Sokerijuurikkaan kuljetustuki

Sokerijuurikkaan kuljetustuen avulla korvataan sokerijuurikkaan kuljetuksesta viljelijälle aiheutuneita kustannuksia.

Kuka voi saada tukea

Voit saada tukea, jos sinulla on sokerijuurikkaasta viljelysopimus tehtaan kanssa ja olet toimittanut sokerijuurikasta tehtaalle.

Tuen määrä

Tuen määrään vaikuttavat tilasi viljelysopimuksessa mainittu määrä ja kuljetusetäisyys. Tuen määrä on sitä suurempi, mitä pidempi kuljetusetäisyys on.

Taulukko 1. Tuen määrä tukivuonna 2022

Kuljetusmatka (km)

Tuki (euroa/tonni)

0,1 – 40

29,08

40,1 – 80

34,90

80,1 – 120

41,88

120,1 – 160

50,26

160,1 – 200

60,31

200,1 – 240

66,34

240,1 – 280

72,98

yli 280

80,28

Tuki maksetaan de minimis -tukena kesäkuussa 2023. Lue lisää De minimis -tuista.

Tuen ehdot

Myöntämisen edellytyksenä on, että sinä tai puolisosi olette olleet 31.12.2021 vähintään 18-vuotias. Yhteisömuodossa vähintään yhden viljelijän, yhtiömiehen, jäsenen tai osakkaan on täytettävä ikävaatimus ja harjoitettava maa- tai puutarhataloutta. Ikävaatimus ei koske julkisyhteisöjä.

Näin haet tukea

Voit hakea tukea sähköisesti viimeistään 2.3.2023 Vipu-palvelussa.

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Jos haluat muuttaa hakemustasi tai perua sen, ilmoita asiasta viipymättä kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Tarvitsetko apua?

Saat apua tuen hakemiseen kunnastasi. 
Hae yhteystiedot

Säädökset

  • Komission asetus (EU) N:o 1408/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalousalalla. EUVL L 352, 24.12.2013, s. 9−17, muut. EUVL L 51 I, 22/2/2019 s. 1-6.
  • Komission asetus (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen. EUVL L 352, 24.12.2013, s. 1-8
  • Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001) muutoksineen
  • Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta (1334/2022)
  • Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta (x/2023)
  • Ruokaviraston määräys kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2023 ja vuodelta 2022 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta (3/2023).

Asioi verkossa

Sivu on viimeksi päivitetty 21.2.2023