Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuet

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen harjoittajat sekä paliskunnat voivat saada tukea esimerkiksi kelkkojen tai mönkijöiden hankintaan tai rakentamiseen. Alle 41-vuotias poronhoitaja voi lisäksi hakea nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukea.

Kuka voi saada tukea?

Voit saada tukea investointiin, jos harjoitat porotaloutta tai luontaiselinkeinoja. 
Nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukea voi saada alle 41-vuotias poronhoitaja, joka aloittaa porotalouden harjoittamisen.

Tuen määrä

Tukikohde Avustus, prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista
Porojen hankinta  
Koltta-alueella 35
Muulla poronhoitoalueella, kun alle 40 v. hakijalla on 50–79 eloporoa. Hakija sitoutuu tekemään 60 paliskunnan hyväksymää työpäivää kolmen poronhoitovuoden aikana. Avustusta myönnetään vain niiden porojen hankintaan, jotka hankkimalla hakijan poromäärä nousee 80 eloporoon. 20
Moottorikelkat  
Poronhoitoalueella viiden vuoden välein 20
Poronhoitoalueella, kun hakija tehnyt kolmen poronhoitovuoden aikana vähintään 45 paliskunnan hyväksymää kelkkatyöpäivää vuosittain. 35
Poronhoitoalueella, kun alle 40 v. hakijalla on 50–79 eloporoa. Hakija sitoutuu tekemään 60 paliskunnan hyväksymää työpäivää kolmen poronhoitovuoden aikana. 40
Mönkijät  
Poronhoitoalueella viiden vuoden välein 20
Poronhoitoalueella, kun hakija on tehnyt neljän poronhoitovuoden aikana vähintään 30 paliskunnan hyväksymää mönkijätyöpäivää vuosittain. 35
Poronhoitoalueella, kun alle 40 v. hakijalla on 50–79 eloporoa. Hakija sitoutuu tekemään 60 paliskunnan hyväksymää työpäivää kolmen poronhoitovuoden aikana. 40
Muu irtaimisto, koltta-alueella 40
Tuotantorakennukset, koltta-alueella 50
Tuotannollinen tie-, vesihuolto- ja sähköistysinvestointi, joka ei sisälly rakennuksen kustannuksiin, koltta-alueella 40
Työmaa-asunnot, luontaiselinkeinoalueella tilan ulkopuolella: Uudisrakentaminen 20
Tukikohde Avustus, prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista
Peruskorjaus ja laajennus luontaiselinkeinoalueella 20
Uudisrakennus luontaiselinkeinoalueella 10
Tukikohde Avustus, prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista
Laidun-, suoja- ja työaidat 70
Erotus-, este, merkintä- ja syöttöaidat 60
Poroteurastamon peruskorjaus, työmaa-asunnon rakentamisinvestointi, erotusaidalle tai poroteurastamolle johtava tie 50
Työmaa-asunnot 50
Maastoajoneuvo, kuljetuskalusto, tietojärjestelmät ja -laitteet sekä muu vastaava irtaimisto 40

Tuen ehdot

Hae nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukea ennen kuin täytät 41 vuotta. Hae aloitustukea 24 kuukauden sisällä tilanpidon aloittamisesta.

Voit saada valtiontakausta aloitustukeen liittyvään pankkilainaan. Valtiontakaukselle on annettava vastavakuus, joka voi olla kiinteistö- tai yrityskiinnitys. Lainan saajalta peritään kertamaksu, jonka suuruus on 0,75 prosenttia takauksen määrästä, kuitenkin enintään 200 euroa. Lisäksi takauksesta peritään lainan saajalta puolivuosittain maksu, jonka suuruus on 0,75 prosenttia takauksen kulloinkin jäljellä olevasta määrästä. Maksa takauksesta perittävät maksut vuosittain kahdessa erässä huhtikuun ja lokakuun viimeisenä päivänä.

Näin haet tukea

Hae poro- ja luontaiselinkeinojen rakennetukia sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Hakemuksen pääset jättämään vain alkuperäisen järjestelmän puolella. Pääset siirtymään sinne Siirry alkuperäiseen Hyrrään tästä-painikkeesta.

kirjautuminen vanhalle puolelle

Uuden hakemuksen saat auki kohdasta Uusi hakemus. Valitse alasvetovalikosta haluamasi tukimuoto.

uusi hakemus vanha puoli

Kirjaudu Hyrrä-asiointipalveluun

Hakemuksen liitteet

 1. Liiketoimintasuunnitelma lomake 3547
 2. Lomakkeelle (nro 500) laadittu velkaluettelo tai vastaavat tiedot
 3. Verotustiedot:
  a) jäljennös hakijan/hakijoiden verotuspäätöksestä, josta ilmenee muusta kuin porotalouden rakennetukilaissa tarkoitetun elinkeinon harjoittamisesta saamat viimeksi toimitetussa valtionverotuksessa todetut verotettavat ansiotulot
  b) veroselvitys hakijan/hakijoiden sekä luopujan porotalouden tuloista edelliseltä vuodelta
  c) luotettava selvitys tulojen muutoksista, jos ne ovat olennaisesti muuttuneet tai tulevat muuttumaan viimeksi toimitetun verotuksen mukaisista tuloista. Jos mainitut muutokset perustuvat muutoksiin työ- ja virkasuhteissa, on siitä toimitettava työnantajan todistus.
 4. Jäljennös luonnoskauppakirjasta, luonnosvuokrasopimuksesta tai muusta vastaavasta luonnossaantokirjasta
 5. Pomu (tuloslaskelma)
 6.  Paliskunnan todistus hakijan eloporomäärästä ja paliskunnan hallituksen hyväksymistä työpäivistä
 7. Koulutodistukset sekä tilan toiminnan kannalta merkitykselliset työtodistukset. Työkokemuksesta sanallinen selvitys.
 8. Jäljennökset tarjouksista, jotka liittyvät tilanpidon aloittamisesta hankittaviin koneisiin, laitteisiin ja eläimiin, tai muu selvitys hankittavasta irtaimistosta
 9. Valtiontakaushakemus (Lnro 3562), jos pankkilainaan haetaan valtiontakausta.
 1. Verotustiedot:
  a) jäljennös hakijan/hakijoiden verotuspäätöksestä, josta ilmenee muusta kuin porotalouden rakennetukilaissa tarkoitetun elinkeinon harjoittamisesta saamat viimeksi toimitetussa valtionverotuksessa todetut verotettavat ansiotulot
  b) veroselvitys hakijan/hakijoiden sekä luopujan porotalouden tuloista edelliseltä vuodelta
  c) luotettava selvitys tulojen muutoksista, jos ne ovat olennaisesti muuttuneet tai tulevat muuttumaan viimeksi toimitetun verotuksen mukaisista tuloista. Jos mainitut muutokset perustuvat muutoksiin työ- ja virkasuhteissa, on siitä toimitettava työnantajan todistus.
 2. Pomu (tuloslaskelma)
 3. Paliskunnan todistus hakijan eloporomäärästä ja paliskunnan hallituksen hyväksymistä työpäivistä
 4. Selvitys työkokemuksesta
 5. Irtaimistohankinnoissa myyjän tarjous
 6. Hankittaessa käytetty laite on hakemukseen liitettävä;
  a) selvitys syistä, miksi konetta tai laitetta ei ole tarkoituksenmukaista hankkia uutena tai korvaavaa palvelua ei ole kohtuullisin kustannuksin paikkakunnalla saatavilla
  b) selvitys, että kone tai laite soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan suunniteltuun käyttöön tai joka voidaan muuttaa aiottuun käyttötarkoitukseen sopivaksi
  c) selvitys, että kone tai laite on hankintahinnaltaan edullisempi kuin vastaava uusi
  d) selvitys, että koneen tai laitteen käyttöikää on jäljellä vähintään kolme vuotta
  e) selvitys, miten hankinta parantaa investoinnin kokonaistaloudellisuutta, kun otetaan huomioon hankinnan hinta sekä koneen tai laitteen käyttöikä ja käytönaikaiset kustannukset.

Tuotantorakennuksia, työmaarakennuksia sekä tuotannollisia tie-, vesihuolto- ja sähköistysinvestointeja koskevissa tukihakemuksissa lisäksi liitteet:

 1. Jäljennökset vuokrasopimuksista, jos tuettava rakennus sijaitsee alueella, jonka hallinta
  perustuu vuokrasopimukseen. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että vuokrasopimukset ovat voimassa 10 vuotta ja ne on kirjattu.
 2. Rakentamista koskeva Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 ja maa- ja metsätalousministeriön rakentamisesta koskevien asetusten mukaisesti laadittu suunnitelma sisältäen;
  a) jäljennökset investoinnin edellyttämistä viranomaisluvista liiteasiakirjoineen
  b) rakennusselostus (Talo-nimikkeistön mukaan eriteltynä)
  c) rakennusselostukseen perustuva eritelty kustannusarvio, joka laaditaan rakennusalalla yleisesti käytössä olevin menetelmin
  d) erikoissuunnitelmat kuten rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut suunnitelmat, jos niillä on merkitystä rakennuksen toimivuutta ja hyväksyttäviä kustannuksia arvioitaessa.
  e) jäljennös rakennusluvasta sekä muista mahdollisista investoinnin edellyttämistä viranomaisluvista liiteasiakirjoineen
  f) selvitys rakennuksen käyttötarkoituksesta ja toiminnan laajentamismahdollisuuksista.
 1. Velkaluettelo (nro 500) laadittu velkaluettelo tai vastaavat tiedot
 2. Verotustiedot:
  d) jäljennös hakijan/hakijoiden verotuspäätöksestä, josta ilmenee muusta kuin porotalouden rakennetukilaissa tarkoitetun elinkeinon harjoittamisesta saamat viimeksi toimitetussa valtionverotuksessa todetut verotettavat ansiotulot
  e) veroselvitys hakijan/hakijoiden sekä luopujan porotalouden tuloista edelliseltä vuodelta
  f) luotettava selvitys tulojen muutoksista, jos ne ovat olennaisesti muuttuneet tai tulevat muuttumaan viimeksi toimitetun verotuksen mukaisista tuloista. Jos mainitut muutokset perustuvat muutoksiin työ- ja virkasuhteissa, on siitä toimitettava työnantajan todistus.
 3. Pomu (tuloslaskelma)
 4. Paliskunnan todistus hakijan eloporomäärästä
 5. Selvitys työkokemuksesta
 6. Jäljennökset vuokrasopimuksista, jos tuettava rakennus sijaitsee alueella, jonka hallinta perustuu vuokrasopimukseen. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että vuokrasopimukset ovat voimassa 10 vuotta ja ne on kirjattu.
 7. Rakentamista koskeva Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 ja maa- ja metsätalousministeriön rakentamista koskevien asetusten mukaisesti laadittu suunnitelma sisältäen:
  a) Pääpiirustukset
  b) Rakennusselostus (Talo-nimikkeistön mukaan eriteltynä)
  c) Rakennusselostukseen perustuva eritelty kustannusarvio, joka laaditaan rakennusalalla yleisesti käytössä olevin menetelmin
  d) Erikoissuunnitelmat, kuten rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat suunnitelmat, jos niillä on merkitystä rakennuksen toimivuutta ja hyväksyttäviä kustannuksia arvioitaessa
  8) Jäljennös rakennusluvasta sekä muista mahdollisista investoinnin edellyttämistä viranomaisluvista liiteasiakirjoineen
  9) Selvitys siitä, kenen käyttöön asuinrakennus on tarkoitettu.

 

Paliskunnan investointitukihakemuksen liitteet

 1. Selvitys paliskunnan eloporomäärästä
 2. Ajan tasalla oleva paliskunnan investointisuunnitelma ja investointien hoitosuunnitelma
 3. Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta
 4. Jäljennös sen kokouksen kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty.

Paliskunnan irtaimistotukihakemuksen liitteet

 1. Myyjän tarjous

Paliskunnan aitahankkeiden tukihakemusten liitteet

 1. Ajan tasalla oleva paliskunnan investointisuunnitelma ja investointien hoitosuunnitelma,
  josta ilmenevät paliskunnan alueen aidat ja niiden iät, pituudet sekä tiedot paliskunnan
  aitojen uudisrakentamisen, peruskorjaamisen ja vuotuisten kunnossapitotöiden tarpeesta ja töiden kiireellisyysjärjestyksestä hakuvuodelta ja seuraavilta viideltä vuodelta.
 2. Selvitys alueen omistajan tai haltijan suostumuksesta taikka viranomaisen luvasta aidan sijoittamiseen
 3. Karttajäljennös aidattavasta alueesta
 4. Paliskunnan yhdistyksen laatima kustannusarvio.

Paliskunnan muun rakentamisen investointitukihakemuksen liitteet

 1. Jäljennökset vuokrasopimuksista, jos tuettava rakennus sijaitsee alueella, jonka hallinta
  perustuu vuokrasopimukseen. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että vuokrasopimukset ovat voimassa 10 vuotta ja ne on kirjattu.
 2. Rakentamista koskeva suunnitelma, joka on laadittu Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 ja maa- ja metsätalousministeriön rakentamista koskevien asetusten mukaisesti, sisältäen:
  a) pääpiirustukset
  b) rakennusselostus (Talo-nimikkeistön mukaan eriteltynä)
  c) rakennusselostukseen perustuva eritelty kustannusarvio, joka laaditaan rakennusalalla yleisesti käytössä olevin menetelmin
  d) erikoissuunnitelmat kuten rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat suunnitelmat, jos niillä on merkitystä rakennuksen toimivuutta ja hyväksyttäviä kustannuksia arvioitaessa
  e) jäljennös rakennusluvasta sekä muista mahdollisista investoinnin edellyttämistä viranomaisluvista liiteasiakirjoineen.

Voit hakea tukia myös paperilomakkeilla. Nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukea haetaan lomakkeella 3549, investointitukea lomakkeella 3561, luottolupausta lomakkeella 3549L ja valtiontakausta lomakkeella 3562.

Haku on jatkuva, mutta hakemukset otetaan käsittelyyn tukijaksoittain, jotka ovat:

 • 16.1.–15.4.2023
 • 16.4.–15.6.2023
 • 16.6.–15.9.2023
 • 16.9.2023–15.1.2024.

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Voit aloittaa investoinnin toteuttamisen, kun olet lähettänyt hakemuksesi ja se on tullut vireille. Ota huomioon, että laitteen hankinnan jälkeen et voi hakea tukea uudelleen, jos olet saanut kielteisen päätöksen. Varminta on, että hankit laitteen vasta myönteisen päätöksen jälkeen.

Tuen maksaminen

Aloitustuki maksetaan kahtena samansuuruisena eränä. Voit hakea ensimmäisen erän, kun täytät tukipäätöksessä mainitut ehdot. Toinen erä voidaan maksaa, kun olet toteuttanut liiketoimintasuunnitelmasi. Aloitustuki maksetaan enintään viiden vuoden aikana tilanpidon aloittamisesta.

Investointitukien maksettavista eristä vain viimeisen erän suuruutta säännellään jatkossa. Viimeisen erän suuruus on edelleen 20 %. Viimeisen erän suuruuden määrittelyllä pyritään varmistamaan hankkeen loppuun saattaminen ja välttymään turhilta takaisinperinnöiltä. Oman työn arvo on jatkossa 20 euroa tunnilta ja jos työ tehdään traktoria tai muuta työkonetta käyttäen, 40 euroa tunnilta henkilötyön lisäksi.

Katso ohjeet maksun hakemiseen täältä.

Tarvitsetko apua?

Lapin ELY-keskus ja Paliskuntien yhdistys neuvovat tuen hakemisessa.

Lomakkeet suomeksi

3549 Nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukihakemus (doc)

3549L Luottolupaus (doc)

3561 Investointitukihakemus (doc)

3562 Valtiontakaushakemus (doc)

3547 Liiketoimintasuunnitelma (doc)

Lomakkeet saameksi

3549 Nuorra ealáhusbargi álggahandoarjjaohcamuš (doc)

3549L Loatnalohpádus (doc)

3561 Investerendoarjjaohcamuš (doc)

3562 Stáhtadáhkádusohcamuš (doc)

Lainsäädäntö

Laki 986/2011 porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista

Laki 418/2018 porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Sivu on viimeksi päivitetty 15.2.2024