Perustuki

Perustuki on EU:n kokonaan rahoittama tuotannosta irrotettu suora tuki. Voit saada perustukea, jos olet aktiiviviljelijä, ja sinulla on tukikelpoista maatalousmaata sekä tukioikeuksia. Tuen määrä perustuu tukikelpoiseen pinta-alaan ja tukioikeuksien määrään tukihakuvuonna. Kaikki maatalousmaa on tukikelpoista perustuessa, mutta alat, joista tukea maksetaan, määritellään erikseen.

Perustukea haetaan yhdessä viherryttämistuen kanssa. Voit hakea perus- ja viherryttämistukea päätukihaussa.

Kuntaluettelosta voit tarkistaa, mihin tukialueeseen kuntasi kuuluu perustukijärjestelmässä. Kuntajako on vuoden 1995 mukainen. Näet alueet myös tästä kartasta.

Tukioikeuksien siirrot

Tukioikeuksien siirrot ovat mahdollisia vain aktiiviviljelijöille. Siirroksi ei katsota tapauksia, joissa maanvuokrasopimuksen päättymisen kanssa päättyy tukioikeuksien hallinnan siirto. Tällöin tukioikeuksien hallinta palautuu automaattisesti maanomistajalle, jolla jo on tukioikeuksien omistajuus. Kun maanomistaja tekee uuden hallinnan siirron tai myy tukioikeutensa, kyseessä on siirto, jolloin tukioikeuksien vastaanottajan pitää täyttää aktiiviviljelijän määritelmä.

Poikkeuksia ovat tapaukset, joissa tukioikeudet siirtyvät perinnön tai ennakkoperinnön yhteydessä. Silloin tukioikeuksien vastaanottajan ei tarvitse täyttää aktiiviviljelijän määritelmää.

Kansallinen varanto ja varantoperusteet

Va­ran­to­haku jär­jes­te­tään vuo­sit­tain. Pe­rus­teet ovat: nuo­ri vil­je­li­jä, uusi vil­je­li­jä, ti­lus­jär­jes­te­lyt, LUEL- ja LUTU-vil­je­le­mät­tö­myys­si­tou­muk­sen päät­ty­mi­nen, ym­pä­ris­tö­tuen 20-vuo­ti­sen eri­tyis­ym­pä­ris­tö­tuki­so­pi­muk­sen päät­ty­mi­nen ja tuo­mi­o­is­tui­men pää­tös/hal­lin­nol­li­nen mää­räys.

Kan­sal­lis­ta va­ran­toa hal­lin­noi­daan ELY-kes­kuk­sis­sa, jot­ka myös kä­sit­te­le­vät va­ran­to­ha­ke­muk­set ja te­ke­vät ha­ke­muk­sis­ta pää­tök­set.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.5.2022