Porotalouden ja kolttalain mukaisen tuen maksaminen ja lainan nostolupa

Hae poro- ja luontaiselinkeinojen rakennetukien maksamista ja lainan nostolupaa sähköisesti Hyrrä-palvelussa. Siirry Hyrrä-palveluun.

Kolttalain mukaisten tukien maksua voit hakea lomakkeella 3561M.

Tukipäätöksen tehnyt ELY-keskus opastaa tarvittaessa hakemuksen täyttämisessä.
Perehdy hakemukseen huolellisesti ja toimita tarvittavat liitteet sekä tukipäätöksessä vaaditut dokumentit.

ELY-keskus maksaa avustuksen ja myöntää lainan nostoluvan toteutuneiden tukikelpoisten kustannusten tai investoinnin valmiusastetodistuksen perusteella.

Jätä ensimmäinen maksuhakemus tukipäätöksessä mainittuna toteutusaikana. Viimeinen hakemus on jätettävä 2 kuukauden kuluttua siitä, kun toteutusaika on päättynyt.

Investointiavustuksen maksun hakeminen ja lainan nostolupa

Investointiavustus maksetaan enintään 5 erässä. Viimeisen erän on oltava vähintään 20 prosenttia myönnetyn tuen määrästä. Investointiavustusta voi hakea yhdellä kertaa, jos lopullinen hankinta on tehty, esimerkiksi moottorikelkka tai mönkijä on hankittu.

Voit nostaa investointiin myönnetyn lainan enintään kahdessa erässä. Viimeisen erän on oltava vähintään 20 prosenttia myönnetyn tuen määrästä. Jos lainaa on myönnetty rakentamisinvestointia varten (esimerkiksi tuotantorakennus, työmaa-asunto), voit nostaa lainan enintään viidessä erässä. Viimeinen erä maksetaan rakennuksen valmistuttua.

Hae lainan viimeisen erän nostolupaa viimeistään 2 kuukauden kuluttua toteuttamisajan päättymisestä. Nosta viimeinen erä pankista viimeistään viiden kuukauden kuluessa toteuttamisajan päättymisestä. Jätä lainan nostolupahakemus ajoissa ELY-keskukseen riittävän käsittelyajan varmistamiseksi.

Asunnonrakentamisavustuksen maksun hakeminen ja lainan nostolupa

Asunnonrakentamistuen avustusta maksetaan ja lainaa saa nostaa valmiusasteen mukaan enintään 5 erässä. Viimeisen erän on oltava vähintään 20 prosenttia myönnetyn tuen määrästä. Kun rakennus on valmistunut, hae avustuksen viimeisen erän maksamista ja lainan viimeisen erän nostolupaa viimeistään 2 kuukauden kuluttua toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä. Nosta laina pankista viimeistään 5 kuukauden kuluttua toteutusajan päättymisestä. Rakennuksen on oltava valmis ja toteutunut tukipäätöksen mukaisesti ennen viimeisen avustuserän maksamista.

Investoinnin tarkastuskäynti

ELY-keskus käy tarkastamassa paikan päällä, että olet toteuttanut investoinnin tukipäätöksen mukaisesti. ELY-keskus ilmoittaa tarkastuskäynnin ajankohdan etukäteen. Käynnillä ELY-keskus tarkastaa muun muassa rakennukset, koneet ja laitteet, eläinten hyvinvoinnin, eri viranomaisten dokumentit, hankintasopimukset, kauppakirjat ja kirjanpidon.

Tuen takaisinperintä tai vähennys

Tuen maksatus keskeytetään ja maksettu tuki peritään takaisin, jos ELY-keskus huomaa maksuhakemusta käsitellessään, että edellytykset tuen saamiseksi ovat keinotekoiset tai olet antanut virheellisen tai puutteellisen tiedon, joka on olennaisesti vaikuttanut tuen myöntämiseen tai maksamiseen.

Maksettavaa avustussummaa pienennetään, jos maksuhakemuksessasi ilmoittamistasi kustannuksista yli 10 prosenttia hylätään. Summaa pienennetään siten, että hyväksyttävistä kustannuksista vähennetään kaksi kertaa hylättävien kustannusten määrä. Vähennettyä avustussummaa ei makseta myöhemmissä maksuerissä eli lopullinen avustusmäärä tulee jäämään vähennyksen verran pienemmäksi.

ESIMERKKI: Olet saanut tukea rakentamiseen, jonka hyväksyttävät kokonaiskustannukset ovat 200 000 € ja avustusta 60 000 € (avustustaso on 30 %). Esität ensimmäisellä maksuhakemuksella kustannuksia 100 000 € ja haet avustusta 30 000 €. Kustannuksista hylätään 30 000 €, eli 30 % on hylättäviä kustannuksia. Koska hylättäviä kustannuksia on yli 10 %, hylätään kustannuksista lisäksi toisen kerran 30 000 €, joten hyväksyttäviä kustannuksia jää jäljelle 40 000 € (esitetyistä 100 000 € vähennetään hylättävät 30 000 € ja lisävähennyksenä toiset 30 000 €). Avustusta maksetaan jäljelle jäävien kustannusten määrää vastaava summa, eli 40 000 € kertaa avustusprosentti (30 %) = 12 000 €. Ilman vähennystä olisit saanut 30 000 €. Tätä vähennettyä 18 000 € ei makseta myöhemmissä maksuerissä.

Lisäaikaa investoinnin toteuttamiseen

Toteuta investointi tukipäätöksessä mainittuna toteuttamisaikana. ELY-keskus voi myöntää investoinnin toteuttamiselle lisäaikaa kaksi kertaa, enintään vuodeksi kerrallaan. Lisäaikaa voit hakea lomakkeella 501.

Nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustuen maksun hakeminen

Hae aloitustuen avustusosuutta Hyrrä-asiointipalvelussa.

Aloitustuki maksetaan kahtena samansuuruisena eränä. Ensimmäisen erän voi hakea, kun täyttää tukipäätöksessä mainitut ehdot. Avustuksen toisen erän maksamisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen. Aloitustuki maksetaan enintään viiden vuoden aikana tilanpidon aloittamisesta, joten muistathan hakea maksua ajoissa.

Aiemman rahoituskauden aloitustukien maksua (tukipäätös tehty ennen 6.3.2023) ei tarvitse hakea, mutta tuki maksetaan vasta, kun olet toimittanut tarvittavat dokumentit ELY-keskukseen. Näiden tukien osalta maksupäivät ovat 31.3. ja 31.10.

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä Lapin ELY-keskukseen

Lomakkeet 

Suomeksi

3561M Maksu- ja lainan nostolupahakemus

3549M Nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustuen maksu- ja lainan nostolupahakemus

3508 Valmiusastetodistus

3322L Asiantuntijan selvitys oman puutavaran ja/tai maa-aineksen käytöstä

3331 Tositekohtainen koontiluettelo

3506 Tuntikirjanpito

501 Hakemus toimenpiteen toteutusajan pidentämiseksi / työn suorittamisajan pidentämiseksi

Pohjoissaameksi

3561M Máksin- ja loana loktenlohpeohcamuš (doc)

3561M Máksin- ja loana loktenlohpeohcamuš (pdf)

3549M Loana loktenlohpeohcamuš mii laktása nuorra ealáhusbargi álggahandoarjagii (doc)

3549M Loana loktenlohpeohcamuš mii laktása nuorra ealáhusbargi álggahandoarjagii (pdf)

3508 Duođaštus válmmasvuohtadásis (doc)

3508 Duođaštus válmmasvuohtadásis (pdf)

3322L Áššedovdi čilgehus iežas muorramateriála ja/dehe eananávdnasa geavaheamis (doc)

3322L Áššedovdi čilgehus iežas muorramateriála ja/dehe eananávdnasa geavaheamis (pdf)

3331 Duođušguovdasaš čohkkenlogahallan doarjjagelbbolaš goluin, mat leat vuođđun álbmotlaš investerendoarjaga máksimii dehe loana loktenlobiide (doc)

3331 Duođušguovdasaš čohkkenlogahallan doarjjagelbbolaš goluin, mat leat vuođđun álbmotlaš investerendoarjaga máksimii dehe loana loktenlobiide (pdf)

3506 Diibmogirjedoallu (doc)

3506 Diibmogirjedoallu (pdf)

Koltansaameksi

3561M Mähss- da lääin kaggâmlååʹppooccmõš (doc)

3561M Mähss- da lääin kaggâmlååʹppooccmõš (pdf)

3549M Nuõr jieʹllemvueʹǩǩneeʹǩǩ alttõstuärjjõʹsse õhtteei lääin kaggâmlååʹppooccmõš (doc)

3549M Nuõr jieʹllemvueʹǩǩneeʹǩǩ alttõstuärjjõʹsse õhtteei lääin kaggâmlååʹppooccmõš (pdf)

3508 Vaalmâšvuõttcieʹǩǩestuõđštõs (doc)

3508 Vaalmâšvuõttcieʹǩǩestuõđštõs (pdf)

3322L Äʹšštoobdi čiõʹlǧǧõs jiijjâs muõrrtäʹvver da/leʹbe mäddaunnâz âânnmõõžžâst (doc)

3322L Äʹšštoobdi čiõʹlǧǧõs jiijjâs muõrrtäʹvver da/leʹbe mäddaunnâz âânnmõõžžâst (pdf)

3331 Tuõđtõsmeâldlaž noorõsloǥstõk meersaž investâʹsttemveäʹǩǩvuõđ mähssmõõžž leʹbe ¬lääin kaggâmlååʹv vuâđđan åårrai tuärjjeemââʹnteei kuulin (doc)

3331 Tuõđtõsmeâldlaž noorõsloǥstõk meersaž investâʹsttemveäʹǩǩvuõđ mähssmõõžž leʹbe ¬lääin kaggâmlååʹv vuâđđan åårrai tuärjjeemââʹnteei kuulin (pdf)

3506 Čiâssrekknâʹsttmõš (doc)

3506 Čiâssrekknâʹsttmõš (pdf)

Lainsäädäntö

Laki 986/2011 porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista

Valtioneuvoston asetus 276/2017 porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista

Kolttalaki 253/1995

Koltta-asetus 133/1997

Sivu on viimeksi päivitetty 18.4.2024