1. Yleiset elintarvikkeiden alkutuotantoa koskevat vaatimukset

Julkaisupäivä: 28. maaliskuuta 2022

Kaikki ohjeet alkutuotannon elintarvikevalvontaan

1.1 Alkutuotannon rekisteröinti-ilmoitus

Ohje/versio: 4706/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Alkutuotannon rekisteröinti-ilmoitus vaaditaan lähes kaikilta alkutuotannon toimijoilta.
 • Alkutuotannon rekisteröinti-ilmoituksen tekeminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos kunnan elintarvikevalvontaviranomainen on saanut tiedon alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta toiselta viranomaiselta. Tällöin kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen tulee ilmoittaa tuottajalle saaneensa tätä koskevat tiedot.
 • Alkutuotannon rekisteröinti-ilmoitusta ei vaadita luonnonvaraisten marjojen, sienten ja yrttien keräilijöiltä eikä luonnonvaraisen riistan metsästäjiltä.
 • Alkutuotannon rekisteröinti-ilmoitusta ei vaadita kasvien ja sienten alkutuotantopaikasta, jos toimija on yksityinen henkilö, toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena tai toiminta tapahtuu osana saman toimijan rekisteröidyn elintarvikehuoneiston toimintaa.
 • Itujen tuotantoa, tuotantomäärästä riippuen, koskee joko alkutuotannon rekisteröinti-ilmoituksen tekeminen tai alkutuotantopaikan hyväksyntä. Elintarvikelain §:n 9 mukaan itujen pienimuotoisesta tuotannosta tehdään alkutuotannon rekisteröinti-ilmoitus. Pienimuotoiseksi katsotaan toiminta, jossa ituja myydään kuluttajille enintään 5000 kg vuodessa ja/tai vähittäiskauppaan enintään 5000 kg vuodessa. Jos toiminta on tätä suurempaa tai ituja toimitetaan muualle kuin suoraan kuluttajille tai paikalliseen vähittäismyyntiin, on toiminnalle haettava alkutuotantopaikan hyväksymistä (ks. ohje 9.1 Alkutuotantopaikan hyväksyntä).

Tarkastettavia asioita:

Alkutuotannon rekisteröinti-ilmoitus ja sen sisältö

 • Alkutuotannon rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä siihen kuntaan, jossa alkutuotantotoiminta sijaitsee. Kalastajat tekevät alkutuotannon rekisteröinti-ilmoituksen siihen kuntaan, jonka alueella purkusatama sijaitsee.
 • Alkutuotannon rekisteröinti-ilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot:
 1. tuottajan nimi, osoite sekä muut yhteystiedot;
 2. yritys- ja yhteisötunnus, tilatunnus tai asiakastunnus, tai näiden puuttuessa henkilötunnus;
 3. alkutuotantopaikan nimi, käyntiosoite, kunta ja muut yhteystiedot;
 4. tieto toiminnan luonteesta ja laajuudesta
 5. toiminnan arvioitu aloittamisajankohta
  • Alkutuotannon rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista.
  • Tuottajan on myös ilmoitettava edellä luetelluissa tiedoissa tapahtuneista olennaisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuodeksi sekä toiminnan lopettamisesta viivytyksettä.
  • Ilmoitukset voi tehdä paperisella allekirjoitetulla lomakkeella tai sähköisesti.

Vaatimustenmukaisuus tarkastetaan:

 • Alkutuotannon tarkastuksella valvoja todentaa, että tuottajan ilmoittamat tiedot vastaavat toimintaa. Tarvittaessa valvoja päivittää tiedot VATI:in.

Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Tuottaja on tehnyt kunnan elintarvikevalvontaan alkutuotannon rekisteröinti-ilmoituksen tai tuottaja on tehnyt ilmoituksen toiminnasta muulle viranomaiselle, esimerkiksi tukihaun yhteydessä tai rekisteröityessään eläintenpitäjäksi. Tuottajan ilmoittamat tiedot vastaavat toimintaa tai niissä on pieniä puutteita.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Tuottaja on tehnyt alkutuotannon rekisteröinti-ilmoituksen, mutta toimintaa on muutettu olennaisesti eikä muutoksista ole ilmoitettu. Toiminnan elintarviketurvallisuuteen liittyvät riskit ovat lisääntyneet. Muutos tulisi olla valvontaviranomaisen tiedossa, jotta valvontatiheyttä voitaisiin nostaa. Alkutuotantopaikalla on esimerkiksi siirrytty juuresten viljelystä sellaisenaan syötävien kasvisten (esim. salaatti) viljelyyn tai aloitettu maidontuotannon ohella raakamaidon myynti suoraan kuluttajille.
 • Tuottaja ei ole tehnyt alkutuotannon rekisteröinti-ilmoitusta viranomaiselle elintarvikealan toiminnasta, valvoja saa tietää tilasta sattumalta.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

 • Tuottaja ei ole kehotuksesta tai määräyksestä huolimatta tehnyt alkutuotannon rekisteröinti-ilmoitusta viranomaiselle elintarvikealan toiminnasta.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 art.6
 • Elintarvikelaki 297/2021 §:t 8-9
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021 § 2
 • Asetus (EU) N:o 210/2013 iduntuotantolaitosten hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 mukaisesti

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje nro [4706/04.02.00.01/2021/2] korvaa ohjeen nro [10509/1].
 • Elintarvikelain numero ja pykälät on päivitetty.
 • Viittaus Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen elintarvikehygieniasta 318/2021 on lisätty.
 • Viittaus alkutuotantoasetukseen elintarvikevalvonta-asetukseen VNa 420/2011 on poistettu.
 • Viittaus vähäriskisistä toiminnoista annettuun asetukseen VNa 1258/2011 on poistettu.
 • Viittaukset Eviran ohjeisiin on poistettu.
 • Tarkennettu kohtaa ”Huomioitavaa”.
 • ”Tarkastettavia asioita” -kohta on päivitetty vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä.

1.2 Omavalvonnan kuvaus ja sen riittävyys

Ohje/versio: 4707/04.02.00.01/2021/3, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Tässä ohjeessa tarkastetaan, että toimijalla on omavalvontajärjestelmä, joka sisältää alla luetellut asiat niiltä osin kuin ne koskevat kyseistä alkutuotantoa.
 • Varsinainen toiminta ja se, vastaako toiminta omavalvontajärjestelmää, arvioidaan erillisissä asiaa koskevissa ohjeissa.
 • Jos tarkastuksella tulee esiin seikkoja, jotka mahdollisesti johtuvat omavalvonnan puutteellisuudesta (esim. omavalvonnan mukaisesta puhtaanapidosta huolimatta ei ole siistiä tai toiminta on muuttunut, mutta omavalvontaa ei ole päivitetty), omavalvonnan riittävyys tarkastetaan ja arvioidaan se myös tässä kohdassa.
 • Toimijan on kuvattava yleisen elintarvikehygienia-asetuksen liitteen I osan A kohdan II mukaisten hygieniavaatimusten toteuttaminen tilalla.
 • Säännöllisesti tapahtuvaa tehtyjen toimenpiteiden kirjaamista ei edellytetä.
 • Omavalvonnan on oltava riittävää ja sen on vastattava toimintaa, mutta sen ei tarvitse olla HACCP-pohjainen. Omavalvontajärjestelmällä toimija osoittaa, miten hän hallitsee toiminnan vaarat.
 • Omavalvontajärjestelmän tulee olla tarkastettavissa, joko kirjallisesti tai haastattelemalla toimijaa. Valvojan tulee saada selkeä kuva tilalla käytössä olevista hygieniakäytännöistä.
 • Erillistä kirjallista omavalvonnan kuvausta ei välttämättä vaadita.
 • Tarvittaessa toimijalta voidaan vaatia, että omavalvonta esitetään kirjallisesti. Jos valvoja toteaa tarkastuskäynnillä, että toimijan omavalvontaan sisältyvissä toiminnoissa on olennaisia puutteita, valvoja voi edellyttää niiden toimintojen osalta toimintojen esittämistä kirjallisesti. Esimerkiksi jos laitteet ja välineet ovat toimintaan nähden likaisia ja puhtaanapitokäytännöt ovat siten riittämättömiä, valvoja voi edellyttää toimijalta omavalvonnan kuvaamista kirjallisesti puhtaanapidon osalta.
 • Omavalvontajärjestelmä voi olla osa laatujärjestelmää. Ruokaviraston arvioima hyvän käytännön ohje tai toimijan laatimat työohjeet voivat joissakin tapauksissa toimia omavalvontajärjestelmänä tai sen osana.

Tarkastettavia asioita:

 • Omavalvontajärjestelmän tulee sisältää riittävällä tarkkuudella joko kirjallisesti tai suullisesti esitettynä lainsäädännössä eläintuotannolta / kasvintuotannolta vaaditut asiat.
 • Jos tilalla on sekä alkutuotanto- että elintarvikehuoneistotoimintaa, omavalvonta voi olla osin toimintojen yhteinen.

Eläintuotannon (ml. kalastuksen) omavalvontajärjestelmän sisältö, niiltä osin kuin se koskee alkutuotantopaikan toimintaa:

 1. tilojen (ml. rehujen varastointi ja käsittelytilat) puhtaanapito ja desinfiointi tarpeen mukaan
 2. laitteiden, säiliöiden, häkkien, alusten ja ajoneuvojen puhtaanapito ja desinfiointi tarpeen mukaan
 3. tuotantoeläinten puhtauden varmistaminen niin pitkälti kuin mahdollista
 4. puhtaan veden tai talousveden käyttö aina kun se on tarpeen saastumisen estämiseksi
 5. henkilöstön hyvän terveydentilan varmistaminen ja henkilöstölle terveysriskejä koskevan koulutuksen antaminen
 6. eläinten ja tuhoeläinten aiheuttaman saastumisen estäminen
 7. jätteiden ja vaarallisten aineiden (mm. biosidit, kasvinsuojeluaineet, lannoitteet) varastointi ja asianmukainen käsittely
 8. tartuntatautien kulkeutumisen ja leviämisen estäminen, mm. uusia eläimiä tuotaessa, ja tautiepäilyistä ilmoittaminen
 9. eläimistä otettujen ja muiden, ihmisten terveyden kannalta merkityksellisten, näytteiden tulosten huomioon ottaminen
 10. rehun lisäaineiden ja eläinlääkkeiden käyttäminen oikein ko. lainsäädännön mukaisesti

Kasvin- ja siententuotannon omavalvontajärjestelmän sisältö, niiltä osin kuin se koskee alkutuotantopaikan toimintaa:

 1. tilojen, laitteiden, säiliöiden ja ajoneuvojen puhtaanapito ja desinfiointi tarpeen mukaan
 2. kasveista ja sienistä saatavien elintarvikkeiden hygieenisten tuotanto-, kuljetus- ja varastointiolosuhteiden varmistaminen tarvittaessa
 3. puhtaan veden tai talousveden käyttö aina kun se on tarpeen saastumisen estämiseksi
 4. henkilöstön hyvän terveydentilan varmistaminen ja henkilöstölle terveysriskejä koskevan koulutuksen antaminen
 5. eläinten ja tuhoeläinten aiheuttaman saastumisen estäminen
 6. jätteiden ja vaarallisten aineiden (mm. biosidit, kasvinsuojeluaineet, lannoitteet) varastoiminen ja asianmukainen käsittely
 7. kasveista ja sienistä otettujen ja muiden, ihmisten terveyden kannalta merkityksellisten, näytteiden tulosten huomioiminen
 8. kasvinsuojeluaineiden ja biosidien käyttö tuotteen sitovien pakkausmerkintöjen mukaisesti

Jos toimijan omavalvontajärjestelmä on kokonaan tai osittain kirjallinen, valvoja ja toimija voivat sopia sen toimittamisesta valvojalle etukäteen, jotta omavalvontaa voidaan tarkastaa ennen varsinaista tarkastuskäyntiä.                       

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Omavalvontajärjestelmän sisältö on riittävä. Siinä voi olla pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta, esimerkiksi

Toimijan esittämä omavalvontajärjestelmä ei sisällä kaikkia tarvittavia asioita. Toimija kuitenkin selvästi hallitsee toiminnan ja sen riskit.

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Toimijan omavalvontajärjestelmä on kauttaaltaan puutteellinen tai epätarkka. Sitä noudattamalla ei pysty hallitsemaan toiminnan riskejä.
 • Toimija ei pysty antamaan kuvausta riskinhallinnan kannalta keskeisistä asioista kuten puhtaanapidosta tai elintarvikkeista annettavista tiedoista.

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Toimija ei pysty antamaan kuvausta mistään omavalvonnan osa-alueesta eikä toimija hallitse toimintaansa liittyviä olennaisia riskejä.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta artikla 4 ja liite I, A osa, II-kohta
 • Elintarvikelaki 297/2021 15 §

Päivitykset versioon 3:

 • Ohje numero 4707/04.02.00.01/2021/3 korvaa ohjeen numero 10510/2.
 • Elintarvikelain numero on päivitetty.
 • Viittaus alkutuotantoasetukseen MMMa 1368/2011 ja viittaus asetukseen VNa 1258/2011 on poistettu.
 • ”Huomioitavaa”- ja arviointikohdat on päivitetty vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä.

1.3 Tilojen riittävyys

Ohje/versio: 4708/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa alkutuotantopaikoissa. Alkutuotannon tuotteiden kuljetusvälineiden tilat arvioidaan kuitenkin kohdassa 10.1.
 • Tässä kohdassa arvioidaan alkutuotantopaikalla käytettävissä olevan veden laatu silloin, kun vedelle ei ole annettu toimialakohtaisia vaatimuksia. Veden laatu arvioidaan maidontuotannon osalta kohdassa 4.2.1, munantuotannon osalta kohdassa 5.2, hunajantuotannon osalta kohdassa 6.1, vesiviljelyn ja kalastuksen osalta kohdassa 7.2, kasvin- ja siententuotannon osalta (pois lukien idut) kohdassa 8.3 ja iduntuotannon osalta kohdassa 9.9.
 • Tässä kohdassa ei arvioida eläinten lantaisuutta, vaikka se johtuisi tilojen riittämättömyydestä. Eläinten lantaisuus arvioidaan kohdassa 2.1.

Tarkastettavia asioita:

Tarkastetaan, täyttääkö alkutuotantotoiminta seuraavat vaatimukset:

 • Toiminta alkutuotantopaikalla on järjestettävä siten, ettei elintarviketurvallisuus vaarannu.
 • Alkutuotantopaikka tulisi suunnitella, sijoittaa, rakentaa, kunnossapitää ja hoitaa siten, ettei siellä tuotettavien, säilytettävien tai käsiteltävien elintarvikkeiden turvallisuus vaarannu. Alkutuotantopaikan työtilojen tulisi olla toimintaan nähden riittävät.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Alkutuotantopaikalla on toimintaan soveltuvat, riittävät ja puhtaat tilat, välineet ja laitteet. Alkutuotantopaikalla voi tuottaa, käsitellä, säilyttää ja kuljettaa elintarvikkeita niiden hygieenisen laadun vaarantumatta. Alkutuotantopaikan tilojen, välineiden ja laitteiden riittävyydessä tai sopivuudessa voi olla pieniä puutteita, esimerkiksi varastotilat ovat ajoittain liian ahtaat.

B Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Alkutuotantopaikan tilojen, välineiden ja laitteiden riittävyydessä tai sopivuudessa on sellaisia puutteita, että elintarviketurvallisuuden heikentyminen on todennäköistä, esimerkiksi:

 • eläimet pääsevät nuolemaan homeisia tai lyijymaalilla maalattuja pintoja
 • tiloissa on liikaa ja/tai turhia tavaroita, jotka estävät tehokkaan puhtaanapidon.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Alkutuotantopaikalla on toimintaan nähden täysin riittämättömät tilat, välineet ja laitteet tai tilat, välineet ja laitteet eivät sovellu käyttöönsä. Tilat, välineet tai laitteet ovat erittäin likaiset.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Elintarvikelaki 297/2021 § 6

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje nro [4708/04.02.00.01/2021/2] korvaa ohjeen nro [10511/1].
 • Elintarvikelain numero ja pykälät on päivitetty.

1.4 Haitta- ja muut eläimet

Ohje/versio: 4709/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan kaikilla elintarvikkeiden alkutuotantopaikoilla.
 • Maidontuotantotiloilla haitta- ja muiden eläinten torjunta maidon säilytystiloissa arvioidaan erikseen kohdassa 4.2.6. Muiden maidontuotannossa käytettävien tilojen osalta haitta- ja muiden eläinten torjunta arvioidaan tämän ohjeen mukaisesti.
 • Siantuotantotila voi kuulua Ruokaviraston tunnustamiin sikojen valvottuihin pito-olosuhteisiin. Tieto on merkitty alkutuotantopaikan Vati-tietoihin. Luettelo tunnustettuihin valvottuihin pito-olosuhteisiin kuuluvista pitopaikoista on myös julkaistu Ruokaviraston internet-sivuilla. Ruokaviraston ohjeessa 5728/2020 kerrotaan mitä vaatimuksia trikiiniasetuksessa on asetettu valvotuille pito-olosuhteille.
 • Jyrsijämyrkkyjen asianmukaista käyttöä on ohjeistettu Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ja Ruokaviraston laatimassa ohjeessa: Jyrsijätorjunta ja jyrsijämyrkkyjen käyttö rehu- ja elintarviketuotannossa.
 • Rehut vaikuttavat osaltaan elintarviketurvallisuuteen, joten myös niiden suojaaminen haittaeläimiltä on tärkeää. Rehuvalvontoja tekevät Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) tarkastajat. Jos elintarvikevalvonnan yhteydessä huomataan, että haittaeläimet ovat päässeet aiheuttamaan tuhoja rehuvarastossa tai huomataan muita merkittäviä epäkohtia, ne tulee välittää tiedoksi alueen ELY-keskukseen.

Tarkastettavia asioita:

Haitta- ja muiden eläinten aiheuttama elintarvikkeiden saastuminen on pyrittävä estämään.

 • Haittaeläimiä ovat jyrsijät (erityisesti rotat), linnut ja hyönteiset. Myöskään muut eläimet kuten lemmikit eivät saa aiheuttaa tuhoja tai saastuttaa tuotantotiloja tai elintarvikkeita.
 • Haitta- ja muilta eläimiltä on suojattava muun muassa eläinsuojat, rehuvarastot, jätteiden säilytysastiat ja elintarvikkeiden säilytystilat.
 • Haitta- ja muiden eläinten torjunnan ensisijainen keino on tiiviit rakenteet, verkot ikkunoissa ja tuuletusaukoissa sekä kiinni pidettävät ovet, tai vaihtoehtoisesti verkko-ovi. Erityisesti kalanviljelyssä käytettäviä keinoja voivat olla karkottimet.
 • Tarpeen mukaan käytettäviä torjuntakeinoja voivat olla loukut, pyydykset, myrkkysyöttilaatikot ja kärpäspaperit. Kissojen pitämistä sisällä navetassa tai muissa tuotantotiloissa ei suositella loisriskien (mm. toksoplasma) ja muiden hygieniariskien vuoksi.

Valvoja voi haastatella toimijaa haittaeläintorjunnan toteuttamisesta, tarkkailla merkkejä haittaeläinten esiintymisestä sekä todeta tuotantotilojen suojauksen riittävyyden.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista. Käytössä on asianmukaiset menetelmät haittaeläinten torjumiseksi ja torjunta toimii.                                                   

Haittaeläinhavaintoihin on reagoitu ja toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi ovat olleet riittävät ja oikeat. Toiminnassa voi olla pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta, esimerkiksi

 • eläintenpitotiloissa havaitaan merkkejä haittaeläimistä

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa      harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Haittaeläinten torjunta on selvästi riittämätöntä. Merkkejä haittaeläimistä tai niiden jätöksiä havaitaan tarkastuksella siinä määrin, että elintarviketurvallisuus heikentyy.
 • Haittaeläinhavainnoista aiheutuneet toimenpiteet ovat olleet väärät ja/tai riittämättömät.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Haittaeläinten torjuntamenetelmiä ei ole.
 • Haittaeläimiä havaitaan tarkastuksella siinä määrin, että se vaarantaa elintarviketurvallisuuden.
 • Haittaeläimien aiheuttamia tuhoja elintarvikkeille havaitaan.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta Liite I, A osa, kohta II, 4.f ja 5.e
 • Tukesin ja Ruokaviraston ohje Jyrsijätorjunta ja jyrsijämyrkkyjen käyttö rehu- ja elintarviketuotannossa
 • Ruokaviraston ohje 5728/04.02.00.01/2020 Valvottujen pito-olosuhteiden vaatimukset sikojen trikiinitutkimusten vähentämiseksi

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje numero 4709/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen numero 10512/1.
 • Viittaukset Eviran ohjeisiin on poistettu.
 • Lisätty viittaus Ruokaviraston ohjeeseen 5728/04.02.00.01/2020.

1.5 Henkilöstön terveydentila ja henkilöstön terveysriskejä koskeva koulutus

Ohje/versio: 4710/04.02.00.01/2021/3, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Tätä vaatimuskohtaa sovelletaan kaikissa elintarvikkeiden alkutuotantopaikoissa.
 • Vaatimukset terveydentilaselvityksestä ja salmonellatutkimuksesta koskevat vain jäljempänä tarkennetuilla maitotiloilla työskenteleviä henkilöitä.

Tarkastettavia asioita:

Elintarvikkeita käsittelevän henkilöstön terveydentilan tulee olla hyvä.

 • Työntekijöiden ei tule työskennellä jos heillä on kuumetta tai vatsataudin oireita.
 • Henkilöstöä tulee opastaa hygieenisiin työtapoihin ja siihen, miten he voivat ehkäistä tautia aiheuttavien mikrobien leviämistä elintarvikkeiden välityksellä. Esimerkiksi se, miten ja missä tilanteissa kädet tulee pestä, on tärkeää etenkin sellaisenaan syötäviä kasviksia, ituja tai raakamaitoa tuotettaessa ja käsiteltäessä.
 • Toimijan tulee tarjota koulutusta tai itse opastaa työntekijöitä näistä asioista.
 • Luotettava selvitys siitä ettei henkilöllä ole salmonellatartuntaa, vaaditaan toimijalta tai työntekijältä, joka työskentelee maidontuotantotilalla maidonkäsittelytehtävissä ja tilan maito menee meijeriin, jossa maitoa ei pastöroida.
  • Jos tila myy raakamaitoa alkutuotantona (enintään 2500 kg/v.) suoraan tuotantotilalta, selvitystä salmonellatartunnasta ei tarvitse tehdä.
  • Jos tila myy raakamaitoa yli 2500 kg/v., toimittaa raakamaitoa laitokseen pakattavaksi lämpökäsittelemättömänä tai jos maidosta valmistetaan raakamaitotuotteita, selvitys tulee tehdä.
  • Jos tila myy vain ternimaitoa, selvitystä ei tarvitse tehdä.
 • Selvitys on vaadittava myös harjoittelijoilta ja muilta vastaavilta henkilöiltä, jotka toimivat työpaikalla ilman palvelussuhdetta vähintään kuukauden. Terveydentilan selvitys vaaditaan ennen työhön tuloa.
 • Laboratoriotutkimuksen perusteella tehty selvitys vaaditaan silloin, kun työssä olon aikana on perusteltu syy epäillä, että työntekijä on salmonellabakteerin kantaja. Perusteltu syy on esimerkiksi silloin, kun työntekijällä on tai on vastikään ollut kuumeinen ripulitauti tai esim. perheenjäseneltä on todettu salmonellatartunta.
 • Oireettomalta työntekijältä ei enää vaadita selvitystä ulkomaanmatkan jälkeen.

Tarkastuksella

 • käydään läpi toimijan henkilöstölle antamat kirjalliset ja suulliset ohjeet
 • tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan kuinka hyvin niitä noudatetaan
 • maidontuotantotiloilla, joiden maito menee meijeriin, jossa maitoa ei pastöroida tai se käytetään pastöroimattomien maitotuotteiden valmistukseen (ks. edellä), pyydetään nähtäväksi työntekijöille tehdyt terveydentilaselvitykset sekä salmonellatutkimustulokset.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Henkilöstöä on opastettu hygieenisistä työtavoista ja tarkastuksella havaitaan, että hygieenisiä työtapoja pääosin noudatetaan.

Tarvittavat terveydentilaselvitykset on tehty ennen työhön tuloa ja salmonellanäytteet on tutkittu tarvittaessa.

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Henkilöstö ei ole saanut riittävästi opastusta hygieenisistä työtavoista ja työtavat ovat jossain määrin epähygieeniset.
 • Terveydentilaselvitys puuttuu joiltain työntekijöiltä tai salmonellanäytteitä ei ole tutkittu, silloin kun se vaaditaan.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Henkilöstö ei ole saanut minkäänlaista opastusta hygieenisistä työtavoista ja tarkastuksella havaitaan, että työtavat ovat selkeästi epähygieeniset.
 • Tarvittavia terveydentilaselvityksiä ei ole tehty.
 • Positiiviseen salmonellatulokseen ei ole reagoitu.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

Päivitykset versioon 3:

 • Ohje numero 4710/04.02.00.01/2021/3 korvaa ohjeen numero 10513/2.
 • THL:n ohjeen linkki on päivitetty.

1.6 Elintarvikkeiden jäljitettävyys TE

Ohje/versio: 4711/04.02.00.01/2021/3, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

Tarkastamisen lähtökohta on lainsäädännön edellyttämien jäljitettävyystietojen (tallenteet, kirjaukset, dokumentit) tarkastaminen niin, että varmistetaan riittävä yhdistettävyys hankittujen ja toimitettujen alkutuotannon tuotteiden ja niistä annettujen tietojen välillä.

Alkutuotannon toimija

 • tunnistaa tuotteidensa välittömät toimittajat ja välittömät asiakkaat
 • säilyttää toimittajan ja tuotteen välillä yhteyden (mikä toimittaja on toimittanut mitkäkin tuotteet) riittävällä tarkkuudella, tuoteryhmäkohtainen erityislainsäädäntö huomioiden
 • luo ja säilyttää asiakkaan ja tuotteen välillä yhteyden (mitkä tuotteet on toimitettu millekin asiakkaalle) riittävällä tarkkuudella, tuoteryhmäkohtainen erityislainsäädäntö huomioiden.

Kuluttajia ei lasketa kuuluviksi jäljitettäviin asiakkaisiin.

Toimijan on säilytettävä alkutuotantoon liittyviä kirjauksia ja tallenteita vähintään yksi vuosi.

Alkutuotannon kirjanpitoa ja tuoteryhmäkohtaisen lainsäädännön edellyttämiä tietoja voi säilyttää muuallakin kuin alkutuotantopaikalla. Säilyttäminen (myös tai pelkästään) sähköisissä järjestelmissä on yhtä hyväksyttävää kuin paperiversiona säilyttäminen. Tietoja ja dokumentteja on mahdollista toimittaa tarkastettavaksi myös varsinaisen fyysisen tarkastustapahtuman jälkeen. Valvontakäynnin suorittaja määrittelee toimittamisen aikarajan omaan tilanne- ja tapauskohtaiseen harkintaansa perustuen. Lähtökohtana on kuitenkin, että edellytettyjen jäljitettävyystietojen tulee olla aina saatavilla ja käytettävissä niin, että mahdollinen takaisinveto tai tietyn elintarvike-erän eristäminen onnistuu tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tämä kohta tarkastetaan, kun

 • tuottaja toimittaa alkutuotannon tuotteita toiselle alkutuottajalle tai toimijalle
 • tuottaja myy alkutuotannon tuotteita kuluttajalle alkutuotantopaikalla
 • tuottaja myy alkutuotannon tuotteita esimerkiksi torimyyntipisteessä tai liikkuvassa huoneistossa tai etämyyntinä.

Tämä kohta on täydentävien ehtojen vaatimuskohta. Tässä kohdassa havaittu epäkohta tulee valvontatietojen tallentamisen kautta tiedoksi eläintuotannon osalta aluehallintovirastoon ja kasvin- ja siententuotannon osalta ELY-keskukseen. Epäkohta on kuvattava tarkasti valvontatietoja tallennettaessa. Aluehallintovirastossa / ELY-keskuksessa määritetään, onko tarvetta laajentaa asia täydentävien ehtojen valvontaan.

Tarkastettavia asioita:

Arvioidaan toiminnan vaatimustenmukaisuus tarkastamalla

 • lainsäädännön edellyttämien jäljitettävyystietojen hallinta (tallenteet, kirjaukset, dokumentit)
 • yleisesti kirjanpidon käytäntö (riittävyys ja yhdistettävyys) soveltuvilta osin
 • yleisesti kirjaukset (systemaattisuus ja selkeys) soveltuvilta osin
 • mahdollisen tuoteryhmäkohtaisen erityislainsäädännön edellyttämien tietojen hallinta ja toimittaminen
 • pistokoeluonteisesti 2 - 3:een tuotteeseen liittyvä jäljitettävyys ja sen yhdistettävyys ja vastaavuus tuotteista annettuihin ja toimitettuihin tietoihin
 • elintarvike-erän tunnuksen käyttö (sovelletaan kaikkiin elintarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu loppukuluttajalle) kuten maa- ja metsätalousministeriön asetus (834/2014) elintarviketietojen antamisesta kuluttajille määrittelee.

Huomioi myös mahdollinen ns. rahtitoiminta (tekeminen tai teettäminen).

Edellä mainittujen asioiden kokonaisuutena tarkastajalle muodostuu kokonaiskäsitys toimijan elintarvikkeisiin liittyvästä jäljitettävyysjärjestelmästä.

Lihantuotanto, maidontuotanto, munantuotanto, hunajantuotanto

Eläinperäisten elintarvikkeiden jäljitettävyyden toimeenpanoasetus (EU) N:o 931/2011 säätää, että toimijoiden on varmistettava, että seuraavat eläinperäisten elintarvikkeiden lähetyksiä koskevat tiedot saatetaan sen elintarvikealan toimijan käyttöön, jolle elintarvike toimitetaan, sekä pyynnöstä toimivaltaiselle viranomaiselle:

 1. tarkka kuvaus elintarvikkeesta, (pitää sisällään myös alkuperämaatiedon) elintarvikkeen määrä,
 2. sen elintarvikealan toimijan nimi ja osoite, joka on lähettänyt elintarvikkeen,
 3. lähettäjän (omistajan), jos se on eri kuin elintarvikkeen lähettänyt elintarvikealan toimija, nimi ja osoite,
 4. sen elintarvikealan toimijan nimi ja osoite, jolle elintarvike on lähetetty,
 5. vastaanottajan (omistajan), jos se on eri kuin se elintarvikealan toimija, jolle elintarvike on lähetetty, nimi ja osoite,
 6. erän tai lähetyksen (tapauksen mukaan) yksilöivä viite, sekä lähetyspäivä.

Edellä tarkoitetut tiedot on saatettava päivittäin ajan tasalle ja pidettävä saatavilla ainakin siihen asti, kunnes voidaan kohtuudella olettaa, että elintarvike on nautittu.

Elintarvikkeen toimittaja voi valita sen, missä muodossa tiedot asetetaan saataville, kunhan edellytetyt tiedot (a - h) ovat selkeästi ja yksiselitteisesti sen elintarvikealan toimijan saatavilla ja löydettävissä, jolle elintarvike toimitetaan.

Alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittaminen on pakollista, jos sen ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa kuluttajaa harhaan elintarvikkeen todellisesta alkuperämaasta tai lähtöpaikasta.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 392/2015 säätää hunajan nimestä ja hunajasta ilmoitettavien pakkausmerkintöjen ehdot. Tarkasta kirjanpidon, nimen ja merkintöjen vastaavuus.

Vesiviljely ja kalastus

Elintarvikelain (297/2021) 14 § säätää toimijan velvollisuudesta järjestää kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyys niin kuin kalastuspolitiikan (YKP) valvonta-asetuksessa ja kalastuspolitiikan täytäntöönpano-asetuksessa velvoitetaan. YKP:n säätämä jäljitettävyys valvotaan toistaiseksi Ruokaviraston erikseen johtamina kohdennettuina valvontaprojekteina - kunnallisen valvontayksikön ei siis tarvitse itsenäisesti tätä toistaiseksi valvoa. Suositeltavaa on, että YKP-valvonnan osalta valvontayksikköjen toimenpiteissä pitäydyttäisiin toistaiseksi tiedottamisessa, neuvonnassa ja ohjaamisessa.

Elintarviketurvallisuuslainsäädännön osalta kalastustuotteita koskee eläinperäisten elintarvikkeiden jäljitettävyyden toimeenpanoasetus (EU) N:o 931/2011.

Alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittaminen on pakollista, jos sen ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa kuluttajaa harhaan elintarvikkeen todellisesta alkuperämaasta tai lähtöpaikasta.

Kalastustuotteiden dioksiiniin ja PCB-yhdisteisiin liittyvistä erityisvaatimuksista säädetään tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006. Asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 on annettu Suomelle ja Ruotsille pysyvä poikkeus saattaa Suomessa ja Ruotsissa markkinoille kalastamaansa, Itämeren alueelta peräisin olevaa luonnonvaraista lohta, yli 17 cm:n kokoista tai kokoluokittelematonta silakkaa, pyydettyä luonnonvaraista nieriää, pyydettyä luonnonvaraista jokinahkiaista ja pyydettyä luonnonvaraista taimenta vaikka dioksiinien ja/tai PCB-yhdisteiden enimmäismäärät ylittyisivät. Lohen osalta poikkeus koskee myös Latviaa. Näitä kaloja ei saa toimittaa Suomesta ilman asianmukaista analyysitodistusta muihin jäsenvaltioihin kuin Ruotsiin. Lohta saa toimittaa myös Latviaan. Dioksiinipoikkeusluvan alaisten kalastustuotteiden toimituksen mukana seuraavaan asiakirjaan on sisällytettävä merkintä toimittamisen rajoituksesta toimituserän jokaisen tuotenimikkeen osalta joita poikkeuslupa koskee. Tämä koskee kaikkia toimijoita, jotka toimittavat kyseisiä tuotteita. Merkintä voi olla esimerkiksi kokoluokittelemattoman silakan osalta muodossa ”Ei saa toimittaa Ruotsia lukuun ottamatta muihin EU:n jäsenvaltioihin".

Kasvin- ja siententuotanto

Tämä kohta koskee hedelmien, marjojen, vihannesten, sienten ja ruokaperunan alkutuotantopaikkoja.

Elintarvikelainsäädännön mukaiset jäljitettävyysvaatimukset on määritelty yleisen elintarvikeasetuksen (EY) N:o 178/2002 18 artiklassa. Maa- ja metsätalousministeriön asetusta 834/2014 sovelletaan kaikkiin elintarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu loppukuluttajalle – huom. 5 § elintarvike-erän tunnus.

Alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittaminen on pakollista, jos sen ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa kuluttajaa harhaan elintarvikkeen todellisesta alkuperämaasta tai lähtöpaikasta.

Halkaistujen kasvisten pakkauksissa tulee olla tiedot, jotka on määritelty elintarviketietoasetuksen (EU) N:o 1169/2011 9 artiklassa. Tarkasta kirjanpidon ja merkintöjen vastaavuus.

Ruokaperunalta edellytettävät merkinnät on määritelty Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 264/2012. Tarkasta kirjanpidon ja merkintöjen vastaavuus.

Iduntuotanto

Asetuksessa (EU) N:o 208/2013 vahvistetaan jäljitettävyyttä koskevat säännöt itujen tuotantoon tarkoitettujen siementen erille ja itujen erille.

’Iduilla’ tarkoitetaan tuotteita, jotka saadaan idättämällä siemeniä ja antamalla niiden kehittyä vedessä tai muussa liuoksessa ja joiden sato korjataan ennen varsinaisten lehtien kehittymistä ja jotka on tarkoitettu syötäviksi kokonaisina siemen mukaan luettuna.

Alkutuotantopaikan näkökulmasta katsottuna ko. alkutuotantopaikalle vastaanotettu "erä" itujen tuotantoon tarkoitettuja siemeniä on se määrä, joka sinne on lähetetty yhdestä ja samasta elintarvikehuoneistosta (tai alkutuotantopaikasta) samana päivänä ja joilla on sama taksonominen eli tieteellisen luokittelun mukainen nimi.

Alkutuotantopaikan näkökulmasta katsottuna, kun idätettyjä ituja toimitetaan ko. alkutuotantopaikasta, pidetään yhtenä eränä myös ituja, joilla on eri taksonominen nimi, jos ne kootaan sekoituksena samaan pakkaukseen.

Toimijan on huolehdittava seuraavista tiedoista ja niiden eteenpäin toimittamisesta kaikissa vaiheissa:

 1. tarkka kuvaus siemenistä tai iduista, mukaan luettuna kasvin taksonominen nimi;
 2. toimitettavien siementen tai itujen määrä;
 3. jos toinen elintarvikealan toimija oli lähettänyt siemenet tai idut, seuraavien tahojen nimi ja osoite:
 4. elintarvikealan toimija, joka on lähettänyt siemenet tai idut;
 5. lähettäjä (omistaja), jos se on eri kuin siemenet tai idut lähettänyt elintarvikealan toimija;
 6. sen elintarvikealan toimijan nimi ja osoite, jolle siemenet tai idut lähetetään;
 7. vastaanottajan (omistajan), jos se on eri kuin se elintarvikealan toimija, jolle siemenet tai idut lähetetään, nimi ja osoite;
 8. erän yksilöivä viite tapauksen mukaan;
 9. lähetyspäivä.

Tiedot (a - g) voidaan säilyttää ja toimittaa missä tahansa asianmukaisessa muodossa edellyttäen, että ne on ovat helposti sen elintarvikealan toimijan käytettävissä, jolle siemenet tai idut toimitetaan.

Tiedot on päivitettävä joka päivä, kun eriä vastaanotetaan tai lähetetään.

Alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittaminen on pakollista, jos sen ilmoittamatta jättäminen voisi johtaa kuluttajaa harhaan elintarvikkeen todellisesta alkuperämaasta tai lähtöpaikasta.

Jäljitettävyystietoja on säilytettävä vuoden ajan itujen toimittamisesta kulutukseen.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Valvoja toteaa tarkastettavien asioiden olevan pääsääntöisesti lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Kirjaukset ja dokumentit ovat johdonmukaisia, helposti luettavia ja tulkittavia. Jäljitettävyydessä on                satunnaisia pieniä tulkinnanvaraisuuksia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eikä niiden perusteella synny epäilystä, että kuluttajaa voisi johtaa harhaan.

Esimerkiksi:

 • Sähköisessä järjestelmässä olevien erätietojen yhdistettävyys tuotteisiin ei ole täysin selkeää. Järjestelmään tulisi lisätä tarkan yhdistettävyyden mahdollistava tieto tai linkki.
 • Erätunnus on asianmukaisesti käytössä, mutta erätunnisteen käyttö tai yhdistettävyys tuotteisiin ei ole täysin systemaattista. Yhdistettävyys on kuitenkin riittävän selkeää. Toimijan tulisi kuitenkin selkeyttää erätunnisteen käytön tapaa.
 • Eläinperäisten elintarvikkeiden lähetyksiltä ja itujen lähetyksiltä edellytettävät jäljitettävyystiedot ovat asianmukaiset.
 • Kirjanpito hunajasta vastaa hunajan nimeä ja muita annettuja tietoja.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Valvoja toteaa tarkastettavissa asioissa olevan säännöllisesti puutteita verrattuna lainsäädännön vaatimuksiin.

Jäljitettävyydessä on säännönmukaisia tulkinnanvaraisuuksia tai puutteita, joiden voi tulkita heikentävän elintarviketurvallisuutta. Havaittujen säännönmukaisten tulkinnanvaraisuuksien tai kirjaamatta jättämisten perusteella syntyy epäilys, että kuluttajaa voidaan johtaa harhaan.

Esimerkiksi:

 • Havaittujen puutteiden voi olettaa kulkevan puuttuvana alkuperäisenä tietona elintarvikeketjussa eteenpäin. Tällainen epäkohta on esimerkiksi eläinlajitiedon ilmoittamatta jättäminen.
 • Alkuperämaa- tai lähtöpaikkatietoa ei ole toimitettu erien mukana, mutta jälkikäteen on kuitenkin todettavissa, että tieto on olemassa

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa oleellisesti harhaan, tai toimija ei ole korjannut epäkohtia määräaikaan mennessä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Jäljitettävyydessä on säännönmukaisia merkittäviä tulkinnanvaraisuuksia tai puutteita, joiden voi tulkita vaarantavan elintarviketurvallisuutta. Havaittujen epäkohtien perusteella syntyy vahva epäilys tai tieto, että kuluttajaa voidaan johtaa harhaan.

Esimerkiksi:

 • Toiminta, kirjanpito, jäljitettävyys ja tuotteista annetut tiedot eivät vastaa (alkuperä)tiedoiltaan toisiaan.
 • Alkuperämaa- tai lähtöpaikkatieto on ilmoitettu toiseksi kuin se oikeasti on.
 • Alkuperä(maa)tiedon virheellisyys tulee korjata välittömästi.
 • Elintarvikkeet eivät ole tunnistettavissa tai jäljitettävissä.
 • Vastaanotettujen erien toimittajia ja/tai toimitettujen erien vastaanottajia ei voida tunnistaa.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 18 art.
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta 8, 9 ja 26 art.
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 208/2013 ituihin ja itujen tuotantoon tarkoitettuihin siemeniin sovellettavista jäljitettävyysvaatimuksista
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 931/2011 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/2002 eläinperäisille elintarvikkeille asetetuista jäljitettävyysvaatimuksista
 • Komission asetus (EY) N:o 1881/2006 tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta
 • Elintarvikelaki (297/2021) 14 §
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021 6 §
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (392/2015) hunajasta
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (834/2014) elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (264/2012) eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista
 • Eviran ohje 16023/5 Kalastustuotteiden valvonta.

Päivitykset versioon 3:

 • Ohje numero 4711/04.02.00.01/2021/3 korvaa ohjeen numero 10523/2.
 • Tarkennettu kohtaa ”Huomioitavaa”.
 • Elintarvikelain numero ja pykälät on päivitetty.
 • Viittaus Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen elintarvikehygieniasta 318/2021 6 § on lisätty
 • Viittaus alkutuotantoasetukseen MMMa 1368/2011 ja viittaus asetukseen VNa 1258/2011 on poistettu.
 • Poistettu Eviran ohje 17008/2 Nimen 'hunaja' käyttö.
 • Arvion C otsikkoon on lisätty "Epäkohdat on korjattava määräajassa".
 • Arvion D otsikkoon on lisätty "Epäkohdat on korjattava välittömästi".

1.7 Takaisinvedot ja poikkeustilanteista ilmoittaminen TE

Ohje/versio: 4712/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa alkutuotantopaikoissa.
 • Tarkoituksena on suojata kuluttajia elintarvikkeilta, jotka ovat joko riski terveydelle tai elintarvikkeeksi kelpaamattomia. Elintarvike on terveydelle haitallinen esimerkiksi jos se on pilaantunut mikrobiologisesti, saastunut vaarallisella kemikaalilla tai siinä havaitaan olevan fysikaalinen vaara, kuten metallia tai lasia.
 • Tämän kohdan arvioinnissa huomioidaan arviointikohtien 2.4 ja 8.3 yhteydessä tarkastettavien tutkimustodistusten tulokset.
 • Tämä kohta on täydentävien ehtojen vaatimuskohta. Tässä kohdassa havaittu epäkohta tulee valvontatietojen tallentamisen kautta tiedoksi eläintuotannon osalta aluehallintovirastoon ja kasvin- ja siententuotannon osalta ELY-keskukseen. Epäkohta on kuvattava tarkasti valvontatietoja tallennettaessa. Aluehallintovirastossa / ELY-keskuksessa määritetään, onko tarvetta laajentaa asia täydentävien ehtojen valvontaan.

 Tarkastettavia asioita:

Tuottajan käytännöt poikkeustilanteissa, kuten tautitapauksissa ja takaisinvetojen yhteydessä.

Tuottajan tulee tarvittaessa noudattaa seuraavia vaatimuksia:

 • Tuottajan on tiedotettava kirjallisesti tai sähköisesti vastaanottavalle elintarvikealan toimijalle tiedossaan olevista asioista, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti lähetettävien tai jo lähetettyjen alkutuotannon tuotteiden tai niistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuuteen.
 • Jos tuottaja havaitsee tai epäilee, että hänen kasvattamansa eläin tai tuottamansa elintarvike ei ole elintarvikkeiden turvallisuusvaatimusten mukainen, hänen on välittömästi käynnistettävä menettelyt estääkseen kyseisten eläinten tai elintarvikkeiden pääsyn markkinoille.
 • Jos elintarvikkeet ovat jo markkinoilla, tuottajan on välittömästi käynnistettävä menettelyt niiden poistamiseksi markkinoilta ja ilmoitettava asiasta alkutuotantopaikan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Päätös tarvittavista toimista tehdään yhdessä valvovan viranomaisen kanssa. Takaisinvetotilanteessa lähetetään Ruokavirastoon ilmoitus elintarvikkeiden takaisinvedosta
 • Jos alkutuotannon tuote on mennyt raaka-aineeksi jatkojalostusta varten, riittää että ilmoitetaan kyseiselle toimijalle, joka tiedottaa tarvittaessa asiasta elintarvikevalvontaviranomaiselle. Esimerkiksi:
  • Maidontuotantotilan pesuaine- ja lääkevahingosta on ilmoitettava osuuskunnalle tai meijeriin.
  • Lihan turvallisuuteen vaikuttavista asioista on ilmoitettava teurastamoon.
  • Torjunta-aineiden annosteluvahingosta on ilmoitettava elintarvikkeiden vastaanottajalle.

Vaatimustenmukaisuus tarkastetaan:

 • Tuottajaa haastatellaan mahdollisista tilalla tapahtuneista elintarvikkeiden turvallisuuteen vaikuttavista vahingoista tai tilalla esiintyneistä elintarviketurvallisuuteen vaikuttavista taudeista sekä tilan tuotteisiin mahdollisesti liittyneistä ruokamyrkytyksistä.
 • Jos edellä kuvattuja vahinkoja, tauteja tai ruokamyrkytyksiä on ollut ja/tai tutkimuksissa on tehty löydöksiä, tuottajaa haastatellaan hänen tekemistänsä toimenpiteistä, joilla on estetty tuotteiden pääsy markkinoille/kulutukseen, tai tuotteille tehdystä markkinoilta vedosta, ja ilmoittamisesta viranomaiselle tai jatkojalostajalle.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Esimerkiksi:

 • Tuottajalla ei ole ollut tarvetta takaisinvetoihin.
 • Tuottaja on tarvittaessa ilmoittanut alkutuotannon tuotteiden tai niistä saatavien elintarvikkeiden turvallisuuteen vaikuttavista seikoista vastaanottavalle elintarvikealan toimijalle.
 • Tuottaja on tarvittaessa ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin estääkseen määräysten vastaisten elintarvikkeiden pääsyn markkinoille.
 • Tuottaja on tarvittaessa käynnistänyt markkinoilta vedon ja ilmoittanut asiasta elintarvikevalvontaviranomaiselle.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa

Esimerkiksi:

 • Maidontuottaja ei ole ilmoittanut pesuainevahingosta osuuskuntaan tai meijeriin.
 • Tuottaja epäilee käyttäneensä kasvinsuojeluaineita väärin, mutta hän ei ole lopettanut elintarvikkeen myyntiä, eikä hän ole ilmoittanut epäilystään elintarvikevalvontaviranomaiselle.
 • Elintarvikkeet, joiden tuotannossa tuottaja epäilee käyttäneensä kasvinsuojeluaineita väärin, on toimitettu jatkojalostukseen, eikä tuottaja ole ilmoittanut epäilystään jatkojalostajalle.

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Salaatin kasteluvedestä otettu näyte osoittaa veden saastuneen, mutta tuottaja on jatkanut saastuneella vedellä kastellun salaatin toimittamista myyntiin.
 • Eläin on päässyt syömään myrkyllistä ainetta, mutta eläimestä saatavan elintarvikkeen myyntiä ei ole keskeytetty.
 • Kanoissa on todettu salmonella, mutta tuottaja ei ole lopettanut munien myymistä suoraan kuluttajille eikä hän ole ilmoittanut asiasta elintarvikevalvontaviranomaiselle.
 • Maidontuotantotilalla on todettu EHEC, mutta tuottaja ei ole lopettanut käsittelemättömän maidon myymistä suoraan kuluttajille eikä hän ole ilmoittanut asiasta elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 178/2002 artiklat 14 ja 19
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 Liite I, A osa, 4.i
 • Elintarvikelaki 297/2021 §:t 6 ja 17

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje nro [4712/04.02.00.01/2021/2] korvaa ohjeen nro [10514/1].
 • Elintarvikelain numero ja pykälät on päivitetty.
 • Viittaus alkutuotantoasetukseen MMMa 1368/2011 on poistettu.
 • ”Tarkastettavia asioita” -kohtaan on päivitetty internetlinkki Ruokaviraston elintarvikkeiden takaisinvetosivuille.

4.1.5, 5.5, 6.6, 7.6, 8.8 ja 9.11 Elintarvikekontaktimateriaalit

Ohje/versio: 4724/04.02.00.01/2021/3, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

Tämä kohta tarkastetaan alkutuotannon toiminnassa.

 • Tarkastus kohdistetaan alkutuotannon tuotteiden kanssa kosketuksiin joutuviin pakkaus- ja muihin materiaaleihin, laitteisiin ja välineisiin.
 • Tässä kohdassa tarkastetaan näiden materiaalien, laitteiden ja välineiden kemiallinen soveltuvuus.
 • Tarkastettaessa laitteiden ja välineiden kemiallista soveltuvuutta, on suositeltavaa tarkastaa samalla niiden kunto, eheys ja puhtaus kohdissa 2.1 ja 8.1.

Tarkastettavia asioita:

Arvioidaan pakkaus- ja muiden elintarvikekontaktimateriaalien, laitteiden ja välineiden vaatimustenmukaisuus pistokoeluonteisesti muutamasta tuotteesta/tarkastuskerta.

 • Toimija hallitsee pakkausmateriaalien sekä uusien laitteiden ja välineiden elintarvikekelpoisuuden ja soveltuvuuden:
 • Materiaalien, laitteiden ja välineiden vaatimustenmukaisuus on varmistettu ja se on osoitettavissa merkinnöin tai asiakirjoin.
 • Materiaaleja, laitteita ja välineitä käytetään oikein. 

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Toimijalla on tieto ja tarvittaessa riittävät asiakirjat materiaalien, laitteiden ja välineiden elintarvikekelpoisuudesta ja soveltuvuudesta aiottuun käyttöön.

Toimijalla on kelpoisuustieto pääosasta pakkausmateriaaleja ja muita kontaktimateriaaleja, mutta valvoja haluaa kiinnittää toimijan huomion johonkin vaatimuskohtaan liittyvään seikkaan tai antaa sen suhteen neuvoja.

Esimerkiksi:

 • Suurimmassa osassa pakkausmateriaaleissa ja muissa kontaktimateriaaleissa on elintarvikekäytöstä kertova merkintä tai toimijalla on niistä vaatimustenmukaisuutta osoittavat asiakirjat tai toimija on muulla tavoin varmistanut soveltuvuuden tilauksen tai hankinnan yhteydessä. Toimijaa ohjeistetaan hankkimaan tiedot vaatimustenmukaisuudesta sellaisen materiaalin osalta, josta tiedot vielä puuttuvat tai eivät ole täysin riittävät.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa      harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Toimijalla ei ole riittävästi tietoa pakkausmateriaalien ja muiden kontaktimateriaalien kelpoisuudesta, eikä asioita ole yritetty varmistaa. On epäiltävissä, että toiminnassa käytetyt materiaalit eivät ole käyttötarkoitukseensa sopivia. Esimerkiksi:

 • Useissa toimijan käyttämissä pakkausmateriaaleissa tai muissa kontaktimateriaaleissa ei ole elintarvikekäytöstä kertovaa merkintää tai toimijalla ei ole niistä vaatimustenmukaisuutta osoittavia asiakirjoja eikä toimija ole varmistanut niiden soveltuvuutta tilauksen tai hankinnan yhteydessä. Toimijalla ei ole tosiasiallisesti tietoa pakkausmateriaalien ja muiden kontaktimateriaalien soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa      vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Toimijalla ei ole mitään tietoa käyttämiensä pakkausmateriaalien ja muiden kontaktimateriaalien elintarvikekelpoisuudesta ja soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa. On ilmeistä, että niitä käytetään elintarviketurvallisuutta vaarantaen.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EY) N:o 1935/2004
 • Komission asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista (EU) N:o 10/2011
 • Elintarvikelaki 297/2021
 • Eviran ohje 17018 ”Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita koskeva valvontaohje”

Päivitykset versioon 3

 • Elintarvikelain numero on päivitetty.
 • Ohje numero [4724/04.02.00.01/2021] korvaa ohjeen numeron [10547/2].