Sopimukseen sisältyvät kunnostustoimenpiteet

Julkaisupäivä: 20. helmikuuta 2023

Kunnostusraivaus

Voit hakea kunnostusraivaustoimenpidettä peruslohkon osalle tai koko peruslohkolle. Kuvaa hoitosuunnitelmassa toimenpiteen tarve ja toteutusvuosi sekä millä peruslohkolla toimenpide aiotaan toteuttaa.

Voit hakea toimenpidettä:

 • Uudelle peruskunnostettavalle peruslohkolle, joka ei ole vielä ollut sopimuksessa.
 • Sopimuksessa olleelle peruslohkon osalle eli kasvulohkolle, jos suunnitelman mukainen laidunnus on jättänyt tiheikköjä, joita eläimet eivät alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen hoidakaan pois.
 • Jos lohko on rehevää ja eläinlaji vaihtuu laidunnettavalla alueella siten, että raivaustarve yllättäen kasvaa ja osa alasta jäisi muuten hoitamatta.
 • Jos lohkon aiemmat kunnostustoimenpiteet eivät ole riittäviä, vaikka ne on tehty ajoissa ja ehtojen mukaisesti
 • Sopimukseen liitetään uutta alaa sopimusta haettaessa, joka pitää kunnostaa tavoitteellisen laiduntamisen mahdollistamiseksi.

Et voi hakea kunnostusraivaustoimenpidettä, jos:

 • ELY-keskus toteaa hallinnollisella tarkastuskäynnillä, ettei uusi sopimukseen haettu ala täytä tuen ehtoja.
 • Alueelle on tehty aiemmin kunnostusraivaus
 • lohkojen raivaukset on mahdollista toteuttaa pienimuotoisemmilla vuotuisilla ylläpitoraivauksilla.
 • Lohko ollut valvonnassa ja aiempaan sopimukseen on todettu hoito- tai kunnostusraivauksen laiminlyönti.
 • Raivaustarve johtuu edellisen sopimuksen ylläpitoraivauksen ja raivausjätteen poiskorjuun laiminlyönnistä.
 • Ennalta suunniteltu välivuosi aiheuttaa merkittävän raivaustarpeen. Kyse on silloin ylläpitoraivauksen laiminlyönnistä.
 • Kunnostettavan lohkon raivauksessa on kyse ruovikon niittämisestä, tai esim. vadelman tai horsman niittämisestä lohkolta.

Aitaustoimenpide

Voit hakea aitaustoimenpidettä sopimukseen ilmoittamillesi peruslohkoille, jotka jäävät aidattavan alueen sisäpuolelle. Kuvaa hoitosuunnitelmassa toimenpiteen tarve, toteutusvuosi ja luettele mitä peruslohkoja aitaustoimenpide koskee. Aitaamiskorvaus myönnetään kokonaan uuden koko alueen ympäri kiertävän aidan rakentamista varten, mukaan lukien nekin lohkot, jotka ulottuvat yhdeltä kantilta veteen.

Aitaamistoimenpiteen korvausta ei myönnetä vain osaan aidasta. Et voi hakea toimenpidettä esimerkiksi vain aidanpätkään, joka estää eläinten pääsyn nimekkeellä olevalta laitumelta mantereen puolelle. Aitaustoimenpiteen korvaus sisältää kaiken materiaalin ja työn, mitä aitaaminen vaatii sekä mahdollisen portin. Portin toteuttaminen muulla rahoituksella ei ole sallittua.

Muut erikoisrakenteet esimerkiksi ylikulut luontopolkuja varten voi teettää muulla rahoituksella.

Aita on toteutettava pysyväksi ja sen on oltava materiaaliltaan sellainen, että se soveltuu suunnitellulle eläinlajille. Sopimusalueilla voi olla käytössä myös siirrettäviä kevyitä aitoja, mutta niille ei makseta aitaustoimenpiteen korvausta.

Voit hakea aitaustoimenpidettä:

 • Uusille peruslohkoille, jotka ilmoitetaan ympäristösopimukseen.
 • Pitkään hoidossa olleelle kohteelle, jolla on huonokuntoinen aita ennestään, eikä huonokuntoisuus johdu olemassa olevan aidan huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä.
 • Olemassa oleva aita joudutaan purkamaan ja rakentamaan uudestaan.
 • Jos laiduntava eläinlaji vaihtuu, eikä aiempi aita ole uudelle eläinlajille soveltuva.
 • Aita tehdään siten, että se menee pieneltä osin sopimukseen hyväksyttyjen lohkojen ulkopuolella. Silloin aitaamistoimenpiteen maksu menee tukikelpoisten hehtaarien mukaan, jotka ilmoitettu toimenpiteeseen ja ovat tukikelpoisia. Sama tilanne koskee rantaniittyjä, joissa aita menee veteen eikä yhtä sivua pystytä välttämättä aitaamaan ollenkaan.

Et voi hakea aitaustoimenpidettä, jos:

 • Pitkään hoidossa olleella kohteella kaikki tolpat joudutaan uusimaan, mutta verkko voidaan vielä osin hyödyntää.
 • Aitaus on mahdollista toteuttaa vanhan aidan korjaamisella tai vain osan lohkon aitaamisella
 • Olet saanut aidan tekemiselle jo muuta tukea, mutta tekeminen on jäänyt kesken.
 • Haluat aidata yksittäisen alueen vain osittain esimerkiksi estää eläinten kulun niemekkeeltä mantereelle.
 • Saaren ympärille tehtävä aitaus ei ole eläinten hyvinvoinnin kannalta välttämätön.
 • Esimerkiksi kesämökkien takia joudutaan tekemään osittain aitaa siellä täällä mökkitontit kiertäen.
 • Jos edellisen sopimuskauden aikana olet laiminlyönyt aidan ylläpitoa.

Petoaitaustoimenpide

Voit hakea petoaitaustoimenpidettä sopimukseen ilmoittamillesi peruslohkoille, joka jää petoaidan sisäpuolelle. Voit hakea petoaitaustoimenpidettä, vaikka toimenpidettä ei olisi kirjattu hoitosuunnitelmaan, koska petoaidan tarve saattaa tulla yllättäen. Ilmoita tarpeesta ELY-keskukselle, joka tekee päätöksen toimenpiteen hyväksymisestä. ELY-keskukseen tulee tehdä selvitys siitä, mitä kautta materiaali petoaidalle on hankittu.

Petoaitauskorvaus myönnetään kokonaan uuden koko alueen ympäri kiertävän aidan rakentamista varten, mukaan lukien nekin lohkot, jotka ulottuvat yhdeltä kantilta veteen. Korvausta ei myönnetä vain osaan aidasta. Korvaus sisältää kaiken materiaalin ja työn, mitä aitaaminen vaatii sekä mahdollisen portin. Portin toteuttaminen muulla rahoituksella ei ole sallittua.

Petoaita on toteutettava siten, että se pitää pedot poissa laitumelta. Toimenpiteestä ei makseta, jos olet saanut petoaitaan rahoitusta tai tarvikkeita muusta lähteestä esimerkiksi Riistakeskukselta.  

Voit hakea petoaitaustoimenpidettä:

 • Uusille peruslohkoille, joka ilmoitetaan ympäristösopimukseen.
 • Suurpetouhka on ilmeinen. Asia käy ilmi Luken suurepetohavainnoista tai asiasta on paikallista tietoa.
 • Aita tehdään siten, että se menee osittain sopimukseen hyväksyttyjen lohkojen ulkopuolella. Silloin aitaamistoimenpiteen maksu menee sopimukseen hyväksyttyjen hehtaarien mukaan. Sama tilanne koskee rantaniittyjä, joissa aita menee veteen eikä yhtä sivua pystytä välttämättä aitaamaan ollenkaan.

Et voi hakea petoaitaustoimenpidettä, jos:

 • Olet saanut petoaidan tekemiselle jo muuta tukea, mutta tekeminen on jäänyt kesken.
 • Haluat aidata yksittäisen alueen vain osittain esimerkiksi estää eläinten kulun niemekkeeltä mantereelle.
 • Saaren ympärille tehtävä aitaus ei ole eläinten hyvinvoinnin kannalta välttämätön.

Luken suurpetohavainnoista voi selvittää petojen liikkumista omalla alueella. 

Opas petoaitojen rakentamiseen (pdf)

Hakeminen Vipu-palvelussa

Lohkolle maksetaan tukea Maatalousluonnon ja maisemanhoitosopimuksen perusteella, jos ilmoitat lohkon kasviksi peltotukien haussa toisen seuraavista kasveista:

 1. ympäristösopimusala pysyvä nurmi
 2. ympäristösopimusala puustoinen tai muu ala

Kun olet valinnut lohkolle kasvin, rastita sen jälkeen tarvittaessa myös lohkolla toteutettavat kunnostustoimenpiteet.

Jos kunnostusraivaustoimenpide ei koske koko peruslohkoa, piirrä siitä oma kasvulohko ja ilmoita se edellä mainituilla kasveilla. Voit piirtää useita raivattavia kasvulohkoja samalle peruslohkolle. Lohkoja ei tarvitse ilmoittaa erikseen enää seuraavana vuonna etkä voi hakea niille uudestaan saman toimenpiteen maksua.

Rastita aitaus- ja petoaitaustoimenpide kaikille niille lohkoille, jotka jäävät aitausvuonna aidan sisäpuolelle.

Kunnostustoimenpiteet on toteutettava sen kalenterivuoden loppuun mennessä (31.12), jolloin haet toimenpiteelle maksua ja ilmoitat ne peltotukien hakemuksella. Peru toimenpiteen maksu, jos toimenpide ei toteudu hakuvuonna.

Säädösperusta

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta 45 §

 • Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevaan ympäristösopimuksen hoitosuunnitelmaan voi sisältyä alueen aitaamista, petoaidan rakentamista ja peruskunnostusraivausta suunnitelman mukaisen hoidon mahdollistamiseksi. Edellä mainittuja toimenpiteitä saa toteuttaa kullakin lohkolla korkeintaan kerran sopimuskauden aikana. Yksivuotisia toimenpiteitä voidaan tarvittaessa lisätä hoitosuunnitelmaan sopimuskauden aikana, jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy hoitosuunnitelman muutoksen. Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava kalenterivuoden loppuun mennessä.

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta 58 §

 • Jos 45 §:ssä tarkoitettu peruskunnostusraivaus tai aitaamistoimenpide valmistuu vasta kasvukauden jälkeen, edellä mainitun ympäristösopimuksen perusteella ei makseta ympäristökorvausta kyseiseltä vuodelta.

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta 60 §

 • Maatalousluonnon ja maiseman hoitoa koskevan ympäristösopimuksen perusteella ympäristökorvaus aitaamisesta ja raivauksesta voidaan maksaa samalle kasvulohkolle vain yhtenä vuotena sopimuskauden aikana. Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan ympäristösopimuksen perusteella ympäristökorvaus petoaidasta maksetaan vain aitaamisvuodelta.