Hakuohje: Puutarhatuotteiden varastointituki 2023

Julkaisupäivä: 29. syyskuuta 2023

Muutokset 27.10.2023

 • Muutettu lausetta: Hae puutarhatuotteiden varastointitukea säh­köi­ses­ti Vipu-pal­ve­lus­sa vii­meis­tään 16.11.2023 klo 23.59 asti. --> Hae puutarhatuotteiden varastointitukea sähköisesti Vipu-palvelussa viimeistään 9.11.2023 klo 23.59 ja lomakkeella (228) 1.11.-16.11.2023.

Kuka voi hakea tukea

Puutarhatuotteiden varastointitukea voivat hakea henkilöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat maa- tai puutarhataloutta. Tuenhakijalta vaadittavia tietoja ovat maatilan tilatunnus, yritysmuoto ja pankkitilinumero.

Näin haet tukea

Hae puutarhatuotteiden varastointitukea sähköisesti Vipu-palvelussa viimeistään 9.11.2023 klo 23.59 ja lomakkeella (228) 1.11.-16.11.2023. Lisätietoa hakemuksen täytöstä saat Vipu-käyttäjän ohjeesta. Varmista että tiedot tilastasi ja asiointioikeudet ovat Vipu-palvelussa kunnossa.

Tukea käsittelevät viranomaiset ovat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan valtionvirasto. Tuen käsittelypaikka riippuu maatilasi sijaintikunnasta.

 • Varsinais-Suomen ELY-keskus: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kaakkois-Suomi, Pirkanmaa, Häme ja Etelä-Savo
 • Pohjanmaan ELY-keskus: Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu ja Lappi
 • Ahvenanmaan valtionvirasto

Hakemisen estyminen tukihakuaikana

Et saa tukea täysimääräisenä, jos et lähetä hakemustasi hakuaikana. Hakuajan jälkeen paperilomake on ainoa vaihtoehto hakea tukea. Voit hakea tukea myöhässä seitsemän päivän ajan tukihaun päättymisestä. Pyydä paperilomake ELY-keskuksestasi ja toimita hakemus toimivaltaiselle viranomaiselle. Hakemus katsotaan saapuneeksi sinä päivänä, kun se on toimivaltaisella viranomaisella (=tukea käsittelevällä ELY-keskuksella).  

Tukea ei makseta, jos hakemus myöhästyy yli seitsemän kalenteripäivää.

Jos myöhästyminen on johtunut ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta, myöhästynyt hakemus katsotaan ajoissa saapuneeksi. Esimerkiksi sähkökatkosta tai yleistä tietoliikenneverkon ruuhkaisuutta ei katsota ylivoimaiseksi esteeksi.

Varaston ja varastomäärän ilmoittaminen

Ilmoita marraskuussa tukihakemuksessa kaikki ne varastot, joille haet tukea, vaikka varastoissa ei olisikaan vielä ilmoituspäivänä tuotetta. Ilmoita varastossa olevien tuotteiden määrä 1.11.2023 tilanteen mukaisena.

Ilmoita joulukuun varastomäärä sähköisesti Vipu-palvelussa viimeistään 31.1.2024 klo 23.59. Voit ilmoittaa joulukuun varastomäärän myöhässä seitsemän päivän ajan ilmoitusajan päättymisestä. Pyydä paperilomake ELY-keskuksestasi ja toimita ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle. Ilmoitus katsotaan saapuneeksi sinä päivänä, kun se on toimivaltaisella viranomaisella (=tukea käsittelevällä ELY-keskuksella).

Ilmoitusajan jälkeen jätetty ilmoitus joulukuun varastomääristä alentaa joulukuun varastomäärää 1 % työpäivää kohti. Jos ilmoitus myöhästyy yli 7 kalenteripäivää, katsotaan ilmoitusajankohdan varastomäärä nollaksi.

Sinun ei tarvitse tehdä joulukuun varastomääräilmoitusta, jos varastossasi ei ole 15.12. enää tuotteita.

Ilmoita muutoksista

Voit muuttaa tai perua hakemuksesi ilmoittamalla siitä viipymättä kirjallisesti tukea käsittelevälle viranomaiselle. Jos sinulle on jo ilmoitettu suoritettavasta valvonnasta ja siitä aiheutuu valvontaseuraamuksia, et voi enää muuttaa tai peruuttaa hakemusta.

Ilmoita viipymättä asioista, joilla voi olla vaikutusta tukeen. Kun kyseessä on ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde, ilmoita siitä kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa siitä, kun muutos on tullut tietoosi.

Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseen vuokrasopimus tai kaupparekisteriote, kun hallintaasi on tullut uusia varastoja. Liitteen toimittaminen on tuen maksun edellytys.

Liitä tarvittaessa myös

 • selvitys yhtymän jäsenistä ja heidän osuuksistaan varastotilaan, kun kyseessä on yhteisvarasto
 • erillinen ilmoitus tuotteiden siirtämisestä varastotyypistä toiseen varastokauden aikana, jos siirto ei käy ilmi varastomääräilmoituksella
 • valtakirja nimenkirjoitusoikeudesta.

Säilytä sellaiset tuen hakemiseen liittyvät asiakirjat, joita et toimita tukea käsittelevälle viranomaiselle tukivuoden 2023 ja vielä 4 seuraavaa kalenterivuotta (eli vuoden 2027 loppuun saakka).

Tuen määräytyminen

Puutarhatuotteiden varastointituki määräytyy tukikelpoisten puutarhatuotteiden varastomäärän ja varastotyypin perusteella. Varastomäärä ilmoitetaan kokonaisina kuutioina (m3). Varastotyypit ovat koneellisesti jäähdytetty varasto ja muu varasto. Varastointituki lasketaan 1.11. ja 15.12. käytössä olevan puutarhatuotteiden varastomäärän keskiarvosta.

Voit hakea varastointitukea kaikkialla Suomessa. Tukialueilla A ja B varastointituki maksetaan Etelä-Suomen kansallisena tukena, jolloin myös satoa tuottavan pellon on sijaittava alueella A tai B. Tukialueella C tuki on pohjoista tukea. Pohjoista tukea maksetaan vain niiden peltojen sadolle, jotka sijaitsevat C-alueella.

Tukikelpoiset tuotteet

Tukikelpoisia tuotteita ovat kiinankaali, kyssäkaali, lanttu, mukulaselleri, nauris, omena, palsternakka, porkkana, punajuuri, punakaali, purjo, ruusukaali, savoijinkaali, sipuli ja valkokaali.

Varastointituki on tarkoitettu ihmisravinnoksi käytettäville vihanneksille, ei esimerkiksi rehulantulle tai rehunauriille. Varastointitukea ei myönnetä myöskään esimerkiksi pihalla aumoissa varastoiduille tuotteille, pellossa talvehtiville tuotteille eikä tuotteille, joita varastoidaan samana kasvukautena viljelykäytössä olleissa kasvihuoneissa.

Varastoitavien tuotteiden on oltava varastoon pantaessa kauppakelpoisia ja varasto-olosuhteiden ovat sellaiset, että tuotteet säilyvät kauppakelpoisina. Varastointituen määrässä on huomioitu keskimääräinen hävikki (muun muassa pilaantuneet erät), joka on yhtenäinen koko maassa.

Yhteenliittymän jäsen voi hakea varastointitukea vain itsetuottamilleen tuotteille.

Tuen myöntämisen edellytykset

Hakijan ikä

Tuenhakija tai hänen puolisonsa on tukivuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä vähintään 18-vuotias.

Alle 18-vuotiaalle tuki voidaan myöntää, jos

 • hän harjoittaa maa- tai puutarhataloutta yhteisomistajana tai yhdessä vanhempiensa/toisen heistä kanssa tai
 • tuen myöntämiselle on muita erityisiä syitä. Ilmoita erityinen syy hakemuksen lisätiedoissa.

Kun tuenhakijana on useamman luonnollisen henkilön muodostama yhteisö tai muu yhteisö, vähintään yhden henkilön on oltava tukivuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä vähintään 18-vuotias ja harjoitettava maa- tai puutarhataloutta itse. Vaatimus koskee esimerkiksi osakeyhtiöitä ja yhteenliittymiä, mutta vaatimus ei koske julkisoikeudellisia yhteisöjä, vankilatiloja eikä koulutiloja.

Tuotteet tuotettu itse

Hakija on itse tuottanut varastoimansa tuotteet.

Vähimmäisala

Puutarhakasvien viljelyala on vähintään yksi hehtaari ja kyseinen ala on ilmoitettu hakijan omassa vuoden 2023 peltotukien tukihakemuksessa.

Varaston hallinta

Varastot ovat hakijan hallinnassa 1.11.2023 - 31.12.2023 välisenä aikana. Liitä hakemukseen vuokrasopimus, jos et omista varastoa.

Varastojen tekniset vaatimukset

Koneellisesti jäähdytetyssä varastossa on kiinteä jäähdytyslaitteisto, joka on mitoitettu varaston koon ja siellä säilytettävän tuotemäärän mukaisesti.

Muussa varastossa on tuuletuslaite ja varasto on riittävästi eristetty, ettei lämmitystarvetta poikkeustapauksia lukuun ottamatta ole.

Varastokirjanpito

Hakija pitää ajan tasalla olevaa varastokirjanpitoa varastoittain 1.11.2023 – 31.12.2023. Varastokirjanpidosta tulee näkyä varastomäärät 1.11. ja 15.12. sekä varastomäärien muutokset. Jos varastokirjanpito puuttuu tai se ei ole ajan tasalla, varastossa olevista tuotteista ei myönnetä tukea.

Pidä vapaamuotoista varastokirjanpitoa ja kirjaa tuotteiden määrät kuutiometrin (m3) tarkkuudella. Säilytä kaikki tuotteiden myyntiin tai muuhun luovutukseen liittyvät kuitit, kuormakirjat tai vastaavat asiapaperit.

Pidä varastoon hankittu varastointitukeen oikeuttamaton tavara selvästi erillään niistä tuotteista, joille haet tukea.  Älä ilmoita kauppakunnostuksen yhteydessä pilaantuneiksi havaittuja tuotemääriä varastomääräilmoituksessa, mutta merkitse ne varastokirjanpitoon erillisinä.

Säilytä varastokirjanpitoasiakirjat vuoden 2027 loppuun asti.

Tuen maksaminen

Tuki maksetaan keväällä 2024. Pienin maksettava tuen määrä on 100 euroa. Jos haettu tuen kokonaismäärä ylittyy, yksikkötuen määrää alennetaan.

Taulukko 1. Tuen määrä enintään 2023.

Tukialue AB

euroa/m3

Koneellisesti jäähdytetty varasto

10,0

Muu varasto

6,2

Tukialue C

euroa/m3

Koneellisesti jäähdytetty varasto

14,2

Muu varasto

8,8

Tukea voidaan alentaa, jos

 • olet ilmoittanut hakemuksessa virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja
 • et ole noudattanut ehtoja
 • tuen saamiseksi olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta tai
 • järjestelyn tarkoituksena on tukiehtojen tai tukijärjestelmän tavoitteiden kiertäminen.

Tuki peritään takaisin, jos se on maksettu virheellisesti tai perusteetta.