Porotalouden harjoittajat voivat nyt hakea korvausta talven 2019–2020 poikkeuksellisten sääolojen aiheuttamiin porotalousvahinkoihin

14. kesäkuuta 2021

Porotalouden harjoittajat voivat hakea korvauksia poronhoitovuoden 2019–2020 poikkeuksellisten sää-, lumi- ja luonnonolosuhteiden aiheuttamista vahingoista ja lisäkustannuksista. Valtioneuvosto on myöntänyt vahinkojen korvaamiseksi 6 miljoonan euron määrärahan. Korvaus on kertaluonteinen. Korvausten maksamisen edellytyksenä on, että eduskunta hyväksyy vuoden 2021 III lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä määrärahan tarkoitukseen.

Korvausta voi hakea 16.8.2021 asti Hyrrä-palvelussa tai paperilomakkeella, joka toimitetaan Lapin ELY-keskukseen. Hakemukset käsitellään Lapin ELY-keskuksessa. Porotalouden harjoittajat hakevat korvausta ruokakuntana. Ruokakunnan on tullut omistaa ennen tuhoa vähintään 50 eloporoa. Toistuvasti yliluvussa olleiden paliskuntien osakkaille ei makseta korvauksia.

Porotalousvahinkoja korvataan poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden vuoksi

Poronhoitovuosi 2019–2020 oli poikkeuksellisen luminen Pohjois-Suomessa. Poikkeukselliset olosuhteet aiheuttivat porotalouden harjoittajille suuria tappioita ja vahinkoja. Valtioneuvoston päätöksellä on otettu sovelletusti käyttöön porovahinkolaki, jolla korvataan aiheutuneita menetyksiä. Lain toimeenpanee Ruokavirasto.

Porojen omistajat voivat hakea korvauksia todennettavasti menehtyneistä poroista, tulonmenetyksistä, vasatuoton alenemisesta, kasvaneista lisäruokintakustannuksista ja eläinlääkärikuluista. Vahinkoa kärsineen omavastuuosuus on 70 % menehtyneistä poroista ja 33 % muista menetyksistä. Enimmäiskorvausmäärä ruokakunnalle vasatuoton alenemisesta, lisäruokintakustannuksista ja eläinlääkintäkustannuksista on 20 000 euroa. 

Korvaushakemukseen vaadittu vahinkolaskenta-liite on ruokavirasto.fi-sivustolla. Hakemuksen vahinkolaskenta-liitteellä hakija todentaa vahinkojen aiheuttamat lisäkustannukset ja menehtyneiden porojen määrän

Hakemukset käsitellään kahden kuukauden kuluessa hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijalle maksettava lopullinen korvaussumma määräytyy sen mukaan, miten paljon korvauksia on yhteensä haettu.

Lisätietoa porotalousvahinkojen korvauksen hakemisesta (ruokavirasto.fi).

Hakuohje porotalousvahinkojen korvauksen hakuun (ruokavirasto.fi).

 

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Ylitarkastaja Eveliina Viitanen

0295 205 166

eveliina.viitanen@ruokavirasto.fi

 

Lisätietoja Lapin ELY-keskuksesta:

Porotalousasiantuntija Päivi Kainulainen

0295 037 038

paivi.kainulainen@ely-keskus.fi