Eläinten merkitsemisen ja rekisteröinnin valvonta 2017

Vuonna 2017 tehtiin 791 tuotantoeläintilalla eläinten merkitsemistä ja rekisteröintiä koskeva valvontakäynti. Rikkomuksia todettiin 56 %:ssa kaikista valvotuista nauta-, sika- sekä lammas- ja vuohitiloista. Tarkastustuloksissa on kuitenkin eläinlajikohtaisia eroja.

Kaikkien eläinlajien kohdalla kunnossa olevien tilojen määrä laski edellisestä vuodesta. Raportointihetkellä loppuun saatetuista valvonnoista 85 prosentilla todetut puutteet olivat lieviä. Vakavien puutteiden osuus (14 %) kaikista havaituista puutteista on selkeästi kasvanut edellisestä vuodesta, jolloin vakavia puutteita havaittiin 7 %:lla valvotuista tiloista. Raportointihetkellä edelleen kesken olevien valvontojen määrä (100 kappaletta) on kuitenkin sen verran huomattava, että on oletettavaa vakavien puutteiden osuuden vielä kasvavan.

Suurinta kunnossa olevien tilojen lasku on ollut sikatiloilla, jossa lievien puutteiden osuus kasvoi merkittävästi (10 % à 24 %). Valvotuista tiloista sikatilat noudattivat silti parhaiten merkinnän ja rekisteröinnin vaatimuksia, epäkohtia havaittiin yhteensä 27 %:lla valvotuista tiloista. Ainoastaan kahdella valvotulla sikatilalla puutteet olivat vakavia. Myös lammas- ja vuohitiloilla lievien puutteiden osuus kasvoi (37 %  -> 43 %) ja lisäksi myös vakavien puutteiden osuus nousi jonkin verran (5 % -> 8 %). Yhteensä epäkohtia havaittiin 51 % tarkastetuista lammas- ja vuohitiloista. Nautatiloilla tilanne on pysynyt lähes ennallaan, epäkohtia havaittiin vain hieman enemmän kuin edellisenä vuonna (48 % -> 52 %). Vakavia puutteita havaittiin samana verran kuin edellisenä vuonna eli 8 %:lla valvotuista nautatiloista.

Sekä nauta- että lammas- ja vuohitiloilla yleisimmät puutteet olivat edellisvuosien tapaan korvamerkki- ja rekisteröintipuutteita. Sikatiloilla yleisimmin havaitut puutteet liittyivät edelleen pitopaikkakohtaisten eläinluetteloiden ajan tasalla pitämiseen sekä rekisteriin tehtäviin ilmoituksiin.

Viiveitä rekisteriin tehdyissä yksilöeläinten ilmoituksissa (naudat, lampaat ja vuohet) havaittiin noin joka neljännellä (25 %) otannalla valvotuista nautatiloista ja noin joka kolmannella (36 %) laajennusvalvonnan tiloista. Lammas- ja vuohitiloilla vastaavat osuudet olivat 42 ja 31 prosenttia.

Aluehallintovirastojen asettamia eläinten siirtokieltoja annettiin vuoden aikana yhteensä 32 kertaa. Ne eläimet, joilla todetaan valvonnassa vakavia puutteita merkinnässä tai rekisteröinnissä asetetaan siirtokieltoon. Tällöin eläimiä ei saa luovuttaa tai siirtää pitopaikasta, kunnes voidaan varmistua, että kiellon perusteena oleva epäkohta on korjattu ja eläinten jäljitettävyys varmistettu. Valtaosa viime vuonna annetusta siirtokielloista (81 %) oli eläinten tunnistettavuuteen liittyviä. Näistä koko pitopaikkaa tai tilaa koskevia oli 46 % ja yksittäisiä eläimiä koskevia 54 %. Rekisterivirheisiin liittyviä siirtokieltoja oli 6 %:lla , joista kaikki koskivat koko eläinlajia.

Kaikkien valvottaviksi valittujen toiminnassa olevien tilojen valvontakäynnit saatiin suoritettua kalenterivuoden aikana lukuun ottamatta yhden tilan valvontaa.

Täydentävät ehdot

Täydentäviä ehtoja valvottiin yhteensä 597 tilalla. Tiloista 20 prosentilla (119 kpl) havaittiin laiminlyöntejä (17 % vuonna 2016). Näistä varsinaisia tukiseuraamuksia aiheutui 83 tilalle (14 %). Edellisenä vuonna tukiseuraamuksia tuli 10 %:lle täydentävien ehtojen valvonnoissa tarkastetuista tiloista.

Toistuvia lainsäädännön noudattamatta jättämisiä todettiin 3 %:lla tiloista, osuus on pysynyt samana vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Toistuvuudesta on kyse silloin, kun sama laiminlyönti havaitaan tilalla toistamiseen kolmen kalenterivuoden ajanjaksolla. Laajennusvalvontoja eli muissa valvonnoissa havaittujen rikkomusten kautta tuli täydentävien ehtojen osalta valvottavaksi kokonaismäärästä yhteensä 110 tilaa, joista 72 % nautatiloja, 24 % lammas- ja vuohitiloja ja 5 % sikatiloja.

Seuraamuksia laajennusvalvonnoissa tuli noin kolmannekselle valvotuista tiloista (raportointihetken eli 19.4.2018 tilanne).

Lisätietoja: ylitarkastaja Marjaana Spets, p. 040 - 489 33 61

Sivu on viimeksi päivitetty 14.11.2018