Teurastamovalvonnan ohje vuodelle 2023

Julkaisupäivä: 27. huhtikuuta 2023

Voimassa 27.3.2023 – toistaiseksi
596/03.00.00.01/2022

1 Yleistä teurastamovalvonnoista

Ruokavirasto antaa tässä menettelyohjeet nauta-, lammas- ja vuohiteurastamoissa suoritettavista teurastamovalvonnoista. Ohjeet koskevat tarkastuksia teurastamoissa, joissa on teurastettu kansalliseen nautojen teurastukeen[1], EU:n teuraskaritsa ja -kilipalkkioon[2] sekä nautapalkkioon[3] oikeuttavia eläimiä vuoden 2022 aikana.

Valvontaan liittyvien eläintukien tukityyppinumerot ovat:

1334 Teuraskaritsa- ja kilipalkkio

1301 Nautapalkkio

1610 Pohjoinen kotieläintuki

Teurastamovalvonnassa noudatetaan EU:n lammas- ja vuohipalkkion (teuraskaritsa ja -kili) sekä EU:n nautapalkkion osalta komission asetuksia (EY) N:o 640/2014 ja (EY) N:o 809/2014 sekä valtioneuvoston asetusta 502/2015 Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta. Nautojen pohjoisen teurastuen valvonnan osalta noudatetaan valtioneuvoston asetusta 186/2022 vuodelta 2022 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta. Lisäksi palkkioiden ja kansallisen tuen valvonnoissa noudatetaan toimeenpanolakia 192/2013.

Tarkastuksia tekevät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä Ahvenanmaan valtionviraston (jäljempänä ELY-keskus) tarkastajat. Valvontaa suorittavan henkilön tulee esittää pyydettäessä tarkastuskohteen edustajalle virkakortti tai muu tarkastusoikeuden osoittava asiakirja.[4]

1.1  Otannat

EU:n rahoittamien teuraspalkkioiden teurastamovalvontojen otannat suoritetaan satunnaisotantana ja riskiin perustuvana painotettuna otantana.[5] Nautojen pohjoisen teurastuen otannassa käytetään satunnaisotantaa ja painotettuna otantaa.[6] Otannoissa painotetaan sellaisia teurastamoja, joita ei ole valvottu viimeisen neljän vuoden aikana.

EU:n teuraskaritsa ja -kilipalkkion paikan päällä tehtävä teurastamovalvonta on suoritettava vähintään 10 %:lle niistä teurastamoista, jotka ovat ilmoittautuneet palkkiojärjestelmään ja teurastaneet palkkiokelpoisia karitsoja tai kilejä vuoden 2022 aikana. Teurastamoita oli vuonna 2022 31 kpl. Lisäksi teurastamovalvonnan tulee kattaa vähintään 5 % tukijärjestelmään ilmoittautuneissa teurastamoissa teurastetuista palkkiokelpoisista karitsoista ja kileistä.[7]

EU:n nautapalkkion teurastamovalvonnat on suoritettava vähintään 10 %:lle niistä teurastamoista, jotka ovat ilmoittautuneet palkkiojärjestelmään ja teurastaneet palkkiokelpoisia hiehoja vuoden 2022 aikana. Teurastamoita vuonna 2022 oli 19 kpl. Teurastamovalvonnan tulee kattaa vähintään 5 % tukijärjestelmään ilmoittautuneissa teurastamoissa teurastetuista palkkiokelpoisista hiehoista.[8] 

Nautojen pohjoisen teurastuen teurastamovalvontaan valitaan vähintään 5 % niistä Ruokaviraston elintarvikeketjulinjan hyväksymistä teurastamoista tai aluehallintoviraston hyväksymistä poroteurastamosta, jotka ovat teurastaneet tukikelpoisia eläimiä vuoden 2022 aikana.[9]   Tällaisia teurastamoita vuonna 2022 oli 19 kpl.

1.2 Valvonnan laajentaminen

Valvonta on laajennettava kaikkien tuenhakijan hakemien eläinperusteisten tukien valvonnaksi, jos muun valvonnan yhteydessä havaitaan tai muulla tavoin ELY-keskuksen tietoon tulee tukiehtojen laiminlyönti.[10] Valvonnan laajentaminen on aina kirjattava valvontapöytäkirjalle. Tarkastaja vie tuenhakijan tukityyppiä koskevalle vuoden 2022 ELY-keskuksen oman otannan ajolle, jonne valvonnan havainnot tallennetaan. Tukisovellukseen kirjataan lisätietoihin, minkä tuen valvonnan perusteella valvonta on laajennettu myös kyseiseen tukeen.  Tarkastuksella havaitusta puutteista tulee aina ilmoittaa myös teurastamon tarkastuseläinlääkärille tai aluehallintoviraston läänineläinlääkärille.

1.3 Tukiehdot

1.3.1 Teuraskaritsa- ja kilipalkkion myöntämisen edellytykset

Teuraskaritsan ja -kilin teuraspalkkio voidaan myöntää karitsasta ja kilistä, joka on merkitty ja rekisteröity EU-säädösten sekä kansallisen lainsäädännön mukaisesti.[11]

Palkkio voidaan myöntää hakijalle eläinrekisteriin ilmoitettujen teurastusten perusteella teuraskaritsasta, jonka ruho on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi ja jonka ruhopaino on vähintään 18 kiloa.[12] Teuraskilistä voidaan myöntää palkkio eläinrekisteriin ilmoitettujen teurastusten perusteella, jos teurastetun kilin ruho on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi ja sen ruhopaino on vähintään 10 kiloa.[13]

Teurastuksen yhteydessä kokonaan hylätystä ruhosta ei makseta palkkiota. Jos ruho on hylätty teurastamon tekemän teurastusvirheen takia, ruhosta voidaan myöntää palkkio. Eläimestä ei myönnetä palkkiota, jos eläin kuolee kuljetuksen aikana tai teurastamon eläinsuojassa.[14]

1.3.2 EU:n nautapalkkion myöntämisen edellytykset teurashiehoista

EU:n nautapalkkio voidaan myöntää AB–tukialueella, lukuun ottamatta AB–alueen ulkosaaristoa, teurashiehosta, joka on merkitty ja rekisteröity EU-säädösten sekä kansallisen lainsäädännön mukaisesti.[15] Palkkio voidaan myöntää hakijalle nautarekisterin tietojen perusteella teurashiehosta, jonka ruho on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi[16] ja jonka ruhopaino on vähintään 170 kiloa.[17] Palkkiota ei makseta teurastuksen yhteydessä kokonaan hylätystä ruhosta. Jos ruho on hylätty teurastamon tekemän teurastusvirheen takia siten, että eläimestä on maksettu tuottajalle teuraseläintili, ruho on palkkiokelpoinen. Kuljetuksen aikana tai teurastamon navetassa kuollut eläin ei ole palkkiokelpoinen.[18]

1.3.3 Nautojen pohjoisen teurastuen myöntämisen edellytykset

Nautojen pohjoista teurastukea voidaan myöntää naudasta, joka on rekisteröity tilan tilatunnuksen hallintaan nautarekisteriin nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän mukaisesti.[19] 

Tuki voidaan myöntää hakijalle nautarekisteriin ilmoitettujen teurastustietojen perusteella naudasta, jonka ruho on todettu lihantarkastuksessa ihmisravinnoksi kelpaavaksi. Hiehon ruhopaino on oltava vähintään 170 kg (C-tukialueella) ja sonnin tai härän (C3- ja C4 -tukialueilla) ruhopaino vähintään 220 kg[20]

Tukea ei makseta teurastuksen yhteydessä kokonaan hylätystä ruhosta. Osittain hylätystä ruhosta voidaan maksaa tukea, jos ruhon kokonaispaino, ruhon hylätty osa mukaan lukien, on vähintään 170 kg (hieho) tai 220 kg (sonni tai härkä). Jos ruho on hylätty teurastamon tekemän teurastusvirheen takia siten, että eläimestä on maksettu tuottajalle teuraseläintili, ruho on tukikelpoinen. Kuljetuksen aikana tai teurastamon navetassa kuollut eläin ei ole tukikelpoinen.[21]

2 Teurastamovalvonnan suorittaminen

2.1 Valvontakäynnin valmistelu

Teurastamovalvonnassa käytetään Ruokaviraston laatimaa valvontapöytäkirjaa. Jokaisesta paikalla tehtävästä tarkastuksesta on laadittava valvontapöytäkirja, jonka perusteella voidaan jälkikäteen tarkastella tehtyjä tarkastuksia yksityiskohtaisesti.[22] Valvontapöytäkirja täytetään pääosin teurastamolla.

Kohdan 2.1 voi täyttää jo ennen tarkastuskäyntiä ja kohdan 4.1 rekisteri- ja punnitustiedot tarkastetaan myöhemmin tarkastuskäynnin jälkeen, jos teurastuslinjalla on tarkastushetkellä teurastusta odottavia eläimiä. Valvontapöytäkirjaan liitetään teurastamokohtainen valvontalista, johon merkitään eläinkohtaiset tarkastuskoodit ja kirjanpitohavainnot.

Ennen teurastamolla suoritettavaa tarkastuskäyntiä:

Tarkastuksesta ilmoitetaan teurastamolle etukäteen enintään 48 tunnin varoitusajalla ennen tarkastuksen suorittamista.[23] Valvontakäynnistä sovittaessa teurastamon edustajalle on hyvä kertoa, että tarkastuksessa käydään läpi punnituspöytäkirjoja vuodelta 2022. Lisäksi on hyvä varmistaa, että teurastamon edustaja ehtii olemaan paikalla koko ajan. Jos teurastamon puolelta tarkastukseen osallistuu useita henkilöitä, on selvitettävä varsinainen edustaja.

Teurastamovalvonnassa tarkastetaan teurastamoiden viranomaisille antamien teurastustietojen luotettavuus sekä selvitetään teurastamojen käytännöt. Valvonnalla varmistutaan siitä, että kaikista teurastuksista on ilmoitettu lammas- ja vuohirekisteriin tai nautarekisteriin asianmukaisella tavalla ja että ilmoitukset ovat todellisia sekä säädösten mukaisia.

Tarkastusta suorittavan henkilön on suojauduttava asianmukaisella varustuksella. Teurastamovalvonnassa on otettava huomioon mm. teurastamon hygieniavaatimukset.

Tarkastuksen on hyvä edetä toimistolla tehtävän haastatteluosuuden ja kirjanpidon tarkastuksen jälkeen teurastamon puhtaammalta puolelta kohti likaisempaa puolta. Tarkastus päättyy teurastamon edustajan johdolla teurastuslinjan kautta kohti teurastusta odottavia eläimiä.

2.2 Tarkastuksen kulku ja pöytäkirjan täyttäminen

Teurastamovalvonnan aluksi teurastamon edustajalle selvitetään teurastamon toimistolla tai muussa vastaavassa tilassa tarkastuksen tarkoitus ja asiat, jotka tarkastetaan. Haastattelun ja kirjanpidon tarkastelun perusteella täytetään pöytäkirjan kohdat 1 Perustiedot, 2 Teurastustietojen ilmoittaminen ja teuraseläinten kirjanpidon valvonta ja 3 Teurastamon käytännöt teuraseläinten tunnistamisessa. Tämän jälkeen käydään teurastuslinjalla ja teurastusta odottavien eläinten pitopaikassa, vaikka eläimiä ei ole odottamassa teurastusta.

Jos teurastamon edustaja ei pysty tarkastuksen aikana esittämään tarkastajalle tarvittavia asiakirjoja, valvonta on jätettävä kesken ja annettava määräaika asiakirjojen toimittamiselle. Annettu määräaika kirjataan valvontapöytäkirjaan. Teurastamon edustaja on velvollinen auttamaan tarkastuksessa.

Tarkastuksen tulos, tarkastuksessa todetut puutteet ja allekirjoitukset merkitään valvontapöytäkirjan viimeiselle sivulle vasta teurastamovalvonnan päättyessä tai myöhemmin, kun pöytäkirja on saatu valmiiksi. Seuraavaksi käydään läpi valvontapöytäkirjan kohdat ja niiden täyttäminen.

Kohta 1. Perustiedot

Pöytäkirjan perustietoihin kirjataan seuraavat tiedot:

 • teurastamon nimi ja teurastamotunnus (valvontalistalta)
 • teurastamon puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite
 • teurastamon jakeluosoite sekä postinumero ja -toimipaikka
 • tarkastuksen tekijä(t)
 • teurastamon varsinainen edustaja ja mahdollisesti muut edustajat valvonnassa
 • valvontakäynnin ilmoitusaika ja teurastamon edustajan nimi, jolle valvonnasta ilmoitettiin
 • määräajan ylittymisen syy, jos 48 tunnin ilmoitusaika ylittyy[24] ja
 • valvontakäynnin ajankohta

Kohta 2. Teurastietojen ilmoittaminen ja teuraseläinten kirjanpidon valvonta 

Kohta 2.1 Teurastustietojen ilmoittaminen

Tarkastetaan valvontalistalla näkyvien viivepäivien avulla, onko teurastamo tehnyt ilmoitukset vastaanottamistaan, luovuttamistaan (välittämistään) ja teurastamistaan nautaeläimistä nautarekisteriin ja karitsoista ja kilistä lammas- ja vuohirekisteriin seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tapahtumasta.

Viivepäivien oikeellisuutta ei tarvitse teurastamolla tarkastaa. Pöytäkirjalle merkitään rasti joko kohtaan ”Kyllä” tai ”Ei”. Jos yhdenkin eläimen osalta ilmoitusaika ylittyy, merkitään rasti kohtaan ”Ei” ja kirjoitetaan lisätiedot (mm. eläimen EU-tunnus ja syy ilmoitusajan ylittymiselle) kohtaan ”Puutteet/lisäselvitykset”.

Lisäksi rekisteristä tarkistetaan muutaman eläimen osalta, että ilmoitetuista tiedoista löytyvät vähintään teurastuspäivä, eläimen EU- tunnus, noutopäivä ja ruhopaino. Mikäli ilmoitus on tehty paperilla, tarkistetaan myös teurasilmoituslomakkeet. Mahdolliset puutteet kirjoitetaan sille varattuun kohtaan.

Kohta 2.2. Teuraseläinten kirjanpidon valvonta

Verrataan valvontalistalla olevia lammas- ja vuohirekisterin tai nautarekisterin tietoja teurastamon pitämään punnituspöytäkirjaan. Valvontalistalle tulostuvat teurastuttajan tiedot, teurastusnumero, ruhopaino, hylätty paino, noutopäivä, teurastuspäivä, tilatunnus (tuenhakija), eläinten syntymäaika, viivepäivät ja EU-tunnus. Viimeisellä sarakkeella on paikka kirjanpidon tarkastuskoodille.

 Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että rekisteriin ilmoitetut ruhopainot vastaavat teurastamon kirjanpidon tietoja, koska ruhopainon perusteella määräytyy eläimen palkkio- ja tukikelpoisuus. Teurastamon tulee ilmoittaa rekisteriin ruhopainot kuumapainovähennettynä (2 %) eli kylmäpainona. Teuraspainoa (ruhon lämminpainoa) ei lomakkeella kysytä, eikä sitä tarvitse ilmoittaa rekisteriin, joten tarkastuksessa ei tarvitse varmistua siitä, että kuumapainovähennys on laskettu oikein. Ruhopaino tulee ilmoittaa yhden desimaalin tarkkuudella käyttäen normaaleja matemaattisia pyöristyssääntöjä. Siten esimerkiksi 18,25 kg:n karitsa ilmoitetaan 18,3 kg ja 17,79 kg ilmoitetaan 17,8 kg. 17,974 kg painava karitsa ilmoitetaan puolestaan 18,0 kg. Nautateurastamoilla on käytäntönä, että ruhopaino pyöristetään lähimpään puoleen kiloon alaspäin, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä menetelmänä.

Ruho voidaan hylätä kokonaan, jolloin ruhopainoksi merkitään 0,0 kg tai ruhosta voidaan hylätä vain osa. Kun ruhopainosta vähennetään hylättyjen osien paino, saadaan tilityspaino, jonka mukaan teurastamo maksaa tuottajalle. Tilityspaino on aina yhtä suuri tai pienempi kuin ruhopaino. Tilityspainon ilmoittaminen lammasrekisteriin ei ole pakollista, eikä siihen tarvitse kiinnittää tarkastuksella huomiota.

Kuljetusvälineen tietoja ei tarvitse ilmoittaa, jos eläimet on tuotu eläintenpitäjän kuljetusvälineellä. Myöskään teurastusnumero ei ole pakollinen tieto teurastusilmoituksessa, joten sen puuttumisesta ei tule huomautusta. Teurastusnumero on teurastamon antama ruhon käsittelynumero. Ruokaviraston sivuilla on pikaopas lammas- ja vuohiteurastamoille ja välittäjille ilmoitusten tekemiseen, jossa ohjeistetaan mm. ruhopainon ilmoittaminen teurastusilmoituksen tekemisen yhteydessä.[25]

Jos valvontalistalla on eläimiä, jotka teurastamo on rahtiteurastanut, mutta ilmoituksen rekisteriin on tehnyt eläinvälittäjä (mm. liha-alan yritys), tarkistetaan myös näiden eläinten ruhopainot. Selvitetään, mitkä painot teurastamo on ilmoittanut välittäjälle ja vastaako tiedot rekisterissä ja valvontalistalla olevia tietoja. Valvontalistalla näkyy tieto teurastuttajasta. Jos kyseessä on rahtiteurastus ja teurastuttaja on tehnyt ilmoitukset, lammasrekisterissä teurastuttaja (omistajalaji, tunnus ja nimi) on eri kuin teurastamo.

Valvontalistan jokaisen eläimen kohdalle merkitään tarkastuskoodi seuraavasti: 

Tarkastuskoodi

Peruste

1

Kunnossa, tiedot täsmäävät

2

Lieviä puutteita, jotka kehotetaan korjaamaan

3

Puuttuvat/virheelliset tiedot tai valvontalistalla olevaa eläintä ei löydy punnituspöytäkirjalta

Jos valvontalistalla ja teurastamon punnituspöytäkirjalla olevat tiedot vastaavat toisiaan, annetaan eläimelle koodi 1. Jos punnituspöytäkirjalla on esim. noutopäivä tai teurastuspäivä eri kuin valvontalistalla, annetaan koodi 2. Jos punnituspöytäkirjalta ei löydy kaikkia eläimen tietoja tai tiedot ovat virheellisiä, esim. tilatunnus tai ruhopaino virheellinen, annetaan koodi 3.

Kun kaikki valvontalistan eläimet on käyty läpi, valvontalistalta lasketaan tarkastuskoodit ja merkitään tulos pöytäkirjan kohdan 2.2 taulukkoon Yhteenveto valvontalistan eläinten tarkastuskoodeista.

Valvontapöytäkirjalle tai erilliselle liitteelle kirjataan eläinkohtaisesti selvitys havaituista puutteista, mikäli tarkastuskoodi on muu kuin 1. Jos eläinten tiedoissa todetaan lieviä puutteita (eli koodeja 2), merkitään valvonnan tulokseksi kohtaan 7 ”Lieviä puutteita, jotka kehotettu korjaamaan”. Jos annetaan koodi 3, toimitaan kohdassa 5 annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos valvonnassa todetaan, että tietyn eläimen kohdalla tukiehdot eivät täyty, eläin hylätään valvonnassa.[26]

Kohta 3. Teurastamon käytännöt teuraseläinten tunnistamisessa

Selvitetään eläinten tunnistamiseen liittyvät käytännöt, menettely korvamerkittömien eläinten kanssa ja korvamerkkien hävittämistapa haastattelemalla teurastamon edustajaa.

Kohta 3.1 Missä vaiheessa teuraseläinten korvamerkit luetaan

Kirjataan EU-tunnusten luentahetki pöytäkirjan vaihtoehtojen mukaan. Vaihtoehdot ovat tilalla kuormaan otettaessa, teurastamolla kuormaa purettaessa, ennen teurastusta, punnituksessa, teurastuksen jälkeen ja muulloin.

Teurastuksen yhteydessä eläimen EU-tunnus tulisi tarkastaa myös korvasta sen varmistamiseksi, ettei paperilla ja korvassa ole eri tunnuksia.

Kohta 3.2. Miten teuraseläinten korvamerkit kirjataan     

Kirjataan EU-tunnusten kirjaustapa pöytäkirjan vaihtoehtojen mukaan. Suoraan tietojärjestelmään kirjattaessa jää välivaiheena pidettävä käsin ylläpidettävä kirjanpito pois. Jos korvamerkit kirjataan käsin teurastamon kirjanpitoon, todetaan sen selkeys ja asianmukaisuus.

Lisäksi pöytäkirjalle kirjataan ylös, miten tunnusten tallentaminen varmistetaan, onko tunnusten tarkiste käytössä ja onko toimintasuunnitelmaa tunnistetietojen ristiriitaisuuksien varalta. Valvontalistalle on merkitty koko EU-tunnus, jonka viimeinen numero on tarkistenumero.

Kun teurastusilmoitus tallennetaan lammas- ja vuohirekisteriin sähköisesti, rekisteriin syötetään vain EU-tunnuksen merkitsevät numerot. Tarkiste ilmestyy näytölle siirryttäessä eteenpäin. Tarkisteen on täsmättävä siihen tunnukseen, jolla eläin on ilmoitettu teurastamolle.

Alkuperän varmistamiseksi on teurastamon ja teurastuspaikan tehtävä nautaeläinrekisteristä rekisterikysely ennen nautojen vastaanottamista teurastamoon tai teurastuspaikkaan.[27]

Pöytäkirjalle kirjataan, mitä muita varmistusmenettelyitä eläimen alkuperän selvittämiseksi teurastamolla on käytössä (viljelijän luovuttama tuloste rekisteristä eläimiä tuotaessa, ostosopimukset, rekisteröintikortti tms. menettelyt).

Naudoilla rekisterikysely ennen teuraaksi hakua on pakollinen, lampailla kysely on vapaaehtoinen. Kyselyllä varmistetaan, että naudan rekisteröintitilanne on kunnossa ja ettei sillä ole läänineläinlääkärin asettamia siirtorajoituksia tai ELY-keskuksen asettamaa väliaikaista siirtokieltoa korvamerkittömyyden tai tautiasioiden vuoksi.

Pöytäkirjalle kirjataan, ottaako teurastamo korvamerkittömiä eläimiä vastaan ja miten niiden kanssa menetellään. Teurastamoon lähetettäessä eläimen on oltava asianmukaisesti merkitty eli eläimellä on oltava kaksi korvamerkkiä, joissa on lukukelpoinen EU-tunnus. Puutteellisesti merkittyä tai korvamerkitöntä eläintä ei saa ottaa teuraskuljetukseen ja teurastettavaksi[28]. Tarkastuseläinlääkäri on velvollinen hylkäämään naudan elävänä tarkastuksessa, jos eläintä ei ole merkitty asianmukaisesti. Jos tarkastuksella havaitaan, että teurastamo ottaa vastaan korvamerkittömiä eläimiä ja niitä teurastetaan, kirjataan se kohtaan 5.2. ja annetaan teurastamolle mahdollisuus antaa asiassa selvitys. Jos selvitys ei ole riittävä, teurastamolle annetaan huomautus, joka kirjataan kohtaan 5.3. Tämä koskee vain palkkioiden teurastamovalvontaa.

Pöytäkirjalle kirjataan korvamerkkien hävitystapa. Korvamerkit tulee hävittää sellaisella tavalla, ettei niitä enää voida käyttää uudelleen eläinten merkitsemiseen.[29] Jos hävitystapa on puutteellinen (esim. laitetaan sekajätteeseen), teurastamoa kehotetaan muuttamaan toimintatapaansa. Kohtaan 5.2 kirjataan hävitystapa ja annetaan ohjeet teurastamolle. Teurastamolle voidaan antaa myös huomautus edellä kuvatulla tavalla.

Kohta 4. Teurasmenettelyn asianmukaisuuden tarkastaminen

Haastatteluvaiheen jälkeen tarkastusta jatketaan kulkemalla suojavarusteissa teurastuslinjan läpi puhtaalta puolelta alkaen teurastusta odottavien eläinten pitopaikkaan asti. Näissä tiloissa todetaan (mahdollisuuksien mukaan) pöytäkirjan kohdan 3 (teurastamon käytännöt teuraseläinten tunnistamisessa) asiat käytännön tasolla. Lisäksi tarkastetaan tarkastuspäivänä toteutettujen teurastusmenettelyjen asianmukaisuus otokseen perustuvana tarkastuksena.[30] Teurastusmenettelyjen asianmukaisuus voidaan tarkastaa otantana joko elävistä eläimistä tai teurastuslinjalta.

Kohta 4.1 Eläinmäärät ja eläintietojen tarkastaminen

Tarkastetaan valvontahetkellä teurastusta odottavien tai teuraslinjalla olevien eläinten EU- tunnukset ja verrataan niitä tarkastuksen jälkeen punnituspöytäkirjan ja teurastamon lammas- ja vuohirekisteriin tai nautarekisteriin ilmoittamiin tietoihin. Jos valvontahetkellä teurastettavia eläimiä on alle viisi, tarkastetaan kaikki eläimet. Jos eläimiä on viisi tai enemmän, tarkastetaan 5–8 eläintä. Lampaiden korvamerkit voidaan lukea teurastuslinjalta, koska elävien lampaiden korvamerkkien lukeminen edellyttää eläimien kiinniottamista ja voi aiheuttaa niiden stressaantumista.

 • Lasketaan teurastamon navetassa teurastusta odottavien elävien eläinten lukumäärä ja merkitään se pöytäkirjalle
 • Merkitään teuraslinjalla olevien teurastettujen eläinten määrä
 • Merkitään, kuinka monelta eläimeltä tarkastettiin korvamerkit ja todettiin sukupuoli
 • Merkitään ilman korvamerkkiä olevien eläinten lukumäärä

Kirjataan pöytäkirjalla olevaan taulukkoon eläinten EU-tunnukset korvamerkeistä (esim. FI000009855385-7) ja nautojen osalta myös sukupuoli seuraavan mallin mukaisesti:

EU-tunnus

Korvamerkki*

Paino
(lampaat ja naudat)

Sukupuoli
(naudat)

Punnitus-pöytäkirja*

Rekisteri*

FI000009855385-7

1

19,5

N

1

1

Korvamerkki*: Kirjataan jokin seuraavista koodeista: 

  1. = kunnossa (naudoilla kaksi korvamerkkiä ja lampailla vähintään yksi)
  2. = toinen korvamerkki puuttuu (koskee vain nautoja)
  3. = molemmat korvamerkit puuttuvat

Nauta voidaan merkitä toiseen korvaan punaisella tilapäismerkillä tapauksessa, jossa sen varsinainen korvamerkki on pudonnut juuri ennen teuraaksi menoa, eikä sille enää ehditä saamaan normaalia korvausmerkkiä.[31] Tällaisessa tapauksessa koodiksi merkitään 1.

Sukupuoli: Tarkastetaan naudan sukupuoli N (naaras) tai U (uros)

Tarkastuksen jälkeen pyydetään teurastamolta kopio ko. päivän punnituspöytäkirjasta ja merkitään pöytäkirjalle seuraavat tiedot:

Paino: Ruhopaino teurastamon punnituspöytäkirjalta 

Punnituspöytäkirja*: Merkitään 1, jos eläin löytyy punnituspöytäkirjalta ja sen paino ja muut tiedot täsmäävät rekisteritietojen kanssa, 2, jos tiedot ovat virheellisiä, esim. teurastuspäivä väärä ja 3, jos tiedot ovat puutteellisia, esim. noutopäivää ei löydy punnituspöytäkirjalta.

Rekisteri*: Merkitään 1, jos lammas- ja vuohirekisterin tai nautarekisterin tiedot täsmäävät punnituspöytäkirjalla oleviin tietoihin, 2, jos rekisterissä on virheellisiä tietoja ja 3, jos tiedot ovat puutteellisia

Korvamerkittömiä eläimiä löydettäessä pyydetään teurastamolta vapaamuotoinen selvitys eläimistä ja näihin eläimiin kohdistuvista toimenpiteistä.

Selvityspyyntö kirjataan jätetyksi valvontapöytäkirjan kohtaan 4.1. (Selvitystä pyydetty ja se liitetään tarkastuspöytäkirjaan).

Kohta 4.2 Teurastuslinjan tarkastaminen

Teurastuslinjan läpi kulkiessa on tarkoitus todeta, vastaako haastattelussa kerrottu havaintoja teurastamolla. Todetaan mm. se, miten eläimen EU-tunnus seuraa ruhoa teurastuksen eri vaiheissa, missä vaiheessa merkit käytännössä luetaan ja miten ne luetaan, onko linjalla merkittömiä eläimiä, onko merkkien ja ruhojen sekaantumisvaaraa olemassa jne. Tarvittaessa tarkennetaan haastatteluvaiheessa saatuja tietoja.

Pöytäkirjalle merkitään, oliko tarkastushetkellä eläimiä teurastuslinjalla ja jos oli, niin vastasivatko teurastamon käytännöt haastattelussa todettua. Tarvittaessa kirjoitetaan mahdolliset poikkeavuudet ja lisätiedot sille varattuun kohtaan. Jos teurastamon edustaja sanoo, ettei eläimiä ole teurastettavana, teurastuslinjalla käydään kuitenkin varmistamassa asia.

Kohta 5.  Yhteenveto ja tarkastuksen havainnot

Kohta 5.1 Yleistä/Vähäiset puutteet

Todetaan teurastusmenettelyjen ja kirjanpidon havainnot ja mahdolliset vähäiset puutteet. Vähäisiä puutteita voivat olla esim. satunnaiset ilmoitusviiveet eläinrekisteriin, kirjanpidossa olevat vähäiset virheet mm. noutopäivässä tai selkeät näppäilyvirheet. Puutteiden ja laiminlyöntien vähäisyys tulee aina arvioida tapauskohtaisesti. Jos on epäselvää siitä, onko kyseessä lievä puute, tulee olla yhteydessä Ruokaviraston viljelijätukien valvontayksikköön. Todetuista puutteista tulee pyytää teurastamolta selvitys määräaikaan mennessä, joka kirjataan pöytäkirjalle tähän kohtaan. Pyyntö selvityksen antamiselle, selostus asioista, joista selvitys on annettava ja määräaika selvityksen antamiselle voidaan tehdä teurastamolla suullisesti. Tarvittaessa pyyntö voidaan toimittaa myös sähköpostitse tai postitse teurastamokäynnin jälkeen.

Valvontalistalla olleet epäselvät tapaukset jätetään teurastamon selvitettäväksi ja teurastamo velvoitetaan korjaamaan mahdolliset virheelliset tiedot. Jos virhe on aiheutunut teurastamon toiminnasta, tämä ei aiheuta sanktioita viljelijän saamaan palkkioon tai tukeen.

Kohta 5.2 Laiminlyönnit tai ohjeiden vastainen toiminta sekä ohjeet niiden korjaamiseksi 

Kirjataan selkeät sekä vakavat ja/tai tahalliset tarkastuksessa todetut laiminlyönnit ja/tai ohjeiden vastainen toiminta sekä annetaan ohjeet niiden korjaamiseen. Selkeitä laiminlyöntejä tai ohjeiden vastaista toimintaa voivat olla esim. järjestelmällisesti myöhässä tehdyt ja/tai puutteelliset ilmoitukset eläinrekisteriin, kirjanpidon (punnituspöytäkirjan) puutteellisuus ja virheet (ks. kohta 2.2), korvamerkkien lukematta jättäminen teuraseläimiltä, korvamerkkien säilyttäminen tai eteenpäin toimittaminen esim. vuotien mukana ja merkittömien eläimien vastaanottaminen/teurastaminen. Tarkastuksessa tulee aina selvittää havaittujen puutteiden osalta perusteellisesti, onko kyse laiminlyönnistä ja/tai (tahallisesta) ohjeiden vastaisesta toiminnasta. 

Jos palkkiojärjestelmään ilmoittautuneen teurastamon eläinrekistereihin tekemissä ilmoituksissa havaitaan virheitä tai teurastusmenettelyissä havaitaan puutteita, tulee teurastamon antaa selvitys määräaikaan mennessä. Annettu määräaika kirjataan pöytäkirjalle ja teurastamon selvitys liitetään tarkastuspöytäkirjaan.

Huomautusta ei anneta, mikäli selvitys on riittävä ja voidaan todeta, ettei virhe tai puute ollut tahallista tai laiminlyönnistä johtuvaa. Selkeistä laiminlyönneistä ja ohjeiden vastaisesta toiminnasta annetaan huomautus, jos selvitystä ei määräaikaan mennessä saada tai se ei ole ELY-keskuksen arvion mukaan riittävä. Tieto annetusta huomautuksesta tulee kirjata pöytäkirjalle kohtaan 5.3.  

Pohjoisen teurasnautojen tuen osalta huomautusta ei anneta. Eläin hylätään teurastamovalvonnassa, elleivät teurastuen myöntämisen edellytykset täyty (esim. eläimen ruhopaino tai ikä).[32]

Kohta 5.3 Tarkastuksessa todetuista laiminlyönneistä ja/tai ohjeiden vastaisesta toiminnasta annetut huomautukset

Tähän kohtaan kirjataan annettu huomautus havaitusta laiminlyönnistä tai ohjeiden vastaisesta toiminnasta, joista on kerrottu kohdassa 5.2 ja joista ei ole saatu teurastamolta (riittävää) selvitystä. Huomautuksia ei anneta kansallisen teurastuen teurastamovalvonnassa vaan pelkästään nautapalkkion tai teuraskaritsa- ja kilipalkkion teurastamovalvonnassa havaituista puutteista. Valvonnassa uudestaan havaitun vakavan ja/tai tahallisen laiminlyönnin seuraamuksissa sovelletaan komission asetuksen mukaisia seuraamuksia sulkemalla teurastamo järjestelmän ulkopuolelle vähintään yhden vuoden ajaksi[33]. Asiasta tulee antaa erillinen päätös teurastamolle.

Kohta 6. Tarkastuksessa todetut puutteet

Merkitään tarkastuksessa todetut puutteet, jos tarkastuksen tulos on muu kuin ”Kunnossa”. Vaihtoehdot ovat seuraavat:

 • Teurastustietojen ilmoittamisessa on puutteita (kohta 2.1)
 • Kirjanpito on puutteellinen (kohta 2.2)
 • Punnituspöytäkirjan eläinkohtaiset tiedot eivät vastaa eläinrekisterin tietoja (kohta 2.2 koodi 3)
 • Korvamerkkien lukemisessa puutteita (kohta 3)
 • Korvamerkkien kirjaamisessa puutteita (mm. tarkiste tms. varmistus ei ole käytössä (kohta 3.3)
 • Korvamerkkien hävitystapa puutteellinen (kohta 3.3)
 • Muita puutteita, mitä?

Kohta 7. Tarkastuksen tulos

Tarkastuksen päätyttyä merkitään tarkastuksen tulos valvontapöytäkirjalle kohtaan 7. Pöytäkirjassa on esitettävä kaikki ne tiedot, joihin valvonnan tulos perustuu. Teurastamovalvonnan havainnoista kerrotaan teurastamon edustajalle tarkastuskäynnin lopussa.

Jos teurastamolta pyydetään selvitystä havaitusta puutteesta, valvonnan tulos merkitään vasta sen jälkeen, kun selvitys on saatu tai määräaika umpeutunut.

Jos tarkastuksessa ei havaittu puutteita, merkitään rasti kohtaan ”Kunnossa”. Jos tarkastuksessa havaittiin vähäisiä puutteita mm. kirjanpidossa tai teurastietojen ilmoittamisessa satunnaisia viiveitä tai muita vastaavia vähäisiä puutteita, pyydetään teurastamolta selvitys asiasta ja merkitään kohtaan 5.1 päivämäärä, mihin mennessä selvitys tulee toimittaa. Jos saatua selvitystä ei pidetä riittävänä tai teurastamo ei toimita lainkaan selvitystä, merkitään rasti kohtaan ”Lieviä puutteita, jotka kehotettu korjaamaan”. Jos selvitys on riittävä, tarkastuksen tulokseksi merkitään ”Kunnossa”.

Nautapalkkion ja teuraskaritsa- ja kilipalkkion teurastamovalvonnan tulos voi olla myös ”Laiminlyönti ja/tai tahallinen ohjeiden vastainen toiminta, josta annetaan huomautus”, jos tarkastuksessa todettiin selkeitä, vakavia tai tahallisia laiminlyöntejä tai ohjeiden vastaista toimintaa ja jos teurastamon toimittama selvitys ei ole riittävä. Annettu huomautus tulee kirjoittaa kohtaan 5.3. Todetut laiminlyönnit ja ohjeiden vastainen toiminta kirjoitetaan kohtaan 5.2. Jos teurastamon toimittama selvitys on riittävä, valvonnan tulokseksi merkitään ”Lieviä puutteita, jotka kehotettu korjaamaan”.

Jos valvonnassa todetaan laiminlyöntejä, tulee ELY-keskuksen selvittää aikaisemmista valvontapöytäkirjoista, että onko teurastamolle aikaisemmin annettu huomautusta vai onko kyseessä ensimmäisen kerran havaittu noudattamatta jättäminen tai ohjeiden vastainen toiminta. Jos kyseessä on vakava/tahallinen toistuva laiminlyönti, merkitään valvonnan tulokseksi ”Toisen kerran havaittu laiminlyönti ja/tai tahallinen ohjeiden vastainen toiminta. Teurastamo suljetaan järjestelmän ulkopuolelle valvontaa seuraavan tukivuoden ajaksi.”

Kohta 8. Teurastamon edustajan huomautuksen valvonnassa

Teurastamon edustajalle annetaan mahdollisuus kirjata huomautuksensa tarkastuksesta pöytäkirjalle tai erilliselle liitteelle.

Kohta 9. Allekirjoitukset

Tarkastuksen lopuksi pyydetään teurastamon edustajan allekirjoitus pöytäkirjalle. Keskeneräiseen pöytäkirjaan ei saa pyytää allekirjoitusta. Jos pöytäkirja jää avoimeksi jonkin lisäselvityksen vuoksi tai kohdan 4.1 (Eläinmäärät ja eläintietojen tarkastaminen) takia, lähetetään pöytäkirja allekirjoitettavaksi myöhemmin (kun tiedot rekisteriin ovat tallentuneet ja ne on tarkistettu). Allekirjoitettua pöytäkirjaa ei saa muuttaa varaamatta uutta allekirjoitus- ja tiedoksisaantimahdollisuutta.

Valvonnan aikataulu

Teurastamovalvonnat voi aloittaa heti valvontalistojen saavuttua ja valvonnat on suoritettava loppuun 31.5.2023 mennessä.

Alkuperäiset valvontapöytäkirjat säilytetään ELY-keskuksessa tai Ahvenanmaan valtionvirastossa. PDF-muotoon skannatut kopiot valmiista valvontapöytäkirjoista liitteineen lähetetään Ruokaviraston kirjaamoon sähköpostiosoitteella kirjaamo@ruokavirasto.fi. Valvontapöytäkirjat tulee lähettää 30.6.2023 mennessä.

3 Säädösluettelo

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (Asetus (EU) 1306/2013)
 • Komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedellytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta (Asetus (EU) 640/2014)
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta (Asetus (EU) 809/2014)
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429 tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EU 2016/429)
 • Laki 192/2013 maatalouden tukien toimeenpanosta (Laki 192/2013)
 • Laki 193/2013 Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle (Laki 193/2013)
 • Laki 1069/2021 eläintunnistusjärjestelmästä (Laki 1069/2021)
 • Valtioneuvoston asetus 81/2022vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta (VNa 81/2022)
 • Valtioneuvoston asetus 502/2015 Euroopan unionin rahoittamien eläintukien valvonnasta (VNa 502/2015)
 • Valtioneuvoston asetus 186/2022 vuodelta 2022 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta (VNa 186/2022)
 • Valtioneuvoston asetus 79/2022 vuodelta 2022 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta (VNa 79/2022)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä 67/2022 (MMMa 67/2022)

[1] VNa 81/2022 13 §

[2] VNa 79/2022 14 §

[3] VNa 79/2022 10 §

[4] Laki 192/2013 28 §

[5] Asetus (EU) N:o 1306/2013 59 art., asetus (EU) N:o 809/2014 33-34 art.

[6] VNa 186/2022 3 §

[7] Asetus (EU) N:o 809/2014 33 art., muutos

[8] Asetus (EU) N:o 809/2014 33 art., muutos

[9] VNa 186/2022 5 §

[10] Laki 192/2013 22 §

[11] VNa 79/2022 14 §, Laki 1069/2021, MMMa 67/2022

[12] Laki 193/2013 22 §

[13] Laki 193/2013 22 §

[14] VNa 79/2022 19 §

[15] Laki 1069/2021, VNa 79/2022, MMMa 67/2022

[16] VNa 79/2022 10 §

[17] Laki 193/2013 20 §

[18] VNa 79/2022 10 §

[19] Laki 1069/2021 9 §, VNa 81/2022 13 §, MMMa 326/2015 3 §

[20] VNa 81/2022 13 §

[21] VNa 81/2022 13 §

[22] Asetus (EU) N:o 809/2014 43 art., Laki 192/2013 28 §

[23] Asetus (EU) N:o 809/2014 25 art.

[24] (EU) N:o 809/2014 43 art.

[25] https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elaintenpito-tunnistaminen-ja-rekisterointi/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/lampaat-ja-vuohet/teurastamot-ja-valittajat/

[26] VNa 502/2015 7 §, VNa 186/2022 17 §

[27] Laki 1069/2021 31 §

[28] Asetus (EU) 2016/429 124 art. 2. mom.

[29] MMMa 67/2022 9 §

[30] VNa 502/2015 7 §, VNa 186/202217 §

[31] MMMa 67/2022 8 §

[32] VNa 186/2022 17 §

[33] Asetus (EU) 640/2014 art. 33, 2 kohta