Kasvihuonetuotannon tuen valvontaohje vuodelle 2024

Julkaisupäivä: 10. huhtikuuta 2024

Voimassa 15.4.2024 alkaen
479/03.00.00.01/2024

1 Yleistä kasvihuonetuotannon tuen valvonnasta

Ruokavirasto antaa tässä ohjeessa menettelyohjeet kasvihuonetuotannon tuen[1] paikalla tehtävien tarkastuksien suorittamisesta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä Ahvenanmaan valtionvirasto (jäljempänä ELY-keskus) tekevät tukijärjestelmään kuuluvat tarkastukset paikalla.[2] Valvonnan suorittaa tilan sijaintikunnan ELY-keskus.

Varsinais-Suomen ELY-keskus hoitaa Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Hämeen ja Etelä-Savon ELY-keskusten kasvihuonetuotannon tuen myöntötehtävät. Pohjanmaan ELY-keskus hoitaa puolestaan oman alueensa lisäksi Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin ELY-keskusten tuen myöntötehtävät. Ahvenanmaalla tehtäviä hoitaa Ahvenanmaan valtionvirasto.

Kasvihuonetuotannon tuki on maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) nojalla myönnettävää kansallista tukea.[3] Tukea maksetaan C-tukialueella pohjoisena tukena ja AB-tukialueella Etelä-Suomen kansallisena tukena.[4]

Ruokavirasto maksaa tuensaajille kasvihuonetuen ennakon (90 %) huhtikuussa ja loppumaksun lokakuussa. Valvonnassa olevat tilat ovat loppumaksun osalta maksukiellossa, joten loppumaksu maksetaan vasta valvonnan suorittamisen jälkeen, kun varmennus on tehty.[5]

1.1 Ruokavirasto tekee valvontaotannan

Ruokavirasto tekee kasvihuonetuotannon tuen valvontaotannan, jossa poimitaan tarkastettavaksi noin 5 % tuenhakijoista. Ruokavirasto vie valvontaan tulleet tuenhakijat Tukisovellukseen valvonta-ajolle 7674. Ruokavirasto voi myös määrätä tehtäväksi lisätarkastuksia. ELY-keskukset ja Ahvenanmaan valtionvirasto voivat myös itse valita tuenhakijoita tarkastettavaksi paperisten tukihakemusten tallentamisen jälkeen. Oma otanta voi kohdistua esimerkiksi tuenhakijoihin, joilla on aikaisempina vuosina todettu tukiehtojen noudattamisessa puutteita tai joista on tehty ilmianto.[6] Oman otannan valvonta-ajon numero on 7675.

1.2 Näin ilmoitat tarkastuksesta

Voit ilmoittaa paikalla tehtävästä tarkastuksesta tuenhakijalle etukäteen. Ilmoitus on annettava mahdollisimman lyhyellä varoitusajalla, joka saa olla enintään 14 päivää.[7] Valvontapäivää voidaan sovitella, jos tuenhakija on estynyt erityisen syyn, kuten lähiomaisen kuolemantapauksen tai merkkipäivän takia.

1.3 Entä jos tuenhakija estää tarkastuksen

Jos tuenhakija kertoo tarkastuksesta ilmoitettaessa, että tarkastusta ei saa tehdä, kerro hänelle, että ELY-keskus hylkää hänen tukihakemuksensa.[8] Toimi samoin, jos tuenhakija estää tarkastuksen paikalle mentäessä. Lähetä tällöin tuenhakijalle kirjallinen ilmoitus (kuuleminen) tarkastuksen estämisestä ja siitä aiheutuvasta tukihakemuksen hylkäämisestä. Lisäksi varaa hänelle kohtuullinen määräaika antaa asiassa selvitys.[9] Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä ratkaisemasta asiaa.[10]

Tuenhakija voi antaa selvityksessään suostumuksensa tarkastukseen määräajan puitteissa (noin kaksi viikkoa). Tarkastuksen estäminen ei aiheuta erillisiä seuraamuksia, jos valvonta voidaan kuitenkin suorittaa myöhemmässä vaiheessa. Silloin seuraamusta määrättäessä on arvioitava tavallista tarkemmin virheen tahallisuus ja ilmoittamisen jälkeen mahdollisesti korjatut puutteet. Jos tuenhakijalle on maksettu tukiennakkoa ja ennakon maksun perusteena olevien tukiehtojen tarkastus estyy tuenhakijasta johtuvasta syystä, ennakko peritään takaisin.

Jos tuenhakija tai tämän edustaja estää tarkastuksen tekemisen kuulemisen jälkeenkin, ELY-keskuksen tulee hylätä hakijan tukihakemus.[11] Tässä tapauksessa tallenna Valvontatapahtuman tiedot -välilehdelle Kohteella ei valvottavaa ja perusteluihin valvonnan estämisestä.

1.4 Suorita tarkastus viljelykaudella

Ajoita tarkastuskäynti pääsääntöisesti viljelykaudelle, joka alkaa viimeistään 15. toukokuuta. Kasvihuoneen teknisiä vaatimuksia sekä katteita voit tarkastaa myös viljelykauden ulkopuolella. Viljelykauden pituus, viljeltävät kasvit, ilmoitettu ala sekä viljelyjakson alku ja loppu ilmenevät tukihakemuksen viljelytiedoista.

Kaikkien tuen myöntämiseksi säädettävien edellytysten pitää täyttyä tuenhakijan ilmoittaman viljelykauden ajan. Tämän takia voit tehdä tarkastuskäynnin milloin tahansa viljelykaudella. Keinovalojen käyttöä koskevan vaatimuksen[12] noudattamisen varmistamiseksi tarkastus on perusteltua ajoittaa 31.10. jälkeen, mikäli on aihetta epäillä, että hakija ei noudata tukiehtoa.

Jos viljelijä on hakenut pitkän viljelykauden tukea, tarkastus on suositeltavaa tehdä vasta myöhemmin viljelykaudella (elo-syyskuussa). Tarkastusta ei kuitenkaan kannata tehdä viljelytauon aikana, koska tukiehtojen noudattamista ei voida silloin todentaa. Valvontalistalla on tieto, jos hakija on hakenut pitkän viljelykauden tukea.

2 Huolehdi turvallisuudesta

2.1 Käytä suojavaatteita

Käytä kasvihuonetarkastuksilla suojavaatteita tuholaisten leviämisen ja kasvinsuojeluaine-altistuksen ehkäisemiseksi. Käytä kenkäsuojia, kertakäyttöisiä suojahaalareita, kertakäyttökäsineitä ja kertakäyttömyssyä. Jos teet tarkastuksen kukkia ja vihanneksia tuottavilla viljelmillä, aloita tarkastus vihanneksista tuhoojien leviämisriskin pienentämiseksi. Tarkasta taimituotantopaikoilla ensin taimituotanto ja vasta sen jälkeen muu tuotanto. Älä ota käytettyjä suojavaatteita mukaan kasvintuhoojien leviämisriskin vuoksi, vaan jätä ne aina toimijan omaan jäteastiaan.

2.2 Huomioi työturvallisuus

Käytä tarvittaessa henkilösuojaimia, kuten turvakenkiä, liukuesteitä, korvatulppia, kypärää, viiltosuojattuja käsineitä ja nitriilihanskoja (kasvinsuojeluaineet). Huomioi kasvihuoneissa liikuttaessa kasvihuonerakenteet, kuten putket, kynnykset ja epätasaisuudet sekä märät lattiat, joihin voi helposti kompastua tai liukastua.

Pukeudu tarkastuskäynnille sään mukaan. Jos työskentelet korkeassa lämpötilassa, huolehdi nestetasapainon ylläpidosta. Lämpösairauden välttämiseksi on hyvä olla väljä vaatetus, päähine ja aurinkolasit. Muista helteellä pitää viilentymistaukoja (yli + 28° C ð 10 min/h).

Varmista tarkastuspaikalla, että henkilökunta huomaa sinut. Tarkastuspaikalla on oltava riittävä valaistus. Huomauta työturvallisuuspuutteista paikan työnantajalle.  Älä ota turhia riskejä.

Huomioi kemiallisten ja biologisten kasvinsuojeluaineiden aiheuttama turvallisuusriski. Jos kasvusto on käsitelty kasvinsuojeluaineilla, varmista, että varoaika on umpeutunut. Kasvinsuojeluaineilla käsiteltyjen huoneiden tarkastuksissa altistumisvaara on suurin, joten käytä niissä puuvillahaalareita, päähinettä, kumijalkineita sekä nitriilihanskoja, joiden kemikaalien kesto on hyvä. Tarvittaessa käytä myös hengityssuojaimia. Kun kyseessä on kasvinsuojeluaine tai sillä käsitelty kasvusto tai tila, lue aina käytetyn kasvinsuojeluaineen etiketin varoitusosa. Autossa on hyvä olla kyypakkaus ja punkkipihdit.

Jos tuenhakija käyttäytyy uhkaavasti, ota yhteyttä esimieheen/työsuojeluvaltuutettuun. Ongelmakohteisiin ei tule mennä yksin, vaan apua saa kollegoilta tai poliisilta. Toimita kaikista vaaratilanteista raportti esimiehelle.

3 Paikalla tehtävä tarkastus

Ennen paikalla tehtävää tarkastusta varmista hakemustiedoista tai sähköisestä arkistosta, onko tuenhakija ilmoittanut kasvihuoneviljelyn muutoksista.[13] Jos valvonnasta on jo ilmoitettu hakijalle ja suoritetusta valvonnasta aiheutuu valvontaseuraamuksia, tukea koskevaa hakemusta tai ilmoitusta ei voida muuttaa tai peruuttaa.[14] Ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta on ilmoitettava 15 työpäivän kuluessa siitä, kun ilmoitus on mahdollista tehdä.[15]

Kerro tarkastuskäynnin alussa tuenhakijalle tarkastuksen tarkoitus, käytettävät menetelmät, tarkastuksen tulosten vaikutukset tuen maksuun sekä tarkastuskohteen valintamenetelmä, jos tieto ei vaaranna tarkastuksen tekemistä. Tarkastuksen kuluessa neuvo tarvittaessa tuenhakijaa. Jos esimerkiksi tuenhakija on hakenut tukea tarkastuksessa todettavaa pinta-alaa pienemmälle alalle, suosittele tuenhakijaa käyttämään seuraavina vuosina tarkastuksessa mitattua pinta-alaa, jos pinta-ala pysyy muuttumattomana.

Kerro myös hakijalle havaitsemistasi tuen maksamiseen mahdollisesti vaikuttavista seikoista ja havaintojen seuraamuksista sekä muutoksenhakumahdollisuudesta. Vastaa tarkastuksen aikana tuenhakijalle hänen esittämiinsä kysymyksiin tarkastuksesta.[16]

Esitä tuenhakijalle valvontakäynnin yhteydessä virkakortti tai muu tarkastusoikeuden osoittava asiakirja kuten valtakirja.[17] ELY-keskuksen tai Ahvenanmaan valtionviraston virkakortti osoittaa tarkastusoikeuden. Valvontoja suorittavan henkilön edellytetään perehtyvän hyvin tukihallinnon toimeenpanoon ja osallistuvan tarkastuksiin valvontaryhmän vastuullisena henkilönä.

Jos tarkastuksessa ilmenee, että tuenhakija on antanut virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja tai ei ole noudattanut tuen myöntämisen ehtoja, tukea alennetaan tai se voidaan jättää myöntämättä. Tuki voidaan jättää myöntämättä myös, jos hakijan ilmeisenä tarkoituksena on tukiehtojen tai tukijärjestelmän kiertäminen.[18]

Jos turvallisuuttasi uhataan, voit milloin tahansa keskeyttää tarkastuksen. Tarvittaessa suorita tarkastus poliisin virka-avun kanssa.[19]

4 Kasvihuoneen viljelykäyttö, tukikelpoiset kasvit ja tarkastuksen suorittaminen

4.1 Milloin kasvihuone on viljelykäytössä?

Kasvihuone on viljelykäytössä, kun kasvi, josta on haettu tukea, on viljelypaikallaan viimeistään 15.5. Kasvihuoneessa pitää olla myös ajankohta huomioiden viljelykasville sopiva lämpötila. [20]

Jos viljelyssä on tauko, tai tuenhakija viljelee kasvihuoneessa avomaankurkkua, kiinankaalia tai rapealehtistä keräsalaattia 15.5.2024, pitkän viljelykauden tuen saamiseksi tuenhakijan on täytynyt aloittaa tukikelpoinen viljely viimeistään 15.3.2024. Valvontaosion Tarkastushavainnot -välilehdeltä hakemuksen viljelytiedoista voit tarkistaa viljelyjakson alkamispäivän. Viljelyn ja kasvihuoneen täytyy muiltakin osin täyttää pitkän viljelykauden tukiehdot.[21]

4.2 Tukikelpoiset viljelykasvit

Tukikelpoisia viljelykasveja ovat tomaatti, kasvihuonekurkku, avomaankurkku, Lactuca sativa ja Cichorium- lajien salaatit, lehtitilli, persilja, paprika, kiinankaali, leikkokukat, leikkovihreä, ryhmäkasvit (eli kesäkukat) sekä sisätiloihin tarkoitettavat ruukussa viljeltävät koristekasvit.[22] Jos viljelykauden aikana samalla alalla viljellään useita kasveja peräkkäin, tuki myönnetään sen kasvin mukaan, jonka viljelyaika on pisin.[23]

Tukea myönnetään salaatin, ruukkulehtitillin ja ruukkupersiljan taimituotannosta ainoastaan omaan kasvihuoneviljelyyn. Mainittujen kasvien viljelykäytöksi katsotaan myös taimituotantovaihe, vaikka se tapahtuisi erillisessä taimikasvatushuoneessa. Tukikelpoiset salaattilajikkeet taimituotannossa ovat samat kuin muussa tukikelpoisessa tuotannossa. Taimien täytyy jäädä tuenhakijan omaan kasvihuonekäyttöön, koska muu taimituotanto ei ole tukikelpoista.[24] Itujen, versojen yms. viljely ei ole tukikelpoista.

Rapeakeräsalaatiksi katsotaan vain rapealehtiset keräsalaatit (jäävuorisalaatti), ei risteymälajikkeita. Emokasvituotanto on tukikelpoista, jos kasvi on tukikelpoinen (emokasveja ovat esimerkiksi kukista saintpauliat). Perennat ovat tukikelpoisia ainoastaan, kun niitä viljellään leikkokukiksi tai leikkovihreiksi. Amppelimansikka on tukikelpoinen vain ruukussa viljeltävänä koristekasvina. 

Kasvien esilläpito, säilyttäminen tai varastointi kasvihuoneessa ei ole tukikelpoista. Myyntikasvihuoneessa tukikelpoisia ovat alat, jotka ovat viljelykäytössä.[25]

Tillin ja persiljan viljelyn viljelymenetelmät[26]

Lehtitillin ja persiljan maapohjaviljelyssä käytettävät viljelymenetelmät ovat suorakylvö tai taimi-istutus. Suorakylvönä maapohjaan tehty lehtitillin ja persiljan viljely oikeuttaa pääsääntöisesti vain lyhyen kauden tukeen (2–7 kk). Suorakylvöksi katsotaan kasvihuoneen maapohjaan tai lattialle levitettyyn kasvualustaan kylvetty lehtitilli ja persilja.

Pitkän (yli 7 kk) kauden tukeen osana yhdistelmäviljelyä, hyväksytään suorakylvetyt lehtitilli ja persilja. Tällöin pääviljelykasvina tulee olla joku muu tukikelpoinen kasvi kuin lehtitilli tai persilja. Pääkasvia tulee myös viljellä suorakylvettyä kasvia pitemmän aikaa. Avomaankurkku, kiinankaali ja rapealehtinen keräsalaatti eivät yhdistelmäviljelynä yhdessä suorakylvetyn tillin tai persiljan kanssa täytä pitkän tuen ehtoja.

Ilman pääkasvia suorakylvetty lehtitilli ja persilja oikeuttaa vain lyhyen kauden tukeen.

4.3 Näin suoritat tarkastuksen paikan päällä

Tarkasta tuen edellytysten täyttyminen ja noudattaminen:

 • mittaa tukihakemuksessa ilmoitettujen kasvihuoneiden pinta-alat (ulkomitat)
 • mittaa kasvihuoneiden tukikelvottomat alat
 • arvioi, onko paikkakunnan tavanomaista viljelytapaa noudatettu kasvihuoneessa
 • tarkasta kasvihuoneessa viljeltävät kasvit ja vertaa niitä tukihakemuksen viljelytietoihin
 • tarkasta kasvihuoneen rakenteita ja viljelykautta koskevat tekniset vaatimukset
 • selvitä, ovatko hakemuksen viljelytiedot ajan tasalla
 • kirjaa ylös kaikki poikkeusolot ja -järjestelyt [27]

Käytä kasvihuonetuen tarkastuksessa Ruokaviraston laatimaa tarkistuslistaa, jos et tallenna tarkastushavaintoja suoraan mobiililaitteella Tukisovellukseen. Tarkistuslistan voit tulostaa vuonna 2024 poikkeuksellisesti Pikantista. Tukisovelluksesta tulostettavaa tarkistuslistaa ei päivitetty vuonna 2024. Kirjaa muistiin tarkistuslistaan tai suoraan Tukisovellukseen kaikki tuen myöntämiseen ja maksamiseen vaikuttavat seikat.

Uutta 2024

Kasvihuonetuen valvontaosion refaktorointi 2024

 • Valvontatietojen tallennus tapahtuu erikseen avattavissa dialogeissa
 • Uusi osio Viljelyn tarkastettavat ehdot, johon tallennetaan paikkakunnan tavanomaisen viljelytavan noudattaminen ja ehdon ”Viljely on tukihakemuksella ilmoitettujen tietojen mukaista” tulos
 • Kasvihuoneen tekniset vaatimukset -tallennusdialogissa linkki valvontaohjeeseen
 • Hakemuskohtaiset tukiehdot -osiossa yhteenveto koko hakemukseen kohdistuvista tukiehdoista ja laiminlyöntitapauksissa sovelluksen laskema seuraamusprosentti
 • Kartta-osiossa mahdollisuus tallentaa ja tulostaa muistiinpanoja, ottaa ja liittää valokuvia muistiinpanoon sekä valita muistiinpanot ja valokuvat, jotka näkyvät tuenhakijalle Vipu-palvelussa.

Seuraavaksi kerrotaan tarkastettavista asioista ja ohjeistetaan tarkistuslistan täyttäminen ja tietojen tallentaminen Tukisovellukseen. Kun olet sovelluksen valvontaosiossa valinnut valvontakohteen (tarkastettavan tuenhakijan), siirry Tarkastushavainnot -välilehdelle. Välilehdellä on kaksi osiota; Kasvihuonekohtaiset tiedot ja Hakemuskohtaiset tukiehdot. Tallenna tarkastustiedot kasvihuonekohtaisiin tietoihin.

4.3.1 Kasvihuonekohtaiset tiedot

Kohta: Tukihakemuksella ilmoitetut tiedot

Voit halutessasi kirjata tarkistuslistalle tukihakemuksella ilmoitettuihin tietoihin kasvilajin, viljelyalan, jakson alkupäivämäärän, jakson loppupäivämäärän, viljelykauden pituuden ja tiedon siitä, käytetäänkö alaa tukihaun perusteena. Tiedot voit katsoa ennen tarkastuskäyntiä Tukisovelluksesta Valvontaosion Kasvihuonekohtaisista tiedoista.

Kohta: Kasvihuoneen tiedot

Kasvihuoneen pinta-alat

Mittaa kasvihuoneen kokonaispinta-ala, tukikelvoton ala sekä viljelemätön ja ei-tukikelpoisen kasvin ala ja merkitse ne tarkistuslistalle tai Tukisovellukseen kasvihuoneen tietoihin. Pyöristä mittaustulokset tavanomaisen pyöristyssäännön mukaisesti kokonaisluvuiksi. Mittaa pinta-alat, vaikka huoneen teknisissä vaatimuksissa on puutteita. Pääset tallentamaan tiedot klikkaamalla Syötä pinta-alat -painiketta, jolloin aukeaa tallennusdialogi.

Mittaa kokonaispinta-ala ulkomittojen mukaan.[28] Tuen myöntäminen tuenhakijalle edellyttää, että hänen hallinnassaan olevan yhden tai useamman kasvihuoneen pinta-ala on vähintään 300 m².[29] Mittaa hakijan kaikkien sellaisten kasvihuoneiden pinta-alat, joista hän on hakenut tukea. Tukisovellus laskee tuen sen mukaan mitä valvonnassa on hyväksytty. Kompensaatio huoneiden välillä ei ole mahdollinen: jos yhden huoneen ala mitataan hakijan ilmoittamaa suuremmaksi, erotusta ei voi käyttää hyväksi, mikäli toisen huoneen ala mitataan hakijan ilmoittamaa pienemmäksi. Jos kasvihuoneesta osa on romahtanut, mittaa kokonaispinta-ala ehjän osan mukaan. Jos ilmoitettu kasvihuone on purettu, merkitse kokonaispinta-alaksi 0 m2, jolloin ilmoitetun huoneen pinta-ala lasketaan mukaan pinta-alavirheeseen.

Tukikelvottomaan alaan lasketaan myyntitilat, kasvihuoneiden yhdyskäytävät, pakkaamot, varastot, konetilat ja puutarhakeskukset. Myyntikasvihuoneen pinta-aloista tukikelpoisia ovat ne, joita käytetään viljelyyn. Myös lämmityskattilan ala kuuluu tukikelvottomaan pinta-alaan, jos kattilan edellyttämä pinta-ala on erotettavissa viljelemättömänä tilana.[30]

Viljelemätön ja ei-tukikelpoisen kasvin ala. Jos huone on kokonaan viljelemätön, vaikka tuenhakija on ilmoittanut tukikelpoista pinta-alaa, tallenna huoneen ilmoitettu kokonaispinta-ala kohtaan Viljelemätön ja ei-tukikelpoisen kasvin ala. Jos huoneesta on vain osa viljelemätöntä tai huoneessa viljellään ei-tukikelpoista kasvia, merkitse ko. pinta-ala tähän. Laske myös tavanomaisen työtilan ylittävät käytäväosat mukaan viljelemättömään pinta-alaan. Arvioi hoitokäytävien leveys aina tapauskohtaisesti. Jos käytävä on selkeästi liian leveä eikä sille ole perustetta, merkitse se osa hoitokäytävästä, joka ylittää tarvittavan käytävän leveyden, viljelemättömäksi.

Jos suoritat tarkastuksen 15.5. jälkeen ja huone ei ole viljelykäytössä, eikä tuenhakija ole ilmoittanut ELY-keskukseen ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisista oloista, jos se on ollut mahdollista, merkitse kasvihuoneen kokonaispinta-ala tarkistuslistan kohtaan Kasvihuoneen tiedot riville Viljelemätön ja ei-tukikelpoisen kasvin ala (m2).[31] Pinta-ala lasketaan mukaan pinta-alavirheeseen.

Tukikelpoinen pinta-ala saadaan vähentämällä valvonnassa mitatusta kokonaispinta-alasta tukikelvoton sekä viljelemätön ja/tai ei-tukikelpoisen kasvin ala. Tukisovellus laskee automaattisesti tukikelpoisen pinta-alan, kun olet ensin tallentanut muut pinta-alatiedot.

Jos kasveja viljellään kasvihuoneessa useammassa kuin yhdessä kerroksessa, vain yksi niistä on tukikelpoinen.[32] Ensisijaisesti tukikelpoinen viljelyala määräytyy sen mukaan, mitä ja miten kasveja pöydillä viljellään. Jos tuotanto kasvihuoneen pöydällä ei ole tukikelpoista, huoneen tukikelvotonta pöytäpinta-alaa voidaan kompensoida kerrosviljelyalalla. Kerrosviljely on yleistä viljeltäessä amppelikasveja parvekekukiksi. Pelkkä amppelihuone ei ole tukikelpoinen, jos pöydillä tai maassa ei viljellä mitään tai viljellään koko huoneen alalla tukikelvotonta kasvia. Amppeleilla voidaan korvata kasvihuoneen tukikelvotonta pöytä- tai maaviljelyalaa. Huoneessa tulee viljellä pöydillä tai maassa tukikelpoista viljelykasvia jollakin alalla ja amppeleita tulee olla riittävästi, jotta koko huoneen pinta-ala on tukikelpoista.

Tyhjenevä kukkakasvustoala on tukikelpoinen, vaikka kasvustoa ei olisi koko viljelyalalla, jos kasvusto on vain tilapäisesti harvennettu (katso paikkakunnan tavanomainen viljelytapa). Jos kasvihuoneessa ei tarkastusta tehtäessä viljellä mitään, selvitä hakemuksen viljelytiedoista, onko kyseessä alle kahden viikon mittainen tauko (esim. kasvustojen vaihto). Jos tauko on hyväksyttävästä syystä pidettävä ja alle kahden viikon mittainen, tukikelpoiseksi alaksi lasketaan viljelysuunnitelman mukaiset kasvit ja niiden pinta-alat ennen taukoa.[33]

Tukikelpoiset pinta-alat

Merkitse Tukikelpoiset pinta-alat -kohtaan viljelykausittain tukikelpoiset mitatut pinta-alat. Valvonnassa hyväksytty pinta-ala tulee automaattisesti Tukisovellukseen, joten sitä ei tarvitse tarkistuslistaan merkitä. Jos valvonnassa mitattu tukikelpoinen pinta-ala on suurempi kuin tuenhakijan hakemuksessa ilmoittama, valvonnassa hyväksytyksi pinta-alaksi tulee tuenhakijan ilmoittama ala. Pitkän ja lyhyen viljelykauden kasvien yhteenlaskettu pinta-ala tulisi olla sama kuin kohdassa Kasvihuoneen pinta-alat rivillä Tukikelpoinen pinta-ala.

Jos hakija on ilmoittanut viljelykaudeksi pitkän, mutta toteat valvonnassa, ettei yli seitsemän kuukauden viljely kasvihuoneessa täyty, merkitse pinta-ala riville Lyhyen viljelykauden kasvit (2-7 kk) edellyttäen, että viljelyä on vähintään 2 kk. Toisin päin muutosta ei voi tehdä, eli jos hakija on ilmoittanut lyhyen kauden kasveja, mutta tarkastuksella toteat viljelyn täyttävän pitkän kauden edellytykset, tuki maksetaan lyhyen kauden mukaan. Valvonnassa mitattu tukikelpoinen ala merkitään tässä tapauksessa lyhyen viljelykauden kohdalle. Jos viljely ei täytä lyhyen viljelykauden pituutta (väh. 2 kk), tallenna tukikelpoisiin pinta-aloihin 0 m2, jolloin kasvihuoneen pinta-ala lasketaan mukaan pinta-alavirheeseen.

Viljelykauden pituus koostuu niistä tukikelpoisten kasvien viljelyjaksoista, jotka tuenhakija on ilmoittanut tukihakemuksessaan. Viljelykauden pituuteen ei lasketa mukaan yli kahden viikon mittaisia viljelytaukoja. Jos tauko kestää enintään kaksi viikkoa ja se johtuu kasvustojen vaihdosta tai kasvihuoneessa tehtävistä järjestelyistä, se lasketaan mukaan viljelykauden pituuteen.[34] Jos on aihetta epäillä, että tauko kestää yli kaksi viikkoa, on tehtävä uusintakäynti kahden viikon kuluttua ensimmäisestä tarkastuksesta. Jos uusintakäynnillä todetaan, että huone on edelleen tyhjä eikä viljelyä jatketa, huoneen pinta-ala hylätään ja se lasketaan mukaan pinta-alavirheeseen.

Jos tauko kestää esim. muovinvaihdon takia yli kaksi viikkoa ja se on ilmoitettu joko hakemuksen viljelytiedoissa tai viljelymuutoksena ELY-keskukseen, tauon pituus vähennetään viljelykauden pituudesta, mutta pinta-alaa ei hylätä. Uudelleenkäyntiä tulee harkita tapauskohtaisesti.

Kohta: Viljelyn tarkastettavat ehdot

Paikkakunnan tavanomainen viljelytapa toteutuu

Pääset tallentamaan tiedot sovellukseen klikkaamalla ”Käsittele tarkastettavat ehdot” -painiketta, jolloin aukeaa tallennusdialogi. Merkitse, onko vaatimusta noudatettu valitsemalla joko Kunnossa- tai Hylätty -ikoni. Jos tavanomaista viljelytapaa ei ole noudatettu, tallenna lisäksi hylätty pinta-ala joko pitkän tai lyhyen viljelykauden kohdalle. Kirjoita myös Lisätiedot tuenhakijalle -kohtaan perustelut laiminlyönnille ja havainnot liittyen tavanomaisen viljelytavan noudattamatta jättämiseen.

Vaikka kasvihuonetuotannon tuessa ei ole sadonkorjuuvelvoitetta, tuen myöntäminen edellyttää tuenhakijan pyrkivän tuottamaan korjuu- ja markkinakelpoista satoa.[35] Viljelyssä on tuotettava kasvilajeja ja -lajikkeita, jotka sopivat kasvihuoneviljelyyn. Istutukseen tulee käyttää laadultaan ja määrältään riittävää taimimäärää. Ruokaviraston Pikantti-extranetpalvelun Kasvihuonetuen sivulla on Puutarhatukien tulkintoja –asiakirja, jossa on kerrottu mm. tillin ja persiljan kylvö- ja taimitiheyksistä.[36] Viljelyä, jossa kasvit ovat harvakseltaan, arvioidaan paikkakunnan tavanomaisen viljelytavan kannalta.

Paikkakunnan tavanomaiseen viljelytapaan kuuluu edellä mainitun lisäksi kasvien hoitaminen ja viljelyoloista huolehtiminen sekä valmius kauppakunnostukseen,[37] joka tarkoittaa sitä, että tuenhakijalla on hankittuna lajittelua, pakkaamista ja myyntiä varten tarvittavat tuotteet ja välineet. Kasvien hoitamiseen ja viljelyolosuhteista huolehtimiseen kuuluu mm. kasvien kastelu, riittävä valaistus siltä osin kuin kasvihuoneissa viljellään kasveja talvikuukausina ja ränsistyneiden kasvien poistaminen, jotta viljelykautta ei pitkitetä keinotekoisesti. Satovahinko tai vastaava syy ei johda tukikelpoisen alan hylkäämiseen, jos tuottaja on huolehtinut tavanomaiseen viljelytapaan kuuluvista toimista asianmukaisesti.[38]

Seuraamus paikkakunnan tavanomaisen viljelytavan noudattamatta jättämisestä:

Kasvihuonetuotannon tukea ei makseta hakijalle tuotantoalalta, jolla hän ei ole noudattanut paikkakunnan tavanomaista viljelytapaa.  Jos viljelytavan vuoksi hylättävä pinta-ala on yli 50 prosenttia valvonnassa hyväksytystä kokonaispinta-alasta, hakijalle ei makseta kasvihuonetuotannon tukea lainkaan.[39]

Viljely on tukihakemuksella ilmoitettujen tietojen mukaista

Merkitse tarkistuslistaan Kunnossa tai Laiminlyönti riippuen siitä, noudattaako viljelijä kasvihuonetuotannossa sitä, mitä hän on tukihakemuksessa ilmoittanut.  Tallenna valvonnan tulos sovellukseen valitsemalla joko Kunnossa- tai Hylätty -ikoni. Laiminlyöntitapauksessa tallenna lisäksi pinta-ala, jolla poikkeamaa havaittu ja kirjoita Lisätiedot tuenhakijalle -kohtaan perustelut. Kirjoita erityisen tarkasti ne havainnot, joiden perusteella totesit viljelyn poikkeavan ilmoitetusta. Pelkkä toteamus, että jos tiedot eivät ole ajan tasalla, tukea alennetaan, ei ole riittävä perustelu.

Tukihakemuksen viljelytietojen on oltava ajan tasalla. Tukihakemuksesta täytyy ilmetä kunakin ajankohtana kasvihuoneessa viljeltävät kasvit.[40] Hakijan on ilmoitettava viljelytietojen muutokset kirjallisesti ELY-keskukselle.[41] Jos tuenhakija on muuttanut viljelykauden lyhyestä pitkäksi, tuki määräytyy lyhyen kauden mukaan.[42] Tällöin ei tarvitse tarkastaa pitkän kauden teknisiä vaatimuksia.

Kasvihuoneiden viljelypinta-alat näkyvät Tukisovelluksen valvontaosiossa Kasvihuonekohtaisissa tiedoissa. Viljelytiedoista on käytävä ilmi viljelytaukojen ja poikkeusjärjestelyjen, kuten kasvihuoneen muovin tai kasvuston vaihdon, ajankohdat ja kestot kalenteriviikon tarkkuudella.[43]

Viljelysuunnitelmien virheellisten tai harhaanjohtavia tietojen antaminen tai viljelysuunnitelmassa toimenpiteelle annettu asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta vastaamaton muoto, johtaa tuen alentamiseen enintään 10 prosentilla. Seuraamusprosentin suuruus riippuu pinta-alasta, jota virhe koskee.[44]

Kohta: Kasvihuoneen tekniset vaatimukset

Tarkasta kaikkien tässä kohdassa mainittujen teknisten vaatimusten noudattaminen kasvihuonekohtaisesti. Merkitse tarkistuslistalle jokaisen ehdon kohdalle joko Kunnossa tai Hylätty. Viivan voit merkitä, jos vaatimus ei koske kasvihuonetta. Tallenna Tukisovellukseen vaatimusten noudattaminen kasvihuonekohtaisiin tietoihin kohtaan Kasvihuoneen tekniset vaatimukset. Pääset tallentamaan tiedot klikkaamalla Käsittele tarkastettavat ehdot -painiketta, jolloin avautuu tallennusdialogi.  Voit ryhmämuokata kaikkien ehtojen tilannetta tai tallentaa valvonnan tulokset yksitellen. Jos kyseessä on laiminlyönti, kirjoita tarkat perustelut Lisätiedot tuenhakijalle -kohtaan. Ota tarvittaessa myös valokuvia kohteesta. Käyttäessäsi mobiililaitetta voit ottaa kuvia suoraan Kartan Muistiinpanot -osiossa. Klikkaa kartta auki Avaa kartta -painikkeesta, jolloin aukeaa iso kartta. Valitsemalla Muistiinpanot -välilehden pääset tallentamaan uuden muistiinpanon valitsemalla ”Uusi”. Muistiinpanon tallennusdialogissa on mahdollisuus ottaa kuva tai liittää kuva.

Käsittele kasvihuoneen tekniset vaatimukset -dialogissa on linkki valvontaohjeelle, jos haluat tarkistaa tukiehtoja valvontatilanteessa. Jos kyseessä on teknisiltä vaatimuksiltaan lyhyen kauden kasvihuone, tarkastettavissa ehdoissa on vain lyhyttä kautta koskevat ehdot. Seuraavaksi kuvataan paikan päällä tarkastettavat kasvihuoneen tekniset vaatimukset.

Seinien ja katon materiaalit ovat ehtojen mukaiset

Kasvihuoneen rungon ja katteen täytyy olla viljelykauden edellyttämässä kunnossa ja paikoillaan ympäri vuoden kunnostuksesta johtuvia ajanjaksoja lukuun ottamatta. Kasvihuoneen katteena on oltava lasi, kasvihuonekäyttöön tarkoitettu kerroslevy tai kaksinkertainen muovikalvo. Seinän on oltava jotain edellä mainittua materiaalia tai vastaavalla tavalla lämpöä eristävää ja valoa läpäisemätöntä materiaalia.[45]

Pleksi katsotaan kerroslevyksi. Muun kerroslevyn soveltuvuuden tarkoitukseen varmistaa tarvittaessa esimerkiksi ELY-keskuksen rakennusmestari tai muu (viranomaisen määrittelemä) asiantuntija. Kaksinkertainen kuplamuovi voidaan hyväksyä, mutta yhteen niitattuja yksinkertaisia muovikalvoja ei. Katon kautta tuleva valo riittää viljelyyn, jos sitä ei harjoiteta 31.10. jälkeen ja kyse ei ole vihannestuotannosta.[46] Kasvihuoneen päätyseinä voi olla kiinni toisessa kasvihuoneessa.

Jos kaksinkertaisesta muovikalvosta toinen tai molemmat kalvot ovat osittain pieneltä osin repeytyneet tai kerroslevy on jostain kohdin pieneltä alalta rikkoutunut, voit tapauskohtaisen harkintasi mukaan antaa tuenhakijalle mahdollisuuden korjata katemateriaali. Jätä valvonta auki siihen asti, kunnes olet tehnyt uusintakäynnin ja tarkastanut, onko muovi tai levy korjattu. Voit valvonnassa käyttää apuna droonia (pienoiskopteria), jonka käytöstä on ohjeistettu Peltovalvontaohjeessa (kpl 1.6.1). Tuenhakija voi toimittaa myös valokuvia katteen korjauksesta, jolloin uusintakäyntiä ei tarvitse suorittaa.

Seuraamus vaatimuksen noudattamatta jättämisestä:

Jos seinien ja katon materiaalit eivät täytä niille asetettuja vaatimuksia, kasvihuoneen pinta-ala hylätään, ja ala lasketaan mukaan pinta-alavirheeseen.

Runko ja kate ovat paikoillaan

Kasvihuoneen rungon ja katteen tulee olla paikoillaan ympäri vuoden. Kiinnitä tähän erityistä huomiota varsinkin tarkastettaessa kasvihuonetta, jossa tuotetaan lyhyen viljelykauden kasveja (esimerkiksi rapeaa keräsalaattia, avomaankurkkua ja kiinankaalia). Varmista tarvittaessa vaatimuksen noudattaminen toisella tarkastuskäynnillä, kun viljelysuunnitelman mukainen viljely on kasvihuoneessa päättynyt. Tarkastus voi tältä osin ajoittua talviaikaan, kunhan käynnit ajoittuvat samalle tukivuodelle.

Seuraamus vaatimuksen noudattamatta jättämisestä:

Jos runko ja kate eivät ole valvontahetkellä paikoillaan, kasvihuoneen pinta-ala hylätään, ja ala lasketaan mukaan pinta-alavirheeseen.

Tuuletusjärjestelmä on ehtojen mukainen

Kaikissa kasvihuoneissa on oltava jokin seuraavista tuuletusjärjestelmistä:

 1. Harjatuuletusluukut
 2. Kasvihuoneen kaarien avaamiseen perustuva tuuletusjärjestelmä
 3. Sivukatteen nostamiseen perustuva tuuletusjärjestelmä
 4. Koneellinen jäähdytysjärjestelmä
 5. Koneellinen tuuletusjärjestelmä[47]

Merkitse tarkistuslistaan, täyttääkö tuuletusjärjestelmä sille asetetut vaatimukset (Kunnossa/laiminlyönti) sekä kirjoita Lisätiedot -kohtaan, millainen tuuletusjärjestelmä kasvihuoneessa on. Tuuletusjärjestelmää ei vaadita, jos kyseessä on erillinen taimikasvatushuone, jossa viljellään ruukkulehtitilliä, ruukkupersiljaa tai salaatintaimia omaan käyttöön. Tallenna tässä tapauksessa Tukisovellukseen Ei koske valvontakohdetta ja merkitse tarkistuslistalle viiva. Lisätietoihin voit kirjoittaa, että huone on taimikasvatushuone.

Harjatuuletusluukuilla tarkoitetaan kasvihuoneen katon harjalla olevia luukkuja, jotka aukeavat automaattisesti tai lyhyen kauden viljelyssä manuaalisesti. Harjatuuletusluukkuja voi olla erilaisia riippuen kasvihuoneen rakenteesta. Koneellisen jäähdytysjärjestelmän ei tarvitse johtaa ulkoilmaan, koska joissain jäähdytysjärjestelmissä ilma jäähdytetään vedellä.

Taimikasvatustiloja lukuun ottamatta viljelykäytössä olevasta kasvihuonetilasta täytyy olla esteetön yhteys tuuletus- tai jäähdytysjärjestelmään. Käytettävän tuuletus- tai jäähdytysjärjestelmän on oltava mitoitukseltaan riittävä ja toimintakuntoinen koko viljelykauden ajan.[48] Väliseinät eivät saa estää tuuletuksen vaikutusta. Tuulettamista ei ole pelkkä ovien availu.

Koneellisen tuuletusjärjestelmän puhallintehoon voidaan laskea lämminilmakehittimet, jos järjestelmien yhteisvaikutus on vähintään neljä litraa sekunnissa jäähdytettävää viljelyneliömetriä kohden[49] ja ilmanotto tai -poisto on yhteydessä ulkoilmaan. Tuuletusvaikutuksen arvioinnissa voit käyttää apuna esimerkiksi ELY-keskuksen asiantuntemusta.

Seuraamus vaatimuksen noudattamatta jättämisestä:

Jos kasvihuoneessa ei ole tuuletusjärjestelmää (huom. em. poikkeus), kasvihuoneen pinta-ala hylätään, ja ala lasketaan mukaan pinta-alavirheeseen.

Kasvihuoneessa, jossa viljellään vihanneksia, on keinovalaistus 31.10. jälkeen

Kasvihuoneissa, joissa viljellään vihanneksia 31.10. jälkeen, täytyy olla keinovalaistus riippumatta viljelykauden pituudesta. Valaistuksen tehon tulee olla vähintään 60 W tukikelpoista viljelyneliömetriä kohti.[50]Keinovalaistukseksi sopivat suurpainenatriumvalaisinten lisäksi muukin valaistustekniikka, jolla saavutetaan vastaava valaistusintensiteetti. Valojen tulee olla paikoillaan 31.10.

Jos tuenhakija on ilmoittanut viljelykauden päättyvän esim. 5.11., mutta viljely loppuukin aikaisemmin, esim. 25.10., niin keinovalaistusta ei vaadita ja tällöin vaatimusta ei tarvitse tarkastaa. Viljelyn loppuminen on käytävä tarkastamassa lokakuun lopussa.

Jos suoritat tarkastuksen ennen lokakuun loppua, etkä voi varmistua valaistusta koskevan tukiehdon noudattamisesta, tee uusintakäynti marras-joulukuussa. Merkitse tarkistuslistalle vaatimuksen kohdalle K/E ja tallenna Tukisovellukseen joko Kunnossa tai Hylätty ja kirjaa mahdolliset puutteet. Jos viljelyä ei ole 31.10. jälkeen, vaatimusta ei tarvitse tarkastaa. Tarkistuslistalle voit tällöin vetää viivan ja Tukisovellukseen tallentaa ”Ei koske valvontakohdetta”. Viljelykauden loppu näkyy kasvihuonekohtaisissa tiedoissa kohdassa Tukihakemuksella ilmoitetut tiedot.

Seuraamus vaatimuksen noudattamatta jättämisestä:

Jos huoneessa, jossa viljellään vihanneksia 31.10. jälkeen, ei ole keinovalaistusta, huone hylätään ja pinta-ala lasketaan mukaan pinta-alavirheeseen.

 Lämmitysteho vähintään 75 kW/1000 m2 tai 65 Mcal/h (Lyhyt viljelykausi)

Lyhyen viljelykauden kasvihuoneessa (kauden pituus vähintään kaksi ja enintään seitsemän kuukautta) tulee olla vesikeskuslämmitys tai lämminilmakehittimiä, joiden teho on vähintään 75 kW (65 Mcal/h) tuhatta viljelyneliömetriä kohden.[51] Lämmityslaitteiston teho varmistetaan laitteiston merkinnöistä. Vanhoissa polttimoissa tai hakekattiloissa, joiden tehosta ei merkintöjen puutteellisuuden vuoksi voi varmistua, teho täytyy todentaa muulla tavalla. Valaistuslamppuja ei katsota lämmityslaitteistoiksi. Lämmityslaitteistoa koskee ainoastaan tehovaatimus. Laitteisto voi olla kiinteästi asennettu tai irrallinen, oma tai vuokrattu. Lämminilmakehittimen on oltava paikallaan kasvihuoneessa koko viljelykauden ajan. Jos huoneessa ei ole lämmityslaitteistoa tai laitteiston teho ei ole riittävä, tallenna sovellukseen ”Hylätty” ja kirjoita perustelut. Jos kyseessä on pitkän kauden huone, joka täyttää pitkän kauden lämmitysvaatimuksen, tallenna tähän ehtoon ”Ei koske”.

Seuraamus vaatimuksen noudattamatta jättämisestä:

Jos kasvihuoneessa ei ole lämmityslaitteistoa, jonka teho on vähintään 75 kW/1000 m2, kasvihuoneen pinta-ala hylätään, ja ala lasketaan mukaan pinta-alavirheeseen.

Lämmitysteho vähintään 200 Kw/1000 m2 tai 165 Mcal/h (Pitkä viljelykausi)

Pitkän viljelykauden kasvihuoneessa (kauden pituus yli seitsemän kuukautta) tulee olla vesikeskuslämmitys tai lämminilmakehittimiä, joiden teho on vähintään 200 kW (165 Mcal/h) tuhatta viljelyneliömetriä kohden. Lämminilmakehittimen on oltava paikallaan kasvihuoneessa koko viljelykauden ajan.[52] Jos lämmitysteho ei täytä pitkän kauden vaatimusta, tallenna sovellukseen ”Hylätty”. Tarkasta tällöin, täyttääkö laitteisto lyhyen kauden lämmitysvaatimuksen. Jos lyhyen kauden lämmitysvaatimus täyttyy, tallenna tähän ehtoon ”Hylätty” ja ehtoon ”Lämmitysteho vähintään 75 kW/1000 m² tai 65 Mcal/h” ”Kunnossa”.

Seuraamus vaatimuksen noudattamatta jättämisestä:

Jos lämmitysteho ei täytä pitkän kauden vaatimusta, mutta lyhyen kauden vaatimus täyttyy, tuki maksetaan lyhyen viljelykauden mukaan ja lisäksi kokonaistukea alennetaan 10 prosentilla. Jos lämmitysteho ei täytä edes lyhyen kauden vaatimusta tai lämmitin ei ole kasvihuoneessa, kasvihuoneen pinta-ala hylätään, ja ala lasketaan mukaan pinta-alavirheeseen.

Lämmityksen ja tuuletuksen säätöautomatiikka (Pitkä viljelykausi)

Jos tukea on haettu pitkän viljelykauden viljelystä, kasvihuoneessa täytyy olla lämmityksen- ja tuuletuksen säätöautomatiikkaa. Tuuletuksen automatiikkaa voi olla esimerkiksi automaattinen ilmanvaihto, joka huolehtii tuuletusikkunan avaamisesta ja sulkemisesta lämpötilan muuttuessa. Lisäksi kasvihuoneessa voi olla erityisiä kasvihuoneisiin tarkoitettuja säätö- ja ohjaustietokoneita, joilla voidaan säätää mm. lämpötilaa ja ilman kosteutta.

Seuraamus vaatimuksen noudattamatta jättämisestä:

Jos kasvihuoneesta puuttuu lämmityksen ja tuuletuksen säätöautomatiikka (mutta huone muuten täyttää lyhyen kauden tekniset vaatimukset), tuki maksetaan lyhyen viljelykauden mukaan ja lisäksi kokonaistukea alennetaan 10 prosentilla.[53]

4.3.2 Hakemuskohtaiset tukiehdot

Kun olet tallentanut kaikki vaadittavat tiedot kasvihuonekohtaisiin tietoihin, voit Hakemuskohtaiset tukiehdot -osiosta katsoa hakemukseen kohdistuvien tukiehtojen tulokset. Osioon ei tarvitse itse tallentaa mitään tietoja, vaan sovellus laskee mahdolliset seuraamukset automaattisesti. Hakemuskohtaiset tukiehdot ovat Viljely on tukihakemuksella ilmoitettujen tietojen mukaista ja Tekniset vaatimukset täyttyvät kaikissa pitkän kauden kasvihuoneissa.

Viljely on tukihakemuksella ilmoitettujen tietojen mukaista

Jos ehto on kunnossa, ehdon perässä näkyy Kunnossa -ikoni. Jos jossain huoneessa viljely ei ole ollut tukihakemuksella ilmoitettujen tietojen mukaista, ehdon perässä näkyy Hylätty-ikoni ja sen alapuolella teksti ”Laiminlyöntien vaikutus maksettavan tuen lopulliseen määrään” ja seuraamusprosentti (0–10 %). Sovellus laskee seuraamusprosentin automaattisesti suhteuttaen kaikkien huoneiden yhteenlasketun hylätyn pinta-alan valvonnassa hyväksyttyyn pinta-alaan. Lisäksi tässä näkyy kasvihuoneet, joissa viljely ei ole tukihakemuksella ilmoitettujen tietojen mukaista, hylätty pinta-ala sekä lisätiedot.

Tekniset vaatimukset täyttyvät kaikissa pitkän kauden kasvihuoneissa

Tämä ehto tulee näkyviin ainoastaan siinä tapauksessa, että tuenhakija on ilmoittanut hakemuksellaan pitkän viljelykauden kasvihuoneita. Jos kaikki vaatimukset ovat kunnossa, ehdon perässä näkyy Kunnossa-ikoni. Jos jossain pitkän kauden kasvihuoneessa on todettu puutteita teknisissä vaatimuksissa, ehdon perässä näkyy Hylätty -ikoni ja sen alapuolella teksti ”Laiminlyöntien vaikutus maksettavan tuen lopulliseen määrään” sekä seuraamusprosentti (10 %)[54]. Lisäksi näkyy kasvihuoneet, joissa on laiminlyöntejä ja lisätiedot.

5 Valvonnan tulos ja valvonnasta aiheutuvat seuraamukset

5.1 Lähetä valvonnan tulos tuenhakijalle tarkastuksen jälkeen

Tarkistuslistaa ei tarvitse toimittaa tuenhakijalle, koska se toimii vain työasiakirjanasi, jonka perusteella tallennat tarkastuksen havainnot Tukisovellukseen. Tallenna tarkistuslista ja mahdolliset valokuvat sähköiseen arkistoon, jotta niiden avulla pystytään tarvittaessa jälkikäteen selvittämään todetut asiat. Arkistoinnissa noudatetaan Ruokaviraston ohjetta sähköisestä asianhallinnasta ja arkistoinnista.[55]

Tietojen tallennuksen jälkeen lähetä viljelijälle valvonnan tulos (entiseltä nimeltään tarkastuskertomus) sähköisesti Tukisovelluksesta. Jos haluat valvonnan tulokseen tekstiä, joka ei liity mihinkään yksittäiseen havaintoon, kirjoita teksti Valvontatapahtuman tiedot - välilehdellä olevaan Lisätiedot tuenhakijalle -kohtaan. Jos perusteluteksti on pitkä, voit kirjoittaa sen myös erilliseen asiakirjaan ja liittää tilan sähköiseen arkistoon. Kirjoita yksittäiseen havaintoon liittyvä lisätieto kyseisen havainnon Lisätiedot tuenhakijalle-kohtaan.  Tallenna valvontatiedot Tukisovellukseen 30.9.2024 mennessä.

Valvonnan tulokseen tulostuu seuraavat asiat:

 • Kasvihuoneiden ilmoitetut ja mitatut pinta-alat
 • Tukikelpoiset pinta-alat todetun viljelykauden mukaisina (ilmoitettu, mitattu, hyväksytty ala)
 • Pinta-alaerosta aiheutuva seuraamus (Ilmoitetun tukikelpoisen ja valvonnassa hyväksytyn pinta-alan erotus, pinta-alavirheprosentti ja kokonaistukeen aiheutuva seuraamusprosentti)
 • Paikkakunnan tavanomaisen viljelytavan noudattaminen ja laiminlyöntitapauksissa hylätyt pinta-alat kasvihuonekohtaisesti
 • Kasvihuoneen teknisten vaatimusten noudattaminen ja laiminlyöntitapauksessa kasvihuone, jota havainto koskee ja mahdolliset lisätiedot, jos niitä on kirjoitettu sovellukseen
 • Hakemuskohtaisiin tukiehtoihin tiedot (kunnossa/laiminlyönti) siitä, onko viljely tukihakemuksella ilmoitettujen tietojen mukaista ja täyttyykö tekniset vaatimukset kaikissa pitkän kauden kasvihuoneissa. Lisäksi laiminlyöntitapauksissa näkyy seuraamusprosentit, kasvihuoneet, joissa laiminlyöntejä, hylätty pinta-ala ja lisätiedot tuenhakijalle.
 • Valvontatapahtumaan liittyvät lisätiedot Valvontatapahtuman tiedot -välilehdeltä

Lähetä sähköisesti Valvontatapahtuman tiedot -välilehdellä valvonnan tulos tuenhakijalle tiedoksi ja kuultavaksi mahdollisimman pian tietojen tallennuksen jälkeen. Tuenhakija voi halutessaan kommentoida valvonnan havaintoja ja palauttaa valvonnan tuloksen allekirjoitettuna määräajassa. Jos tuenhakijalla ei ole kommentoitavaa, tarkastuksen tulosta ei ole välttämätöntä palauttaa. Allekirjoituksen puuttuminen ei estä asian jatkokäsittelyä, eikä mahdollinen allekirjoitus poista tuenhakijan muutoksenhakuoikeutta lopulliseen tukipäätökseen. Mahdollisen allekirjoituksen jälkeen valvonnan tulosta ei saa muuttaa ilman kuulemismenettelyä.[56]

Tukisovelluksesta voit myös tulostaa tukilaskelman ja lähettää sen tarvittaessa tuenhakijalle valvonnan tuloksen mukana. Jos toimitat tukilaskelman tuenhakijalle, muistuta häntä siitä, että kyseessä ei välttämättä ole lopullinen valvonnan tulos, vaan lopullinen tulos selviää vasta tukipäätöksestä.

5.2 Valitse tuenhakijalle Vipu-palvelussa näytettävät muistiinpanot

Jos olet tarkastuskäynnillä tai sen jälkeen tallentanut muistiinpanoja ja valokuvia kartta- osioon, voit valita, mitkä muistiinpanot näkyvät tuenhakijalle Vipu-palvelussa. Mene kartta-osioon klikkaamalla Avaa kartta -painiketta Kasvihuonekohtaiset tiedot -osiossa. Kartan avautuessa vasemmassa reunassa näkyy sen kasvihuoneen tiedot, joka oli valittuna Kasvihuonekohtaiset tiedot -osiossa. Valitse tässä näkymässä Muistiinpanot -välilehti, jossa on välilehdet Uusi, Tulosta ja Vipu. Siirry Vipu-välilehdelle ja valitse sieltä ne muistiinpanot ja valokuvat, jotka haluat näkyvän tuenhakijalle Vipu-Palvelussa. Vipu-palvelussa muistiinpanot näkyvät Valvontatapahtuman tiedot -välilehdellä Valvonnan tulos -asiakirjan yläpuolella.

5.3 Miten seuraamukset muodostuvat

Kasvihuonetuotannon tukea voidaan maksaa enintään ilmoitetun tukikelpoisen pinta-alan ja viljelykauden pituuden mukaan. Jos valvonnassa mitattu tukikelpoinen pinta-ala eroaa hakijan ilmoittamasta tukikelpoisesta pinta-alasta, tukea maksetaan valvonnassa hyväksytyn pinta-alan mukaan. Tällöin tukeen aiheutuu joko leikkaus tai sanktio. Tuen leikkaus tulee silloin, kun pinta-alavirhe on korkeintaan 5 % eli tukea maksetaan valvonnassa hyväksytyn alan mukaisesti. Sanktio aiheutuu puolestaan silloin, kun pinta-alavirhe on 5–20 %.[57] Sanktio kohdistuu koko tukisummaan ja alentaa maksettavaa tukea.

Pinta-alavirhe (%) saadaan, kun ilmoitetusta tukikelpoisesta pinta-alasta vähennetään valvonnassa hyväksytty ala ja näin saatu erotus jaetaan valvonnassa hyväksytyllä alalla. Lopuksi osamäärä kerrotaan sadalla, jolloin saadaan sanktioprosentti. Pinta-alaero lasketaan kaikkien kasvihuoneiden yhteenlasketusta valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta.[58] Valvonnan tulokseen tulostuu pinta-alaerot kasvihuoneittain, joten niitä ei tarvitse manuaalisesti laskea.

Tukeen aiheutuu sanktio myös silloin, jos pitkän viljelykauden tekniset vaatimukset (mm. lämmityksen ja tuuletuksen säätöautomatiikka sekä keinovalaistus) eivät täyty tai viljely ei ole tukihakemuksella ilmoitettujen tietojen mukaista.

Tukisovellus laskee automaattisesti pinta-alavirheistä sekä tukiehtopuutteista kokonaistukeen aiheutuvat seuraamukset, jotka näkyvät tukilaskelmassa. Taulukossa 1 näkyy kootusti pinta-aloista aiheutuvat seuraamukset ja taulukossa 2 on esitetty yhteenveto kasvihuonetuen vaatimuksista ja seuraamuksista.

Taulukko 1. Yhteenveto seuraamuksista

Pinta-alavirhe

Seuraamusprosentti kokonaistukeen

virhe ≤ 5 %

 • esim. 1000 m2 – 960 m2 = 40 m2,
 • 40 m2/960 m2 × 100 % = 4,1667 %

0 % (valvonnassa hyväksytyn mukaan, eli tuen leikkaus)

5 % < virhe ≤ 20 %

 • esim. 1000 m2 – 920 m2 = 80 m2,
 • 80 m2/920 m2 × 100 % = 8,6957 %

5–20 % (valvonnassa hyväksytystä kokonaisalasta, eli sanktio)

esim. 8,70 %

virhe > 20 %

 • esim. 1000 m2 – 800 m2 = 200 m2,
 • 200 m2/800 m2 × 100 % = 25 %

100 % (= ei tukea)

Esimerkki:

Viljelijä ilmoittaa hakemuksella viljelevänsä tukikelpoisia kasveja 1.000 m² kasvihuonealalla. Tarkastuksessa tukikelpoiseksi tuotantoalaksi mitataan 950 m². Pinta-alavirhe on (1.000 – 950) m²/950 m² × 100 % = 5,2632 %. Koska pinta-alavirhe on suurempi kuin viisi prosenttia, tukea alennetaan pyöristyssäännön mukaan kahden desimaalin tarkkuudella 5,26 %.

Jos tukikelpoinen ala on 960 m², pinta-alavirhe on (1.000 – 960) m²/960 m² × 100 % = 4,16667 %. Koska todettu erotus on alle viisi prosenttia, tuenhakijalle maksetaan tuki valvonnassa hyväksytyn pinta-alan mukaan, eikä tukeen kohdistu sanktiota.

Taulukko 2. Yhteenveto kasvihuonetuen vaatimuksista ja seuraamuksista

Vaatimukset, jotka tarkastetaan valvonnassa

Seuraamukset

Tukeen oikeuttavat kasvit (Vna 40/2024 § 5; 41/2024 § 18):

Tomaatti, kasvihuonekurkku, avomaankurkku, salaatti (Lactuca sativa ja Cichorium –lajit), lehtitilli, persilja, paprika, kiinankaali, leikkokukat, leikkovihreä, ryhmäkasvit ja sisätiloihin tarkoitetut, ruukussa viljeltävät koristekasvit

Taimituotannossa tukikelpoista on vain ruukkupersiljan ja ruukkulehtitillin sekä kasvihuoneessa kasvatettavien salaattien taimituotanto omaan kasvihuoneviljelykäyttöön (ei tuuletusjärjestelmävaatimusta)

Jos todetaan muuta kuin tukeen oikeuttavaa kasvia → ko. pinta-ala hylätään (lasketaan mukaan pinta-alavirheeseen) (VNa 211/2002 2 §)

Jos koko huone tukeen kelpaamatonta kasvia → koko huone hylätään (lasketaan mukaan pinta-alavirheeseen) (VNa 211/2002 2 §)

Tuen määrä ja viljelykausi (Vna 40/2024 § 6; 41/2024 § 19):

Pitkän viljelykauden tuki:

Tukeen oikeuttavia kasveja viljellään 7 kk tai yli 

 • Tillin ja persiljan viljely oikeuttaa pitkän kauden tukeen, mikäli niitä viljellään maapohjassa käyttäen istutettuja taimia, viljelyssä tuotetaan taimia omaan käyttöön, tai niitä viljellään ruukkutuotantona taikka yhdistelmäviljelyssä käyttäen suoraa siemenkylvöä siten, että viljelyn pääkasvi on jokin muu tukikelpoinen kasvi kuin tilli tai persilja.
 • Jos viljelykaudella viljellään yhdistelmänä useita kasveja peräkkäin, tuki myönnetään sen kasvin mukaan, jonka viljelyaika on pisin.

Lyhyen kauden tuki:

Tukeen oikeuttavia kasveja viljellään vähintään 2 kk, mutta enintään 7 kk:

 • Avomaankurkun, kiinankaalin ja rapealehtisen keräsalaatin viljelyalan perusteella tuki myönnetään kuitenkin aina lyhyen viljelykauden tukena.

Pitkän viljelykauden tuki:

Jos todetaan, ettei viljely oikeuta pitkän kauden tukeen, mutta täyttää lyhyen kauden tuen edellytykset → maksetaan lyhyen kauden tuki (MMMa 45/2024 6 §, VNa 82/2023 5 §, VNa 83/2023 19 §)

Lyhyen kauden tuki:

Jos todetaan, ettei viljely oikeuta lyhyen kauden tukeen→ koko huone hylätään (lasketaan mukaan pinta-alavirheeseen)

 

Viljelykäyttö (MMMa 45/2024 § 4)

Tuen edellytykset ratkaistaan 15.5. tilanteen perusteella. Viljelykasvit tulee olla sijoitettuna lopullisille viljelypaikoilleen ja huoneessa tulee olla ajankohtaan ja kasviin nähden normaali viljelylämpötila.

Jos huone ei ole viljelykäytössä 15.5. -> koko huone hylätään (lasketaan mukaan pinta-alavirheeseen)

Pinta-alavaatimus (VNa 40/2024 § 5, VNa 41/2024 § 18):

Kasvihuoneiden yhteenlaskettu pinta-ala vähintään 300 m2. Tukikelpoisten kasvien viljelyala voi kuitenkin olla alle 300 m2.

Jos kasvihuoneiden yhteenlaskettu pinta-ala jää alle 300 m2 → ei makseta tukea lainkaan

Kasvihuonetta koskevat tekniset vaatimukset (MMMa 45/2024 § 3)

Koskee lyhyen ja pitkän kauden huoneita:

Runko ja kate tulee olla viljelykauden edellyttämässä kunnossa ja paikoillaan ympäri vuoden (ks. poikkeukset § 3)

Katteena tulee olla lasi, kasvihuonekäyttöön tarkoitettu kerroslevy tai kaksinkertainen muovikalvo

Kasvihuoneen tulee olla varustettu jollain alla mainitulla tuuletusjärjestelmällä

 • harjatuuletusluukut
 • kasvihuoneen kaarien avaaminen
 • sivukatteen nostaminen
 • koneellinen jäähdytysjärjestelmä TAI
 • ulkoilmaan johtava koneellinen tuuletusjärjestelmä

Tuuletusjärjestelmän tulee olla esteettömässä yhteydessä koko viljelytilaan. Lisäksi tuuletusjärjestelmän tulee olla mitoitukseltaan riittävä, toimintakuntoinen ja asennettuna paikalleen koko viljelykauden ajan.

Kasvihuoneessa tulee olla keinovalaistus, jos huoneessa viljellään vihanneksia lokakuun 31. päivän jälkeen.

Koskee lyhyen kauden kasvihuonetta:

 • kasvihuoneessa tulee olla paikallaan koko viljelykauden vesikeskuslämmitys tai lämminilmakehitin, joiden teho on vähintään 75 kW (65 Mcal/h) / 1000 m2

Koskee pitkän kauden kasvihuonetta:

 • kasvihuoneessa tulee olla paikallaan koko viljelykauden vesikeskuslämmitys tai lämminilmakehitin, joiden teho on vähintään 200 kW (165 Mcal/h) / 1000 m2
 • Lämmityksen ja tuuletuksen säätöautomatiikka

Koskee lyhyen ja pitkän kauden huoneita:

Jos runko ja kate eivät ole kunnossa ja paikoillaan → koko huone hylätään (lasketaan mukaan pinta-alavirheeseen)

Jos kate ei ole vaatimusten mukainen → koko huone hylätään (lasketaan mukaan pinta-alavirheeseen)

Jos huoneessa ei ole tuuletusjärjestelmää ja/tai se ei vastaa säädettyjä vaatimuksia →koko huone hylätään (lasketaan mukaan pinta-alavirheeseen)

Jos huoneessa ei ole keinovalaistusta → koko huone hylätään (lasketaan mukaan pinta-alavirheeseen)

Koskee lyhyen kauden kasvihuonetta:

Jos lämmitys puuttuu → koko huone hylätään (lasketaan mukaan pinta-alavirheeseen)

Koskee pitkän kauden kasvihuonetta:

Jos lämmitys puuttuu kokonaan → huone hylätään, eli lasketaan mukaan pinta-alavirheeseen, mutta jos on väh. 75 kW → huoneelle maksetaan lyhyen kauden tuki ja kokonaistukea alennetaan 10 % (VNa 211/2002 2 §)

Jos puuttuu → huoneelle maksetaan lyhyen kauden tuki ja kokonaistukea alennetaan 10 % (VNa 211/2002 2 §)

Paikkakunnan tavanomainen viljelytapa (MMMa 45/2024 7 §)

Paikkakunnan tavanomaiseen viljelytapaa kuuluu markkinakelpoisen sadon tuottaminen käyttämällä kasvihuoneviljelyyn soveltuvia kasvilajeja sekä laadultaan ja määrältään riittävää taimimäärää istutuksessa. Lisäksi siihen kuuluu kasvien hoitotoimenpiteistä ja viljelyolosuhteista huolehtiminen ja valmius kauppakunnostukseen.

Tukea ei makseta tuotantoalalta, jolla ei ole noudatettu tavanomaista viljelytapaa (eli ala vähennetään tukikelpoisesta pinta-alasta).

Jos hylättävää pinta-alaa kertyy yli 50 % kasvihuoneiden yhteenlasketusta pinta-alasta, tukea ei makseta lainkaan. (Laki 1559/2001 21 § 3 mom.)

Tukihakemuksen viljelytiedot (VNa 40/2024 5 § ja VNa 41/2024 19 §)

Hakijan tulee laatia kalenteriviikon tarkkuudella kasvihuonekohtainen viljelysuunnitelma

Jos viljelytiedot eivät ole ajan tasalla -> seuraamus koko tukeen 1–10 % (VNa 211/2002 2 § 3 mom.)

6 Säädösluettelo

 • Hallintolaki 434/2003 (Laki 434/2003)
 • Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 1559/2001 (Laki 1559/2001)
 • Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta 1334/2022 (Laki 1334/2022)
 • Valtioneuvoston asetus vuodelta 2024 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta 40/2024 (VNa 40/2024)
 • Valtioneuvoston asetus vuodelta 2024 maksettavasta pohjoisesta tuesta 41/2024 (Vna 41/2024)
 • Valtioneuvoston asetus kasvihuonetuotannon tuen, puutarhatuotteiden varastointituen ja metsämarjojen ja -sienten varastointituen alentamisperusteista 211/2002 (VNa 211/2002)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2024 45/2024 (MMMa 45/2024)
 • Ruokaviraston määräys kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2024 ja vuodelta 2023 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta (Ruokaviraston määräyskokoelma nro 40/2023, Ruokaviraston määräys 40/2023)

[1] Laki 1559/2001 11 §

[2] Laki 1334/2022 25 §

[3] Laki 1559/2001 6 §, 11 §

[4] Laki 1559/2001 6 §, VNa 41/2024 18 §, VNa 40/2024 4 §

[5] Laki 1559/2001 24 a §

[6] Laki 1334/2022 23 § 2. mom.

[7] Laki 1334/2022 29 §

[8] Laki 1334/2022 32 § 2. mom.

[9] Laki 434/2003 34 §, 36 §

[10] Laki 434/2003 33 §

[11] Laki 1334/2022 32 § 2. mom.

[12] MMMa 45/2024 3 § 6 mom.

[13] Laki 1559/2022 25 §

[14] Laki 1559/2001 25 § 2. mom.

[15] Laki 1334/2022 13 §

[16] Laki 434/2003 8 §

[17] Laki 1334/2022 30 §

[18] Laki 1559/2001 16 §; VNa 211/2002 2 §

[19] Laki 1334/2022 25 §

[20] MMMa 45/2024 4 §

[21] MMMa 45/2024 6 §

[22] VNa 40/2024 4 §; VNa 41/2024 18 §

[23] VNa 40/2024 5 §; VNa 41/2024 19 §

[24] VNa 40/2024 4 §; VNa 41/2024 18 §; MMMa 45/2024 4 §

[25] MMMa 45/2024 5 §

[26] VNa 40/2024 5 § ja 41/2024 19 §

[27] VNa 40/2024 4 §; VNa 41/2024 19 §, MMMa 45/2024 3–7 §;

[28] MMMa 45/2024 5 §

[29] VNa 40/2024 5 §; VNa 41/2024 18 §

[30] MMMa 45/2024 5 §

[31] VNa 45/2024 4 §; VNa 40/2024 4 §; VNa 41/2024 18 §, Laki 1334/2022 13 §

[32] MMMa 45/2024 5 §

[33] MMMa 45/2024 6 §

[34] MMMa 45/2024 6 §

[35] Laki 1559/2001 11 §, MMMa 45/2024 7 §

[36] https://pikantti.ruokavirasto.fi/display/TUET/Kasvihuonetuotannon+tuki

[37] MMMa 45/2024 7 §

[38] MMMa 45/2024 7 §

[39] Laki 1559/2001 21 §

[40] VNa 40/2024 4 §; VNa 41/2024 18 §

[41] Laki 1334/2022 13 §

[42] VNa 40/2024 4 §; VNa 41/2024 19 §

[43] MMMa 45/2024 5 §

[44] VNa 211/2002 2 § 3 mom.

[45] MMMa 45/2024 3 §

[46] MMMa 45/2024 3 §

[47] MMMa 45/2024 3 § 2 mom.

[48] MMMa 45/2024 3 §

[49] MMMa 45/2024 3 §. Esim. kasvihuoneessa, jonka tuotantoala on 300 m2, koneellisen tuuletusjärjestelmän tehon on oltava 300 m2 × 4 l s-1 m-2 = 1.200 l/s.

[50] MMMa 45/2024 3 §

[51] MMMa 45/2024 3 §. Pienimmän tukikelpoisen kasvihuoneen lämmitystehon on oltava 300 m2 × 75 kW/1.000 m2 = 22,5 kW.

[52] MMMa 45/2024 3 §. Pienimmän tukikelpoisen kasvihuoneen lämmitystehon on oltava 300 m2 × 200 kW/1.000 m2 = 60 kW.

[53] VNa 211/2002 2 §2 mom.

[54] Laki 1559/2001 21 §; VNa 211/2002 2 §

[55] Pikantti -> Maataloustuet -> Yhteiset ohjeet -> Asianhallinta ja arkistointi

[56] Laki 434/2003 32–34, 36 §

[57] VNa 211/2002 2 §

[58] VNa 211/2002 2 §