Suomessa opiskeleva

Suomessa eläinlääketieteen lisensiaatiksi opiskelevalla henkilöllä on tietyin edellytyksin oikeus harjoittaa väliaikaisesti eläinlääkärinammattia. Tällainen oikeus opiskelijalla on suoraan lain nojalla hänen suoritettuaan lainsäädännössä säädetyt opintosuoritukset.

Oikeuden saavuttaminen ja voimassaoloaika

Väliaikainen ammatinharjoittamisoikeus edellyttää, että henkilö on suorittanut Suomessa eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnon (ELK) ja tarvittavat opintosuoritukset eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta. Edellytyksenä on, että henkilö on suorittanut hyväksytysti:

  • Kaikki eläinlääketieteen koulutusohjelman neljännen ja viidennen lukuvuoden aikana suoritettavaksi tarkoitetut pakolliset aineopintojaksot niihin liittyvine päivystyksineen.
  • Kliinisen käytännön harjoittelun (kliininen työskentely ja sen yhteydessä annettava eläinlääkintähuollon opetus).
  • Teurastamovalvonnan käytännön harjoittelun.
  • Viiden työpäivän pituisen yhtäjaksoisen tutustumisen kunnaneläinlääkärin työoloihin ja -ympäristöön säännöllisesti praktiikkaa harjoittavan kunnaneläinlääkärin luona (”kunnaneläinlääkäriharjoittelu”).

Eläinlääketieteen opiskelija saa oikeuden harjoittaa eläinlääkärinammattia eläinlääkärin sijaisena suoraan lain nojalla suoritettuaan lainsäädännön edellyttämät opinnot. Opiskelijan ei tarvitse hakea Ruokavirastolta lupaa väliaikaiselle ammatinharjoittamisoikeudelle. Eläinlääkärirekisteriin merkitsemistä varten eläinlääketieteelliselle tiedekunnalle on säädetty velvollisuus ilmoittaa Ruokavirastolle oikeuden saavuttaneista opiskelijoista.

Väliaikainen ammatinharjoittamisoikeus on voimassa enintään kolme vuotta. Kolmen vuoden määräaika alkaa, kun vaadittavat opintosuoritukset on suoritettu.

Ammatinharjoittamisoikeuden voimassaoloajan pidentäminen erityisestä syystä

Ruokavirasto voi erityisestä syystä pidentää väliaikaiselle ammatinharjoittamisoikeudelle säädettyä kolmen vuoden määräaikaa. Erityisen syyn tulee olla asianomaisesta henkilöstä riippumaton, esimerkiksi sairaudesta johtunut opintojen viivästyminen.

Erityisenä syynä ei voida pitää opiskelijan taloudellisia vaikeuksia ja tarvetta tehdä tämän vuoksi töitä eläinlääkärinammatin harjoittajana. Opintojen viivästyminen sen vuoksi, että henkilö on tehnyt paljon töitä, ei myöskään ole peruste pidentää oikeuden voimassaoloaikaa.

Väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden voimassaoloajan pidennystä haetaan Ruokaviratolle osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella. Opiskelijan tulee esittää hakemuksessaan perusteluja erityisen syyn olemassaololle. Opiskelija voi liittää hakemukseensa todistuksia tai muita asiakirjoja, jotka tukevat hakemusta, mm. lääkärintodistuksen.

Ruokaviraston tekemä päätös väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden voimassaoloajan pidentämistä koskevassa asiassa on maksullinen. Maksu määräytyy maa- ja metsätalousministeriön Ruokaviraston maksullisista suoritteista antaman asetuksen perusteella.

Toimiminen eläinlääkärin sijaisena

Väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden omaava opiskelija voi toimia eläinlääkärin sijaisena. Opiskelija voi toimia sekä laillistetun eläinlääkärin sijaisena että väliaikaisia ja satunnaisia eläinlääkäripalveluja tarjoavan eläinlääkärin sijaisena. Opiskelija ei sen sijaan voi toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana. Vielä opiskeluvaiheessa olevan henkilön osalta työnantajan opastus ja valvonta ovat erityisen tarpeellisia.

Opiskelija, jolla on väliaikainen ammatinharjoittamisoikeus, voi hoitaa valtion, kunnan, yhteisön tai muuta eläinlääkärin virkaa tai tointa väliaikaisesti, jollei muussa kuin eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetussa laissa (29/2000) toisin säädetä.

Eläinlääkärinimikkeen käyttäminen

Opiskelijalla, joka on saanut oikeuden harjoittaa eläinlääkärinammattia eläinlääkärin sijaisena, ei ole oikeutta käyttää eläinlääkärinimikettä. Eläinlääkärinimikettä saavat käyttää ainoastaan laillistetut eläinlääkärit sekä väliaikaisia ja satunnaisia eläinlääkäripalveluja tarjoavat henkilöt.

Opiskelijan tulisi eläinlääkärinammattia harjoittaessaan käyttää nimikettä eläinlääketieteen kandidaatti (ELK) täydennettynä hoidettavan viran tai toimen nimikkeellä (esimerkiksi vs. kunnaneläinlääkäri).

Väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden omaavan opiskelijan valvonta

Väliaikaisesti eläinlääkärinammattia harjoittavat opiskelijat kuuluvat eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain mukaisen valvonnan piiriin. Tämän vuoksi eläinlääketieteelliselle tiedekunnalle on asetettu velvollisuus ilmoittaa Ruokavirastolle viipymättä niistä henkilöistä, jotka ovat suorittaneet opiskelijoiden väliaikaiselle ammatinharjoittamisoikeudelle säädetyt opintosuoritukset. Tällaiset opiskelijat merkitään eläinlääkärirekisteriin.

Työnantajan asiana on varmistaa, että opiskelijalla on voimassa oleva väliaikainen ammatinharjoittamisoikeus. Työnantajan tehtävänä on ohjata ja valvoa eläinlääkärin sijaisena toimivaa opiskelijaa tämän työssä.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.7.2022