Hakuopas: Porotalouden eläinkohtainen tuki 2023

Julkaisupäivä: 14. elokuuta 2023

Porotalouden harjoittajille myönnetään ja maksetaan eläinkohtaista tukea maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla.

Tukea maksetaan poronhoitoa harjoittaville ruokakunnille (tukialueet C3 ja C4) poronhoitovuonna 2022/2023 laaditun poroluetteloon merkittyjen eloporojen lukumäärän perusteella. Ruokakunnalla tulee olla poroja poronhoitovuoden päättyessä (31.5.2023) vähintään 80 eloporoa. Tuen saamisen edellytyksenä on, että tuen saaja pitää kirjaa harjoittamansa porotalouden tuloista ja menoista.

Tukea ei makseta niistä eloporoista, jotka ylittävät osakaskohtaiset tai paliskuntakohtaiset suurimmat sallitut eloporojen määrät tai jotka osakkaan olisi teurastussuunnitelman mukaan pitänyt teurastaa.

Tukea maksetaan 35 €/eloporo.  Ruokavirasto maksaa tuen yleensä hakuvuoden lokakuussa.

Voit hakea tukea sähköisesti tai lomakkeella

Sähköisesti Vipu-palvelussa

Voit hakea säh­köi­ses­ti Vipu-pal­ve­lus­sa koh­das­sa Porotalouden eläinkohtainen tuki.  

Hae tu­kea vii­meis­tään 7.9.2023. Säh­köi­nen haku on tuol­loin avoin­na klo 23.59 asti.

Et voi hakea tukea myöhässä. Liitä hakemukselle vaaditut liitteet. Tu­kea ei mak­se­ta ennen kuin pa­lau­tat vaa­di­tut liit­teet.

Saat tie­toa säh­köi­sen ha­ke­muk­sen täy­tös­tä Vipuoh­jees­ta Porotalouden eläinkohtainen tuki.

lomakkeella 227

Voit hakea tukea lomakkeella 227. Haku­oh­jeen ja haku­lo­makkeen löydät Ruo­ka­vi­ras­ton verkkosivustolta Porotalouden eläinkohtainen tuki tai voit pyytää ne Lapin Elinkeino-, liikenne ja ympäristökes­kuk­ses­ta (Lapin ELY-keskus).  

Et voi hakea tukea myöhässä. Liitä hakemukselle vaaditut liitteet. Tu­kea ei mak­se­ta ennen kuin pa­lau­tat vaa­di­tut liit­teet.

Haku- ja täyttöohjeet

Voit lukea hakuohjeen ja tulostaa sekä ohjeen että paperisen hakulomakkeen Ruokaviraston nettisivuilta ruokavirasto.fi/porotalouden eläinkohtainen tuki, tai pyytää hakulomakkeen Lapin ELY-keskuksesta. Hakulomakkeen  täyttöohje löytyy lomakkeelta.

Sähköisen hakemuksen täyttöohje löytyy Porotalouden tuki – Vipu-käyttäjän ohje. Ohje löytyy myös Vipu-palvelun Sähköinen asiointi – Porotalouden eläinkohtainen tuki -sivun yläreunassa olevasta Täyttöohjeet-linkistä.  

Tuenhakija

Tuenhakijan ikävaatimus

Hakijana luonnollinen henkilö

Tuenhakijan tai hänen puolisonsa on oltava tukivuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä vähintään 18-vuotias. Alle 18-vuotiaalle tuki voidaan myöntää, jos

  • hän harjoittaa porotaloutta yhteisomistajana tai yhdessä vanhempiensa/toisen heistä kanssa tai
  • tuen myöntämiselle on muita erityisiä syitä.

Ilmoita erityinen syy hakemuksen lisätiedoissa.

Hakijana kuolinpesä

Kun tuenhakijana on useamman luonnollisen henkilön muodostama kuolinpesä, vähintään yhden henkilön on oltava tukivuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä vähintään 18-vuotias ja harjoitettava porotaloutta itse.

Tee kuolinpesän hakemus lomakkeella.

Kuolinpesä katsotaan ruokakunnaksi ja se voi hakea porotalouden tukea. Liitä hakemukseen kuolinpesän perukirja sekä valtakirjat kuolinpesän osakkailta. Ilmoita hakijan tiedoissa kuolinpesän nimi ja Y-tunnus. Hakemuksen tiedot-kohdassa, ilmoita kuolinpesä joko henkilötunnuksella tai Y-tunnuksella, riippuen siitä kummalla tunnuksella poromäärät on ilmoitettu poroluettelolla

Tuen hakemisen vaihtoehdot

Voit hakea tukea ruokakunnan kaikkien osakkaiden poroista:

poroluettelon tietojen mukaisesti

Jos haet poroluettelon poromäärien mukaisesti, sinun ei tarvitse ilmoittaa poromääriä itse. Rasti kohtaan Haen poroluettelon poromäärän mukaisesti riittää. Lapin ELY-keskus saa poroluettelon paliskunnilta.  

muulla kuin poroluettelon poromäärätiedoilla

Voit hakea tukea myös muun määrän kuin poroluettelon määrän perusteella. Ilmoita poromäärät hakemuksessa ja liitä mukaan tarvittava selvitys, esimerkiksi kauppakirja. Poronhoitovuoden aikana tehdyt porokaupat voidaan ottaa huomioon tukea myönnettäessä.

Hakemuksen liitteet

Palauta hakemuksen mukana aina porotalouden tuloslaskelma sekä 

  • ruokakunnan täysi-ikäisten osakkaiden valtakirjat, jos haet tukea ruokakunnan täysi-ikäisten osakkaiden poroista. Ruokakunnan alaikäisten poroja omistavien osakkaiden valtakirjaa ei tarvitse liittää hakemuksen liitteeksi.
  • kuolinpesän perukirja ja osakkaiden valtakirjat, jos hakijana on kuolinpesä
  • porokauppojen kauppakirjat, jos olet tehnyt porokauppoja poroluettelon vahvistamisen jälkeen ja haet tukea muulla määrällä kuin poroluettelon poromäärällä

Liitteiden palauttaminen myöhässä ei aiheuta hakemuksen hylkäämistä. Tukea ei kuitenkaan myönnetä ja makseta ennen kuin palautat vaaditut liitteet. Porotalouden eläinkohtaisessa tuessa pakollinen liite on porotalouden tuloslaskelma (POMU).

Hakemuksen muuttaminen tai peruminen

Voit tukihaun jälkeen perua koko hakemuksesi tai muuttaa sitä, jos huomaat, että olet ilmoittanut hakemuksella virheellisiä tietoja tai olosuhteissa on tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka johtavat hakemuksen virheellisyyteen.

Ilmoita hakemuksesi muuttamisesta ja osittaisesta tai kokonaan perumisesta kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla Lapin ELY-keskukseen.

Tuen myöntäminen

Tukea voidaan myöntää, kun ruokakuntaan kuuluvat omistavat poroluetteloiden mukaan poronhoitovuoden päättyessä 31.5.2023 yhteensä vähintään 80 eloporoa.

Tukea ei myönnetä paliskunnalle tai osakkaalle määrättyjen suurimpien sallittujen eloporomäärien ylityksistä. Tukea ei myönnetä myöskään niistä eloporoista, jotka osakkaan olisi paliskunnan hyväksymien vuosittaisten teurastussuunnitelmien mukaan pitänyt teurastaa. Jos ruokakunnalla teurastamatta jättämien porojen määrä ylittää 3 % hakemuksella olevien eloporojen määrästä, tukea ei myönnetä ruokakunnalle lainkaan.

Hakulomakkeen palautusosoite

Lapin  ELY-kes­kus

Lapin ELY-keskus
Käyntiosoite: Hallituskatu 3 B, Rovaniemi
Postiosoite:   PL 8060, 96101 Rovaniemi
Puhelinvaihde: 0295 037 000
Sähköposti: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi