Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen

Tuki perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten lakuraivauksen ja aitaamisen ei ole haettavissa vuonna 2021.

Voit saada ei-tuotannollisten investointien korvausta kunnostuskelpoisten perinnebiotooppien ja luonnonlaitumien kunnostamiseen. Kunnostettavalla alueella on oltava monipuolisen kasvillisuuden ja eläimistön elinympäristöjä, pitkäaikaiseen maankäyttöön liittyvää maaseudun kulttuuriperintöä tai maisemallisia arvoja. Investointia tarvitaan kohteilla, joilla ylläpitävän hoidon onnistuminen edellyttää kunnostustoimenpiteitä ennen hoidon aloittamista.

Korvauksella voi rakentaa myös petoaidan laiduntamalla hoidettaviin kohteisiin, joista on tehty maatalousluonnon monimuotoisuuden hoitosopimus.

Korvauksen ehtoja

Tee investoinnin toteuttamisen jälkeen viisivuotinen ympäristösopimus maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidosta. Investointikorvausta alkuraivaukseen ja aitaamiseen voidaan myöntää kerran ennen maatalousluonnon monimuotoisuuden hoito -sopimuksen tekemistä kohteelle.

Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten kunnostustoimenpiteet

Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen voi kuulua:

  • pensaikon ja puuston raivaus
  • raivausjätteen ja laidunnusta haittaavan vieraslajikasvillisuuden poistaminen
  • karjatalouteen liittyvien rakennelmien ja rakenteiden säilyttäminen ja kunnostaminen
  • alueen aitaaminen.

Kunnostettavaa aluetta ei saa muokata, lannoittaa tai käsitellä torjunta-aineilla. ELY-keskus voi tapauskohtaisesti hyväksyä vieraslajien kemiallisen torjunnan rajoitetusti pistetorjuntana. Voit erottaa laidunnettavan perinnebiotoopin aidalla muista laidunnurmista. Et saa ojittaa tai metsittää aluetta.
Pidä toimenpiteistä hoitopäiväkirjaa tai tee vastaavat merkinnät lohkomuistiinpanoihin, joihin sinun tulee merkitä myös työtunnit.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.5.2022