Porotalouden ja kolttalain mukaisen tuen maksaminen ja lainan nostolupa

Hae poro- ja luontaiselinkeinojen sekä kolttalain mukaisten tukien maksamista ja lainan nostolupaa sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Siirry Hyrrä-palveluun.

Tukipäätöksen tehnyt ELY-keskus opastaa tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä.
Perehdy hakemukseen huolellisesti ja toimita tarvittavat liitteet sekä tukipäätöksessä vaaditut dokumentit.

ELY-keskus maksaa avustuksen ja myöntää lainan nostoluvan toteutuneiden tukikelpoisten kustannusten tai investoinnin valmiusastetodistuksen perusteella.

Jätä ensimmäinen maksuhakemus tukipäätöksessä mainittuna toteutusaikana. Viimeinen hakemus on jätettävä 2 kuukauden kuluttua siitä, kun toteutusaika on päättynyt.

Investointiavustuksen maksun hakeminen ja lainan nostolupa

Investointiavustus maksetaan enintään 5 erässä. Viimeisen erän on oltava vähintään 20 prosenttia myönnetyn tuen määrästä. Investointiavustusta voi hakea yhdellä kertaa, jos lopullinen hankinta on tehty, esimerkiksi moottorikelkka tai mönkijä on hankittu.

Voit nostaa investointiin myönnetyn lainan enintään kahdessa erässä. Viimeisen erän on oltava vähintään 20 prosenttia myönnetyn tuen määrästä. Jos lainaa on myönnetty rakentamisinvestointia varten (esimerkiksi tuotantorakennus, työmaa-asunto), voit nostaa lainan enintään viidessä erässä. Viimeinen erä maksetaan rakennuksen valmistuttua.

Hae lainan viimeisen erän nostolupaa viimeistään 2 kuukauden kuluttua toteuttamisajan päättymisestä. Nosta viimeinen erä pankista viimeistään viiden kuukauden kuluessa toteuttamisajan päättymisestä. Jätä lainan nostolupahakemus ajoissa ELY-keskukseen riittävän käsittelyajan varmistamiseksi.

Asunnonrakentamisavustuksen maksun hakeminen ja lainan nostolupa

Asunnonrakentamistuen avustusta maksetaan ja lainaa saa nostaa valmiusasteen mukaan enintään 5 erässä. Viimeisen erän on oltava vähintään 20 prosenttia myönnetyn tuen määrästä. Kun rakennus on valmistunut, hae avustuksen viimeisen erän maksamista ja lainan viimeisen erän nostolupaa viimeistään 2 kuukauden kuluttua toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä. Nosta laina pankista viimeistään 5 kuukauden kuluttua toteutusajan päättymisestä. Rakennuksen on oltava valmis ja toteutunut tukipäätöksen mukaisesti ennen viimeisen avustuserän maksamista.

Lisäaikaa investoinnin toteuttamiseen

Toteuta investointi tukipäätöksessä mainittuna toteuttamisaikana. ELY-keskus voi myöntää investoinnin toteuttamiselle lisäaikaa kaksi kertaa, enintään vuodeksi kerrallaan. Lisäaikaa voit hakea lomakkeella 501.

Nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustuen maksun hakeminen

Hae aloitustuen avustusosuutta Hyrrä-asiointipalvelussa.

Aloitustuki maksetaan kahtena samansuuruisena eränä. Ensimmäisen erän voi hakea, kun täyttää tukipäätöksessä mainitut ehdot. Avustuksen toisen erän maksamisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen. Aloitustuki maksetaan enintään viiden vuoden aikana tilanpidon aloittamisesta, joten muistathan hakea maksua ajoissa.

Aiemman rahoituskauden aloitustukien maksua (tukipäätös tehty ennen 6.3.2023) ei tarvitse hakea, mutta tuki maksetaan vasta, kun olet toimittanut tarvittavat dokumentit ELY-keskukseen. Näiden tukien osalta maksupäivät ovat 31.3. ja 31.10.

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä Lapin ELY-keskukseen

Lomakkeet 

Suomeksi

3561M Maksu- ja lainan nostolupahakemus

3549M Nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukeen liittyvän lainan nostolupahakemus

3508 Valmiusastetodistus

3322L Asiantuntijan selvitys oman puutavaran ja/tai maa-aineksen käytöstä

3331 Tositekohtainen koontiluettelo

3506 Tuntikirjanpito

501 Hakemus toimenpiteen toteutusajan pidentämiseksi / työn suorittamisajan pidentämiseksi

Pohjoissaameksi

3561M Máksin- ja loana loktenlohpeohcamuš

3549M Loana loktenlohpeohcamuš mii laktása nuorra ealáhusbargi álggahandoarjagii

3508 Duođaštus válmmasvuohtadásis

2322L Áššedovdi čilgehus iežas muorramateriála ja/dehe eananávdnasa geavaheamis

2331 Duođušguovdasaš čohkkenlogahallan doarjjagelbbolaš goluin, mat leat vuođđun álbmotlaš investerendoarjaga máksimii dehe loana loktenlobiide

506 Diibmogirjedoallu

Koltansaameksi

3561M Mähss- da lääin kaggâmlååʹppooccmõš

3549M Nuõr jieʹllemvueʹǩǩneeʹǩǩ alttõstuärjjõʹsse õhtteei lääin kaggâmlååʹppooccmõš

3508 Vaalmâšvuõttcieʹǩǩestuõđštõs

2322L Äʹšštoobdi čiõʹlǧǧõs jiijjâs muõrrtäʹvver da/leʹbe mäddaunnâz âânnmõõžžâst

2331 Tuõđtõsmeâldlaž noorõsloǥstõk meersaž investâʹsttemveäʹǩǩvuõđ mähssmõõžž leʹbe ¬lääin kaggâmlååʹv vuâđđan åårrai tuärjjeemââʹnteei kuulin

506 Čiâssrekknâʹsttmõš

Lainsäädäntö

Laki 986/2011 porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista

Valtioneuvoston asetus 276/2017 porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista

Kolttalaki 253/1995

Koltta-asetus 133/1997

Sivu on viimeksi päivitetty 29.9.2023