Vipu-ohje: Peruslohkomuutosten tekeminen 2024

Julkaisupäivä: 4. huhtikuuta 2024

Kirjautuminen ja käyttäjäoikeudet

Pääset kirjautumaan Vipu-pal­ve­luun selausoikeuksilla, mutta asiointia varten tarvitset asi­oin­ti­oi­keu­det. 

Kirjaudu Vipu-palveluun osoitteessa: https://vipu.ruokavirasto.fi. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksilla, mo­bii­li­var­menteella tai sähköisellä henkilökortilla.

 • Jos tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, palvelu oh­jaa si­nut pank­ki­si kir­jau­tu­mis­ik­ku­naan. Lisätietoa pankkitunnuksilla tunnistautumisesta saat oman pankkisi verkkosivustolta. Verkkopankkitunnuksiasi käytetään ainoastaan tunnistautumiseen, pankkitietosi eivät välity Vipu-palveluun.
 • Mo­bii­li­var­men­teen käy­tös­tä saat oh­jeet oman mat­ka­pu­he­lin­o­pe­raat­to­ri­si verk­ko­sivuilta tai osoit­tees­ta mo­bii­li­var­men­ne.fi.
 • Jos kirjaudut HST-kortilla, valitse Var­men­ne­kort­ti ja käy­tä tun­nis­tau­tu­mi­seen var­men­ne­kort­tia ja kor­tin­lu­ki­jaa.

Hae käyttöoikeuksia

Voit hakea ja perua käyttäjäoi­keuk­sia lo­mak­keel­la 457. Kokonaan uuden maatilan asiointioikeuksia voit hakea lomakkeella 456.

Ensisijaisena viljelijänä voit valtuuttaa myös itse muita käyttäjiä ja perua valtuutuksia Vipun Maatila-valikon Käyttöoikeudet-osiossa.

Valtuuta toinen henkilö

Sähköinen asiointi edellyttää, että yksi henkilö valtuutetaan allekirjoittamaan sähköinen tukihakemus muiden puolesta.  Asiointioikeudet ovat yleensä ensisijaisella viljelijällä. Sähköisessä asioinnissa voit valtuuttaa esimerkiksi neuvojan asioimaan puolestasi. Neuvojan sähköisestä valtuuttamisesta on kerrottu tarkemmin Peltotukien hakuoppaan luvussa Tukien hakeminen.

Voit ottaa yhteyttä verkkoasiointia ja Vipu-pal­ve­lun käyt­töä kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä oman yhteistoiminta-alueesi tai ELY-keskuksesi sähköisen tukihaun asiantuntijaan, jolta saat apua käyttöoikeuksiin, sovelluksen käyttämiseen ja hakemusten lähettämiseen liittyvissä kysymyksissä. Yh­tey­den­otto ta­pah­tuu klikkaamalla Vipu-palvelussa Käy­tön tuki -koh­taa. Näyttöön avau­tuu yh­tey­den­otto­sivu, jos­sa voit valita, haluatko apua säh­kö­pos­tit­se vai pu­he­li­mit­se.

Kuvankaappaus Vipu-palvelustaKuva 1: Sivun alalaidasta Käytön tuki -kohdasta löydät kuntasi tai ELY-keskuksesi yhteystiedot.

Ota yhteyttä

Hae yhteistoiminta-alueesi

Avaa tiedosto PDF-lukuohjelmassa, yleisesti käytössä on Adobe Acrobat Reader. Pääset tarvittaessa lataamaan lukuohjelman osoitteesta adobe.com/fi/acrobat/pdf-reader.html. Valitse Tiedosto → tulosta → tulostimeksi valitse Microsoft Print to PDF → tulosta. Tämän jälkeen pääset tuottamaan tiedoston kokonaan uutena PDF-tiedostoversiona. Lopuksi ohjelma kysyy tuon tulosteen eli tiedoston tallentamisesta. Tallenna tiedosto omalle koneelle tai työpöydällesi. Vie se sitten normaaliin tapaan Vipuun.

Jos PDF-lukuohjelma on jokin muu kuin Acrobat Reader, käytä sen ohjelman uuden tiedostoversion luontitoimintoa. Tiedoston luonti onnistuu myös esimerkiksi Word-tekstinkäsittelyohjelman avulla.Kuvassa teksti: Avaa tiedosto PDF-lukuohjelmassa. Yleisesti käytössä on Adobe Acrobat Reader. Tarvittaessa voit ladata Adobe Acrobat Reader -ohjelman Adoben verkkosivuilta. Tulosta tiedosto valitsemalla tulostimeksi Microsoft Print to PDF. Tallenna tiedosto koneellesi. Tämän jälkeen vie tiedosto normaaliin tapaan Vipuun.

1. Peruslohkon määritelmä

Peruslohkon määritelmästä on kerrottu enemmän hakuoppaassa.

2. Mitä muutoksia voin tehdä lohkoihin?

Tee pe­rus­loh­ko­muu­tok­set säh­köi­ses­ti Vipu-pal­ve­lus­sa. Muu­tok­set kan­nat­taa teh­dä toukokuun puoliväliin 2024 men­nes­sä, sil­lä muu­tok­set on hyvä olla hy­väk­syt­ty­nä en­nen kuin täy­tät ja jä­tät peltotuki­ha­ke­muk­sen. Voit teh­dä Vipu-pal­ve­lun kaut­ta pe­rus­loh­kon ja­ka­mi­sen ja yh­dis­tä­mi­sen, uu­den loh­kon pe­rus­ta­mi­sen sekä loh­kon maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­to­il­moi­tuk­sen.

Voit ja­kaa ja yh­dis­tää hal­lin­nas­sa­si ole­via pe­rus­loh­ko­ja. Jaettu tai yh­dis­tetty pe­rus­loh­ko saa uu­den tun­nuk­sen. Loh­kon tun­nus nä­kyy Vipu-pal­ve­lus­sa, kun maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen on hy­väk­sy­nyt jaon tai yh­dis­tä­mi­sen.

Voit luo­da ko­ko­naan uu­den loh­kon. Loh­kon tun­nus nä­kyy Vipu-pal­ve­lus­sa, kun maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen on hy­väk­sy­nyt te­ke­mä­si muu­tos­pyyn­nön.

Voit il­moit­taa koko loh­kon pois­tu­van maa­ta­lous­käy­tös­tä, esi­mer­kik­si tont­ti­maak­si tai luon­non ti­laan. Jos loh­kol­la on voi­mas­sa ole­va si­tou­mus tai so­pi­mus, ole yh­tey­des­sä ELY-kes­kuk­sen kä­sit­te­li­jään. Mi­kä­li loh­ko siir­tyy toi­sen vil­je­li­jän hal­lin­taan, käy­tä toi­min­toa Pois­ta hal­lin­nas­ta.

Jos poistat vain osan peruslohkon pinta-alasta maatalouskäytöstä, voit tehdä sen rajakorjauksena.

Jos olet säh­köi­ses­sä asi­oin­nis­sa yrit­tä­nyt teh­dä loh­ko­muu­tos­ta ja se on jää­nyt jos­tain syys­tä kes­ken ja olet vie­nyt pa­pe­ril­la muu­tok­sen kun­taan, niin muista poistaa säh­köi­ses­sä asi­oin­nis­sa teh­ty ”yri­tys”. Esimerkki kuvassa 1.

Kuvankaappaus Vipusta. Poista lähettämätön peruslohkon muutos
Kuva 1. Poista lähettämätön peruslohkon muutos

Rajakorjaukset

Voit teh­dä Vipu-pal­ve­lun kaut­ta myös pe­rus­loh­kon raja­vii­van kor­jauk­set. Pe­rus­loh­kon raja­vii­van kor­jauk­sia voit teh­dä joko Pe­rus­loh­ko­muu­tok­set -osi­os­sa tai Peltotukituki­haun Il­moi­ta tie­dot -osi­on kar­tal­la. Raja­kor­jauk­set läh­te­vät kun­nan kä­sit­te­lyyn yh­des­sä Peltotuki­ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen kans­sa. Kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen voi tar­kas­tel­la tekemiäsi rajakorjausehdotuksia, kun olet lähettänyt Pelto­tuki­ha­ke­muk­sen.

Voit poistaa rajakorjauksella viljelemättömän alan peruslohkosta. Lue tarkemmin näistä aloista hakuoppaan luvusta Maatalousmaa perus- ja kasvulohkot -> Mikä ei ole maatalousmaata.

Huomioi peruslohkomuutoksissa

 • Tarkista uuden kauden ehdot koskien peruslohkoja hakuoppaalta ”Maatalousmaa -perus ja kasvulohkot”.
 • Peruslohkomuutokset on perusteltava antamalla niille kirjallinen lisätieto.
 • Tehdyn peruslohkomuutoksen jälkeen viranomaistiedot eivät ole ajan tasalla. Tiedot päivittyvät, kun peruslohkomuutos on käsitelty hallinnossa.

3. Peruslohkomuutosten tekeminen Vipu-palvelussa

Kuvankaappaus Vipusta. Valitse Hae/ilmoita ilmoituksia -linkki tai Hae tukia ja jätä ilmoituksia-painike
Kuva 2. Valitse Hae/ilmoita ilmoituksia -linkki tai Hae tukia ja jätä ilmoituksia-painike. Jos olet tehnyt luonnoksen, voit siirtyä suoraan ”Peruslohkomuutokset”-linkistä käsittelyyn.

Etu­si­vun ylä­pal­kin Hae/ilmoita -linkkiä tai etusivulta valitsemalla Hae tukia ja jätä ilmoituksia -painiketta pai­na­mal­la avau­tuvat sähköisen asi­oin­nin aika­tau­lut. Nä­ky­mäs­sä on lu­e­tel­tu asi­oin­nin eri hakemukset ja ilmoitukset jotka ovat auki. Va­lit­se Pe­rus­loh­ko­muu­tok­set.

Kuvankaappaus Vipusta. Valitse kohdassa Hae/ilmoita Peruslohkomuutokset
Kuva 3. Valitse kohdassa Hae/ilmoita Peruslohkomuutokset

Pe­rus­loh­ko­jen yh­dis­tä­mi­siä, ja­ko­ja, uu­sia pe­rus­loh­ko­ja sekä loh­kon maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­to­il­moi­tuk­sia voit teh­dä Pe­rus­loh­ko­muu­tok­set-osi­os­sa.

Jos olet jo lähettänyt kunnan käsiteltäväksi peruslohkomuutoksen (jako, yh­dis­tä­mi­nen, uu­den pe­rus­loh­kon luon­ti) ja haluat tehdä samalle lohkolle muita muutoksia, sinun on odotettava kunnes kunta on käsitellyt U-lohkon ennen, kun voit jatkaa lohkomuutosten tekoa.

Loh­ko­tie­dot-väli­leh­del­lä pää­set

 • yh­dis­tä­mään ja ja­ka­maan pe­rus­loh­ko­ja
 • pe­rus­ta­maan uu­sia pe­rus­loh­ko­ja
 • il­moit­ta­maan loh­kon maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­tos­ta
 • kor­jaa­maan pe­rus­loh­ko­jen ra­jo­ja.

Kuvankaappaus Vipusta. Tilan peruslohkot näkyvät sivun vasemmassa laidassa
Kuva 4. Tilan peruslohkot näkyvät sivun vasemmassa laidassa

Kuvankaappaus Vipusta. Peruslohkon tiedot
Kuva 5. Peruslohkon tiedot 

Maa­ti­lan pe­rus­loh­kot avau­tu­vat va­sem­paan reu­naan loh­ko­tun­nuk­sen mu­kaan. Kart­ta­ku­van ylä­reu­nas­sa nä­kyy loh­ko­tun­nus ja nimi. Voit jär­jes­tää pe­rus­loh­kot lis­taan loh­ko­tun­nuk­sen, ni­men tai pin­ta-alan mu­kaan klik­kaa­mal­la sa­ra­ket­ta. Karttakuvan alapuolella näet pe­rus­loh­koa kos­ke­vat tie­dot.

3.1 Peruslohkojen yhdistäminen

1. Va­lit­se va­sem­mal­ta lu­et­te­los­ta pe­rus­loh­ko, jon­ka ha­lu­at yh­dis­tää. 

 • Si­vul­le avau­tuu va­lit­se­ma­si loh­kon kart­ta­nä­ky­mä. Pe­rus­loh­kol­ta toi­sel­le pys­tyt siir­ty­mään va­lit­se­mal­la loh­kon kar­tal­ta.

2. Klik­kaa kar­tal­la nä­ky­vää suu­ren­nus pai­ni­ket­ta

 • Saat kar­tan suu­rem­mak­si ja kart­ta­työ­ka­lut tulevat nä­ky­viin. 
 • Kar­tal­la näet
  • Oranssilla rajattuna ak­tii­vi­se­na ole­van yh­dis­tet­tä­vän pe­rus­loh­kon.
  • Sinisellä rajattuna kaik­ki hal­lin­nas­sa­si ja pe­rus­loh­koon yh­dis­tet­tä­vis­sä ole­vat pe­rus­loh­kot.

3. Yh­dis­tet­tä­vil­lä loh­koil­la tu­lee olla sa­mat omi­nai­suus­tie­dot.

 • Näi­tä omi­nai­suuk­sia ovat:omis­tus, kor­vaus­kel­poi­suus, si­tou­mus- ja so­pi­mus­tie­to ja maan­käyt­tö­laji. 
 • Li­säk­si loh­ko­jen pi­tää si­jai­ta sa­mas­sa kun­nas­sa ja kun­ta­o­sas­sa. 
 • Et voi yhdistää tai jakaa lohkoa, jolla on voimassa oleva ympäristösopimus.
 • Vuoden 2022 jälkeen viljelyyn otettua lohkoa ei voi yhdistää aiemmin viljelyyn otetun kanssa.

Kuvankaappaus Vipusta. Valitse isolla kartalla peruslohkomuutoksen työkalu
Kuva 6. Valitse isolla kartalla peruslohkomuutoksen työkalu

4. Va­lit­se kar­tan ylä­ri­vil­tä Pe­rus­loh­ko­muu­tos-va­li­kos­ta Yh­dis­tä pe­rus­loh­kot -toi­min­to.

 • Yh­dis­tä­mi­nen kan­nat­taa aloit­taa suu­rim­mas­ta loh­kos­ta.
 • So­vel­lus huo­maut­taa, jos yh­dis­tet­tä­väl­le loh­kol­le on tal­len­net­tu kas­vu­loh­ko­ja.
  Va­lit­se OK, jos ha­lu­at jat­kaa loh­ko­jen yh­dis­tä­mis­tä.

5. Muis­ta tal­len­taa kas­vu­loh­ko­tie­dot uu­des­taan sen jäl­keen, kun olet teh­nyt pe­rus­loh­ko­muu­tok­set lop­puun.

Kuvankaappaus Vipusta. Huomautus, että peruslohkolla on kasvulohkoja, jotka tulee poistaa ennen lohkon yhdistämistä.
Kuva 7. Huomautus, että peruslohkolla on kasvulohkoja, jotka tulee poistaa ennen lohkon yhdistämistä.

6. Piir­rä alue, joka yh­dis­tää loh­kot. Pää­tä piir­tä­mi­nen tup­la­klik­kauk­seen tai klik­kaa­mal­la uu­del­leen en­sim­mäis­tä pis­tet­tä. Voit jatkaa yhdistämistä ensimmäisen yhdistyksen jälkeen. 

Kuvankaappaus Vipusta. Piirrä yhdistettävä alue

Kuva 8. Piirrä yhdistettävä alue

7. Näet loh­ko­ja yh­dis­tä­vän alu­een kar­tal­la nuo­len oi­ke­al­la puo­lel­la. Esi­merk­ki­ku­vas­sa loh­ko­jen vä­li­nen alue tu­lee mu­kaan uu­den loh­kon alaan, mut­ta kor­vaus­kel­poi­sen-/si­tou­mus-pin­ta-a­lan kas­vu ei ole kai­kis­sa ti­lan­teis­sa sal­lit­tua. Loh­koil­la joil­la on yh­tei­nen raja kar­tal­la, pin­ta-ala ei kas­va.

Kuvankaappaus Vipusta. Yhdistämisen jälkeen siirry seuraavaan vaiheeseen

Kuva 9. Yhdistämisen jälkeen siirry seuraavaan vaiheeseen.

8. Tä­män jäl­keen voit

 • yh­dis­tää li­sää pe­rus­loh­ko­ja uu­teen loh­koon tai 
 • siir­tyä seu­raa­vaan vai­hee­seen 2. Muok­kaa, jos­sa voit muo­ka­ta uu­den pe­rus­loh­kon ra­jo­ja siir­tä­mäl­lä vih­rei­tä tai har­mai­ta tai­te­pis­tei­tä.

Kuvankaappaus Vipusta. Muokkaa yhdistetyn peruslohkon rajoja

Kuva 10. Muokkaa yhdistetyn peruslohkon rajoja.

9. Muu­tok­set teh­ty­ä­si siir­ry vai­hee­seen  Omi­nai­suus­tie­dot. Anna uu­del­le pe­rusloh­kol­le nimi, maan­käyt­tö­laji, hukkakauratietolohkon, viljelykelpoisuustieto 31.12.2022, merkintä tuulensuojaistutuksista sekä lisä­tie­dot pe­rus­loh­ko­muu­tok­sel­le, nämä ovat pakollisia tietoja täyttää. 

10. Lopuksi vah­vis­ta muu­tok­set Tal­len­na-toi­min­nol­la.

Jos haet loh­kol­le kor­vaus­kel­poi­suut­ta tai ha­lu­at an­taa muu­ta tuki­kä­sit­te­lyyn liit­ty­vää lisä­tie­toa, anna tiedot Peltotuki­en haun lisä­tie­dois­sa tai peltotuki­en haun lä­het­tä­mi­sen yh­tey­des­sä ole­vas­sa lisä­tie­to­laa­ti­kos­sa.

 

Kuvankaappaus Vipusta. Anna uuden peruslohkon tiedot

Kuva 11.Anna uuden peruslohkon tiedot.

Huo­maa, että juu­ri muo­dos­tu­neen pe­rus­loh­kon kaik­ki vi­ran­o­mais­tie­dot ei­vät ole vie­lä päi­vit­ty­neet ajan ­ta­sal­le. Muun mu­as­sa pe­rus­loh­kon ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen koh­den­ta­mis­alue­tie­dos­sa on ole­tuk­se­na Ei, mut­ta tie­to päi­vit­tyy ajan ­ta­sal­le sen jäl­keen, kun kun­ta on kä­si­tel­lyt muu­tos­pyyn­nön.

3.2 Peruslohkojen jakaminen

1. Va­lit­se jaettava pe­rus­loh­ko ­lu­et­te­los­ta tai klik­kaa kar­tal­ta loh­koa, jon­ka ha­lu­at ja­kaa. Voit siirtyä kartalla pe­rus­loh­kol­ta toi­sel­le va­lit­se­mal­la loh­kon.

Kuvankaappaus Vipusta. Valitse peruslohkomuutoksen jaa peruslohko -työkalu

Kuva 12. Valitse peruslohkomuutoksen jaa peruslohko -työkalu.

2. Va­lit­se pe­rus­loh­ko­muu­tos-va­li­kon Jaa pe­rus­loh­ko-toi­min­to. 

 • So­vel­lus huo­maut­taa, jos ja­et­ta­val­le loh­kol­le on tal­len­net­tu kas­vu­loh­ko­ja. Va­lit­se OK, jos ha­lu­at jat­kaa loh­kon ja­ka­mis­ta. Muis­ta tal­len­taa kas­vu­loh­ko­tie­dot uu­des­taan sen jäl­keen, kun olet teh­nyt pe­rus­loh­ko­muu­tok­set lop­puun.

Kuvankaappaus Vipusta. Jaa peruslohko haluamastasi kohtaa

Kuva 13. Jaa peruslohko haluamastasi kohtaa.

3. Jaa pe­rus­loh­ko osik­si klik­kaa­mal­la pe­rus­loh­ko­ra­jan ulko­puo­lel­ta tai pe­rus­loh­kon ra­jal­ta.

 • Klik­kaa­mi­nen aloit­taa jako­vii­van piir­tä­mi­sen.
 • Jos pe­rus­loh­kon ja­ka­va raja ei ole suo­ra, voit teh­dä apu­pis­teen loh­kol­le na­paut­ta­mal­la kart­taa.

4. Pää­tä piir­tä­mi­nen pe­rus­loh­ko­ra­jan ulko­puo­lel­le klik­kaa­mal­la.

 • Voit tehdä use­am­man jaon pe­rus­loh­kol­le vaiheessa 1 jatkamalla piirtämistä.
 • Jos ha­lu­at piir­tää pe­rus­loh­kon toi­sen pe­rus­loh­kon si­säl­le, piirrä peruslohkoon en­sin saa­re­ke ja sen jäl­keen luo uusi pe­rus­loh­ko saa­rek­keen si­säl­le. Täs­tä on kerrottu li­sää kap­pa­lees­sa uu­den pe­rus­loh­kon pe­rus­ta­mi­nen.

5. Voit hyö­dyn­tää piir­ros­sa osoit­ti­men tart­tu­mis­o­mi­nai­suut­ta (snap­ping)

 • Toimintaperiaate: kun viet hii­ren osoit­ti­men (ym­py­rä) ole­mas­sa ole­van ra­jan lä­hei­syy­teen tai kul­ma­pis­teen vie­reen – ra­jal­le ilmestyy vih­reä ne­liö. Tämä tar­koit­taa sitä, että piir­to­työ­kalu on tart­tu­mas­sa ra­jaan tai kul­ma­pis­tee­seen kiin­ni. Alla ole­vas­sa ku­vas­sa esi­tel­ty kol­me ta­paa aloit­taa jaon piir­to:
  1. Loh­kon ulko­puo­lel­ta
  2. Loh­kon ra­jal­ta (huom. ym­py­rä ja vih­reä ne­liö)
  3. Ole­mas­sa ole­vas­ta kul­ma­pis­tees­tä (ym­py­rä ja ne­liö)

Kuvankaappaus Vipusta. Esimerkkejä jako-työkalun aloittamisesta

Kuva 14. Esimerkkejä jako-työkalun aloittamisesta.

6. Kun olet piir­tä­nyt jako­vii­vat, siir­ry vai­hee­seen  Muok­kaa, jos­sa voit muo­ka­ta loh­ko­jen ra­jo­ja. Jos loh­ko­jen vä­lis­tä ra­jaa on muo­kat­ta­va, muok­kaa en­sin pie­ne­ne­vää lohkoa ja sen jäl­keen suu­re­ne­vaa lohkoa. Voit valita loh­ko­ja klik­kaa­mal­la nii­tä kar­tal­la.

Kuvankaappaus Vipusta. Muokkaa jaettujen lohkojen rajaviivoja

Kuva 15. Muokkaa jaettujen lohkojen rajaviivoja.

7. Anna ja­os­sa syn­ty­neil­le pe­rus­loh­koil­le tie­dot siir­ty­mäl­lä vai­hee­seen Omi­nai­suus­tie­dot. Voit va­li­ta loh­ko­jen vä­lil­tä klik­kaa­mal­la kar­tal­la.

Kuvankaappaus Vipusta. Anna uuden/uusien peruslohkojen tiedot

Kuva 16. Anna uuden/uusien peruslohkojen tiedot.

8. Vah­vis­ta teh­dyt muu­tok­set Tal­len­na-toi­min­nol­la. 

 • Omi­nai­suus­tie­dot ko­pi­oi­tu­vat ja­e­tul­ta pe­rus­loh­kol­ta. Kerro lisätietokentässä teh­dys­tä toi­men­pis­tees­tä kun­nan kä­sit­te­li­jän työ­tä hel­pot­taak­se­si, sekä vää­rin­kä­si­tys­ten vält­tä­mi­sek­si.

Huo­maa, että juu­ri muo­dos­tu­neen pe­rus­loh­kon kaik­ki vi­ran­o­mais­tie­dot ei­vät ole vie­lä päi­vit­ty­neet ajan­ ta­sal­le. Muun mu­as­sa pe­rus­loh­kon ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen koh­den­ta­mis­alue­tie­dos­sa on ole­tuk­se­na Ei, mut­ta tie­to päi­vit­tyy ajan ­ta­sal­le sen jäl­keen, kun kun­ta on kä­si­tel­lyt muu­tos­pyyn­nön.

3.3 Uuden peruslohkon perustaminen

Kuvankaappaus Vipusta. Valitse työkalu Luo uusi peruslohko

Kuva 17. Valitse työkalu Luo uusi peruslohko.

1. Va­lit­se Pe­rus­loh­ko­muu­tos-va­li­kos­ta Luo uusi pe­rus­loh­ko -toi­min­to

2. Klikkaa hiirellä karttaa lähellä uutta peruslohkoa.

 • Kart­ta ha­kee pis­teen lä­hel­lä ole­vien pe­rus­loh­ko­jen ra­jat kar­tal­le.

3. Aloita piirtäminen klikkaamalla kartalle rajapisteitä. Tuplaklikkaus päättää piirtämisen.

Kuvankaappaus Vipusta. Piirrä uusi peruslohko kartalle

Kuva 18. Piirrä uusi peruslohko kartalle.

4. Anna uu­del­le pe­rus­loh­kol­le omi­nai­suus­tie­dot vai­hees­sa 2. 

5. Kirjoita lisä­tie­to­kent­tään syy uuden peruslohkon perustamiselle, esim. raivattu metsää. 

6. Vah­vis­ta muu­tok­set Tal­len­na-pai­nik­keel­la. Tä­män jäl­keen voit vie­lä teh­dä raja­kor­jauk­sen uu­del­le loh­kol­le raja­kor­jaus työ­ka­lul­la.

Huo­maa, että juu­ri muo­dos­tu­neen pe­rus­loh­kon kaik­ki vi­ran­o­mais­tie­dot ei­vät ole vie­lä päi­vit­ty­neet ajan ­ta­sal­le. Muun mu­as­sa pe­rus­loh­kon ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen koh­den­ta­mis­alue­tie­dos­sa on ole­tuk­se­na Ei, mut­ta tie­to päi­vit­tyy ajan ­ta­sal­le sen jäl­keen, kun kun­ta on kä­si­tel­lyt muu­tos­pyyn­nön.

3.4 Saarekeen lisääminen

1. Va­lit­se Raja­kor­jaus­työ­kalu­va­li­kos­ta Li­sää saa­re­ke-toi­min­to.

2. Klik­kaa kar­tal­la koh­taa, jo­hon ha­lu­at li­sä­tä saa­rek­keen ja aloi­ta piir­tä­mään kar­tal­le raja­pis­tei­tä. Tup­la­klik­kaus päät­tää piir­tä­mi­sen.

3. Voit muo­ka­ta piir­tä­mä­si saa­rek­keen ra­jo­ja vaih­ta­mal­la Tee pe­rus­loh­kon raja­kor­jaus-työ­ka­luun ja Tal­len­na saa­re­ke.

4. Lo­puk­si kirjoita raja­kor­jauk­sel­le lisätietokenttään syy esim. kivikasat.

Kuvankaappaus Vipusta. Valitse lisää saareke -työkalu

Kuva 19. Valitse lisää saareke -työkalu.

Kuvankaappaus Vipusta. Muokkaa tarvittaessa saarekkeen rajapisteitä

Kuva 20. Muokkaa tarvittaessa saarekkeen rajapisteitä.

3.5 Saarekeen poistaminen

1. Va­lit­se työ­kalu­va­li­kos­ta Pois­ta saa­re­ke -toi­min­to. 

2. Va­lit­se kar­tal­ta pois­tet­ta­va saa­re­ke klik­kaa­mal­la sitä. 

3. Vah­vis­ta saa­rek­keen pois­to Tal­len­na-pai­nik­keel­la.

4. Anna lisä­tie­dot raja­kor­jauk­sel­le esim. kivikasat poistettu.

3.6 Rajakorjaukset

Voit teh­dä pe­rus­loh­kon raja­kor­jauk­sia pe­rus­loh­ko­muu­tok­set-osi­os­sa sekä Peltotukien haun-osi­os­sa. 
Tee pel­kät raja­kor­jauk­set tuki­haun aikana, jotta kun­ta voi tar­kis­taa, että tukien hakeminen tapahtuu oikeilla pinta-aloilla.

Tee ha­ke­muk­se­si ajois­sa ja var­mis­ta kun­nas­ta en­nen 18.6. hy­väk­sy­tään­kö pyy­de­tyt raja­kor­jauk­set. Huo­mi­oi, että raja­kor­jaus läh­tee kun­nan kä­si­tel­tä­väk­si vas­ta tuki­hakemuksen lä­het­tä­mi­sen yh­tey­des­sä. Tuki­hakemuksella teh­ty raja­kor­jaus säi­lyt­tää kas­vu­loh­ko­jen ge­o­met­ri­at kar­tal­la, mut­ta pe­rus­loh­ko­muu­tok­sis­sa kas­vu­loh­ko­jen ge­o­met­ri­at pois­te­taan ja ne on piir­ret­tä­vä uu­del­leen.

Kunta voi joissakin tapauksissa lähettää tekemästäsi rajakorjauksesta selvityspyynnön Vipu-mobiiliin. Vastaa siihen annetussa määräajassa.

Kuvankaappaus Vipusta. Valitse tee peruslohkon rajakorjaus

Kuva 21. Valitse tee peruslohkon rajakorjaus.

 1. Va­lit­se loh­ko, jon­ka ra­jo­ja ha­lu­at kor­ja­ta.
 2. Aloita raja­kor­jaus va­lit­se­mal­la työ­kalu­va­li­kosta Tee pe­rus­loh­kon raja­kor­jaus-toiminto.
  • So­vel­lus huo­maut­taa, jos loh­kol­le on tal­len­net­tu kas­vu­loh­ko­ja. Va­lit­se OK, jos ha­lu­at jat­kaa ra­jan kor­jaa­mis­ta. Muis­ta tal­len­taa raja­kor­jauk­sen jäl­keen kas­vu­loh­ko­tie­dot uu­des­taan.
  • Pe­rus­loh­kon raja­vii­vat ak­ti­voi­tu­vat muo­kat­ta­vak­si.
 3. Ota kiin­ni raja­vii­van tai­te­pis­teis­tä ja lii­ku­ta ne oi­kei­siin koh­tiin.
 4. Vah­vis­ta muu­tok­set Tal­len­na-pai­nik­keel­la.
 5. Anna te­ke­mäl­le­si raja­kor­jauk­sel­le aina selkeä syy Lisätiedot-kohdassa. Hal­lin­to tar­kas­taa sel­vit­tä­mät­tö­mät ta­pauk­set maas­tos­sa ke­sän ai­ka­na.

Kuvankaappaus Vipusta. Anna rajakorjaukselle perustelut

Kuva 22. Anna rajakorjaukselle perustelut.

Huom! Et voi kasvattaa vuoden 2024 pinta-alaa peltotukien haun päätyttyä.

Poista rajakorjaus / hae uusi digitoitu raja

Poista rajakorjaus / Hae uusi digitoitu raja korvaa peruslohkolle tehdyt muutokset ja hakee peruslohkon uusimman geometrian kartalle.

1. Va­lit­se Poista rajakorjaus / hae uusi digitoitu raja-työ­kalu.

Kuvankaappaus Vipusta. Varmistus-ikkuna toiminnon hyväksymisestä

Kuva 23. Varmistus-ikkuna toiminnon hyväksymisestä.

2. Vah­vis­ta työkalun käyttö.

Lisätiedot

Il­moi­ta pe­rus­loh­kon lisä­tie­dois­sa esim. seu­raa­vat asi­at:

 • jos haet loh­kol­le kor­vaus­kel­poi­suut­ta, il­moi­ta pe­rus­loh­kon lisä­tie­dois­sa mil­lä pe­rus­teel­la haet loh­kol­le kor­vaus­kel­poi­suut­ta. 
 • muu pe­rus­loh­koon liit­ty­vä lisä­tie­to

Il­moi­ta kas­vu­loh­kon lisä­tie­dois­sa esim. seu­raa­vat asi­at:

 • vi­her­lan­noi­tus­nur­mek­si il­moi­te­tun loh­kon kyl­vös­sä käy­te­tyt sie­men­mää­rät ja kas­vi­la­jit
 • loh­kot, joi­ta käy­te­tään muun kuin ih­mis­ra­vin­nok­si tar­koi­te­tun avo­maan vi­han­nes­ten vil­je­lyyn
 • ham­pun käyt­tö­tar­koi­tus, kyl­vö­päi­vä ja kyl­vö­mää­rä kg/ha
 • tar­ken­na va­lit­se­maa­si vil­je­ly­kas­via, jos il­moi­tat kas­vin jol­le ei ole omaa tark­kaa kas­vi­koo­dia
 • il­moi­ta kas­veis­ta ja vil­je­ly­a­lois­ta, joi­den juu­ret ei­vät ole yh­tey­des­sä maa­pe­rään

Peltotuki­en haun Yh­teen­veto ja lä­he­tys si­vun lisä­tie­dois­sa voit il­moit­taa ylei­siä ha­ke­muk­seen tai ti­laan liit­ty­viä lisä­tie­to­ja.

4. Maatalouskäytöstä poistuva ala

Mi­kä­li osa tai koko pe­rus­loh­ko­si pois­tuu maa­ta­lous­käy­tös­tä, älä pois­ta pe­rus­loh­koa ti­lan hal­lin­nas­ta, vaan il­moi­ta maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­tos­ta Pe­rus­loh­ko­muu­tok­set-osi­os­sa.

Toi­min­non löy­dät pe­rus­loh­ko­lis­tan alta, linkkiteksti ”Poista peruslohko maatalouskäytöstä”. 

Jos vain osa peruslohkosta poistuu maatalouskäytöstä, poista se rajakorjauksella.

Lisä­tie­toa saat Viljelijätukien haku­op­paan Maatalousmaa, perus- ja kasvulohkot -luvusta.

 

Kuvankaappaus Vipusta. Poista valittu peruslohko maatalouskäytöstä -työkalu

Kuva 24. Poista valittu peruslohko maatalouskäytöstä -työkalu

1. Va­lit­se en­sin lis­tal­ta tai kar­tal­ta maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­tet­ta­va loh­ko.

2. Va­lit­se työkalu Pois­ta va­lit­tu pe­rus­loh­ko maa­ta­lous­käy­tös­tä.

 • Voit pois­taa maa­ta­lous­käy­tös­tä omis­tuk­ses­sa­si ole­via loh­ko­ja joil­la ei ole kas­vu­loh­ko­ja ei­vät­kä ole yh­teis­käy­tös­sä.

3. Muutoshaun aikana voit il­moit­taa vil­je­lys­tä pois­tu­van alan kas­vu­loh­ko­na, va­lit­se täl­löin kas­vi­koo­dik­si vil­je­le­mä­tön ja ker­ro kas­vu­loh­kon lisä­tie­dois­sa pois­tat­ko loh­kon a) ko­ko­naan maa­ta­lous­käy­tös­tä vai b) luon­non­ti­laan.

Kuvankaappaus Vipusta. Huomautus maatalouskäytöstä poistosta

Kuva 25. Huomautus maatalouskäytöstä poistosta.

Kuvankaappaus Vipusta. Anna syy lohkon poistumiselle maatalouskäytöstä

Kuva 26. Anna syy lohkon poistumiselle maatalouskäytöstä.

4. Kun pois­tat loh­kon maa­ta­lous­käy­tös­tä, on si­nun otet­ta­va kan­taa jää­kö loh­ko luon­non­ti­laan vai pois­tuu­ko se maa­ta­lous­käy­tös­tä.

5. Anna maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­tol­le lisä­tie­dot.

6. Vah­vis­taak­se­si maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­ton va­lit­se Hy­väk­sy.

 • Pois­tet­tu loh­ko nä­kyy pe­rus­loh­ko­lis­tal­la har­maa­na pois­ton jäl­keen.

7. Voit pe­rua pois­ton Yh­teen­veto ja lä­he­tys -si­vul­la Pois­ta muu­tos -sa­rak­kees­ta.

5. Lähettäminen

Pe­rus­loh­kon muu­tok­set teh­ty­ä­si siir­ry Yh­teen­veto ja Lä­he­tys -väli­leh­del­le. Li­sää säh­kö­pos­ti­o­soi­te ja lä­he­tä muu­tok­set kä­si­tel­tä­väk­si.

Lä­het­tä­mi­sen jäl­keen muu­tos­eh­do­tuk­se­si kä­si­tel­lään kun­nas­sa. Pe­rus­loh­ko saa uu­den nu­me­ron ja muu­tok­set siir­ty­vät lo­pul­li­seen di­gi­toin­tiin. Jos kun­ta ei ole eh­ti­nyt hy­väk­syä muu­tok­si­a­si, voit pa­laut­taa tukihakemuksen U-loh­ko­tun­nuk­sel­la.

Kuvankaappaus Vipusta. Yhteenveto ja lähetys -osio

Kuva 27. Yhteenveto ja lähetys -osio

Yh­teen­veto ja lä­he­tys -väli­leh­del­tä pys­tyt avaa­maan teh­dys­tä toi­men­pi­tees­tä pdf-tu­los­teen. Vir­heel­li­set kor­jauk­set pys­tyt pe­ru­maan Peru lä­he­tys-ras­til­la ja muok­kaa­maan kor­jaus­ta sen jäl­keen. Jos va­lit­set Pois­ta muu­tos -ras­tin, muu­tos pois­te­taan ko­ko­naan ja voit aloit­taa muu­tok­sen te­ke­mi­sen alus­ta.

Kun teh­dyt pe­rus­loh­ko­muu­tok­set on tar­kas­tet­tu, lä­he­tä ha­ke­mus Lä­he­tä kä­si­tel­tä­väk­si -pai­nik­keel­la. Huo­mi­oi, että raja­kor­jauk­set läh­te­vät eteen­päin vas­ta tuki­haun lä­het­tä­mi­sen yh­tey­des­sä.

6. Lähetyksen peruminen

Voit perua pe­rus­loh­ko­muu­tos­ten lä­het­tä­mi­sen sii­hen saak­ka, kun­nes muu­tok­set on otet­tu kun­nas­sa kä­sit­te­lyyn. Pe­ru lähetys pai­na­mal­la Peruuta lä­he­tys -koh­dan alla ole­vas­ta pu­nai­ses­ta ras­tis­ta. Jo­kai­sen muu­tok­sen lä­he­tyk­sen pe­ru­mi­nen on teh­tä­vä yk­si­tel­len.

Kuvankaappaus Vipusta. Pe­rus­loh­ko­muu­tok­sen lä­he­tyk­sen pys­tyy pe­ru­maan pai­na­mal­la Peruuta lähetys -sarakkeen alla ole­vas­ta pu­nai­ses­ta ras­tis­ta
Kuva 28. Pe­rus­loh­ko­muu­tok­sen lä­he­tyk­sen pys­tyy pe­ru­maan pai­na­mal­la Peruuta lähetys -sarakkeen alla ole­vas­ta pu­nai­ses­ta ras­tis­ta.

Pe­rus­loh­ko­muu­tok­sen lä­he­tyk­sen pe­ru­mi­sen jäl­keen, ky­sei­nen muu­tos nä­kyy jäl­leen Lä­het­tä­mät­tö­mät jaot, yh­dis­tä­mi­set ja uu­det pe­rus­loh­kot -koh­dan alla.

Ni­meä klik­kaa­mal­la pää­set kor­jaa­maan loh­kon ra­jo­ja. Mi­kä­li ha­lu­at ja­kaa tai yh­dis­tää ky­sei­sen loh­kon, poista van­ha muu­tos Pois­ta muu­tos -ras­tis­ta ja aloita pe­rus­loh­ko­muu­tok­sen te­ke­mi­nen alus­ta. Jos et ha­lua lä­het­tää pe­rus­loh­ko­muu­tos­ta, pois­ta muu­tos ko­ko­naan. Et pys­ty lä­het­tä­mään tuki­hake­mus­ta, jos ti­lal­la on lä­het­tä­mät­tö­miä pe­rus­loh­ko­muu­tok­sia.

Kuvankaappaus Vipusta. Peruuta muutosesitys

Kuva 29. Mi­kä­li et ha­lua lä­het­tää pe­rus­loh­ko­muu­tos­ta, pois­ta muu­tos ko­ko­naan, sil­lä et pys­ty lä­het­tä­mään ­tuki­hake­mus­ta mi­kä­li ti­lal­la on lä­het­tä­mät­tö­miä pe­rus­loh­ko­muu­tok­sia. Klikkaa Poista muutossarakkeen alla olevaa punaista rastia.

Pe­rus­loh­ko­muu­tos­ten lä­het­tä­mi­sen jäl­keen voit sul­kea si­vun Sul­je asi­oin­ti-koh­das­ta (oi­ke­as­sa ylä­lai­das­sa). Näyt­tö pa­lau­tuu Vi­pun etu­si­vul­le. Säh­köi­nen asi­oin­ti -koh­das­ta voit tar­kis­taa, että pe­rus­loh­ko­muu­tokset ovat lä­he­tet­ty -ti­las­sa.