Vipu-ohje: Sokerijuurikkaan kuljetustuki 2023

Julkaisupäivä: 2. helmikuuta 2024

Kirjautuminen ja käyttäjäoikeudet

Pääset kirjautumaan Vipu-pal­ve­luun selausoikeuksilla, mutta asiointia varten tarvitset asi­oin­ti­oi­keu­det. 

Kirjaudu Vipu-palveluun osoitteessa: https://vipu.ruokavirasto.fi. Tunnistaudu palveluun pankkitunnuksilla, mo­bii­li­var­menteella tai sähköisellä henkilökortilla.

  • Jos tunnistaudut verkkopankkitunnuksilla, palvelu oh­jaa si­nut pank­ki­si kir­jau­tu­mis­ik­ku­naan. Lisätietoa pankkitunnuksilla tunnistautumisesta saat oman pankkisi verkkosivustolta. Verkkopankkitunnuksiasi käytetään ainoastaan tunnistautumiseen, pankkitietosi eivät välity Vipu-palveluun.
  • Mo­bii­li­var­men­teen käy­tös­tä saat oh­jeet oman mat­ka­pu­he­lin­o­pe­raat­to­ri­si verk­ko­sivuilta tai osoit­tees­ta mo­bii­li­var­men­ne.fi.
  • Jos kirjaudut HST-kortilla, valitse Var­men­ne­kort­ti ja käy­tä tun­nis­tau­tu­mi­seen var­men­ne­kort­tia ja kor­tin­lu­ki­jaa.

Hae käyttöoikeuksia

Voit hakea ja perua käyttäjäoi­keuk­sia lo­mak­keel­la 457. Kokonaan uuden maatilan asiointioikeuksia voit hakea lomakkeella 456.

Ensisijaisena viljelijänä voit valtuuttaa myös itse muita käyttäjiä ja perua valtuutuksia Vipun Maatila-valikon Käyttöoikeudet-osiossa.

Valtuuta toinen henkilö

Sähköinen asiointi edellyttää, että yksi henkilö valtuutetaan allekirjoittamaan sähköinen tukihakemus muiden puolesta.  Asiointioikeudet ovat yleensä ensisijaisella viljelijällä. Sähköisessä asioinnissa voit valtuuttaa esimerkiksi neuvojan asioimaan puolestasi. Neuvojan sähköisestä valtuuttamisesta on kerrottu tarkemmin Peltotukien hakuoppaan luvussa Tukien hakeminen.

Voit ottaa yhteyttä verkkoasiointia ja Vipu-pal­ve­lun käyt­töä kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä oman yhteistoiminta-alueesi tai ELY-keskuksesi sähköisen tukihaun asiantuntijaan, jolta saat apua käyttöoikeuksiin, sovelluksen käyttämiseen ja hakemusten lähettämiseen liittyvissä kysymyksissä. Yh­tey­den­otto ta­pah­tuu klikkaamalla Vipu-palvelussa Käy­tön tuki -koh­taa. Näyttöön avau­tuu yh­tey­den­otto­sivu, jos­sa voit valita, haluatko apua säh­kö­pos­tit­se vai pu­he­li­mit­se.

Kuvankaappaus Vipu-palvelustaKuva 1: Sivun alalaidasta Käytön tuki -kohdasta löydät kuntasi tai ELY-keskuksesi yhteystiedot.

Ota yhteyttä

Hae yhteistoiminta-alueesi

Avaa tiedosto PDF-lukuohjelmassa, yleisesti käytössä on Adobe Acrobat Reader. Pääset tarvittaessa lataamaan lukuohjelman osoitteesta adobe.com/fi/acrobat/pdf-reader.html. Valitse Tiedosto → tulosta → tulostimeksi valitse Microsoft Print to PDF → tulosta. Tämän jälkeen pääset tuottamaan tiedoston kokonaan uutena PDF-tiedostoversiona. Lopuksi ohjelma kysyy tuon tulosteen eli tiedoston tallentamisesta. Tallenna tiedosto omalle koneelle tai työpöydällesi. Vie se sitten normaaliin tapaan Vipuun.

Jos PDF-lukuohjelma on jokin muu kuin Acrobat Reader, käytä sen ohjelman uuden tiedostoversion luontitoimintoa. Tiedoston luonti onnistuu myös esimerkiksi Word-tekstinkäsittelyohjelman avulla.Kuvassa teksti: Avaa tiedosto PDF-lukuohjelmassa. Yleisesti käytössä on Adobe Acrobat Reader. Tarvittaessa voit ladata Adobe Acrobat Reader -ohjelman Adoben verkkosivuilta. Tulosta tiedosto valitsemalla tulostimeksi Microsoft Print to PDF. Tallenna tiedosto koneellesi. Tämän jälkeen vie tiedosto normaaliin tapaan Vipuun.

Vipu-palvelun etusivun yläpalkin Hae/Ilmoita-painikkeesta avautuu Sähköisen asioinnin aikataulut.

Kuvakaappaus Vipu-palvelun etusivultaKuva 1a. Vipu-palvelun ylävalikko

Va­lit­se tuki­muo­to säh­köi­sen asi­oin­nin etu­si­vul­la koh­das­sa Sokerijuurikkaan kuljetustuki. 

Kuvakaappaus Vipusta, Valitse sokerijuurikkaan kuljetustuki

Kuva 1b. Valitse sokerijuurikkaan kuljetustuki

Valinnan jälkeen avautuu näkymä, missä on kolme osiota: Hakijan tiedot, Hakemustiedot sekä Yhteenveto ja lähetys.

1. Hakijan tiedot

Kuvakaappaus vipusta, Hakemuksen osiotKuva 2. Va­lit­se tuen­ha­ki­ja alas­veto­va­li­kon avul­la. Tuenhakijaksi tulisi valita se tilan osallinen, jonka nimissä sokerijuurikkaan viljelysopimus on.

2. Hakemustiedot

Vil­je­li­jä­so­pi­muk­set

Merkitse sokerijuurikkaan viljelijäsopimusnumerosi avoimeen kenttään.  Viljelysopimuksen numerossa tulee olla 7 numeroa. Antamasi viljelijänumeron esitiedot näkyvät tämän jälkeen samalla rivillä. Esitiedot on saatu sokeritehtaalta, etkä voi niitä muuttaa.

Lisää tarvittaessa uusi viljelijänumero Lisää sopimus -painikkeesta, jos sinulla on hallinnassasi useampia viljelysopimuksia.

Kuvakaappaus Vipusta, Hakemustiedot-välilehtiKuva 3. Hakemustiedot-välilehti, viljelijäsopimuksen lisääminen

Maa­ta­lous­y­ri­tyk­sen vero­vuo­si

Ilmoita maatalousyrityksesi verovuosi. Huom. Kesäkuu 2024 tulee sisältyä kuluvaan verovuosijaksoon.

Kuvakaappaus Vipu-palvelusta, maatalousyrityksen verovuosiKuva 4. Maatalousyrityken verovuosi

Valitse ylimmäinen rastituskohta, jos kuluva verovuosi (2024) ja kaksi edellistä verovuotta (2023 ja 2022) ovat olleet täysiä kalenterivuosia.

Valitse alimmainen rastituskohta, jos kuluva verovuosi (2024) tai kaksi edellistä verovuotta (2023 tai 2022) eivät ole olleet täysiä kalenterivuosia.

Paina Muokkaa verovuosia -painiketta ja ilmoita erikseen aukeavalle näytölle oikeat verovuodet valitsemalla kalenterista.  Kuluvan verovuoden ilmoittaminen on pakollista. Tallenna muutos.

Kuvakaappaus Vipu-palvelusta, muokkaa verovuosiaKuva 5. Verovuosien muokkaaminen

Ai­em­mat de mi­ni­mis -tuet

Ilmoita oletko saanut maatalousyrityksellesi kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana de minimis -tukia muualta kuin Maaseutuvirastosta tai Ruokavirastosta. Huom. Maaseutuviraston ja Ruokaviraston maksamia maatalouden de minimis -tukia ei tarvitse ilmoittaa, koska ne ovat maataloushallinnon tiedossa.

Kuvakaappaus Vipusta, Aiemmat de minimis -tuetKuva 6. Oletko saanut aiemmin de minimis -tukea

Valitse En, jos muita de minimis -tukia ei ole myönnetty.

Valitse Kyllä, jos muita de minimis -tukia on myönnetty ja ilmoita saamiesi tukien tiedot avautuvassa taulukossa. Ilmoita tuen tiedot painamalla Lisää tuki - painiketta: tuen myöntäjä, maksettu tuen määrä euroina (kahden desimaalin tarkkuudella) sekä tuen myöntämisajankohta. Tuen myöntämisajankohdan löydät kyseisen tuen myöntöpäätöksestä. Kaikki täytettävät kohdat ovat pakollisia täyttää. Tallenna lopuksi tiedot.

Kuvakaappaus Vipusta, De minimis -tuen lisääminenKuva 7. De minimis -tuen lisääminen

Li­sä­tyn de mi­ni­mis -tuen tie­to­ja voit muo­ka­ta Muok­kaa -pai­nik­kees­ta tai pois­taa koko ri­vin Pois­ta -pai­nik­kees­ta.

Liit­teet

Voit jät­tää täs­sä koh­das­sa liit­teel­lä lisä­tie­toa kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le.

Kuvakaappaus vipusta, Liitteiden lisääminenKuva 8. Liitteiden lisääminen

Paina Selaa -painiketta ja valitse tietokoneeltasi  dokumentti, jonka haluat liittää hakemukseen mukaan. Huom. Dokumentin tulee olla pdf-muotoinen ja dokumentin nimelle ja koolle on rajoitteita.

Lisätty liite näkyy onnistuneen liittämisen jälkeen oikeassa reunassa Lisätyt liitteet -kohdassa. Poista -toiminnolla voit poistaa esimerkiksi väärän liitteen.

3. Yhteenveto ja lähetys

Yh­teen­veto­tie­dot

Tarkista Yhteenveto -kohdan tiedot eli ilmoittasi viljelijänumero, verovuodet, aikaisemmat de minimis -tuet sekä liitteet. Jos niissä on korjailtavaa, palaa Hakemustiedot -välilehdelle ja korjaa tiedot. Muista tallentaa tiedot.

Tarkista onko Huomautukset -kohdassa huomautuksia. Punaisella olevat huomautukset estävät hakemuksen lähettämisen.

Lä­he­tyk­sen tie­dot

Ilmoita sen henkilön sähköpostiosoite, jolle vahvistusviesti sokerijuurikkaan kuljetustuen hakemuksen lähettämisestä halutaan menevän. Voit antaa tähän kohtaan useampia sähköpostiosoitteita Lisää uusi sähköpostiosoite -painikkeesta. Poista -toiminnolla voit poistaa virheellisen/ylimääräisen sähköpostirivin.

Lisätiedot -laatikkoon voit kirjoittaa lisätietoa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle esimerkiksi verovuosista tai viljelijäsopimuksista.

Kuvakaappaus Vipusta, Lähetyksen lisätiedotKuva 9. Lähetyksen lisätiedot

Tal­len­na si­vul­le li­sä­tyt tie­dot Tal­len­na -pai­nik­kees­ta

Lä­he­tys kä­si­tel­tä­väk­si

Voit tarkastella  ilmoittamiasi tietoja painamalla sivun ylälaidassa olevaa Tulosta yhteenveto -painiketta. Yhteenveto muodostuu erilliselle näytölle esikatseluversioksi ennen lähettämistä.

Paina Lähetä käsiteltäväksi -painiketta, kun hakemus on mielestäsi valmis lähetettäväksi. Sivun ylälaitaan muodostuu vihreä laatikko, joka kertoo, että milloin ja mihin aikaan lähetys on vastaanotettu. Saat lähettämisestä sähköpostin antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Kuvakaappaus Vipu-palvelusta, lähetys on vastaanotettu

Kuva 10. Lähetys vastaanotettu ja aikaleima

Voit hakuajan puitteissa vielä peruuttaa hakemuksen painamalla Peruuta lähetys -painiketta.  Painikkeen painamisen jälkeen kysytään vielä vahvistusta peruutukselle. Kun vastaat Kyllä, peruutan lähetyksen, saat peruutuksesta sähköpostin antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Huom. Muista kuitenkin lähettää hakemuksesi sen jälkeen uudestaan.

Voit tarkastella ja tallentaa lähettämäsi hakemuksen yhteenvedon valitsemalla sivun ylälaidassa Tulosta yhteenveto -painikkeen. Yhteenveto muodostuu erilliselle näytölle.

Yhteenvetosivun ylälaidassa oleva teksti "Tiedot lähetetty käsittelyyn" tarkoittaa, että olet lähettänyt hakemuksen tässä muodossa. Voit tallentaa yhteenvetotulosteen omalle tietokoneellesi.

Kuvakaappaus Vipu-palvelusta yhteenvetotuloste

Kuva 11. Yhteenvetotuloste, tiedot lähetetty käsittelyyn

Hakemuksen lähettämisen jälkeen voit sulkea sivun Sulje asiointi-kohdasta (oikeassa ylälaidassa). Näyttö palautuu Vipun etusivulle. Sähköinen asiointi-kohdasta voit tarkistaa, että sokerijuurikkaan kuljetustuen hakemuksesi on palautettu tilassa.

Kuvakaappaus Vipu-palvelusta, Hakemukset ja ilmoitukset

Kuva 12. Lähetetty hakemus näkyy Vipun etusivulla Hakemukset ja ilmoitukset osiossa.