tilanteista aiheutuvat ongelmat palauttamalla hakemuksen riittävän ajoissa.

Asiakirjojen säilyttäminen

Säilytä hakemuksen onnistuneesta lähettämisestä saamasi sähköpostiviesti ja tulostamasi tai tallentamasi hakemuksen yhteenvetotuloste hakuvuotta seuraavan vuoden loppuun. Kyseinen viesti ja yhteenveto on hyvä antaa tiedoksi muille maatilan omistajille.

Säilytä tukien saamisen ehtoihin liittyvät sellaiset alkuperäiset asiakirjat, joita ei toimiteta tukihakemuksen liitteenä, hakuvuoden/sitoumuskauden ja sitä seuraavien neljän kalenterivuoden ajan.

Säilytä tuotantoeläimille annetuista lääkkeistä ja lääkerehuista pidettävää kirjanpitoa viisi vuotta, vaikka olisit myynyt tai teurastanut eläimen ennen sitä. Rehukirjanpitoa koskee myös viiden vuoden säilytysvaatimus.

Säilytä ehdollisuuteen liittyvät asiakirjat hakuvuoden ja sitä seuraavien kahden kalenterivuoden ajan.

Voit lukea tarkemmin erilaisista maataloustuotannon kirjaamisvaatimuksista ja säilytysajoista Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset -oppaasta osoitteesta ruokavirasto.fi/opas/maataloustuotannon-kirjaamisvaatimukset.

Tietojen toimittaminen

CAP-suunnitelmakauden 2023–2027 toimenpiteitä toteuttava tuensaaja sitoutuu tukien seurannan ja arvioinnin mahdollistamiseksi toimittamaan pyydettäessä tiedot tuen toimenpiteen vaikutuksista.