Maatalouden aloitus- ja investointitukien tarkastukset

Miksi tarkastetaan?

Otantatarkastuksilla varmistutaan siitä, että säädöksissä vahvistetut tukikelpoisuusedellytykset toteutuvat. EU-osarahoitettujen rakennetukien paikan päällä tehtävillä tarkastuksilla on katettava vähintään 5 % kaikista maksetuista tuista (tarkastus ennen maksua).

EU-osarahoitteisiin rakennetukiin tulee kohdistaa lisäksi jälkitarkastuksia, joiden on katettava vuosittain vähintään 1 % sellaisista toimenpiteistä, joiden osalta loppumaksu on suoritettu. Kansallisesti rahoitettujen investointitukien osalta tarkastuksilla katetaan vähintään 1 % kaikista maksetuista tuista (tarkastus maksujen jälkeen).

Tilojen valinta otantatarkastukseen

Ruokavirasto valitsee tarkastettavat tilat otannan avulla. Osa tarkastettavista kohteista valitaan satunnaisesti ja suurin osa kohteista riskiperusteisen otannan avulla. Riskianalyysissa huomioidaan muun muassa eri ELY-keskusten alueet, eri tukityypit ja toimenpiteet, maksujen suuruus ja aiemmat tarkastustulokset. Riskianalyysiin perustuvassa otannassa huomioidaan lisäksi se, että tarkastettavaksi tulee riittävä määrä julkista tukea (vrt. yllä vaadittavat tarkastusmäärät prosentteina) koko maan tasolla.

Tarkastuksen kulku

Ruokaviraston tarkastajat suorittavat tarkastuksen tilalla ja tekevät tarkastusta koskevat havainnot. Tarkastuksen ajankohdasta ilmoitetaan tuen saajalle kohtuullisessa ajassa etukäteen. Kohtuullisena aikana tarkastuksesta ilmoittamiselle pidetään noin kahta vuorokautta ennen tarkastusta.

Tarkastuksessa selvitetään muun muassa:

 • tuensaajaa ja tilaa koskevat edellytykset
 • tuetun toimenpiteen toteuttaminen
 • määräajat
 • kirjanpito ja alkuperäiset kuitit
 • kustannusten tukikelpoisuus, todellisuus ja lopullisuus 
 • ELY-keskuksen toimintaan liittyen tuki- ja maksupäätösten oikeellisuus.

Mitä tarkastuksen jälkeen?

Tarkastaja tekee tarkastuksesta kertomuksen, jonka lähettää ELY-keskukseen. ELY-keskus lähettää kertomuksen tuensaajalle joko lisäselvityspyynnön tai maksupäätöksen mukana.

Jos tarkastuksessa havaitaan jotakin tuensaajan toimintaan tai ELY-keskuksen menettelyihin liittyvää huomautettavaa, tarkastaja kirjaa havainnot tarkastuskertomukseen ja ELY-keskus selvittää asian ennen tuen lopullista maksua. Maksujen jälkeen tehdyissä tarkastuksissa havaitut mahdolliset poikkeamat käsitellään kuulemis- ja takaisinperintämenettelyjen avulla.

Esimerkkejä tarkastuksissa havaituista puutteista

Tarkastuksissa on havaittu muun muassa seuraavanlaisia puutteita:

 • tukikelpoisuusehdot eivät ole täyttyneet
 • esitetty tukikelvottomia kustannuksia
 • kirjanpitovirheet
 • kilpailutusta ei ole tehty tai se on ollut puutteellinen
 • samoja kustannuksia ja tositteita on haettu useamman kerran
 • rakennussuunnitelmia on muutettu, eikä muutosten vaikutusta ole selvitetty tai uusia piirustuksia toimitettu ELY-keskukselle.  
Sivu on viimeksi päivitetty 5.4.2023