Vipu-ohje: Kansallisten kotieläintukien haku 2024

Julkaisupäivä: 8. helmikuuta 2024

Kirjautuminen ja käyttäjäoikeudet

Pääset kirjautumaan Vipu-pal­ve­luun selausoikeuksilla, mutta asiointia varten tarvitset asi­oin­ti­oi­keu­det. 

Kirjaudu Vipu-palveluun osoitteessa: https://vipu.ruokavirasto.fi. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksilla, mo­bii­li­var­menteella tai sähköisellä henkilökortilla.

 • Jos tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, palvelu oh­jaa si­nut pank­ki­si kir­jau­tu­mis­ik­ku­naan. Lisätietoa pankkitunnuksilla tunnistautumisesta saat oman pankkisi verkkosivustolta. Verkkopankkitunnuksiasi käytetään ainoastaan tunnistautumiseen, pankkitietosi eivät välity Vipu-palveluun.
 • Mo­bii­li­var­men­teen käy­tös­tä saat oh­jeet oman mat­ka­pu­he­lin­o­pe­raat­to­ri­si verk­ko­sivuilta tai osoit­tees­ta mo­bii­li­var­men­ne.fi.
 • Jos kirjaudut HST-kortilla, valitse Var­men­ne­kort­ti ja käy­tä tun­nis­tau­tu­mi­seen var­men­ne­kort­tia ja kor­tin­lu­ki­jaa.

Hae käyttöoikeuksia

Voit hakea ja perua käyttäjäoi­keuk­sia lo­mak­keel­la 457. Kokonaan uuden maatilan asiointioikeuksia voit hakea lomakkeella 456.

Ensisijaisena viljelijänä voit valtuuttaa myös itse muita käyttäjiä ja perua valtuutuksia Vipun Maatila-valikon Käyttöoikeudet-osiossa.

Valtuuta toinen henkilö

Sähköinen asiointi edellyttää, että yksi henkilö valtuutetaan allekirjoittamaan sähköinen tukihakemus muiden puolesta.  Asiointioikeudet ovat yleensä ensisijaisella viljelijällä. Sähköisessä asioinnissa voit valtuuttaa esimerkiksi neuvojan asioimaan puolestasi. Neuvojan sähköisestä valtuuttamisesta on kerrottu tarkemmin Viljelijätukien hakuoppaan luvussa 3. Tukien hakeminen.

Avaa tiedosto PDF-lukuohjelmassa, yleisesti käytössä on Adobe Acrobat Reader. Pääset tarvittaessa lataamaan lukuohjelman osoitteesta adobe.com/fi/acrobat/pdf-reader.html. Valitse Tiedosto → tulosta → tulostimeksi valitse Microsoft Print to PDF → tulosta. Tämän jälkeen pääset tuottamaan tiedoston kokonaan uutena PDF-tiedostoversiona. Lopuksi ohjelma kysyy tuon tulosteen eli tiedoston tallentamisesta. Tallenna tiedosto omalle koneelle tai työpöydällesi. Vie se sitten normaaliin tapaan Vipuun.

Jos PDF-lukuohjelma on jokin muu kuin Acrobat Reader, käytä sen ohjelman uuden tiedostoversion luontitoimintoa. Tiedoston luonti onnistuu myös esimerkiksi Word-tekstinkäsittelyohjelman avulla.Kuvassa teksti: Avaa tiedosto PDF-lukuohjelmassa. Yleisesti käytössä on Adobe Acrobat Reader. Tarvittaessa voit ladata Adobe Acrobat Reader -ohjelman Adoben verkkosivuilta. Tulosta tiedosto valitsemalla tulostimeksi Microsoft Print to PDF. Tallenna tiedosto koneellesi. Tämän jälkeen vie tiedosto normaaliin tapaan Vipuun.

Voit ottaa yhteyttä verkkoasiointia ja Vipu-pal­ve­lun käyt­töä kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä oman yhteistoiminta-alueesi tai ELY-keskuksesi sähköisen tukihaun asiantuntijaan, jolta saat apua käyttöoikeuksiin, sovelluksen käyttämiseen ja hakemusten lähettämiseen liittyvissä kysymyksissä. Yh­tey­den­otto ta­pah­tuu klikkaamalla Vipu-palvelussa Käy­tön tuki -koh­taa. Näyttöön avau­tuu yh­tey­den­otto­sivu, jos­sa voit valita, haluatko apua säh­kö­pos­tit­se vai pu­he­li­mit­se.

Kuvankaappaus Vipu-palvelustaKuva 1: Sivun alalaidasta Käytön tuki -kohdasta löydät kuntasi tai ELY-keskuksesi yhteystiedot.

Ota yhteyttä

Hae yhteistoiminta-alueesi

Poh­joi­nen koti­e­läin­tuki naudoista, uuhista ja kutuista.  En­nak­koa ja lopullista tukea ha­e­taan vii­meis­tään 5.3.2024 klo 23:59. 

Sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­tet­tu tuki: Vii­te­mää­rään pe­rus­tu­va tuki. En­na­kon ja lo­pul­li­sen tuen haku vii­meis­tään 5.3.2024 klo 23:59.

1. Kansallisten kotieläintukien hakeminen Vipupalvelussa

Eläintukia haet Vipu-palvelun Hae tu­kia ja jätä il­moi­tuk­sia -pai­nik­keen kaut­ta. 

 Kuvakaappaus Vipusta: Hae tukia ja jätä ilmoituksia

Kuva 1. Valitse Hae tukia ja jätä ilmoituksia -kohta.

Etu­si­vun ylä­pal­kin pai­nik­kees­ta avau­tuu säh­köi­ses­sä asi­oin­nis­sa mu­ka­na ole­vat tuki­haut ja il­moi­tuk­set. Haku­aika -koh­das­sa näet kun­kin toi­min­non auki­olo­ajan. Voit ra­ja­ta ruu­dus­sa nä­ky­viä toi­min­to­ja va­lit­se­mal­la Näy­tä kaik­ki tai vain ne ha­ke­muk­set/il­moi­tuk­set, joi­den haku­aika on me­neil­lään.
Valitse Kansallisten kotieläintukien haku.

 Kuvakaappaus Vipusta: Valitse Kansallisten kotieläintukien hakuKuva 2. Valitse asioinnin etusivulta Kansallisten kotieläintukien haku.

Va­lin­nan jäl­keen avau­tuu ik­ku­na, jos­sa on kol­me väli­leh­teä: Ha­ki­jan tie­dot, Ha­ke­mus­tie­dot sekä Yh­teen­veto ja lä­he­tys.

 

2. Hakijan tiedot

Ha­ki­jan tie­dot -väli­leh­del­lä va­li­taan oi­kea tuen­ha­ki­ja alasvetovalikosta. Vaih­to­eh­dot riip­pu­vat ti­lan osal­li­sis­ta (luon­nol­li­nen hen­ki­lö, yh­ty­mä, osa­ke­yh­tiö).

Mi­kä­li tuen­ha­ki­ja on luon­nol­li­nen hen­ki­lö, va­li­taan alas­veto­va­li­kos­ta ai­no­as­taan oi­kea hen­ki­lö, tal­len­ne­taan ja siir­ry­tään seu­raa­val­le Ha­ke­mus-väli­leh­del­le.

Mi­kä­li tuen­ha­ki­ja on muu yhteisö tai osa­ke­yh­tiö, va­li­taan kuu­lu­taan­ko ikä­vaa­ti­muk­sen pii­riin tai yh­tei­sös­sä on vä­hin­tään yksi yli 18- vuo­ti­as osal­li­nen, joka har­joit­taa itse maa- ja/tai puu­tar­ha­ta­lout­ta, sekä va­li­taan alasvetovalikosta hen­ki­lön nimi. 

Näy­töl­tä löy­dät myös tuki­ha­ke­muk­sen täyt­tö­oh­jeet va­sem­mas­ta ylä­kul­mas­ta.

Kuvakaappaus Vipusta: Hakijan valinta -kohta.

Kuvankaappaus Vipusta: Tuenhakijan valitaKuva 3. Tuenhakijan valinta.

 

3. Hakemustiedot

Ilmoita mitä tukia haet ja eläin­tie­dot il­moi­te­taan Ha­ke­mustiedot -väli­leh­del­lä.

 Kuvakaappaus Vipusta: Tukien hakeminen ja tukirastien valinta.Kuva 4. Tuen hakeminen.

 

4. Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

Mi­kä­li haet sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­tet­tua tu­kea,  va­lit­se ras­til­la joko

 • Haen sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­te­tun tuen en­nak­koa ja lo­pul­lis­ta tu­kea tai
 • Haen vain sika- ja sii­pi­kar­ja­ta­lou­den tuo­tan­nos­ta ir­ro­te­tun tuen lo­pul­lis­ta tu­kea.

Va­lit­se myös Maatalousmaan hallinta -koh­taan joko:

 • Il­moi­tan vä­hin­tään viisi maataloushehtaaria tämän vuoden tukihakemuksella tai
 • Käy­tän las­ken­nal­li­se­na maatalousmaa-alana viittä heh­taa­ria, kos­ka
  • yh­tei­sön osal­li­sel­la on ol­lut hal­lin­nas­saan viljelykseen soveltuvaa peltoa vähintään kolme hehtaaria vuonna 2007  tai
  • minulle on myönnetty poikkeuslupa peltoalavaatimuksesta vuonna 2007
 • Mi­kä­li tuen­ha­ki­ja on yh­tei­sö, voi yh­tei­sö käyt­tää mää­räys­val­taa käyt­tä­vän osal­li­sen pel­to­pin­ta-alaa. Ras­ti täl­löin vaih­to­ehto:
  • Tu­kea ha­ke­van yh­tei­sön mää­räys­val­taa käyt­tä­väl­lä osal­li­sel­la on hal­lin­nas­saan vä­hin­tään viisi heh­taa­ria maatalousmaa-alaa. Li­säk­si il­moi­ta alas­veto­va­li­kol­la ky­sei­sen osal­li­sen nimi ja tila­tun­nus.

Kun olet teh­nyt kaik­ki va­lin­nat ak­ti­voi­tuu Tal­len­na-pai­ni­ke.

 Kuvakaappaus Vipusta: Haen sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irroitettua tukea.Kuva 5. Haen sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irroitettua tukea.

 

5. Pohjoinen kotieläintuki

Valitse mitä tukea haet ja rastita

 • haetko ennakkoa ja lopullista tukea
 • vai ainoastaan lopullista tukea.

Kuvakaappaus Vipusta: Valitse haettava tukiKuva 6. Valitse haettava tuki

Kuvankaappaus Vipupalvelusta: Valitse haetko ennakkoa ja lopullista tukea vai haetko vain lopullista tukeaKuva 7. Valitse haetko ennakkoa ja lopullista tukea vai haetko vain lopullista tukea.

Osakeyhtiön tai yhtymän maatalousmaan ilmoitustavan valinta

Jos hakija ­on yh­ty­mä tai osa­ke­yh­tiö, sinun on valittava joko

 • ilmoitan vähintään 5 hehtaaria maatalousmaata peltotukihaussa tai
 • yhtymän osakkaalla on hallinnassaan 5 hehtaaria maatalousmaata.
  • Valitse osakkaan nimi ja tilatunnus.Osakkaan on ilmoitettava maatalousmaa kyseisen tilatunnuksen peltotukihaussa.

Kuvakaappaus Vipusta: Yhtymän tai osakeyhtiön maatalousmaan hallinnan ilmoittaminen.Kuva 8. Yhtymän tai osakeyhtiön maatalousmaan hallinnan ilmoittaminen.

Ennakon eläinmäärä

Sinun on valittava eläinmäärä, minkä perusteella haet ennakkoa. Lopullista tukea varten Ruokavirasto hakee tiedot suoraan eläinrekisteristä.

Valitse ensin eläinryhmä, josta haet ennakkoa. Ilmoita sen jälkeen millä perusteella haet ennakkoa:

 • edellisen vuoden eläinmäärä, jos haet ennakkoa edellisen vuoden pohjoisen kotieläintuen perusteena olleen eläinmäärän mukaan.
  • Ruokavirasto hakee tiedot suoraan edellisen vuoden maksu
 • tuotanto alenee, jos eläinmääräsi vähenee verrattuna edelliseen vuoteen.
  • Ilmoita hakuvuoden arvioitu keskimääräinen eläinmäärä.
 • tuotanto aloitettu, jos aloitat hakuvuonna tuotannon.
  • Ilmoita hakuvuoden arvioitu keskimääräinen eläinmäärä ja liitä hakemukseen selvitys tuotannon aloittamisesta. Lue lisää selvityksen liittämisestä hakemukseen luvusta xx
 • tuotanto laajenee, jos eläinmäärä on hakuvuonna vähintään kolmasosan suurempi kuin edellisenä vuonna.
  • Ilmoita hakuvuoden arvioitu keskimääräinen eläinmäärä ja
  • Liitä hakemukseen selvitys tuotannon laajentamisesta. 

Kuvankaappaus Vipusta: Ennakonperusteena olevan eläinryhmän valinta.Kuva 9. Ennakon perusteena olevan eläinryhmän valinta.

Kuvakaappaus Vipusta: Ennakon perusteena käytettävän eläinmäärän valinta.Kuva 10. Ennakon perusteena käytettävän eläinmäärän valinta.

Kuvakaappaus Vipusta: Liitä hakemukseen selvitys, jos haet ennakkoa tuotannon aloittamisen tai laajentamisen perusteellaKuva 11. Liitä hakemukseen selvitys, jos haet ennakkoa tuotannon aloittamisen tai laajentamisen perusteella. Selvitys voi sisältää esimerkiksi asiakirjoja hankittavista eläimistä ja tiedot tuotantotiloista ja niiden laajuudesta.

Kuttujen maidontuotannon ilmoittaminen

Liitä hakemukseen joko kutunmaitoa jalostavan laitoksen kanssa tehty sopimus tai todiste elintarviketoiminnan rekisteröinnistä tai ilmoita hakemuksella hyväksytyn elintarvikehuoneiston numero.

Kuvakaappaus Vipusta: Kuva Kuttujen maidontuotantoa koskevat valinnat.Kuva 12. Kuttujen maidontuotantoa koskevat valinnat.

Lampaiden pidon aloittaminen hakuvuonna

Valitse aloitan lampaiden pidon hakuvuonna ensimmäistä kertaa, jos aloitat lampaiden pitämisen hakuvuonna. Siinä tapauksessa syntyneiden karitsoiden määrä ei rajoita tukikelpoisten uuhien enimmäismäärää. Lampaiden pito katsotaan aloitetuksi, kun sinulle on syntynyt velvollisuus tehdä ilmoituksia lammas- ja vuohirekisteriin.

Kuvakaappaus Vipusta: Lampaiden pidon aloittamisen valinta.Kuva 13. Lampaiden pidon aloittamisen valinta.

Liitteiden liittäminen hakemukseen

Kuvakaappaus Vipusta: Liitteiden lisääminen hakemukseen.

Kuvakaappaus Vipusta: Liitteiden lisääminen hakemukseen.Kuva 14. Liitteiden lisääminen hakemukseen.

 

6. Yhteenveto ja lähetys

En­nen lä­het­tä­mis­tä, anna oi­ke­an­muo­toi­se­na säh­kö­pos­ti­o­soi­te, jo­hon ha­lu­at lä­he­tet­tä­vän säh­köi­sen ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­seen liit­ty­vän vah­vis­tus­vies­tin. Lä­he­tä kä­si­tel­tä­väk­si -pai­ni­ke ak­ti­voi­tuu vas­ta säh­kö­pos­ti­o­soit­teen täy­den­tä­mi­sen jäl­keen. Lisä­tie­dot -kent­tään voi tar­vit­ta­es­sa an­taa hakemukseen lisä­tie­to­ja.

Kuvakaappaus Vipusta: Yhteenveto ja lähetys -osioKuva 15. Yhteenveto ja lähetys -osio

Yh­teen­veto ja lä­he­tys -väli­leh­del­lä voit tar­kis­taa kaik­ki tal­len­ne­tut tie­dot ja tu­los­taa ha­ke­mus­tie­dot pai­na­mal­la Tu­los­ta yh­teen­veto. Tar­vit­ta­es­sa voit myös tu­los­taa ha­ke­mus­tie­dot esi­kat­se­lu­nä­ky­mään en­nen lä­het­tä­mis­tä. Teks­ti ”esi­kat­se­lu­ver­sio” ker­too, ett­ei ha­ke­mus­ta ole vie­lä lä­he­tet­ty kä­si­tel­täväksi.

Kuvankaappaus Vipusta: Tulosta yhteenveto -valintaKuva 16. Tulosta yhteenveto -valinta

Kuvakaappaus Vipusta: Yhteenvetotulosteen esikatseluversioKuva 17. Yhteenvetotulosteen esikatseluversio

Kun ha­ke­mus­tie­dot on tar­kas­tet­tu, lä­he­tä ha­ke­mus Lä­he­tä kä­si­tel­tä­väk­si  -pai­nik­keel­la.

Kuvakaappaus Vipusta: Lähetä hakemus käsiteltäväksiKuva 18. Lähetä hakemus käsiteltäväksi

Ha­ke­muk­sen lä­he­tyk­sen voi tar­vit­ta­es­sa pe­ruut­taa Yh­teen­veto ja lä­he­tys -väli­leh­del­tä haku­ajan puit­teis­sa. Muis­tat­han lä­het­tää ha­ke­muk­sen uu­del­leen mah­dol­li­sen pe­ruu­tuk­sen jäl­keen!

 Kuvakaappaus Vipusta: Hakemuksen peruuttaminen ja sen muokkaminen.Kuva 19. Hakemus on mahdollista peruuttaa Peruuta lähetys -painikkeesta

Kun olet lä­het­tä­nyt ha­ke­muk­sen, voit tu­los­taa yh­teen­ve­don Tu­los­ta yh­teen­veto -lin­kis­tä. Siel­tä au­ke­aa PDF-tu­los­te ha­ke­muk­ses­ta, jos­sa on li­säk­si näh­tä­vil­lä aika­lei­ma on­nis­tu­nees­ta pa­lau­tuk­ses­ta. Tämä tu­los­te toi­mii to­sit­tee­na ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä ja sen voi tal­len­taa omal­le ko­neel­le tai tu­los­taa pa­pe­ril­le.

Kuvankaappaus Vipusta: Hakemuksen tiedot lähetetty käsittelyyn tieto tulosteellaKuva 20. Hakemuksen tiedot lähetetty käsittelyyn tieto tulosteella

Kuvankaappaus Vipusta: Hakemuksen tiedot lähetetty käsittelyynKuva 21. Hakemuksen tiedot lähetetty käsittelyyn.

Ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen voit sul­kea si­vun Palaa etusivulle -koh­das­ta (oi­ke­as­sa ylä­lai­das­sa). Näyt­tö pa­lau­tuu Vi­pun etu­si­vul­le. Siel­lä Ha­ke­muk­set ja il­moi­tuk­set-koh­das­ta voit tar­kis­taa, että kan­sal­lis­ten koti­e­läin­tu­kien ha­ke­muk­se­si on pa­lau­tet­tu ti­las­sa. Lä­het­tä­mi­sen jäl­keen saat myös säh­kö­pos­tii­si kuit­tauk­sen ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä.

Kuvankaappaus Vipusta: Etusivun hakemukset ja ilmoitukset -osiossa näet hakemuksen tilanteen Kuva 22. Etusivun hakemukset ja ilmoitukset -osiossa näet hakemuksen tilanteen.