Maidon tuotantotuen valvontaohje 2021

Julkaisupäivä: 12. maaliskuuta 2021

1. Yleistä valvonnoista

Ruokavirasto antaa tässä menettelyohjeet maidon tuotantotuen tarkastuksien suorittamisesta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (jäljempänä ELY-keskus) tekevät tukijärjestelmään kuuluvat tarkastukset maatilalla ja meijerissä.

Maidon tuotantotukea voidaan myöntää C-tukialueen hakijalta vuonna 2020 markkinointiin ostetun ja hyväksytyn maidon tai maidon suoramyynnin perustella.  Maidon tuotantotukea meijerimaidosta maksetaan hakijalle meijeriin toimitetusta maidosta, joka on ostettu ja hyväksytty markkinointiin[1]. Meijerit ilmoittavat tuottajilta kerätyn maidon määrät Ruokaviraston ylläpitämään Maitorekisteriin. Maidosta ei makseta tuotantotukea, jos maito on toimitettu meijeriin, joka ei ole sitoutunut maidontuotantotukijärjestelmään.

Maidon tuotantotuki suoramyyntimaidosta maksetaan hakijalle suoraan kuluttajalle myydystä maidosta tai muiden maitotuotteiden myynnistä tai siirrosta[2]. Tuenhakijan on ilmoitettava kuluttajalle suoraan myydyt maitomäärät ELY-keskukseen Ruokaviraston lomakkeella 230.

Tuottaja hakee maidon tuotantotukea ilmoittautumalla maidon tuotantotukijärjestelmään (Ruokaviraston lomake 282). Osallistumisilmoitus tuotantotukijärjestelmään on voimassa toistaiseksi. Maidon tuotantotuen edellytyksenä on kansallisten tukien yhteisten ehtojen noudattaminen. Tuotantotukea saadakseen hakijalla ei kuitenkaan tarvitse olla hallinnassaan viljelykseen soveltuvaa peltoa. Tuenhakijan on harjoitettava maidontuotantoa tavanomaisen tuotantotavan mukaan ja lehmien on oltava tuenhakijan hallinnassa[3].

1.1 Otanta ja valvontavelvoite

Otantaan valitaan 5 prosenttia meijereistä, jotka vastaanottavat maitoa C-tukialueelta.[4] Tarkastukseen valittavien meijerien otanta laaditaan Ruokavirastossa satunnaisotannalla ja painotetulla otannalla. Painotetussa otannassa huomioidaan aikaisemmat meijeritarkastukset. Otannan perusjoukkoon kuuluvat ne meijerit, jotka ovat ilmoittautuneet maidon tuotantotietojen toimittajaksi ja vastaanottaneet 1.1.–31.12.2020 C-tukialueella tuotettua maitoa.

Valvontaan tulleiden meijereiden C-tukialueen tuottajista tarkastetaan edustava otos. Tarkastukseen valittavien tuenhakijoiden otanta laaditaan Ruokavirastossa painotetulla otannalla. Otannassa painotetaan suuria tiloja.

Maidon suoramyynnin osalta tarkastetaan vähintään 3 % tukea hakeneista[5]. Tuottajista 20–25 % valitaan satunnaisesti ja loput painotetulla otannalla. Painotetussa otannassa huomioidaan suoramyynnin laajuus ja aikaisemmat tarkastukset. Tarkastukseen valittavien tuottajien otanta laaditaan Ruokavirastossa.

1.2. Tarkastuksesta ilmoittaminen

Meijerille ilmoitetaan tarkastuksesta enintään 14 vuorokautta aiemmin, jos ilmoitus ei vaaranna tarkastuksen tarkoitusta.[6] Tarkastuksen tarkoitus saattaa vaarantua, jos meijerille tarjoutuu mahdollisuus korjata puutteita, jotka mahdollisesti vaikuttavat tuen myöntämiseen tai maksamiseen. Toisaalta ennalta ilmoittamisella varmistetaan, että meijerin edustajalla on mahdollisuus osallistua tarkastukseen.

1.3 Tarkastuksen estäminen

Jos tarkastajan ilmoittaessa tarkastuksesta tuenhakija kertoo, että tarkastusta ei saa tehdä, hänelle kerrotaan ELY-keskuksen hylkäävän hänen tukihakemuksensa.[7] Tuenhakijalle lähetetään kirjallinen ilmoitus (kuuleminen) tarkastuksen estämisestä ja siitä aiheutuvista seuraamuksista. Lisäksi hänelle varataan kohtuullinen määräaika antaa asiassa selvitys.[8] Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä viranomaista ratkaisemasta asiaa.[9]

Tuenhakija voi antaa selvityksessään suostumuksensa tarkastukseen ilmoitusajan (noin kaksi viikkoa) puitteissa. Tilakäynnin viivyttäminen uhkailulla ei vaikuta myönnettävän tuen määrään, jos tarkastus voidaan tehdä myöhemmin. Silloin seuraamusta määrättäessä on arvioitava tavallista tarkemmin virheen tahallisuus ja ilmoittamisen jälkeen mahdollisesti korjatut puutteet. Jos tuenhakijalle on maksettu tukia ja tuen maksun perusteena olevien tukiehtojen tarkastus estyy viljelijästä johtuvasta syystä, tuki peritään takaisin.[10]

Jos tuenhakija tai tämän edustaja estää tarkastuksen tekemisen kuulemisen jälkeenkin, tukihakemus hylätään.[11] Valvontapöytäkirjalle merkitään, että viljelijä on estänyt tarkastuksen ja että viljelijälle on kerrottu, että tarkastuksen estämisen seurauksena tukihakemus hylätään. Valvontapöytäkirjan mukana tuenhakijalle lähetetään kuulemiskirje, jossa todetaan, että asia voidaan ratkaista ilman tuenhakijan allekirjoitusta tai selvitystä.

Jos tarkastajan turvallisuutta uhataan, tarkastus voidaan milloin tahansa keskeyttää. Tarvittaessa tarkastus tehdään poliisin virka-avun kanssa.[12]

2. Maidon tuotantotuen tarkastukset

Maidon tuotantotuen valvonnassa markkinointiin ostettua ja hyväksyttyä maitoa koskevat tarkastukset tehdään vallitsevan koronaviruspandemian takia ainoastaan meijerissä[13]. Tarkastuksessa käydään läpi otantaan tulleiden tilojen osalta Maitorekisterissä olevien tuotantotietojen ja tuotantokyvyn yhteensopivuus sekä Maitorekisterissä olevien tietojen oikeellisuus meijerin kirjanpidon sekä muun asiakirja-aineiston perusteella. Maidon suoramyynnin tarkastukset tehdään asiakirjatarkastuksena ja siinä tarkastetaan suoramyynnin ja tuotantokyvyn välinen yhteensopivuus ja suoramyyntiä koskeva kirjanpito.  Tarkastukset tulee suorittaa toukokuun 2021 loppuun mennessä.

Tarkastuksella suositellaan käytettävän kasvomaskia ja noudatettavan muitakin viranomaisten antamia ohjeita. Ruokaviraston ohjeet koronavirus COVID-19 -erityistilanteeseen liittyen löytyvät Ruokaviraston yleisistä ohjeista, joita päivitetään tarvittaessa. Ohjeet löytyvät Pikantista kohdasta Lisukkeet → Koronavirus COVID-19.[14]

2.1 Meijerissä tehtävä tarkastus

Meijerivalvonnan tavoitteena on tarkastaa, onko kaikkien valvontalistalla olevien tuottajien tuotantotiedot siirretty meijerin tilitysjärjestelmästä virheettömästi Maitorekisteriin ja vastaako meijerin tuotantotiedot Maitorekisterin tietoja. Meijerin kirjanpidon/tilitysjärjestelmän tietoja verrataan valvontalistan tuotantotietoihin. Tarkastuksessa käytetään Ruokaviraston laatimaa pöytäkirjaa (Meijerin tarkastuspöytäkirja Tuotantovuosi 2020) ja valvontalistaa.

Tarkastuspöytäkirjan täyttäminen

Kohta 1. Perustiedot

Ennen paikan päällä tehtävää meijerivalvontaa voidaan tarkastuspöytäkirjan ensimmäiselle sivulle kirjata meijerin nimi, meijerin numero, puhelinnumero, jakeluosoite, postinumero ja -toimipaikka sekä tarkastuksen tekijä(t) ja meijerin edustaja(t) valvonnassa. Lisäksi kirjataan, milloin valvontakäynnistä on ilmoitettu meijerille ja valvontakäynnin ajankohta.

Kohta 2. Meijerin tekemät ilmoitukset maidon vastaanotosta vuonna 2020

Verrataan meijerin Maitorekisteriin ilmoittamia kuukausittaisia kokonaismaitomääriä meijerin kirjanpitoon. Maitorekisterissä olevat tiedot on hyvä merkitä valmiiksi pöytäkirjalle ennen valvontaa. Maitorekisteriin tulee hakea Ruokavirastolta Pääsynhallinnan kautta keskushallinnon selaajan käyttöoikeudet, jotta tietoja pääsee tarkastelemaan.  

Tarkastuksella täytetään sarake ”Tuottajilta vastaanotettu maitomäärä meijerin kirjanpidon mukaan (litraa)” ja mahdolliset poikkeamat merkitään sarakkeeseen ”Poikkeama (litraa)”. Lisäksi merkitään rasti (Kyllä/Ei) sen mukaan vastaako maidon vastaanottotiedot Maitorekisterin tietoja. Havaituista eroista pyydetään meijeriltä tarvittaessa selvitys. Jos meijeri antaa selvityksen maitomäärien poikkeamisista tarkastuskäynnin aikana, merkitään rasti sille varattuun kohtaan.

Kysytään meijerin edustajalta, varmistaako meijeri vastaanotettujen maitomäärien oikeellisuuden ja laitetaan rasti joko kohtaan Kyllä tai Ei. Lisäksi pöytäkirjalle kirjoitetaan, miten meijeri varmistaa sen, että maitoauton tiedot ovat oikein ja luotettavia. Meijeri voi esimerkiksi edellyttää, että maitoauton mittalaitteet kalibroidaan säännöllisin väliajoin ja että kalibrointitodistukset ovat voimassa ja/tai maitoautossa on asianmukaiset kalibrointitarrat. 

Kohta 3. Kirjanpidon ja tuotantokyvyn tarkastus [15]

3.1 Maitorekisteriin ilmoitetut valvontalistalla olevien tuottajien maitomäärät vastaavat meijerin kirjanpitoa/tilitysjärjestelmän tietoja

Tarkastetaan, vastaako valvontalistalla olevien tuottajien meijerin tilitysjärjestelmässä olevat koko vuoden tuotantotiedot sekä joulukuun 2020 tuotantotiedot Maitorekisteriin ilmoitettuja tietoja. Valvontalistalla

 • sarakkeessa 5 on valmiina Maitorekisteriin ilmoitettu koko vuoden maitomäärä,
 • sarakkeeseen 6 merkitään meijerin kirjanpidon/tilitysjärjestelmän mukainen koko vuoden maitomäärä,
 • sarakkeessa 9 on joulukuun 2020 maitomäärä, joka on ilmoitettu Maitorekisteriin ja
 • sarakkeeseen 10 merkitään meijerin kirjanpidon mukainen joulukuun 2020 maitomäärä.

Jos jonkin tuottajan tiedoissa on virheitä, merkitään rasti pöytäkirjan kohtaan ”Huomautettavaa” ja kirjataan perustelut sille varattuun kohtaan. Maitomäärien poikkeamisesta tulee vaatia meijeriltä selvitys annettuun määräaikaan mennessä. Määräaika merkitään kohtaan 4. Lisätietoja. Jos Maitorekisteriin ilmoitetut tiedot vastaavat meijerin kirjanpidossa olevia tietoja, merkitään rasti kohtaan ”Kunnossa”.

3.2 Valvontalistalla olevien tuottajien tuotantotiedot ja tuotantokyky ovat yhteensopivia

Ennen meijeritarkastusta valvontalistalla olevien tuenhakijoiden maitomäärän ja tuotantokyvyn yhteensopivuus tarkastetaan asiakirjatarkastuksena. Valvontalista tulee meijerin tarkastuspöytäkirjan liitteeksi.

Valvontalistalle sarakkeeseen 11. merkitään lehmien määrä tarkastuspäivänä ja todetaan, onko tuottajalla se määrä lypsylehmiä tuotannossa, jolla joulukuun 2020 ilmoitettu maitomäärä on voitu tuottaa. Tarkastuspäivän lehmien lukumäärä saadaan joko nautarekisteristä. Lisäksi tarkastellaan tuotantokyvyn ja meijeriin toimitetun maitomäärän yhteensopivuutta keskilehmäluvun ja vuoden aikana tuotetun maitomäärän perusteella.

Valvontalistan sarakkeeseen 12. Toimitukset ja tuotantokyky ovat yhteensopivia kirjataan joko K (Kyllä) tai E (Ei). Jos toimitettu maidon määrä ja tuotantokyky eivät ole yhteensopivia, tulee maidon alkuperä ja tilan eläinmäärä selvittää tarkemmin.

Tilan toimitusten (eli maitomäärän) ja tuotantokyvyn välisellä yhteensopivuudella tarkoitetaan sitä, onko tilalla voitu tuottaa se maitomäärä, joka on meijerillä vastaanotettu. Luken Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirjan 2019 (s. 12) mukaan keskimääräinen maidontuotanto lehmää kohti oli vuonna 2018 noin 8 650 litraa[16].

Pöytäkirjalle kohtaan 3.1 merkitään rasti sarakkeeseen Huomautettavaa, jos jonkin tuottajan tuotantokyvyssä havaitaan puutteita. Jos kaikkien valvontalistalla olevien tuottajien tuotantotiedot ja tuotantokyky ovat yhteensopivia, merkitään rasti sarakkeeseen Kunnossa.

Mikäli toimitusten ja tuotantokyvyn välillä havaitaan merkittäviä eroja, kysytään poikkeaman syytä viljelijältä. Jos jollakin tilalla on tarpeen tehdä lisäselvityksiä, niiden tulokset merkitään kohtaan 4. Lisätietoja. Valvontalista liitetään valvontapöytäkirjan liitteeksi.

Kohta 4. Lisätietoja

Kohtaan voidaan kirjoittaa tarkastukseen liittyviä huomautuksia ja lisätietoja sekä meijerille annettu määräaika toimittaa selvityksiä maitomäärien poikkeamisista (kohtaan 3.2 liittyen).

Kohta 5. Tarkastuksen tulos

Käydään läpi yhdessä meijerin edustajan kanssa tarkastuksen havainnot. Pöytäkirjassa on esitettävä kaikki ne tiedot, joihin valvonnan tulos perustuu.

 • Kohtaan 5.1Kunnossamerkitään rasti, jos tarkastuksessa ei havaittu puutteita eikä huomauttamista.
 • Kohtaan 5.2 ”Huomautettavaa, suositellaan korjaavia toimenpiteitä. Selvitys kohdassa 4” merkitään rasti, jos meijerin tekemissä ilmoituksissa tai kirjanpidon tarkastuksessa havaittiin puutteita. Ehdotetut korjaavat toimenpiteet (mm. tietojen korjaus tilitysjärjestelmään tai Maitorekisteriin, tuottajien toimittamien maitomäärien korjaus) tulee kirjata kohtaan 4.
 • Kohtaan 5.3 merkitään rasti, jos kirjanpidon tarkastuksen yhteydessä todetaan, että jonkin valvontalistalla olevan tuottajan Maitorekisterissä olevat tuotantotiedot eivät vastaa meijerin kirjanpidon tietoja, ja lisäksi siihen kirjoitetaan tuottajan nimi. Meijeriä pyydetään korjaamaan valvonnassa todettu maitomäärä Maitorekisteriin. Tuottajalle maksetaan tukea tarkastuksessa todetun maitomäärän mukaisesti[17].
Kohta 6. Meijerin edustajan huomautukset tarkastuksesta

Meijerin edustajalle annetaan mahdollisuus kirjata huomautuksensa tarkastuksesta pöytäkirjalle tai erilliselle liitteelle.

Kohta 7. Allekirjoitukset

Tarkastuksen lopuksi pöytäkirjalle otetaan meijerin edustajan allekirjoitus, tai valvontapöytäkirja lähetetään allekirjoitettavaksi myöhemmin. Myös tarkastajan tulee allekirjoittaa pöytäkirja.

Alkuperäiset valvontapöytäkirjat säilytetään ELY-keskuksessa. PDF–muotoon skannatut kopiot pöytäkirjoista lähetetään Ruokaviraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi.  Viestissä tulee mainita tämän valvontaohjeen asianumero.

2.2 Maidon suoramyynnin tarkastus

Maidon suoramyynnin tarkastus tehdään vallitsevan koronaviruspandemian takia asiakirjatarkastuksena. Valvonnassa tarkastetaan maidon suoramyynnin ja tuotantokyvyn välinen yhteensopivuus sekä suoramyyntiä koskeva kirjanpito.[18]

Tuenhakijan tulee jättää 15.1.2021 mennessä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle suoramyyntimaidon tuotantotuen hakemus (Ruokaviraston lomake nro 230), jonka maitomääriä verrataan tuenhakijan kirjanpidon mukaisiin maitomääriin. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiset tallentavat suoramyynnin tiedot Uuteen tukisovellukseen 5.2.2021 mennessä. Valvonta voidaan aloittaa helmikuussa 2021 ja se tulee suorittaa toukokuun loppuun mennessä.

Tarkastuksessa täytetään Ruokaviraston laatima tarkastuspöytäkirja (Maidon suoramyynnin tarkastuspöytäkirja/ tuotantovuosi 2020), johon kirjataan kaikki ne tiedot, joihin valvonnan tulos perustuu. Pöytäkirjan sisältö ja tarkastuksen havainnot selvitetään tuenhakijalle.

Tarkastuspöytäkirjan täyttäminen

Kohta 1. Perustiedot

Perustietoihin kirjoitetaan tuenhakijan nimi, tilatunnus, puhelinnumero, jakeluosoite, postinumero ja -toimipaikka sekä tarkastuksen tekijä. Lisäksi kirjataan, milloin valvonnasta on ilmoitettu ja valvonnan ajankohta.

Kohta 2. Suoramyynnin kirjanpidon ja tuotantokyvyn tarkastus

Kohta 2.1 Suoramyynnin kirjanpito on kunnossa ja kaikki suoramyyntiin liittyvät osto- ja myyntikuitit löytyvät

Tuenhakijaa pyydetään toimittamaan suoramyyntiä koskeva kirjanpito sekä kaikki osto- ja myyntikuitit. Maidon suoramyyntiä harjoittavien tuottajien on pidettävä kirjanpitoa seuraavasti:

 1.  suoramyynnin kirjanpito = varastokirjanpito, josta ilmenee tuotantovuoden maidon tai maitotuotteiden kuukausi- ja tuotekohtainen myynti tai siirto.
 2. tositteet myydyistä maitomääristä = tositteet, joiden avulla varastokirjanpitoa voidaan valvoa

Tuenhakijan on säilytettävä kaikki tuen hakuun liittyvät asiakirjat ja esimerkiksi myyntikuitit vähintään tukivuoden ja sitä seuraavien neljän kalenterivuoden ajan[19]. Jos kirjanpito on asianmukainen ja kaikki myyntitositteet löytyvät, merkitään pöytäkirjalle rasti kohtaan ”Kunnossa”. Jos kirjanpidossa todetaan puutteita tai muuta huomauttamista, merkitään rasti kohtaan ”Puutteita” ja kirjoitetaan perustelut sille varattuun kohtaan.

Kohta 2.2. Maidontuotanto ja maatilan tuotantokyky sopivat yhteen[20]

Tarkastetaan maidon suoramyynnin ja maatilan tuotantokyvyn välinen yhteensopivuus samoin periaattein kuin meijerivalvonnan yhteydessä (ks. s. 7-8). Tarkastelussa huomioidaan tilan kokonaistuotanto vuoden 2020 aikana. Tuotantokyvyn laajuus tarkastetaan  nautarekisteristä ja maidontuotannon määrän uudesta Tukisovelluksesta (Maatila-valikko -> Kotieläintuotanto ja maito). Jos tuotantokyky ja maidon määrä ovat yhteensopivia, merkitään pöytäkirjalle rasti kohtaan ”Kunnossa” ja jos siinä todetaan jotain huomauttamista, merkitään rasti kohtaan ”Puutteita” ja kirjoitetaan perustelut kohtaan ”Huomautukset ja lisäselvitykset”.

Kohta 3. Hakijan suoramyyntimaidon tuotantotuen hakemuksen tarkastaminen

Verrataan tuenhakijan 15.1.2021 mennessä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tekemää suoramyyntimaidon tuotantotuen hakemusta kirjanpitoon. Pöytäkirjalle merkitään tuenhakijan hakemuksen mukaiset käytetyt maitolitrat sekä tarkastuksella hyväksytty maitomäärä tuotteittain. Todettu ja hyväksytty määrä on enintään haettu määrä, mutta kuitenkin tuenhakijan kirjanpidon mukainen.[21] Mahdollinen selvitys tarkastuksen havainnoista kirjataan tarkastusraportin kohtaan 4. Lisätietoja.

Kohta 4. Lisätietoja

Lisätietoja-kohtaan voidaan kirjoittaa tarkastukseen liittyviä lisäselvityksiä tai huomautuksia sekä suoramyyntimaidon tuotantotuen hakemuksen tarkastamisessa esiin tulleet puutteet.

Kohta 5. Tarkastuksen tulos

Jos tarkastuksessa ei havaittu puutteita eikä huomauttamista, merkitään rasti kohtaan 5.1 ”Kunnossa”. Jos tuenhakijan tekemissä hakemuksissa tai kirjanpidon tarkastuksessa havaittiin puutteita, merkitään rasti kohtaan 5.2 ”Huomautettavaa, suositellaan korjaavia toimenpiteitä”. Ehdotetut korjaavat toimenpiteet tulee kirjata kohtaan 4. Lisätietoja.

Jos tarkastuksen yhteydessä todetaan, että tuenhakijan ilmoittamat maidon suoramyyntimäärät eivät vastaa kirjanpidon tietoja, merkitään rasti kohtaan 5.3 ”Tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella tukea on vähennettävä siten, että tuki maksetaan tarkastuksessa todetun maitomäärän mukaisesti”. Tuenhakijalle maksetaan tukea tarkastuksessa todetun maitomäärän mukaisesti[22]. Mahdollisesti liikaa maksettu tuki peritään takaisin.

Kohta 6. Hakijan/hakijan edustajan huomautukset tarkastuksesta

Tähän kohtaan tuenhakija voi halutessaan kirjoittaa huomautuksia tai lisätietoja tarkastukseen liittyen.

Kohta 7. Allekirjoitukset

Kun tarkastus on saatu valmiiksi, pöytäkirja allekirjoitetaan ja lähetetään tuenhakijalle allekirjoitettavaksi. Asiakirjan allekirjoittaminen ja huomautuksen tekeminen tai tekemättä jättäminen ei vaikuta tuenhakijan muutoksenhakuoikeuteen.

Alkuperäiset valvontapöytäkirjat säilytetään ELY- keskuksessa. PDF–muotoon skannattu kopio pöytäkirjasta lähetetään Ruokaviraston kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi. Viestissä tulee mainita tämän valvontaohjeen asianumero.

3. Säädökset

 • Laki maatalouden tukien toimeenpanosta 192/2013 (Laki 192/2013)
 • Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 1559/2001 (Laki 1559/2001)
 • Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavasta pohjoisesta tuesta 9/2020 (Vna 9/2020)
 • Valtioneuvoston asetus vuodelta 2020 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta 106/20209 (Vna 106/2020) ja muutos xx.
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2020 170/2020 (MMMa 170/2020)

[1] Vnaa 9/2020 9 §
[2] Vna 9/2020 9 §
[3] Laki 1559/2001 10 §, MMMa 170/2020 6 §, 8 §
[4] Vna 106/2020 5 §, muutos xx
[5] Vna 106/2020 5 §
[6] Laki 192/2013 30 §
[7] Laki 192/2013 31 §, 1559/2001 16 § 2 mom.
[8] Laki 434/2003 34 §, 36 §
[9] Laki 434/2003 33 §
[10] Laki 192/2013 31 §
[11] Laki 1559/2001 16 §
[12] Laki 192/2013 24 §
[13] Vna 106/2020 18 §, muutos xx
[14] Elyjen tekemä tarkastustyö Ruokaviraston ohjeistamille sektoreilla COVID-19 -epidemian aikana
[15] VNa 106/2020 18 §, muutos xx
[16] https://jukuri.luke.fi/handle/10024/545183
[17] Vna 106/2020 24 §
[18] Vna 106/2020 18 §, mom. 2, muutos xx
[19] Laki 1559/2001 26 §
[20] Vna 106/2020 18 §
[21] Vna 106/2020 24 §
[22] Vna 106/2020 24 §