Sokerijuurikkaan kuljetustuki

Sokerijuurikkaan kuljetustuen avulla korvataan sokerijuurikkaan kuljetuksesta viljelijälle aiheutuneita kustannuksia.

Kuka voi saada tukea

Voit saada tukea, jos sinulla on sokerijuurikkaasta viljelysopimus tehtaan kanssa ja olet toimittanut sokerijuurikasta tehtaalle.

Tuen määrä

Tuen määrään vaikuttavat tilasi viljelysopimuksessa mainittu määrä ja kuljetusetäisyys. Tuen määrä on sitä suurempi, mitä pidempi kuljetusetäisyys on.

Taulukko 1. Tuen määrä tukivuonna 2023

Kuljetusmatka (km)

Tuki (euroa/tonni)

0,1 – 40

29,48

40,1 – 80

35,38

80,1 – 120

42,46

120,1 – 160

50,95

160,1 – 200

61,14

200,1 – 240

67,26

240,1 – 280

73,98

yli 280

81,38

Tuki maksetaan de minimis -tukena kesäkuussa 2024. Lue lisää De minimis -tuista.

Tuen ehdot

Myöntämisen edellytyksenä on, että sinä tai puolisosi olette olleet 31.12.2022 vähintään 18-vuotias. Yhteisömuodossa vähintään yhden viljelijän, yhtiömiehen, jäsenen tai osakkaan on täytettävä ikävaatimus ja harjoitettava maa- tai puutarhataloutta. Ikävaatimus ei koske julkisyhteisöjä.

Näin haet tukea

Voit hakea tukea sähköisesti 12.2.-5.3.2024 Vipu-palvelussa.

Kirjaudu Vipu-palveluun

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Jos haluat muuttaa hakemustasi tai perua sen, ilmoita asiasta viipymättä kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Tarvitsetko apua?

Saat apua tuen hakemiseen kunnastasi. 
Hae yhteystiedot

Säädökset

  • Komission asetus (EU) N:o 1408/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalousalalla. EUVL L 352, 24.12.2013, s. 9−17, muut. EUVL L 51 I, 22/2/2019 s. 1-6.
  • Komission asetus (EU) N:o 2023/2831 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen. EUVL L , 15.12.2023, s. 1-12
  • Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001) muutoksineen
  • Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta (1334/2022)
  • Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta (62/2024) muutoksineen
  • Ruokaviraston määräys kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2024 ja vuodelta 2023 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta (40/2023)
Sivu on viimeksi päivitetty 30.5.2024