Siipikarjan, kyyhkyjen, riikinkukkojen ja vankeudessa pidettävien lintujen pitäjäksi rekisteröityminen

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö muuttui 21.4.2021, jolloin alkoi EU:n eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettujen säädösten soveltaminen. Uusi laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (1069/2021) on astunut voimaan 1.1.2022.Lain nojalla annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten  tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (67/2022) on astunut voimaan 24.1.2022. 

21.4.2021 lähtien sovellettava EU:n eläinterveyssäännöstö edellyttää siipikarjan pitopaikkojen rekisteröintiä. Oikeudellinen pohja rekisteröintivelvollisuudelle on 21.4.2021 voimaan tulleessa EU:n eläinterveysäännöstössä, joka on kaikissa jäsenvaltioissa sellaisenaan sovellettavaa lainsäädäntöä. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen siipikarjan ja eräiden muiden lintujen tunnistamisesta (867/2010) mukaan kaikkien siipikarjan, viesti- näyttely- ja koristekyyhkyjen sekä riikinkukkojen pitäjien on ilmoittauduttava eläintenpitäjäksi ja rekisteröitävä eläinten pitopaikka.

Kirjanpitovelvoite

Pitopaikan toimijalla on tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvelvoite. Jokaisen rekisteröidyn pitopaikan osalta on pidettävä kirjaa pitopaikan eläinlajeista, eläinluokista, eläinten lukumääristä.  Lisäksi kirjaa on pidettävä pitopaikkaan saapuvista ja sieltä lähtevistä eläimistä.  Siirtotiedoista on käytävä ilmi lähtö- ja määränpääpitopaikan yksilöllinen rekisterinumero sekä siirron päivämäärä. Lisäksi on kirjanpitoon kirjattava siipikarjan tuotos. Pitopaikassa olevien siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen sairastumisaste ja tiedot syystä sekä eläinten kuolleisuudesta.Tiedot on kirjattava ja säilytettävä paperilla tai sähköisessä muodossa. Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kolme vuotta. 

Siipikarjalla tarkoitetaan kaikkia lihan, munien tai muiden tuotteiden tuottamiseksi kasvatettuja tai tarhattuja lintulajeja, kuten broilereita, munivia kanoja, kalkkunoita, hanhia, ankkoja, helmikanoja, viiriäisiä ja strutsilintuja. Asetuksen piiriin kuuluvat myös tarhatut riistalinnut, esimerkiksi fasaanit, peltopyyt, sorsat, metsot ja teeret.

Rekisteröityminen tapahtuu joko täyttämällä eläinten pitopaikkalomakkeet ja toimittamalla ne sille maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka kunnan alueella eläintenpito tapahtuu tai täyttämällä vastaavat tiedot verkkopalvelussa epr.ruokavirasto.fi. Eläinmäärällä ei ole merkitystä, vaan yhdenkin linnun pitäjän on rekisteröidyttävä. Jos ilmoittajalla on maatila, ilmoittautumispaikkana on se kunta, missä maatilan talouskeskus sijaitsee. 

Rekisteröintilomakkeiden yhteydessä on ohjeet lomakkeen täyttämiseen. Lomakkeet löytyvät Ruokaviraston lomakesivulta. Verkkopalvelun käyttöohjeet löytyvät täältä

Jos huomaat rekisterissä puutteita, joita et pysty itse korjaamaan, ota yhteyttä kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiseen. Vanhemmista rekistereistä siirtyneistä pitopaikkojen tiedoista puuttuu usein pitopaikan maksimikapasiteetti, eli tieto siitä, miten monta eläintä kyseisessä pitopaikassa enintään voi pitää. Samoin pitopaikkatiedoista puuttuu usein osoitteita tai koordinaatteja. Nämä ovat kaikki pakollisia tietoja, jotka tulee korjata rekisteriin. Koordinaatit ovat olennainen tieto, jotta viranomaiset pystyvät varautumaan mahdollisten tautipurkausten varalta. 

Kananmunien merkintätunnuksen perusteet muuttuivat 2019. Nyt merkintätunnus on aina pitopaikkakohtainen eli tilalla, jolla on useita pitopaikkoja on myös useita merkintätunnuksia.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 9.2.2022